สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 7 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงนภสร  สีนวนผ่อง
 
1. นายสุรพล  เจริญกิจวัฒนาชัย
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 19 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายอรรถชัย  แจ่มเกตุ
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  ประภาศิลป์
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 6 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ปัญจชัย
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  ประภาศิลป์
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายวีรยุทธ  แสงหมอก
 
1. นางสมหวัง  จุฑาเกตุ
 
5 ศิลปะ ซออู้ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปัทมพร  อินทร์ทอง
 
1. นางฐิติพร  ประธานภรณ์กุล
 
6 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงเบญญาทิพย์  ป่าธนู
 
1. นางวรลักษณ์  แปลนนาค
 
7 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงจิราภา  อะวะโห
 
1. นางวรลักษณ์  แปลนนาค