สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาทับควาย สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 82.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  หน่ายสังขาร
2. เด็กหญิงนิตดา  มงคลทอง
3. เด็กหญิงอรไพลิน  แสนอภัย
 
1. นางกาญจนา  กลั่นเชื้อ
2. นางเพ็ญศรี  จันทร์อินทร์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.99 ทอง 6 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  คำสอน
 
1. นางสุธาทิพย์  ด้วงแก้ว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 16 1. เด็กหญิงสุดธิดา  แก้วเก้า
2. เด็กชายเทวมินทร์  สระทองล้อม
 
1. นางสมปองจิต  ภูนคร
2. นางสุธาทิพย์  ด้วงแก้ว
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัณฑริกา   ประภาสิโนบล
2. เด็กหญิงกัลนิกา  ดุขุนทด
3. เด็กหญิงณัฐมล  พะนาน
4. เด็กหญิงทิวาพร  คุณคำ
5. เด็กหญิงนิรวรรณ  บุญตา
6. เด็กหญิงบุษยรัตน์  กองเงิน
7. เด็กหญิงปภัสรา  แก่นเงิน
8. เด็กหญิงปิยะดา  หอมหวาน
9. เด็กหญิงพรรณปพร  ปานเนียม
10. เด็กหญิงพัชรี  พวงพันธ์
11. เด็กหญิงวนิดา  งามขำ
12. เด็กหญิงวันวิสา  สมพงษ์สวัสดิ์
13. เด็กหญิงศศิธร  สอนสุภาพ
14. เด็กหญิงสุธิดา  หอมหวาน
15. เด็กหญิงอุไรลักษณ์  แสนอภัย
 
1. นางกมลชนก  เสริมศักดิ์ศรี
2. นางสาวกฤติยาณี  อนุรักษ์
3. นางกาญจนา  กลั่นเชื้อ
4. นายบรรพต  ปลื้มอารมณ์
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายไพศาล  คุ้มเขต
 
1. นางทองทิพย์  ศรีเมือง
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กชายภัทรภณ  ผกาหลง
 
1. นางทองทิพย์  ศรีเมือง
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  หริ่งเรไร
2. เด็กชายชณาวิทย์  รูปเทวินทร์
3. เด็กชายณัฐพล  แสนอาภัย
 
1. นายบุญส่ง  เรืองส่ง
2. นางอรวรรณ  ยงยิ่ง
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคมสันต์  แจ่มผล
2. เด็กชายวัฒนพล  จุ้มวังวะ
3. เด็กชายสาละวิน  ศรีชมชื่น
 
1. นายบุญส่ง  เรืองซ้อน
2. นางอรวรรณ  ยงยิ่ง
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิติศักดิ์  แก้วอร่าม
2. เด็กชายอธิวัฒน์  อ่องละออ
 
1. นางกิ่งกาญจน์  ปราชญา
2. นายสมชาย  สัพโส
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กชายคุณากรณ์  อัปโมกร์
2. เด็กชายพีระวัฒน์  สวัสดิ์เอื้อ
3. เด็กชายวัฒนพงษ์  อุตะมะ
 
1. นายบุญส่ง  เรืองซ้อน
2. นางอรวรรณ  ยงยิ่ง
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.6 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ผิวสายดำ
2. เด็กหญิงจุทาทิพย์  สายศรี
3. เด็กชายธีระเดช  ประวะโข
 
1. นายบุญส่ง  เรืองซ้อน
2. นายสมชาย  สัพโส
 
12 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสมหญิง  สุวรรณพงษ์
 
1. นางสาวอินทพร  แจ่มแสง
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วเรือง
2. เด็กหญิงรสจรินทร์  แสงรุ่ง
3. เด็กหญิงสุวรรณสินธุ์  บุญคุ่ม
 
1. นางรุ่งทิพย์  บัติดอน
2. นางสุวรรณ  เครือเมฆ
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.1-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ศรีวิชัย
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สมพงษ์สวัสดิ์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  นามมนตรี
 
1. นางรุ่งทิพย์  บัตดอน
2. นางสุวรรณ  เครือเมฆ
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  วิทยา
2. เด็กชายปรมินทร์  บุญส่งธรรม
 
1. นางสาวสุภาพร  ยมสาร
2. นางสาวอินทพร  แจ่มแสง