สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 71.4 เงิน 16 1. เด็กหญิงปาริษา  อรรคศรี
 
1. นางอภัยรัช  มงคลดี
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงเพชรลดา  บัวเพชร
 
1. นางอภัยรัช  มงคลดี
 
3 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงศรัณยา  ขิขุนทด
2. เด็กหญิงโศจิรัตน์  พรมจารี
 
1. นางสาวชญานิส์  นิสดล
2. นางสาวอรทัย  ศรีบ้านเซ่า
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 68 ทองแดง 15 1. เด็กชายจามร  ไชยดี
2. เด็กชายไชยวัฒน์  งามวิชา
3. เด็กชายไพรัช  รัตนดี
 
1. นางจิดาภา  ครสวรรค์
2. นางสาวชญานิส์  นิสดล