สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาทับควาย สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายกุลโรจน์  กุหลาบเพ็ชร
 
1. นางสาวกฤติยาณี  อนุรักษ์
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายวายุ  เทพนาคิน
2. เด็กชายอาทิตย์  วิทยา
 
1. นางกาญจนา  กลั่นเชื้อ
2. นางเพ็ญศรี  จันทร์อินทร์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงวราภรณ์  สุทธิรัตน์
 
1. นางสมปองจิต  ภูนคร
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 54 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงณัฐภาพร  ปรางทอง
2. เด็กหญิงศิริพร  เที่ยงธรรม
 
1. นายบรรพต  ปลื้มอารมณ์
2. นายสมชาย  สัพโส
 
5 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 57.75 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงศิริพร  หูไว
 
1. นางกมลชนก  เสริมศักดิ์ศรี
 
6 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงณัฐกมล  บำรุงศิลป์
 
1. นางสาวอินทพร  แจ่มแสง
 
7 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายปภินวิทย์  สารีภาวงษ์
 
1. นางกมลชนก  เสริมศักดิ์ศรี