สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเนินจันทร์ สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายรัฐภูมิ  กระโจมแก้ว
2. เด็กชายสิทธิชัย  เจริญใย
 
1. นางจารุนันท์  ชื่นเชาว์กิจ
2. นางธัณญภรณ์  ระวังการ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายธัชพล  ทองสุขดี
2. เด็กหญิงพัชชญาเนียม  ประเสริฐ
 
1. นางจารุนันท์  ชื่นเชาว์กิจ
2. นางธัณญภรณ์  ระวังการ
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายยุทธนา  จันทร์มงคล
2. เด็กหญิงรสชรินทร์  สินธุศิริ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  แมลงภู่
 
1. นางนิภาพรรณ  กริตาคม
2. นางสาวปรานอม  จรรยา