สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสระมะเกลือ สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงพรเพ็ญ  ปัญจมาตย์
 
1. นางชื่นจิต  นามโยธา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 59.2 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายจีระเดช  ปัญจมาตย์
2. เด็กหญิงจุติพร  บุญเลิศ
3. เด็กชายฉัตรณรงค์  เค้าเจริญ
4. เด็กชายชยพล  โพธิ์ศรี
5. เด็กชายณัฐพล  ศรีสุข
6. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ฉิมแย้มพันธ์
7. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ปิ่นวิเศษ
8. เด็กชายพรชัย  ตู้ทอง
9. เด็กหญิงพลอยริน  ร่มเย็น
10. เด็กชายศุภรักษ์  แก้วตา
 
1. นางวิภาดา  ชื่นแช่มช้อย
2. นางสาวเอื้องไพร  ขลุ่ยนาค
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงตะวันฉาย  สะพรมห์
2. เด็กหญิงบวรลักษณ์  นิกรณ์
3. เด็กหญิงพิมพิศา  ศิริพัฒน์
 
1. นางกาญจนา  เหลี่ยงตระกูลชัย
2. นางวิภาดา  ชื่นแช่มช้อย