สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 64 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  เย็นระยับ
 
1. นางมนันยา  สืบส่ง
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรุธิรา  พลูโต
 
1. นางมนันยา  สืบส่ง
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76.67 เงิน 11 1. เด็กหญิงภัทรียา  สิมมาลา
 
1. นางมนันยา  สืบส่ง
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ปู่เพี้ยน
 
1. นางมนันยา  สืบส่ง
 
5 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 71.38 เงิน 7 1. เด็กชายระพีพัฒน์   ดวงจอมดี
 
1. นางมนันยา  สืบส่ง
 
6 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปัตตะแวว
2. เด็กหญิงอารีญา  แสงม่วง
 
1. นางมนันยา  สืบส่ง
2. นางสาวรัตติญา  นวลจันทร์
 
7 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายสมภพ  ข้อกิ่ง
2. เด็กชายเทพมงคล  สอนเข็ม
 
1. นางมนันยา  สืบส่ง
2. นางสาวรัตติญา  นวลจันทร์
 
8 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายศุภกานต์  ผาดี
 
1. นายทม  พิมพ์ทนต์
 
9 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงเอรินทร์  ข้อกิ่ง
 
1. นายทม  พิมพ์ทนต์
 
10 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 40.5 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงนฤมล  งามแท้
2. เด็กหญิงภานุมาศ  ปลากัดทอง
3. เด็กหญิงมิรันตี  บุญมี
 
1. นางสาวจงดี  ใบกว้าง
2. นางสมพงษ์  ชินบุตร
 
11 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายชานนท์  ลาภะสัมปัน
2. เด็กชายเมฑายุทธ  ท้าวโพธิ์เอน
 
1. นางสาวทองประชิด  ชินบุตร
2. นางปิยรัตน์  อุปรี
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91.98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  อาญาเมือง
2. เด็กชายธนภัทร  โสภณอัมพรศรี
3. เด็กชายธิรภัทร  ป้อมบุบผา
4. เด็กหญิงปรียนันท์  ดวงจอมดี
5. เด็กหญิงวิลัยพร  ปิ่นสุวรรรณ
 
1. นางสาวทองประชิด  ชินบุตร
2. นางสมจิตร  เพิ่มมาผล
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุสุมา  นวลประเสริฐ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  งามแท้
3. เด็กชายธีภัทร  เชื้อสวย
4. เด็กชายธีรริศร์  ดวงจอมดี
5. เด็กหญิงสุทธิรัตน์  ปิ่นบาง
 
1. นางสาวทองประชิด  ชินบุตร
2. นางประทุม  อูปแก้ว
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกชกร  แสงทอง
2. เด็กหญิงชุติมน  พรหม
3. เด็กชายธันวา  ทองนาค
4. เด็กชายพงศธร  ภมรพล
5. เด็กชายวุฒิชัย  สีลังกา
 
1. นางสาวทองประชิด   ชินบุตร
2. นางอาริษา  ช่วยบุญ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 75.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนภัทร  โสภณอัมพร
2. เด็กชายธีรภัทร  ป้อมบุบผา
3. เด็กชายศุภกานต์  ผาดี
4. เด็กหญิงสุพัตร  พรมพันธ์
5. เด็กหญิงอภิญญา  หน่อกลาง
 
1. นางสาวจงดี  ใบกว้าง
2. นางสมจิตร  เพิ่มมาผล
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปัตตะแวว
2. เด็กหญิงกุสุมา  นาลประเสริฐ
3. เด็กหญิงธีรนุช  ข้อกิ่ง
4. เด็กหญิงนิรมล  โสภณอัมพร
5. เด็กหญิงสุภัชชา  ชาติวงศ์
 
1. นางสาวทองประชิด  ชินบุตร
2. นายปราณี  ธีรพงวงษ์งามดี
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.03 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติมา  ป้อมบุบผา
2. เด็กหญิงนฤมล  งามแท้
3. เด็กหญิงพรสุรางค์  บุญจันทร์
4. เด็กหญิงภานุมาศ  ปลากัดทอง
5. เด็กหญิงอัจฉรา  หลอดทอง
 
1. นางสาวรัตติญา  นวลจันทร์
2. นางอาริษา  ช่วยบุญ
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมประภา  ชินบุตร
2. เด็กชายอนุลักษณ์  ทองดี
3. เด็กชายเสกสรรค์  ข้อกิ่ง
 
1. นายณรงค์กร  พฤศจันทร์
2. นางสาวรัตติญา  นวลจันทร์
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 86.75 ทอง 7 1. เด็กหญิงประกายดาว  สอนสังวร
2. เด็กชายพรรรษวุฒิ  นานอก
 
1. นางสาวจงดี  ใบกว้าง
2. นางปราณี   ธีรพรวงษ์งามดี
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุติกาจญน์  บัวคำ
2. เด็กชายตะวัน  สอนสังวร
 
1. นางสาวรัตติญา  นวลจันทร์
2. นางอาริษา  ช่วยบุญ
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธีรนุช  ข้อกิ่ง
2. เด็กหญิงนิรมล  โสภณอัมพรศรี
3. เด็กหญิงสุพัชชา  ชาติวงค์
 
1. นางสาวทองประชิด  ชินบุตร
2. นางปราณี  ธีรพรวงษ์งามดี
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทรา  ทองนาค
2. เด็กหญิงพรลภัส  ป้อมบุบผา
3. เด็กหญิงสุวิชา  ปิ่นสุวรรณ
 
1. นางสาวทองประชิด  ชินบุตร
2. นางอาริษา  ช่วยบุญ
 
23 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงจริญญา  สมสี
2. เด็กชายธนพล  ทิพย์แสง
3. เด็กหญิงอารยา  นานอก
 
1. นางสาวทองประชิด  ชินบุตร
2. นางสมพงษ์  ชินบุตร
 
24 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงนุชฤดี  ศิลป์ชนะภรณ์
 
1. นางสาวทองประชิด  ชินบุตร
 
25 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเนตรนภา  ดวงจิตร
 
1. นางสาวทองประชิด  ชินบุตร
 
26 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุทธินีย์  สุขขะ
 
1. นางสาวทองประชิด  ชินบุตร
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 45.6 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงฐิตาพร  วรรณวิจิตร
2. เด็กชายพศิน  ใบกว้าง
 
1. นายณรงค์กร  พฤศจันทร์
2. นางสาวรัตติญา  นวลจันทร์
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวัชระ  พิมพ์ทนต์
2. เด็กชายสุทธิมนต์  จบดี
3. เด็กชายเดโช  พุ่มมะเพ็ง
 
1. นางสาวทองประชิด  ชินบุตร
2. นางปิยรัตน์  อุปรี
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณรงค์ชัย  เรืองเกษม
2. เด็กชายอานนท์  สุขชื่น
 
1. นายณรงค์กร  พฤศจันทร์
2. นางสาวรัตติญา  นวลจันทร์
 
30 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนิธิกร  สีดา
2. เด็กชายสุทธิชัย  ปพัฒน์เมธิน
 
1. นายณรงค์กร  พฤศจันทร์
2. นางสาวรัตติญา   นวลจันทร์
 
31 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68.2 ทองแดง 16 1. เด็กชายกรกฤษ  สินปะรุ
2. เด็กชายธนภัทร  โพธิ์กลาง
 
1. นายณรงค์กร  พฤศจันทร์
2. นางสาวรัตติญา  นวลจันทร์
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงพรสุรางค์  บุญจันทร์
2. เด็กหญิงอัจฉรา  หลอดทอง
 
1. นางนภาพร  เนียมหะ
2. นางปราณี  ธีรพรวงษ์งามดี