สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 7 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงนภสร  สีนวนผ่อง
 
1. นายสุรพล  เจริญกิจวัฒนาชัย
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 19 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายอรรถชัย  แจ่มเกตุ
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  ประภาศิลป์
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 6 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ปัญจชัย
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  ประภาศิลป์
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายวีรยุทธ  แสงหมอก
 
1. นางสมหวัง  จุฑาเกตุ
 
5 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 4 1. เด็กชายชนาธิป  แป้นประเสริฐ
2. เด็กชายธนายุต  ผิวแตง
3. เด็กชายศิรวิทย์  โกบแก้ว
 
1. นายชรินทร์  เสถียรกาล
 
6 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพล  แจ่มใส
2. เด็กหญิงปราณี  บัวหอม
3. เด็กหญิงปัทมพร  อินทร์ทอง
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ชมภู่
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกนิภา  สิงห์ใส
2. เด็กหญิงชนกานต์  กำเนิดกาลืม
3. เด็กชายปฐมพร  แสงงาม
4. นางสาวปัทมาพร  อินทร์ทอง
5. เด็กหญิงเบญญทิพย์  ป่าหนู
 
1. นางสาววิไลรัตน์  อาวรณ์
2. นายสุรพล  เจริญจิตวัฒนาชัย
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88.98 ทอง 5 1. เด็กชายเกษมสิทธิ์  มลเทียรรัตน์
 
1. นางสาววิไลรัตน์  อาวรณ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ชูใจ
 
1. นายวิเชียร  ปาลวัฒน์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 75.33 เงิน 11 1. เด็กหญิงชมพูนุช  วิเชียรพจน์
2. เด็กชายวรากร  มุณนี
 
1. นายวิเชียร  ปาลวัฒน์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 77.4 เงิน 9 1. เด็กหญิงกนกพร  สีเจือทอง
2. เด็กหญิงกนกพร  แย้มกลิ่น
3. เด็กหญิงจิราพร  โหมดวงษ์
4. เด็กหญิงจิรารัตน์  แป้นประเสริฐ
5. เด็กหญิงประภาพร  ผดุงสันต์
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  ระวิงทอง
7. เด็กหญิงพิมพ์ดาว  ขำพุฒ
8. เด็กหญิงภัทราภรณ์  วงษ์แก้ว
9. เด็กหญิงภาวิตา  นนตรี
10. เด็กหญิงอารีญา  โคตรภักดี
 
1. นางสาววิไลรัตน์  อาวรณ์
 
12 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกัญพัช  โพธิ์สุทธิ์
 
1. นางสุนทร  แอ่งเพชร
 
13 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  พันพ่วง
2. เด็กชายจักรภัทร  วิทูรสัญจร
3. เด็กหญิงอาริสา  สรศักดิ์
 
1. นางสุนทร  แอ่งเพชร
 
14 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวัชรินทร์  ปัญญาใส
 
1. นางฐิติพร  ประธานภรณ์กุล
 
15 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนรากร  ช่อเข็ม
 
1. นางฐิติพร  ประธานภรณ์กุล
 
16 ศิลปะ ซออู้ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปัทมพร  อินทร์ทอง
 
1. นางฐิติพร  ประธานภรณ์กุล
 
17 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสวิตตา  สิทธิจันทร์
 
1. นางฐิติพร  ประธานภรณ์กุล
 
18 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนันทพงษ์  สิงห์สูง
 
1. นางฐิติพร  ประธานภรณ์กุล
 
19 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงนลัทพร  อารีย์
 
1. นายวิเชียร  ปาลวัฒน์
 
20 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงชนกานต์  กำเนิดกาลืม
 
1. นางวรลักษณ์  แปลนนาค
 
21 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงเบญญาทิพย์  ป่าธนู
 
1. นางวรลักษณ์  แปลนนาค
 
22 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงจิราภา  อะวะโห
 
1. นางวรลักษณ์  แปลนนาค
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.1-ป.6 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงณัชชา  เอี่ยมพร้อม
2. เด็กหญิงปณิตา  สีเอี่ยม
3. เด็กหญิงสุจิตรา  จำปาขาว
 
1. นายสุรพล  เจริญกิจวัฒนาชัย