สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดตองปุ สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรนิภา  เสือซ่อนโพรง
2. เด็กหญิงสุปราณี  พัฒนจันทร์
3. เด็กหญิงอังคณา  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. นางรวงพร  ภูเจริญ
2. นางสุทธิรา  ฉัตรแก้ว
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธราเทพ  แสงจันทร์
2. เด็กชายเกรียงไกร  กระต่ายโพธิ์
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  บุญทวี
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรรณิภา  วงษ์ประภา
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พรหมมา
3. เด็กหญิงวิรากานต์  สีดำ
4. เด็กหญิงสุนิศา   รุ่งสว่าง
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  มุมกระโทก
6. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  วงษ์เสือ
 
1. นางเสงี่ยม  งามวิลัย