สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาทับควาย สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76.6 เงิน 7 1. เด็กหญิงฟ้าอารีย์  ยิ้มฉาย
 
1. นางรุ่งทิพย์  บัติดอน
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงปรีดา  พวงพันธ์
 
1. นางสาวกฤติยาณี  อนุรักษ์
 
3 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  ฟิวสายดำ
2. เด็กชายชนาธิป  แสงรุ่ง
3. เด็กหญิงบุษยรัตน์   กองเงิน
 
1. นางสาวกฤติยาณี  อนุรักษ์
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายกุลโรจน์  กุหลาบเพ็ชร
 
1. นางสาวกฤติยาณี  อนุรักษ์
 
5 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ศิริฟัก
2. เด็กหญิงกัญธิดา  แก้วพรม
3. เด็กหญิงยุพิน  กลิ่นจำปา
 
1. นางกาญจนา  กลั่นเชื้อ
2. นางเพ็ญศรี  จันทร์อินทร์
 
6 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 82.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  หน่ายสังขาร
2. เด็กหญิงนิตดา  มงคลทอง
3. เด็กหญิงอรไพลิน  แสนอภัย
 
1. นางกาญจนา  กลั่นเชื้อ
2. นางเพ็ญศรี  จันทร์อินทร์
 
7 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 72.67 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วพรม
2. เด็กหญิงศินิทรา  นะราศรี
3. เด็กหญิงสายธาร  ยาภัย
 
1. นางกาญจนา  กลั่นเชื้อ
2. นางเพ็ญศรี  จันทร์อินทร์
 
8 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายวายุ  เทพนาคิน
2. เด็กชายอาทิตย์  วิทยา
 
1. นางกาญจนา  กลั่นเชื้อ
2. นางเพ็ญศรี  จันทร์อินทร์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.99 ทอง 6 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  คำสอน
 
1. นางสุธาทิพย์  ด้วงแก้ว
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงวราภรณ์  สุทธิรัตน์
 
1. นางสมปองจิต  ภูนคร
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 16 1. เด็กหญิงสุดธิดา  แก้วเก้า
2. เด็กชายเทวมินทร์  สระทองล้อม
 
1. นางสมปองจิต  ภูนคร
2. นางสุธาทิพย์  ด้วงแก้ว
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัณฑริกา   ประภาสิโนบล
2. เด็กหญิงกัลนิกา  ดุขุนทด
3. เด็กหญิงณัฐมล  พะนาน
4. เด็กหญิงทิวาพร  คุณคำ
5. เด็กหญิงนิรวรรณ  บุญตา
6. เด็กหญิงบุษยรัตน์  กองเงิน
7. เด็กหญิงปภัสรา  แก่นเงิน
8. เด็กหญิงปิยะดา  หอมหวาน
9. เด็กหญิงพรรณปพร  ปานเนียม
10. เด็กหญิงพัชรี  พวงพันธ์
11. เด็กหญิงวนิดา  งามขำ
12. เด็กหญิงวันวิสา  สมพงษ์สวัสดิ์
13. เด็กหญิงศศิธร  สอนสุภาพ
14. เด็กหญิงสุธิดา  หอมหวาน
15. เด็กหญิงอุไรลักษณ์  แสนอภัย
 
1. นางกมลชนก  เสริมศักดิ์ศรี
2. นางสาวกฤติยาณี  อนุรักษ์
3. นางกาญจนา  กลั่นเชื้อ
4. นายบรรพต  ปลื้มอารมณ์
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 54 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงณัฐภาพร  ปรางทอง
2. เด็กหญิงศิริพร  เที่ยงธรรม
 
1. นายบรรพต  ปลื้มอารมณ์
2. นายสมชาย  สัพโส
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงบุษบา  ธรรมชาติ
2. เด็กหญิงยุพิน  จันทรหัส
 
1. นายบรรพต  ปลื้มอารมณ์
2. นายสมชาย  สัพโส
 
15 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพลวัต  กระเป๋าทอง
2. เด็กหญิงเอมอุมา  น้อยเจริญ
3. เด็กหญิงแพรวนภา  ทองปลูก
 
1. นางทองทิพย์  ศรีเมือง
2. นางสาวรุ่งอรุณ  บุญประดิษฐ
 
16 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมพิลัย  ขันนิยม
 
1. นางทองทิพย์  ศรีเมือง
 
17 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงพรรณราย  ทองปลูก
 
1. นางทองทิพย์  ศรีเมือง
 
18 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรอนงค์  อำไพ
 
1. นางทองทิพย์  ศรีเมือง
 
19 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชัยยา  อินธิแสง
2. เด็กหญิงสาวิตรี  ซ่อนกลิ่น
 
1. นางทองทิพย์  ศรีเมือง
2. นางสาววันเพ็ญ  กุดเปล่ง
 
20 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  สังหะโค
 
1. นางทองทิพย์  ศรีเมือง
 
21 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงนิตดา  มงคลทอง
 
1. นางทองทิพย์  ศรีเมือง
 
22 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  หน่ายสังขาร
 
1. นางทองทิพย์  ศรีเมือง
 
23 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงอาทิตยา  นามมนตรี
 
1. นางทองทิพย์  ศรีเมือง
 
24 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงอังกอร์  ข้อสัง
 
1. นางทองทิพย์  ศรีเมือง
 
25 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงศิริพร  หูไว
 
1. นางทองทิพย์  ศรีเมือง
 
26 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงธนาศร  ยาภัย
 
1. นางทองทิพย์  ศรีเมือง
 
27 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงรัตนา  คุ้มครอง
 
1. นางทองทิพย์  ศรีเมือง
 
28 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 -1 -    
29 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายอนุวัฒน์  กองเงิน
 
1. นางทองทิพย์  ศรีเมือง
 
30 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายชณาวิทย์  รูปเทวินทร์
2. เด็กหญิงณัฐภาพร  ปรางทอง
3. เด็กหญิงธนาศร  ยาภัย
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีวิชัย
5. เด็กชายนลทวัฒน์  เที่ยงคืน
6. เด็กหญิงศิริพร  หูไว
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สมพงษ์สวัสดิ์
8. เด็กหญิงอลิษรา  หน่ายสังขาร
9. เด็กหญิงอาทิตยา  นามมนตรี
 
1. นางกาญจนา  กลั่นเชื้อ
2. นางทองทิพย์  ศรีเมือง
3. นายบุญส่ง  เรืองซ้อน
 
31 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกฤษณา  น้ำจันทร์
2. เด็กหญิงกัญลญาภรณ์  ยอดฉิม
3. เด็กหญิงณัชชา  ร่วมรักษ์
4. เด็กหญิงดลนภา  วิทยา
5. เด็กชายทนงศักดิ์  หอมหวาน
6. เด็กชายธนากร  กระตุดนาค
7. เด็กหญิงนภาพร  บุญแสง
8. เด็กหญิงนิตยา  อานุภาพ
9. เด็กหญิงบุญจิตรา  บุบผาพวง
10. เด็กหญิงพรกมล  สำเภาทอง
11. เด็กหญิงพิมพาดา  เทพนาคิน
12. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  มาเล
13. เด็กหญิงมนทกานต์  สร้อยมาลัย
14. เด็กชายวศิน  เที่ยงธรรม
15. เด็กชายวัฒนพงษ์  สุขแสงทอง
16. เด็กชายศักดา  ใจกล้า
17. เด็กหญิงศิริพร  เที่ยงธรรม
18. เด็กชายสาธิต  พิมพ์ทอง
19. เด็กชายอนาวิล  สีทอง
20. เด็กหญิงเจนจิรา  เที่ยงธรรม
 
1. นางกมลชนก  เสริมศักดิ์ศรี
2. นางทองทิพย์  ศรีเมือง
3. นางปราณี  ดวงแพง
4. นางสาววันเพ็ญ  กุดเปล่ง
5. นางสาวสุภาพร  ยมสาร
 
32 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 77.33 เงิน 11 1. เด็กชายนิวัฒน์  สายศรี
 
1. นางทองทิพย์  ศรีเมือง
 
33 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายไพศาล  คุ้มเขต
 
1. นางทองทิพย์  ศรีเมือง
 
34 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กชายภัทรภณ  ผกาหลง
 
1. นางทองทิพย์  ศรีเมือง
 
35 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายธันวากร  สีลาวัน
 
1. นางทองทิพย์  ศรีเมือง
 
36 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  หริ่งเรไร
2. เด็กชายชณาวิทย์  รูปเทวินทร์
3. เด็กชายณัฐพล  แสนอาภัย
 
1. นายบุญส่ง  เรืองส่ง
2. นางอรวรรณ  ยงยิ่ง
 
37 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคมสันต์  แจ่มผล
2. เด็กชายวัฒนพล  จุ้มวังวะ
3. เด็กชายสาละวิน  ศรีชมชื่น
 
1. นายบุญส่ง  เรืองซ้อน
2. นางอรวรรณ  ยงยิ่ง
 
38 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิติศักดิ์  แก้วอร่าม
2. เด็กชายอธิวัฒน์  อ่องละออ
 
1. นางกิ่งกาญจน์  ปราชญา
2. นายสมชาย  สัพโส
 
39 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กชายคุณากรณ์  อัปโมกร์
2. เด็กชายพีระวัฒน์  สวัสดิ์เอื้อ
3. เด็กชายวัฒนพงษ์  อุตะมะ
 
1. นายบุญส่ง  เรืองซ้อน
2. นางอรวรรณ  ยงยิ่ง
 
40 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 66.4 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกัญลญาภรณ์  ยอดฉิม
2. เด็กหญิงมุทิฏา  คำภา
 
1. นางกิ่งกาญจน์  ปราชญา
2. นางอรวรรณ  ยงยิ่ง
 
41 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.6 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ผิวสายดำ
2. เด็กหญิงจุทาทิพย์  สายศรี
3. เด็กชายธีระเดช  ประวะโข
 
1. นายบุญส่ง  เรืองซ้อน
2. นายสมชาย  สัพโส
 
42 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงดลนภา  วิทยา
2. เด็กหญิงศิริพร  เที่ยงธรรม
3. เด็กหญิงเจนจิรา  เที่ยงธรรม
 
1. นางกมลชนก  เสริมศักดิ์ศรี
2. นายบุญส่ง  เรืองซ้อน
 
43 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงบุษบา   ธรรมชาติ
2. เด็กหญิงปิยมาศ  คุ้มเขต
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ต้องเชื้อ
 
1. นางสาวกฤติยาณี  อนุรักษ์
 
44 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 57.75 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงศิริพร  หูไว
 
1. นางกมลชนก  เสริมศักดิ์ศรี
 
45 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงณัฐกมล  บำรุงศิลป์
 
1. นางสาวอินทพร  แจ่มแสง
 
46 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 0 - 1. เด็กชายประภากรณ์  งอนไถ
 
1. นางกมลชนก  เสริมศักดิ์ศรี
 
47 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายปภินวิทย์  สารีภาวงษ์
 
1. นางกมลชนก  เสริมศักดิ์ศรี
 
48 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายโชคชัย  โตงาม
 
1. นางสาวอินทพร  แจ่มแสง
 
49 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสมหญิง  สุวรรณพงษ์
 
1. นางสาวอินทพร  แจ่มแสง
 
50 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  วิทยา
 
1. นางสาวอินทพร  แจ่มแสง
 
51 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐญา  แสนสุข
2. เด็กหญิงปรีดา  พวงพันธ์
3. เด็กหญิงวรพักตร์  เทียนทอง
4. เด็กหญิงสาวิตรี  ซ่อนกลิ่น
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  ภู่ภักดี
 
1. นางกมลชนก  เสริมศักดิ์ศรี
2. นางสาวสุภาพร  ยมสาร
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วเรือง
2. เด็กหญิงรสจรินทร์  แสงรุ่ง
3. เด็กหญิงสุวรรณสินธุ์  บุญคุ่ม
 
1. นางรุ่งทิพย์  บัติดอน
2. นางสุวรรณ  เครือเมฆ
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.1-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ศรีวิชัย
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สมพงษ์สวัสดิ์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  นามมนตรี
 
1. นางรุ่งทิพย์  บัตดอน
2. นางสุวรรณ  เครือเมฆ
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  วิทยา
2. เด็กชายปรมินทร์  บุญส่งธรรม
 
1. นางสาวสุภาพร  ยมสาร
2. นางสาวอินทพร  แจ่มแสง
 
55 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 13 1. เด็กชายณัฐชนนทร์  กาจสวัสดิ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  กัลยาณพันธ์
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  หอมหวาน
 
1. นางนภาพร  พลอยบุตร
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงหงษ์หยก  อินสุข