สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 73 เงิน 4 1. เด็กชายจิรศักดิ์  ปิ่นแก้ว
2. เด็กชายพงศกร  ช้างร้าย
3. เด็กชายรัฐสิทธิ์  แก้วหล้า
4. เด็กชายอนวัฒน์  ทุมนาราช
5. เด็กชายอิทธิพัทธ์  พิภาภรณ์
6. เด็กชายเมธา  เรืองหอม
 
1. นายพิชิต  รุ่งโรจน์
2. นายโอภาส  ทองดี
3. นางไลวรรณ  ยิ้มสวัสดิ์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธีรนันท์  รักซ้อน
2. เด็กหญิงพจมาน  จำปาขาว
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทองมาเต็ม
4. เด็กหญิงสกาวเดือน  สุระ
5. เด็กหญิงสายสุณีย์  โคกสลุง
6. เด็กหญิงอนงค์นาถ  ทองคำ
 
1. นางกุลปาลี  ใจดี
2. นายวีระชัย  ชัยเรียบ
3. นางไลวรรณ  ยิ้มสวัสดิ์