สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงกวินนา  จันเมือง
2. เด็กหญิงจิรนันท์  อินทร์เผือก
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  แล้วสว่าง
4. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ไป๋สกุล
5. เด็กหญิงชญาภัทร  เครื่องทิพย์
6. เด็กหญิงปรีญาภรณ์  แสงอรุณ
7. เด็กหญิงพินิจนันท์  ทาทอง
8. เด็กหญิงสุภาวดี  ทองประยูร
9. เด็กหญิงอัจจิมาพร  อาหมัด
10. เด็กหญิงอารียา  ชัยเสน
 
1. นางปราณี  ชื่นอธิกานนท์
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธวัชชัย  สิงห์เหาะ
2. เด็กชายลิปปกร  เหมมินทร์
3. เด็กชายสุรชัย  แสงแก้ว
 
1. นางพจนา  คำเพิ่ม
2. นายเกษม  นิ่มสะอาด
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงทักษิณา  พระสุวรรณ์
2. เด็กหญิงนริศรา  เรืองนิคม
3. เด็กหญิงศิริยากร  แสงทอง
4. เด็กหญิงสุพิด  สีดา
5. เด็กหญิงสุพิศรา  ทองงาม
6. เด็กหญิงอารียา  ทาทองดี
 
1. นางปราณี  ชื่นอธิกาานนท์
2. นางสุจิรา  รอบรู้