สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76.67 เงิน 11 1. เด็กหญิงภัทรียา  สิมมาลา
 
1. นางมนันยา  สืบส่ง
 
2 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 71.38 เงิน 7 1. เด็กชายระพีพัฒน์   ดวงจอมดี
 
1. นางมนันยา  สืบส่ง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 75.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนภัทร  โสภณอัมพร
2. เด็กชายธีรภัทร  ป้อมบุบผา
3. เด็กชายศุภกานต์  ผาดี
4. เด็กหญิงสุพัตร  พรมพันธ์
5. เด็กหญิงอภิญญา  หน่อกลาง
 
1. นางสาวจงดี  ใบกว้าง
2. นางสมจิตร  เพิ่มมาผล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมประภา  ชินบุตร
2. เด็กชายอนุลักษณ์  ทองดี
3. เด็กชายเสกสรรค์  ข้อกิ่ง
 
1. นายณรงค์กร  พฤศจันทร์
2. นางสาวรัตติญา  นวลจันทร์
 
5 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงจริญญา  สมสี
2. เด็กชายธนพล  ทิพย์แสง
3. เด็กหญิงอารยา  นานอก
 
1. นางสาวทองประชิด  ชินบุตร
2. นางสมพงษ์  ชินบุตร
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงนุชฤดี  ศิลป์ชนะภรณ์
 
1. นางสาวทองประชิด  ชินบุตร
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณรงค์ชัย  เรืองเกษม
2. เด็กชายอานนท์  สุขชื่น
 
1. นายณรงค์กร  พฤศจันทร์
2. นางสาวรัตติญา  นวลจันทร์