สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดใดใหญ่ สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สิงห์สม
2. เด็กหญิงปิ่นไพร  พันธุพูล
3. เด็กหญิงวันวิสา  เนตรบุญ
 
1. นางมยุรี  วรนุช
2. นางวัชรินทร์  ศรีผ่าน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐมล  กองวัสกุลณี
2. เด็กหญิงดาว  เทียนสิงห์
3. เด็กหญิงธนัชพร  ลาทอนทาป
4. เด็กหญิงปิยะดา  เขื่อนฟัก
5. เด็กหญิงสุจิตรา  สุขสกุล
 
1. นางลัดดา  กฤษฎากรชัย
2. นายเสงี่ยม  ศรีสวัสดิ์
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ผลพล
2. เด็กหญิงจิรภัทร์  ระวังการณ์
3. เด็กหญิงพรทิพย์  รุ่งโต
 
1. นางลัดดา  กฤษฎากรชัย
2. นายเสงี่ยม  ศรีสวัสดิ์