สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเขาวงกฎ สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงกนกพร  ทองอนทร์
2. เด็กหญิงชุติมา  เตรียมรุ่งเรือง
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วไสย
 
1. นางกองสิน  พัทยา