สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสนามไชย สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 51.66 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงสรัลชนา  สวนสุข
 
1. นางสาวอัชรี  เอี่ยมแจ้งพันธุ์
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายพัชรพล  สุขพละ
 
1. นางพรรณรายณ์  รุ่งหัวไผ่
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 2 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงสุนิษา  ยิ่งสูง
 
1. นางพรรณรายณ์  รุ่งหัวไผ่
 
4 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 27.5 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงปนัดดา  ก้อนมณี
2. เด็กหญิงวรรณภา  เสือสง่า
3. เด็กหญิงสุภัตรา  มาศรี
 
1. นางนางอาภรณ์  เขาแก้ว
2. นางนาฏยา  ศรีวรรณ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 45.86 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรจเรข   เกตุดี
 
1. นางพรรณรายณ์  รุ่งหัวไผ่