สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสะแกราบ สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 42.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงปรารถนา  ชูเชื้อ
2. เด็กชายพรเทพ  เทาดี
3. เด็กหญิงสุธิดา  ทองสุข
 
1. นางสลักจิตต์  โพธิ์หอม
2. นางอุดมลักษณ์  ภัทรกาญจนานนท์