สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรุธิรา  พลูโต
 
1. นางมนันยา  สืบส่ง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91.98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  อาญาเมือง
2. เด็กชายธนภัทร  โสภณอัมพรศรี
3. เด็กชายธิรภัทร  ป้อมบุบผา
4. เด็กหญิงปรียนันท์  ดวงจอมดี
5. เด็กหญิงวิลัยพร  ปิ่นสุวรรรณ
 
1. นางสาวทองประชิด  ชินบุตร
2. นางสมจิตร  เพิ่มมาผล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุสุมา  นวลประเสริฐ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  งามแท้
3. เด็กชายธีภัทร  เชื้อสวย
4. เด็กชายธีรริศร์  ดวงจอมดี
5. เด็กหญิงสุทธิรัตน์  ปิ่นบาง
 
1. นางสาวทองประชิด  ชินบุตร
2. นางประทุม  อูปแก้ว
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปัตตะแวว
2. เด็กหญิงกุสุมา  นาลประเสริฐ
3. เด็กหญิงธีรนุช  ข้อกิ่ง
4. เด็กหญิงนิรมล  โสภณอัมพร
5. เด็กหญิงสุภัชชา  ชาติวงศ์
 
1. นางสาวทองประชิด  ชินบุตร
2. นายปราณี  ธีรพงวงษ์งามดี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.03 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติมา  ป้อมบุบผา
2. เด็กหญิงนฤมล  งามแท้
3. เด็กหญิงพรสุรางค์  บุญจันทร์
4. เด็กหญิงภานุมาศ  ปลากัดทอง
5. เด็กหญิงอัจฉรา  หลอดทอง
 
1. นางสาวรัตติญา  นวลจันทร์
2. นางอาริษา  ช่วยบุญ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 86.75 ทอง 7 1. เด็กหญิงประกายดาว  สอนสังวร
2. เด็กชายพรรรษวุฒิ  นานอก
 
1. นางสาวจงดี  ใบกว้าง
2. นางปราณี   ธีรพรวงษ์งามดี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุติกาจญน์  บัวคำ
2. เด็กชายตะวัน  สอนสังวร
 
1. นางสาวรัตติญา  นวลจันทร์
2. นางอาริษา  ช่วยบุญ
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธีรนุช  ข้อกิ่ง
2. เด็กหญิงนิรมล  โสภณอัมพรศรี
3. เด็กหญิงสุพัชชา  ชาติวงค์
 
1. นางสาวทองประชิด  ชินบุตร
2. นางปราณี  ธีรพรวงษ์งามดี
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทรา  ทองนาค
2. เด็กหญิงพรลภัส  ป้อมบุบผา
3. เด็กหญิงสุวิชา  ปิ่นสุวรรณ
 
1. นางสาวทองประชิด  ชินบุตร
2. นางอาริษา  ช่วยบุญ
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเนตรนภา  ดวงจิตร
 
1. นางสาวทองประชิด  ชินบุตร
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุทธินีย์  สุขขะ
 
1. นางสาวทองประชิด  ชินบุตร
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวัชระ  พิมพ์ทนต์
2. เด็กชายสุทธิมนต์  จบดี
3. เด็กชายเดโช  พุ่มมะเพ็ง
 
1. นางสาวทองประชิด  ชินบุตร
2. นางปิยรัตน์  อุปรี
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนิธิกร  สีดา
2. เด็กชายสุทธิชัย  ปพัฒน์เมธิน
 
1. นายณรงค์กร  พฤศจันทร์
2. นางสาวรัตติญา   นวลจันทร์