สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 4 1. เด็กชายชนาธิป  แป้นประเสริฐ
2. เด็กชายธนายุต  ผิวแตง
3. เด็กชายศิรวิทย์  โกบแก้ว
 
1. นายชรินทร์  เสถียรกาล
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพล  แจ่มใส
2. เด็กหญิงปราณี  บัวหอม
3. เด็กหญิงปัทมพร  อินทร์ทอง
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ชมภู่
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกัญพัช  โพธิ์สุทธิ์
 
1. นางสุนทร  แอ่งเพชร
 
4 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  พันพ่วง
2. เด็กชายจักรภัทร  วิทูรสัญจร
3. เด็กหญิงอาริสา  สรศักดิ์
 
1. นางสุนทร  แอ่งเพชร
 
5 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงชนกานต์  กำเนิดกาลืม
 
1. นางวรลักษณ์  แปลนนาค