สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดตองปุ สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  อุ่นจิตต์พันธู
 
1. นางนงลักษณ์  ทับทิมศรี
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ปานพลอย
 
1. นางนงลักษณ์  ทับทิมศรี
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายพัฒนศักดิ์  เจริญสุข
 
1. นางสุทธิรา  ฉัตรแก้ว
 
4 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรนิภา  เสือซ่อนโพรง
2. เด็กหญิงสุปราณี  พัฒนจันทร์
3. เด็กหญิงอังคณา  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. นางรวงพร  ภูเจริญ
2. นางสุทธิรา  ฉัตรแก้ว
 
5 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กชายยุทธศาสตร์  ทองชื่น
2. เด็กหญิงสมฤดี  ทรัพย์ประสม
3. เด็กหญิงสุมาลี  โชติช่วง
 
1. นางรวงพร  ภูเจริญ
2. นางสุทธิรา  ฉัตรแก้ว
 
6 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 42.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  พรหมมา
2. เด็กหญิงสิริกมล  กิจงาม
3. เด็กหญิงสุวนันท์  คนเทศ
 
1. นางณิชาพัฒน์  ดอกกุหลาบ
2. นายนวพล  ศรีอำพันธ์
 
7 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงรติมา  ทองเงิน
2. เด็กหญิงวิระพร  ขีณะษา
3. เด็กหญิงสุทธิดา  จำปาย้อย
 
1. นางณิชาพัฒน์  ดอกกุหลาบ
2. นายนวพล  ศรีอำพันธ์
 
8 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธราเทพ  แสงจันทร์
2. เด็กชายเกรียงไกร  กระต่ายโพธิ์
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  บุญทวี
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สมบุญ
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  อุ่นจิตต์พันธุ์
3. เด็กหญิงสุธิชา  บุตรดี
 
1. นางนงลักษณ์  ทับทิมศรี
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 79.98 เงิน 12 1. เด็กหญิงคณิศร  ภู่ทับทิม
 
1. นางนิธิวรัตน์  ศรีบุญธรรม
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 22 1. เด็กชายกฤษณะ  จิตต์ณรงค์
2. เด็กหญิงศศิภา  จิตตณรงค์
 
1. นางนิธิวรัตน์  ศรีบุญธรรม
 
12 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงรมัณยา  โชติวรรณ์
2. เด็กหญิงสุธิดา  พาภักดี
3. เด็กหญิงโยษิตา  โสภณรัตน์
 
1. นางสาวนันทพร  พันธุ์บุตร
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงณัชชา  แก้วพินิจ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  พุฒซ้อน
4. เด็กหญิงยศวดี  อินทรนาค
5. เด็กหญิงสุพัตรา  พิมภิรมย์
6. เด็กหญิงอ้อยทิพย์  ใจธรรม
 
1. นางนิธิวรัตน์  ศรีบุญธรรม
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรรณิภา  วงษ์ประภา
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พรหมมา
3. เด็กหญิงวิรากานต์  สีดำ
4. เด็กหญิงสุนิศา   รุ่งสว่าง
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  มุมกระโทก
6. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  วงษ์เสือ
 
1. นางเสงี่ยม  งามวิลัย
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 19 1. เด็กชายชลสิทธิ์  แซ่ตั้ง
2. เด็กชายบุญส่ง  ทรัพย์ประสงค์
 
1. นางสาวนันทพร  พันธุ์บุตร
 
16 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  กัวหา
 
1. นางนพมาศ  นิ่มตลุง
 
17 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 78.2 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุนิสา  คงทน
 
1. นางวนิดา  นุชประคอง