สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสะแกราบ สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  คงสถาน
 
1. นางศศิวิมล  ครองกิจกาล
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกัณฑิชา   มาแสวง
2. เด็กหญิงวิภา  แก้วแสงทอง
 
1. นางศศิวิมล   ครองกิจการ
 
3 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 42.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงปรารถนา  ชูเชื้อ
2. เด็กชายพรเทพ  เทาดี
3. เด็กหญิงสุธิดา  ทองสุข
 
1. นางสลักจิตต์  โพธิ์หอม
2. นางอุดมลักษณ์  ภัทรกาญจนานนท์
 
4 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 72.99 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชงชัย  ชูเชื้อ
2. เด็กหญิงญาดา  ทองคำ
3. เด็กหญิงหทัยวรรณ  พรมโลก
 
1. นางสลักจิตต์  โพธิ์หอม
2. นางอุดมลักษณ์  ภัทรกาญจนานนท์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงปนิดา  เกินวงศ์
2. เด็กหญิงสายไหม  แป้นซื่อ
3. เด็กหญิงสุธิดา  ทองสุข
4. เด็กหญิงหทัยวรรณ  พรหมโลก
 
1. นายลำธาร  ทองดี
2. นางศศิวิมล  ครองกิจการ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 75.66 เงิน 10 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  พิมพ์ทอง
2. เด็กชายวัชรินทร์  ทองสุข
 
1. นางสาวกุลจิรา  พิมลพรรณ
2. นางสาวประยูร  เจ็กกลัด
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กชายราเมนทร์  ลิตสันเทียะ
 
1. นางสาวกฤตยา  พูลทอง
 
8 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กชายนันทวุฒิ  หล้าน้อย
 
1. นางสาวกฤตยา  พูลทอง
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82.67 ทอง 8 1. เด็กหญิงพจนีย์  ทองใบใหญ่
 
1. นางสาวสุจิตรา  จรรยา
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอาริสา  จิตรถวิล
 
1. นางสาวหัสยา  นิ่มโชคชัยเจริญ
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กชายณรงศักดิ์  โต้งยงค์
2. เด็กชายธงชัย  ชูเชื้อ
3. เด็กชายอัครเดช  บุญทับถม
 
1. นายสุชาติ  บุญเพ็ชร์
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 79.4 เงิน 8 1. เด็กชายปิยวัฒน์  บรรเทา
2. เด็กหญิงศิริพร  พรมไทย
3. เด็กหญิงอรพรรณ  ปั้นมี
 
1. นางสาวกฤตยา  พูลทอง
 
13 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 0 - 1. เด็กหญิงอธิดา  เกลี้ยงแก้ว
 
1. นางสาวหัสยา  นิ่มโชคชัยเจริญ