สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะกุดหว้า สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงนัทธพงษ์  ฤทธิ์กำลัง
2. เด็กหญิงสุนิสา  เจือจันทร์
3. เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  สิงห์ดี
 
1. นางสาวกุลธิดา  ชื่นชม
2. นางวิจิตรา  ชุ่มเงิน
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 84.75 ทอง 6 1. เด็กหญิงศศธร  เพราทองชมพูนุช
2. เด็กหญิงสตรีรัตน์  นุ่มนวล
3. เด็กหญิงเจนจิรา  บัวหลาย
 
1. นางสาวกุลธิดา  ชื่นชม
2. นางวิจิตรา  ชุ่มเงิน