สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 64 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  เย็นระยับ
 
1. นางมนันยา  สืบส่ง
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปัตตะแวว
2. เด็กหญิงอารีญา  แสงม่วง
 
1. นางมนันยา  สืบส่ง
2. นางสาวรัตติญา  นวลจันทร์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกชกร  แสงทอง
2. เด็กหญิงชุติมน  พรหม
3. เด็กชายธันวา  ทองนาค
4. เด็กชายพงศธร  ภมรพล
5. เด็กชายวุฒิชัย  สีลังกา
 
1. นางสาวทองประชิด   ชินบุตร
2. นางอาริษา  ช่วยบุญ
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68.2 ทองแดง 16 1. เด็กชายกรกฤษ  สินปะรุ
2. เด็กชายธนภัทร  โพธิ์กลาง
 
1. นายณรงค์กร  พฤศจันทร์
2. นางสาวรัตติญา  นวลจันทร์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงพรสุรางค์  บุญจันทร์
2. เด็กหญิงอัจฉรา  หลอดทอง
 
1. นางนภาพร  เนียมหะ
2. นางปราณี  ธีรพรวงษ์งามดี