สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรกฤษ  นาคน้อย
2. เด็กหญิงสมจิตร  พันธุ์นุช
3. เด็กชายสุภัทรชัย  พึ่งธรรม
 
1. นายวิทยา  หิรัญพงษ์
2. นางสาวสุธาทิพย์  แก้วประเสริฐ