สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไทรย้อย สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 66 ทองแดง 13 1. เด็กชายชัยยา  ศรีประเสริฐ
2. เด็กหญิงพรทิพย์  กิ่มแก้ว
3. เด็กชายสิทธิพร  เนียมจีน
4. เด็กหญิงอรนภา  ผ่องเพชร
5. เด็กหญิงเอกณารี  มีคำเพราะ
 
1. นางดุษฎี  สังขะวัตร