สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาทับควาย สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงบุษบา  ธรรมชาติ
2. เด็กหญิงยุพิน  จันทรหัส
 
1. นายบรรพต  ปลื้มอารมณ์
2. นายสมชาย  สัพโส
 
2 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงพรรณราย  ทองปลูก
 
1. นางทองทิพย์  ศรีเมือง
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 66.4 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกัญลญาภรณ์  ยอดฉิม
2. เด็กหญิงมุทิฏา  คำภา
 
1. นางกิ่งกาญจน์  ปราชญา
2. นางอรวรรณ  ยงยิ่ง
 
4 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายโชคชัย  โตงาม
 
1. นางสาวอินทพร  แจ่มแสง
 
5 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  วิทยา
 
1. นางสาวอินทพร  แจ่มแสง