สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดยาง ณ รังสี สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73 เงิน 13 1. เด็กหญิงพิมพิกา  ชูศรี
 
1. นางชุลีพร  สองสี
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76.2 เงิน 16 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  พึ่งอ้น
 
1. นางเตือนใจ  น้อยดี
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77.8 เงิน 6 1. เด็กชายธนกฤต  ทองขาว
2. เด็กชายวัชระ  ขันทอง
 
1. นายขจร  ฤทัยแช่มชื่น
2. นางสาวธิดา  พาณิชย์กุล