สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังไผ่ สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  แบบพิมาย
2. เด็กหญิงทติยา  บุญใจ
3. เด็กหญิงแพรตะวัน  สุขเจริญ
 
1. นางสาวกีมพุวัณ  บุญสาคร
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงกาญจนา  แมลงเม่า
2. เด็กหญิงกาญจนา  ศาลา
3. เด็กหญิงกิตติยา  วงษ์ทองดี
4. เด็กหญิงคันธารัตน์  หมายเกื้อ
5. เด็กหญิงจรรยารัตน์  พาลอุ่น
6. เด็กหญิงชลธิชา  แสงสุวรรณ์
7. เด็กหญิงชลธิชา  แบบพิมาย
8. เด็กหญิงณัฐกานต์  งามพันธ์
9. เด็กหญิงทยิดา  บุญใจ
10. เด็กหญิงนภาพร  งามพันธ์
11. เด็กหญิงวาสนา  จำปา
12. เด็กหญิงอริษา  เพลา
13. เด็กหญิงอสมาภรณ์  อุดมรัตนมงคล
14. เด็กหญิงเบญจมาศ  หมั่นมี
15. เด็กหญิงแพรตะวัน  สุขเจริญ
 
1. นางบุปผา  มูลละ
2. นางปัญญ์ชลี  คำสอน
3. นายสงเคราะห์  ศรีจันทร์
4. นางสุพรทิพย์  ตันติวัฒน์
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  อ่อนสา
 
1. นายชำนาญ  ชาวข้าวไร่
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายวีรพงษ์  ต้นวงศ์
 
1. นายชำนาญ  ชาวข้าวไร่
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงแตงกวา  ยืนทน
 
1. นายชำนาญ  ชาวข้าวไร่
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 87.2 ทอง 11 1. เด็กชายณัฐวุธ  ดีไล้
2. เด็กชายบุญพิทักษ์  บุญอ้อย
3. เด็กชายสุธี  ขุมคำ
 
1. นางกรรณิการ์  หุ่นทอง
2. นางมะลิ  ทองเหมือน