สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาทับควาย สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76.6 เงิน 7 1. เด็กหญิงฟ้าอารีย์  ยิ้มฉาย
 
1. นางรุ่งทิพย์  บัติดอน
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ศิริฟัก
2. เด็กหญิงกัญธิดา  แก้วพรม
3. เด็กหญิงยุพิน  กลิ่นจำปา
 
1. นางกาญจนา  กลั่นเชื้อ
2. นางเพ็ญศรี  จันทร์อินทร์
 
3 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 72.67 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วพรม
2. เด็กหญิงศินิทรา  นะราศรี
3. เด็กหญิงสายธาร  ยาภัย
 
1. นางกาญจนา  กลั่นเชื้อ
2. นางเพ็ญศรี  จันทร์อินทร์
 
4 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพลวัต  กระเป๋าทอง
2. เด็กหญิงเอมอุมา  น้อยเจริญ
3. เด็กหญิงแพรวนภา  ทองปลูก
 
1. นางทองทิพย์  ศรีเมือง
2. นางสาวรุ่งอรุณ  บุญประดิษฐ
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมพิลัย  ขันนิยม
 
1. นางทองทิพย์  ศรีเมือง
 
6 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรอนงค์  อำไพ
 
1. นางทองทิพย์  ศรีเมือง
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 77.33 เงิน 11 1. เด็กชายนิวัฒน์  สายศรี
 
1. นางทองทิพย์  ศรีเมือง
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายธันวากร  สีลาวัน
 
1. นางทองทิพย์  ศรีเมือง
 
9 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐญา  แสนสุข
2. เด็กหญิงปรีดา  พวงพันธ์
3. เด็กหญิงวรพักตร์  เทียนทอง
4. เด็กหญิงสาวิตรี  ซ่อนกลิ่น
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  ภู่ภักดี
 
1. นางกมลชนก  เสริมศักดิ์ศรี
2. นางสาวสุภาพร  ยมสาร
 
10 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 13 1. เด็กชายณัฐชนนทร์  กาจสวัสดิ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  กัลยาณพันธ์
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  หอมหวาน
 
1. นางนภาพร  พลอยบุตร
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงหงษ์หยก  อินสุข