สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดห้วยโป่ง สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 76.66 เงิน 6 1. เด็กหญิงหนึ่งวรกาญจน์  สัมมา
 
1. นางบุญเรือน  คำภีระ
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 67.75 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงนริศรา  ลีลาเดช
 
1. นางบุญเรือน  คำภีระ
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงวรรณดี   ดาวเรือง
 
1. นางนิชนันท์   รักฉายา
 
4 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปัญญา
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ปู่สี
3. เด็กหญิงรักเดียว  สมสุข
 
1. นางบังอร  สายแสง
2. นายประภาส  ศรีศักดิ์
 
5 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กชายคณาวุฒิ  หัสดำ
2. เด็กชายตะวัน  ประสิทธิ์สุวรรณ
3. เด็กชายอนุชิต  อินทชัย
 
1. นางบังอร  สายแสง
2. นายประภาส  ศรีศักดิ์
 
6 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กชายวศิน  มีเพียร
2. เด็กชายอิศรา  ฮุมโฮม
 
1. นางบังอร  สายแสง
2. นายประภาส  ศรีศักดิ์
 
7 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 81 ทอง 6 1. เด็กชายหัตถชัย  เพชรด้วง
2. เด็กชายอิทธิพล  ทองดี
 
1. นางบังอร  สายแสง
2. นายประภาส  ศรีศักดิ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 67.6 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนฤมล  ทองดี
 
1. นางฐิติมา  เทียนก้อน