สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดตองปุ สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  อุ่นจิตต์พันธู
 
1. นางนงลักษณ์  ทับทิมศรี
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงรติมา  ทองเงิน
2. เด็กหญิงวิระพร  ขีณะษา
3. เด็กหญิงสุทธิดา  จำปาย้อย
 
1. นางณิชาพัฒน์  ดอกกุหลาบ
2. นายนวพล  ศรีอำพันธ์
 
3 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงรมัณยา  โชติวรรณ์
2. เด็กหญิงสุธิดา  พาภักดี
3. เด็กหญิงโยษิตา  โสภณรัตน์
 
1. นางสาวนันทพร  พันธุ์บุตร
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 19 1. เด็กชายชลสิทธิ์  แซ่ตั้ง
2. เด็กชายบุญส่ง  ทรัพย์ประสงค์
 
1. นางสาวนันทพร  พันธุ์บุตร