สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ ๑๓๔ สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงนรีกานต์  สายงาม
 
1. นางบัวลอย  บริบูรณ์
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86.2 ทอง 7 1. เด็กหญิงไพลิน  แตงชุ่ม
 
1. นางรติพร  ชาลี
 
3 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันธิดา  ศรีมณฑล
2. เด็กหญิงปนัดดา  บุตรดี
3. เด็กหญิงสุภาพร  สงเป็นอิน
 
1. นายชาญ  ชาลี
2. นางบัวลอย  บริบูรณ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ชินรัตน์
2. เด็กชายวรวิทย์  เสริมสงค์
 
1. นางปวีนา  จ่าแก้ว
2. นางสาวอรนุช  สิงหนาท
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 86.25 ทอง 8 1. เด็กชายนนทกานต์  ลารันต์
2. เด็กหญิงสุชาดา  เสาร์แก้ว
 
1. นางปวีนา  จ่าแก้ว
2. นางสาวอรนุช  สิงหนาท
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรัชพล  จตุรัส
2. เด็กชายอภิวัฒน์  บุญเรือง
 
1. นายชาญ  ชาลี
2. นางบัวลอย  บริบูรณ์
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  นนท์คำจันทร์
2. เด็กชายเฉลิม  บุญธรรม
 
1. นายชาญ  ชาลี
2. นางรติพร  ชาลี
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.1-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงปภาพินท์  พรรคพล
2. เด็กหญิงปริญญา  คำสุข
3. เด็กหญิงพรรฐิสา  มาปาน
 
1. นางสาวกรนิกา  จันทร์บัว
2. นางรติพร  ชาลี
 
9 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.65 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปฐมา  กองทองนอก
2. เด็กชายพณพล  มะเห
 
1. นางปวีนา  จ่าแก้ว
2. นางสาวอรนุช  สิงหนาท