สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดตองปุ สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ปานพลอย
 
1. นางนงลักษณ์  ทับทิมศรี
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายพัฒนศักดิ์  เจริญสุข
 
1. นางสุทธิรา  ฉัตรแก้ว
 
3 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 42.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  พรหมมา
2. เด็กหญิงสิริกมล  กิจงาม
3. เด็กหญิงสุวนันท์  คนเทศ
 
1. นางณิชาพัฒน์  ดอกกุหลาบ
2. นายนวพล  ศรีอำพันธ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  กัวหา
 
1. นางนพมาศ  นิ่มตลุง