สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ปู่เพี้ยน
 
1. นางมนันยา  สืบส่ง
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายสมภพ  ข้อกิ่ง
2. เด็กชายเทพมงคล  สอนเข็ม
 
1. นางมนันยา  สืบส่ง
2. นางสาวรัตติญา  นวลจันทร์
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายศุภกานต์  ผาดี
 
1. นายทม  พิมพ์ทนต์
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงเอรินทร์  ข้อกิ่ง
 
1. นายทม  พิมพ์ทนต์
 
5 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 40.5 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงนฤมล  งามแท้
2. เด็กหญิงภานุมาศ  ปลากัดทอง
3. เด็กหญิงมิรันตี  บุญมี
 
1. นางสาวจงดี  ใบกว้าง
2. นางสมพงษ์  ชินบุตร
 
6 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายชานนท์  ลาภะสัมปัน
2. เด็กชายเมฑายุทธ  ท้าวโพธิ์เอน
 
1. นางสาวทองประชิด  ชินบุตร
2. นางปิยรัตน์  อุปรี
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 45.6 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงฐิตาพร  วรรณวิจิตร
2. เด็กชายพศิน  ใบกว้าง
 
1. นายณรงค์กร  พฤศจันทร์
2. นางสาวรัตติญา  นวลจันทร์