สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองนางาม สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายกัมพล  พงษ์พิจิตร
 
1. นางสาวนฤมล  อ่วมท่าวุ้ง
 
2 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงฐาปณี  นิลกร
 
1. นางจามรี  ชัยกิจกรณ์