สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ลพบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   จิตรีพิทย์
 
1. นางสมบัติ  จั้นงาม
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงนภัสสร  ทองช่วย
 
1. นางสาวสำเริง  ศรีไพโรจน์
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 78.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา 1. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  สงเนย
 
1. นางมะลิวัลย์  แย้มสุคนธ์
 
4 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 78.33 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเขาดิน 1. เด็กหญิงฉัตรธริการ์  แก้วมณี
 
1. นายประทีป  พยุง
 
5 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 77 เงิน 5 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 1. เด็กหญิงโสภา  กองทอง
 
1. นางสาวสำรวม  สุขสโมสร
 
6 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 76.66 เงิน 6 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงหนึ่งวรกาญจน์  สัมมา
 
1. นางบุญเรือน  คำภีระ
 
7 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 74.33 เงิน 7 โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตรฯ 1. เด็กหญิงรินรดา    ธานี
 
1. นางเพชราพงษ์   พรมมี
 
8 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 69.66 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดบ่อเงิน 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  ขุมแร่
 
1. นางสาวสุชาดา  ขันเชื้อ
 
9 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 69.66 ทองแดง 8 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  คะชา
 
1. นางดรุณี  คัมภ์วีระ
 
10 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 66.66 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดสระกระเบื้อง 1. เด็กหญิงจรรยาพร  บุญประเสริฐ
 
1. นางสุดารัตน์  ดวงดี
 
11 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 64 ทองแดง 11 โรงเรียน ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา 1. เด็กหญิงกฤตพร   คงกะพันธ์
 
1. นางบุญนำ   จันทร์จิระ
 
12 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 62.33 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดหัวสำโรง 1. เด็กหญิงพงษ์นภา  โพธิ์สุด
 
1. นางเตือนใจ  สุขพูล
 
13 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 61.66 ทองแดง 13 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กหญิงสิริวิมล  คุ้มแสง
 
1. นางสำริด  หุตะมาน
 
14 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 60.33 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กหญิงรวินทร์นิภา  กรมรอด
 
1. นางสำรวย  เกตุถาวร
 
15 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 56.66 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กชายจิรชัย   อนุรักษ์ชนะชัย
 
1. นางอารีย์  สานุสุข
 
16 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 55.33 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านหัวบึง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เทแก้ว
 
1. นายศิลปะชัย  พุ่มห้วยรอบ
 
17 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 51.66 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดสนามไชย 1. เด็กหญิงสรัลชนา  สวนสุข
 
1. นางสาวอัชรี  เอี่ยมแจ้งพันธุ์
 
18 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 50.66 เข้าร่วม 18 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 1. เด็กหญิงภัสสร  ศรีแจ่มใส
 
1. นางสมพร  บุปผาวาส
 
19 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านดอนดึง 1. เด็กชายกฤษณ์  เปรมสวัสดิ์
 
1. นางประไพ  ราชวงษา
 
20 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 34.33 เข้าร่วม 20 โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงกฤตินี  เจริญมา
 
 
21 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 21 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กหญิงกรกต  นิลพุดซา
 
1. นางวรีย์  ภู่เจิญชัยวรรณ
 
22 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดยาง ณ รังสี 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  โพธิ์ทอง
 
1. นางวรัมพร  กลิ่นบรรทม
 
23 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงปิ่นจุฑา  ชุ่มยิ้ม
 
1. นางฐิรพรรณ  คู่เจริญถาวร
 
24 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงชมพูนุท  แก้วมาเมือง
 
1. นางพรรณิภา  ศรีพระจันทร์
 
25 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงลักษิกา  ปราบทอง
 
1. นางธนนันท์  ถนอมวงศ์
 
26 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนวัดสำราญ 1. เด็กหญิงรัฐศิการ  สิงห์เถื่อน
 
1. นางพจน์นรินทร์  แสงอิ่ม
 
27 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชร 1. เด็กหญิงภัคจิรา  วสุวัต
 
1. นางสาวเบญจรัตน์  รักฉ่ำพงษ์
 
28 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงนริสรา  ชื่นชอบ
 
1. นางสาวพรพรรณ  โพธิ์แก้ว
 
29 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนสุเทพวิทยาลัย 1. เด็กหญิงอธิชา  เริงอาจ
 
1. นางสาวพรสวรรค์  บุญหนุน
 
30 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนกําจรวิทย์ 1. เด็กหญิงปัณรสรณ์   กันเขียน
 
1. นางสาวจิตตรา   อุ่นละม้าย
 
31 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ ๑๓๔ 1. เด็กชายณัฐวร  สายทอง
 
1. นางรติพร  ชาลี
 
32 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  โคกเทียน
 
1. นางกัลยา  พากเพียร
 
33 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนทบอ.สองเหล่าสร้าง 1. เด็กหญิงคติยา  เคนแผง
 
1. นางสมคิด  อยู่ยิ่ง
 
34 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 73 เงิน 12 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กหญิงณัฐฐาลักษณ์  ร่มจำปา
 
1. นางประภาพรรณ  จันทร์วิเศษ
 
35 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 73 เงิน 12 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 1. เด็กหญิงณกมล  เกตุแก้ว
 
1. นางปวีณา  บุญเผือก
 
36 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 72 เงิน 14 โรงเรียนซอย5 สาย2ซ้าย 1. เด็กหญิงรมิดา  หม่องเขียว
 
1. นางกัญรัตน์  สลุงอยู่
 
37 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 71 เงิน 15 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 1. เด็กหญิงภาวดี  กองเมือง
 
1. นางทองใบ  สุขเกษม
 
38 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดข่อยกลาง 1. เด็กหญิงทัดด่วัน  อภัยพัฒน์
 
1. นายมนตรี  แสงเดือน
 
39 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 16 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ชอบเพื่อน
 
1. นางทิพรัตน์  สอนทวี
 
40 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 64 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  เย็นระยับ
 
1. นางมนันยา  สืบส่ง
 
41 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 63 ทองแดง 19 โรงเรียนวัดเทพอำไพ 1. เด็กหญิงจินตนา  กลิ่นกลั่น
 
1. นางสมคิด  ปัญญาแหลม
 
42 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวัดเกตุ 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คำมูล
 
1. นางไขแสง  วงษ์นิ่ม
 
43 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวัดหนองเมือง 1. เด็กหญิงวันวิสา  อุทปา
 
1. นางบุญฉลอง  กระตุดเงิน
 
44 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนพิบูลปัทมาคม 1. เด็กหญิงพรนิภา  ชัยโคตร
 
1. นางพรรณี  อรุณรัตน์
 
45 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลสงเคราห์ 1 1. เด็กหญิงชนิตา  เอกฐิน
 
1. นางอัจฉรา  แก้วพรหม
 
46 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กหญิงรุธิรา  พลูโต
 
1. นางมนันยา  สืบส่ง
 
47 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองเมือง 1. เด็กหญิงอรอุมา  เมรุทอง
 
1. นางบุญฉลอง  กระตุดเงิน
 
48 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายรณกร  สนธิชัย
 
1. นางรุจิรา  พานิช
 
49 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 72 เงิน 5 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กชายอาทิตย์   มีชอบธรรม
 
1. นางวรางค์ภรณ์  เนื่องจากอวน
 
50 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 72 เงิน 5 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู 2500) 1. เด็กชายเกียรติพัฒน์  นิเลิศรัมย์
 
1. นางวิไลวรรณ  ขุนจรูญ
 
51 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 71 เงิน 7 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 1. เด็กหญิงเบญญา  แก้วกระจ่าง
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ชมภูพันธุ์
 
52 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 8 โรงเรียนโคกลำพานวิทยา 1. เด็กหญิงนิศารัตน์   สมณะ
 
1. นางสาวสายหยุด   แก้วสว่าง
 
53 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดตองปุ 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  อุ่นจิตต์พันธู
 
1. นางนงลักษณ์  ทับทิมศรี
 
54 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงนพมาศ  โพธิ์ทอง
 
1. นางกานดา  พูลอำไภย์
 
55 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านสระเตย 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   แย้มเกตุ
 
1. นางจุรีรัตน์   ทองพานิชย์
 
56 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 โรงเรียนพระวรสาร 1. เด็กหญิงสุภาพรรณ  ทัสสะ
 
1. นายวรรณนพ  ปัตตะแวว
 
57 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 13 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 1. เด็กหญิงสิริยุพน  นุ่มอุปถัมป์
 
1. นางเพชรรัตน์  วลัย
 
58 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 14 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ยาดำ
 
1. นางสริญญา  ฉงสกุล
 
59 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  รุ่งแจ้ง
 
1. นายลือชัย  ทับพุ่ม
 
60 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  ภู่พลายงาม
 
1. นางกมลมาลย์  ช้อยแสง
 
61 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  คำแก้ว
 
1. นางวันเพ็ญ  เจริญหลาย
 
62 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองเกตุ 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  รัมมะวาส
 
1. นางพยอม  รุ่งโรจน์
 
63 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 79.8 เงิน 4 โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง 1. เด็กหญิงรัชนี  ใจกระสันต์
 
1. นางอาภาภัทร์  หาทำ
 
64 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 78.8 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงรัชพร  ภู่เงิน
 
1. นางสุมาภรณ์  เจริญตะคุ
 
65 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 78.2 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ ๑๓๔ 1. เด็กหญิงนรินทิพย์  นาชีวา
 
1. นางบัวลอย  บริบูรณ์
 
66 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76.6 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กหญิงฟ้าอารีย์  ยิ้มฉาย
 
1. นางรุ่งทิพย์  บัติดอน
 
67 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75.8 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองแขม 1. เด็กหญิงสิริวิมล  อุปแก้ว
 
1. นางอรนุช  นาคประสิทธิ์
 
68 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75.8 เงิน 8 โรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ปานถม
 
1. นางพัชราภรณ์  วีระประสิทธิ์
 
69 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75.8 เงิน 8 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กหญิงภูริชญ  บุญอนันต์
 
1. นางสำริด  หุตะมาน
 
70 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 74 เงิน 11 โรงเรียนวัดยวด 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บัวแดง
 
1. นางดวงเดือน  หอมละม้าย
 
71 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73.8 เงิน 12 โรงเรียนวัดสระกระเบื้อง 1. เด็กหญิงวนัชพร  คำเจริญ
 
1. นางอุทัย  บุญยิ่ง
 
72 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73 เงิน 13 โรงเรียนวัดยาง ณ รังสี 1. เด็กหญิงพิมพิกา  ชูศรี
 
1. นางชุลีพร  สองสี
 
73 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73 เงิน 13 โรงเรียนจินดารัตน์ 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  คงพันธ์
 
1. นางสุจิตรา  บุญโพธิ์
 
74 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 72.8 เงิน 15 โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญทำ
 
1. นางสมพิศ  จิตทรัพย์
 
75 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 71.4 เงิน 16 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิงปาริษา  อรรคศรี
 
1. นางอภัยรัช  มงคลดี
 
76 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 71.2 เงิน 17 โรงเรียนวัดบ้านทราย 1. เด็กหญิงวริสา   วังยายฉิม
 
1. นางดวงดาว   สุมะลิ
 
77 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 70.8 เงิน 18 โรงเรียนวัดสำราญ 1. เด็กหญิงสุมาลี  แจ่มกระจ่าง
 
1. นางเพ็ญศรี  ทิมวัฒน์
 
78 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 70.8 เงิน 18 โรงเรียนวัดตะเคียน 1. เด็กหญิงปทิตตา   สมบูรณ์
 
1. นางสุภัทรา   ศรีสวัสดิ์
 
79 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 70.8 เงิน 18 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กหญิงจิรภา  อินทร์ทอง
 
1. นางวรีย์  ภู่เจิญชัยวรรณ
 
80 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 21 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 1. เด็กหญิงชลธิชา  ประทุมมา
 
1. นางสาวสำรวม  สุขสโมสร
 
81 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนรัตนศึกษา 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สลักเพชร
 
1. นางสาวเสาวนีย์  เคียนทอง
 
82 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แจ่มสุธี
 
1. นางเยาวภา  เทาศิริ
 
83 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงวัชโรทัย  สิงห์ป้อม
 
1. นางสาวอรุณรุ่ง  ศรีสุพรรณ
 
84 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 1. เด็กหญิงธัญวรรณ   นูสาลี
 
1. นางรุ่งจันทร์  จันทร
 
85 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงกษมาพร  ตะวันนา
 
1. นางธนนันท์  ถนอมวงศ์
 
86 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนพิบูลสงเคราห์ 1 1. เด็กหญิงนันทนา  สายธนู
 
1. นางรุ่งระวี  เสือม่วง
 
87 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  หว่างพัด
 
1. นางสาวปริศนา  กุลหอม
 
88 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนวัดคอกกระบือ (จอมประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  หาธรรม
 
1. นางพเยาว์  ใจอารีรอบ
 
89 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ ๑๓๔ 1. เด็กหญิงพัชชา  ชมชุม
 
1. นางรติพร  ชาลี
 
90 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 9 โรงเรียนกําจรวิทย์ 1. เด็กหญิงอาทิตญาพร   ครุธพันธุ์
 
1. นางสาวจิตตรา   อุ่นละม้าย
 
91 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดสัมพันธมิตร 1. เด็กหญิงจันทร์วิภา  บัวสีทอง
 
1. นางศิริจันทร์  กลมอ่อน
 
92 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สวัสดี
 
1. นางวรรณิภา  กรีวิเวก
 
93 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 12 โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงน่านน้ำ  สาคำ
 
1. นางสาวพรพรรณ  โพธิ์แก้ว
 
94 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดอัมพวัน 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สุภรณ์
 
1. นางสาวศรีพร  คุ้มพร้อม
 
95 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดตองปุ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ปานพลอย
 
1. นางนงลักษณ์  ทับทิมศรี
 
96 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก 1. เด็กหญิงสโรชา  แจ้งจิตร์
 
1. นางกัลยา  พากเพียร
 
97 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดหนองกระเบื้อง 1. เด็กหญิงพิมพ์พิไล  ประครองจัด
 
1. นางสาวสายสมร  มากสิงห์
 
98 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดเกตุ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  นาคสุข
 
1. นางไขแสง  วงษ์นิ่ม
 
99 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านดอนดึง 1. เด็กหญิงบงกช  พรมดี
 
1. นายวีระศักดิ์  เคียนทอง
 
100 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 19 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กหญิงสตรีรัตน์  เทียนสอาด
 
1. นางทิพรัตน์  สอนทวี
 
101 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 19 โรงเรียนพัฒนปัญญา 1. เด็กหญิงกชพรรณ  กองสุทธิ์ใจ
 
1. นางสาวสุนีพร  เจริญชัย
 
102 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดเทพอำไพ 1. เด็กชายภัสกร  ถิ่นสอน
 
1. นางสมคิด   ปัญญาแหลม
 
103 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระวรสาร 1. เด็กหญิงอนุสรา  กีสี
 
1. นายวรรณนพ  ปัตตะแวว
 
104 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กหญิงทิพย์ฤดี   คำหลุ่น
 
1. นางสริญญา  ฉงสกุล
 
105 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 1. เด็กชายทศพล  อินทร์ผล
 
1. นางจริยา  ทั่งทอง
 
106 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81.84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กหญิงสุพัตรา  บัวสุวรรณ์
 
1. นายลือชัย  ทับพุ่ม
 
107 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81.84 ทอง 4 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 1. เด็กหญิงชลลดา  ลิ้มสมบุญ
 
1. นางพัชรีย์  คงมั่น
 
108 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81.67 ทอง 6 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงภัณ์ฑิรา  เกิดสาย
 
1. นางรุจิรา  พานิช
 
109 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80.17 ทอง 7 โรงเรียนพิบูลสงเคราห์ 1 1. เด็กหญิงอารียา  ชมทองหลาง
 
1. นางอัจฉรา  แก้วพรหม
 
110 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80.17 ทอง 7 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กหญิงกชกร  จินะสาม
 
1. นายนิวัฒน์  เหมือนเพชร์
 
111 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77.5 เงิน 9 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงอาริษา  บุญสร้อย
 
1. นางพิกุล  คงดำ
 
112 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77.17 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 1. เด็กหญิงทัศนีย์   โพติยะ
 
1. นางสุภาภรณ์  เตชะไตรภพ
 
113 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76.67 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กหญิงภัทรียา  สิมมาลา
 
1. นางมนันยา  สืบส่ง
 
114 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75.34 เงิน 12 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 1. เด็กหญิงเนตรนภา  สำลี
 
1. นางจิรพร  งวดชัย
 
115 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74.77 เงิน 13 โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร 1. เด็กชายจิรภัทร  แซ่ลิ้ม
 
1. นางบุญแทน  แก้วเรือง
 
116 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 66.83 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดหนองกระเบียน 1. เด็กหญิงศิริภัสสร  คงอุบล
 
 
117 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา   บัวทอง
 
1. นางวรางค์ภรณ์  เนื่องจากอวน
 
118 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดถนนแค 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ดวงแก้ว
 
1. นางเสาวนีย์  แสวงเจริญ
 
119 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงอรยา  เลิศชวาลสกุล
 
1. นางวิไลวรรณ  ขุนจรูญ
 
120 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงรสสุคนธ์  พิชัย
 
1. นางดรุณี  คัมภ์วีระ
 
121 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงพุทธาพร  เผ่นโผน
 
1. นางสมร  หน่องพงษ์
 
122 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาวงกฎ 1. เด็กหญิงพรพรหม  ศรีสุพรรณ์
 
1. นางสุพร  ชื่นหทัย
 
123 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ ๑๓๔ 1. เด็กหญิงนรีกานต์  สายงาม
 
1. นางบัวลอย  บริบูรณ์
 
124 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงนภศร  อารีวงษ์
 
1. นางทรงศรี  ทองสุขนอก
 
125 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81.25 ทอง 6 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองพูน
 
1. นางพรทิพย์  พงคชาติ
 
126 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 7 โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  โคตรชมภู
 
1. นางนฤมล  สวนพันธ์
 
127 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78.5 เงิน 8 โรงเรียนวัดหนองปลาดุก 1. เด็กชายธีรภัทร  เพ็ชร์สุข
 
1. นางประภาพรรณ  สุขรอด
 
128 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงมาริสา  ขันตี
 
1. นางสาวประภาศรี  จิตลำใย
 
129 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 75.75 เงิน 10 โรงเรียนวัดหนองพิมาน 1. เด็กหญิงสุทธิดา  บุตรเนตร
 
1. นางจรัล  คำพานิช
 
130 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 75.5 เงิน 11 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 1. เด็กหญิงพรวิภา  จันตา
 
1. นางจิรพร  งวดชัย
 
131 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 72.75 เงิน 12 โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตรฯ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   เสวก
 
1. นางเพชราพงษ์   พรมมี
 
132 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 72 เงิน 13 โรงเรียนกําจรวิทย์ 1. เด็กหญิงมลชนก   เหมือนเพ็ชร์
 
1. นางกมลทิพย์  รากแก้ว
 
133 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 70.25 เงิน 14 โรงเรียนวัดมะค่า 1. เด็กหญิงพรนพิน   เธียรฤกษ์
 
1. นางกัญจนา  รักษา
 
134 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 67.75 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงนริศรา  ลีลาเดช
 
1. นางบุญเรือน  คำภีระ
 
135 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิงเพชรลดา  บัวเพชร
 
1. นางอภัยรัช  มงคลดี
 
136 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดมหาสอน"ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์" 1. เด็กหญิงปรวี  กลิ่นลูกอินทร์
 
1. นางวิมล  โพธิ์ช่วย
 
137 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 65.75 ทองแดง 18 โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ 1. เด็กหญิงอิงค์ลดา  กระจ่างฤกษ์
 
1. นางสุจารี  ดำคำ
 
138 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 64.25 ทองแดง 19 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 1. เด็กหญิงกัณณ์วีร์  นาคปานเสือ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สุภาจรูญ
 
139 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 20 โรงเรียนสุเทพวิทยาลัย 1. เด็กหญิงอัจฉรา  ลายทอง
 
1. นางสาวสมฤดี  บุญธรรม
 
140 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 21 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 1. เด็กหญิงชนรดา  นาคแก้ว
 
1. นางสาวสำรวม  สุขสโมสร
 
141 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กหญิงสุกัญญา  คำชมพู
 
1. นางวรีย์  ภู่เจิญชัยวรรณ
 
142 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงเกสรา  อินทโชติ
 
1. นางธนนันท์  ถนอมวงศ์
 
143 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ปุ๊ดมาเล
 
1. นางประไพ  หวังในธรรม
 
144 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  วัฒนจันทร์
 
1. นางฐิรพรรณ  คู่เจริญถาวร
 
145 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ชูทิพย์
 
1. นางจิรพร  งวดชัย
 
146 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89.6 ทอง 5 โรงเรียนกําจรวิทย์ 1. เด็กหญิงฐิดาพัชร์   เจริญพัฒนาธรณ์
 
1. นางสาวจิตตรา   อุ่นละม้าย
 
147 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89.2 ทอง 6 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงวรรณดี   ดาวเรือง
 
1. นางนิชนันท์   รักฉายา
 
148 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86.2 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ ๑๓๔ 1. เด็กหญิงไพลิน  แตงชุ่ม
 
1. นางรติพร  ชาลี
 
149 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนวัดหนองปลาดุก 1. เด็กหญิงพัชชา  บุญธรรม
 
1. นางประภาพรรณ  สุขรอด
 
150 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนวัดท่าแค 1. เด็กหญิงอรทัย  พันธุ์กล้วย
 
1. นางปราณี  ท้วมทอง
 
151 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84.4 ทอง 10 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 1. เด็กหญิงสมพิชดา  เทพกอม
 
1. นางรุ่งจันทร์  จันทร
 
152 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83.6 ทอง 11 โรงเรียนวรพิทยา 1. เด็กชายบูรพา  บางศิริ
 
1. นางบุษบง  ไวยากรณ์
 
153 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80.6 ทอง 12 โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กิ่งกาหลง
 
1. นางพรรณงาม  จันทวงศ์
 
154 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 79.4 เงิน 13 โรงเรียนซอย 7 สาย4 ซ้าย 1. เด็กหญิงชมพูนุช   กำบังภัย
 
1. นางสุนันท์  บริหาร
 
155 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77.6 เงิน 14 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงหฤทัย  เพ็งขันต์
 
1. นางพรทิพย์  พงคชาติ
 
156 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77 เงิน 15 โรงเรียนวัดยวด 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ปานแดง
 
1. นางนพรัตน์  แก้วเกตุ
 
157 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76.2 เงิน 16 โรงเรียนวัดยาง ณ รังสี 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  พึ่งอ้น
 
1. นางเตือนใจ  น้อยดี
 
158 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 75.2 เงิน 17 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต 1. เด็กหญิงเขมจิรา   เจือทอง
 
1. นางวิไล  มิ่งทอง
 
159 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 70.6 เงิน 18 โรงเรียนวัดโป่งแค 1. เด็กหญิงนิธิดา  จักรเพ็ชร
 
1. นางสาววรรณา  สุ่มทอง
 
160 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 7 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน 1. เด็กหญิงนภสร  สีนวนผ่อง
 
1. นายสุรพล  เจริญกิจวัฒนาชัย
 
161 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนพิบูลปัทมาคม 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กระกอบทอง
 
1. นางพรรณี  อรุณรัตน์
 
162 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กหญิงวรวรรณ  พานทอง
 
1. นางวิไลวรรณ์  ทองนาค
 
163 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กชายภคพงศ์  เครือกล้วย
 
1. นางสริญญา  ฉงสกุล
 
164 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสะแกราบ 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  คงสถาน
 
1. นางศศิวิมล  ครองกิจกาล
 
165 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  บัวสีทอง
 
1. นางสาวพรพรรณ  โพธิ์แก้ว
 
166 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ปู่เพี้ยน
 
1. นางมนันยา  สืบส่ง
 
167 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 5 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กหญิงวิไลพร  รอดพันธ์
 
1. นางวรารัตน์  พุทธศิริ
 
168 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  โกษีย์
 
1. นางวิไลวรรณ  ขุนจรูญ
 
169 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงอรอุมา  สุพร
 
1. นางรุจิรา  พานิช
 
170 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 1. เด็กหญิงผุสฌา   ม่วงกูล
 
1. นางพัชรีย์  คงมั่น
 
171 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กหญิงอรวรรณ์   กัณจนา
 
1. นางสริญญา  ฉงสกุล
 
172 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 78.63 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโคกลำพานวิทยา 1. นางสาวปานลิน   จันทร
 
1. นางสาวสายหยุด   แก้วสว่าง
 
173 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงนัฐศมล  รอดหงษ์ทอง
 
1. นางจินตนา  แย้มยิ้ม
 
174 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 76.12 เงิน 5 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กหญิงเพียงขวัญ  แสงธูป
 
1. นางวรางค์ภรณ์  เนื่องจากอวน
 
175 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 71.88 เงิน 6 โรงเรียนวัดถนนแค 1. เด็กหญิงวรัญญา  พิลา
 
1. นางรัตนาวดี  สว่างเรือง
 
176 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 71.38 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กชายระพีพัฒน์   ดวงจอมดี
 
1. นางมนันยา  สืบส่ง
 
177 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 71.38 เงิน 7 โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงจันทกานต์  เหลาลาภะ
 
1. นางกานดา  พูลอำไภย์
 
178 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 70.75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กหญิงฐิติวดา  สุขสวัสดิ์
 
1. นายลือชัย  ทับพุ่ม
 
179 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 64.25 ทองแดง 10 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กชายทศพล  ราชนิยม
 
1. นางวรารัตน์  พุทธศิริ
 
180 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดหนองกระเบียน 1. เด็กหญิงสิริวิภา  พวงทับ
 
1. นางสมเกียรติ  ทองสังข์
 
181 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายกฤษฎิภัทร  กล่อมวงศ์
2. เด็กหญิงณัฐชยา  แสงอนุเคราะห์
 
1. นางจารี  พาณิชย์กุล
2. นายอร่าม  สุนานันท์
 
182 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงชามาวัณณ์  บัวเทศ
2. เด็กชายศุภวิชญ์  จันทา
 
1. นางสาวนันท์นภัส  เนียมทอง
 
183 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 1. เด็กหญิงคีตภัทร   เพ็งศรี
2. เด็กหญิงพรชิตา   วีระกังวานกุล
 
1. นางวราภรณ์   คชอัมพล
 
184 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  หมู่หาญ
2. เด็กหญิงสุดาวรรณ  เพิ่มเพ็ชร์
 
1. นางธนนันท์  ถนอมวงศ์
 
185 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปัตตะแวว
2. เด็กหญิงอารีญา  แสงม่วง
 
1. นางมนันยา  สืบส่ง
2. นางสาวรัตติญา  นวลจันทร์
 
186 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนทบอ.สองเหล่าสร้าง 1. เด็กชายตะวัน  บัวขม
2. เด็กชายสหัสวรรษ  ทับทรวง
 
1. นางกุลริศา  นิ่มงามศรี
 
187 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  นะวะเศียร
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  เชื้อดี
 
1. นางเสาวลักษณ์  จิโรจน์วงศ์
 
188 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กหญิงกชกร  กระแสบัว
2. เด็กหญิงวารุตตา  ลาวเกษม
 
1. นายก่อเกียรติ  พุฒหอม
2. นางประภาพรรณ  จันทร์วิเศษ
 
189 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนสุเทพวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธัญพิชชา   พลายชุมพล
2. เด็กหญิงอรปรียา   เพช็รรัตน์
 
1. นางสาวพรสวรรค์  บุญหนุน
 
190 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กชายนราธิป  สอนชี
2. เด็กหญิงศันศนีย์  โกมลมาล
 
1. นางสาวพรพรรณ  โพธิ์แก้ว
 
191 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านหัวดง 1. เด็กหญิงชนิสรา  ปั้นสีทอง
2. เด็กหญิงวาลิณี   หงษ์เปล่ง
 
1. นางลำดวน  พงษ์ประยูร
2. นางสำรวย  แท่นสูงเนิน
 
192 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก 1. เด็กหญิงอภิสรา  ตลับนาค
2. เด็กชายอรรถวุฒิ  โพธิ์ภิรมย์
 
1. นางกัลยา  พากเพียร
 
193 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดเทพอำไพ 1. เด็กหญิงกฤตพร  พิพัฒน์
2. เด็กหญิงโสรยา  ดวงตะกั่ว
 
1. นางสมใจ  ตาระกา
 
194 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดอัมพวัน 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  บุญอ้อย
2. เด็กหญิงศรารีย์  เพ็งรอด
 
1. นางสาวศรีพร  คุ้มพร้อม
 
195 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดสะแกราบ 1. เด็กหญิงกัณฑิชา   มาแสวง
2. เด็กหญิงวิภา  แก้วแสงทอง
 
1. นางศศิวิมล   ครองกิจการ
 
196 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดซับเสือแมบ 1. เด็กหญิงปนัดดา   นะวะเศียร
2. เด็กหญิงพีรดา  บุญยะพรรค
 
1. นางสาวผกาวรรณ  เอกวัฒน์
 
197 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 17 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กหญิงกมลชนก  จุลมณี
2. เด็กหญิงรัชนีรมณ์  ขำกล่ำ
 
1. นายนิวัฒน์  เหมือนเพชร์
 
198 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 17 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กหญิงคีตภัทร  เอี่ยมสำอางค์
2. เด็กหญิงชนิดา  พรหมรักษ์
 
1. นางทิพรัตน์  สอนทวี
 
199 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 17 โรงเรียนจินดารัตน์ 1. เด็กหญิงณภัทร  โตรุ่งเรืองยศ
2. เด็กหญิงนรีรัตน์  แจ่มใส
 
1. นางสุจิตรา  บุญโพธิ์
 
200 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดท้ายลาด 1. เด็กหญิงขวัญนภา  โพธิ์มณี
2. เด็กชายวีรภัทร  คล้ายพงษ์
 
1. นางมยุรี  กระต่ายจันทร์
 
201 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนพิบูลปัทมาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  เฟื่องฟุ้ง
2. เด็กหญิงมาธวี  คุ้มสุภา
 
1. นางพรรณี  อรุณรัตน์
2. นางสุภััชชา  ทองโต
 
202 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กหญิงณัฐชา  หนูคำเชื้อ
2. เด็กหญิงเจนจิรา  เฮงประดิษฐ์
 
1. นางวรางค์ภรณ์  เนื่องจากอวน
 
203 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กหญิงพัชรี  บุญธรรม
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พ่วงเจริญ
 
1. นายลือชัย  ทับพุ่ม
2. นางสวาท  บุญเพชร
 
204 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม 1. เด็กหญิงจาตุพร  แขกสะอาด
2. เด็กหญิงวาสนา  เสนาะพิณ
 
1. นางสาวศิริพร  กอนวงศ์
 
205 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายชาติธงชัย  มงคลธรรม
2. เด็กหญิงไอรดา  รวมผล
 
1. นางรุจิรา  พานิช
 
206 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงศิริรัตน์   ตั้งพานิช
2. เด็กหญิงสุวิภา  มากเสมอ
 
1. นางกานดา  พูลอำไภย์
2. นางสาวศุภรัตน์  หรรษภิญโญ
 
207 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กหญิงประกายเพชร  ภู่พวง
2. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  มาตลาด
 
1. นางชฎากานต์  เจริญอินทร์
2. นางอมรรัตน์  อิงคนินันท์
 
208 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนพิบูลสงเคราห์ 1 1. เด็กชายพิเชษฐ์  สุทธิประเสริฐ
2. เด็กชายศรณรงค์  สีสา
 
1. นางอัจฉรา  แก้วพรหม
 
209 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านสระเตย 1. เด็กชายวรวุฒิ   ต้อนรับ
2. เด็กชายสุริยา  ประหา
 
1. นางจุรีรัตน์  ทองพานิช
 
210 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 1. เด็กชายจตุพล  จึงมีสุข
2. เด็กหญิงเสาวภา  กันอ่วม
 
1. นางเพชรรัตน์  วลัย
 
211 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กชายสมภพ  ข้อกิ่ง
2. เด็กชายเทพมงคล  สอนเข็ม
 
1. นางมนันยา  สืบส่ง
2. นางสาวรัตติญา  นวลจันทร์
 
212 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9 โรงเรียนโคกลำพานวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา   สนธิ
2. เด็กชายอนุชา   ปานดำ
 
1. นางสาวสายหยุด   แก้วสว่าง
 
213 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กชายอนิรุจ  จั่นรักษ์
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  บุตรธิล้ำ
 
1. นายนิวัฒน์  เหมือนเพชร์
 
214 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดหนองเมือง 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ปัตแวว
2. เด็กชายพงศธร  คงเจริญ
 
1. นางบุญฉลอง  กระตุดเงิน
 
215 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กหญิงมณฑิตา   จันที
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  กิ่งโพธิ์
 
1. นางสริญญา  ฉงสกุล
 
216 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู 2500) 1. เด็กชายสุวัจ  ดิษฐ์พันธุ์
2. เด็กหญิงอรุณี  หอทับทิม
 
1. นางวิไลวรรณ  ขุนจรูญ
 
217 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงปุณิกา  ใบกว้าง
 
1. นางกาญจนา  ศรีสวัสดิ์
 
218 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงสิตานัน  สายคำ
 
1. นางสาวดวงพร  มาฆะมงคล
 
219 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 1. เด็กชายธนาคิม  เนียมแสง
 
1. นางเสาวลักษณ์  พุ่มสำเภา
 
220 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กชายอนาวิล  ม้าวิจิตร
 
1. นางนงนภัส  แก้วมาเมือง
 
221 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงปริญญา  อ้วนสอาด
 
1. นางอารีย์  สานุสุข
 
222 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 39 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชร 1. เด็กชายณัฐชนน  บัวสุวรรณ
 
1. นายศราวุธ  กานวดี
 
223 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 7 โรงเรียนทบอ.สองเหล่าสร้าง 1. เด็กหญิงกานต์สินี  ฮึกขุนทด
 
1. นางณัฎฐา  จันทา
 
224 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 8 โรงเรียนกําจรวิทย์ 1. เด็กชายอดุลย์ศักดิ์   ศรีวารินทร์
 
1. นางณิชาภา  อักษรทอง
 
225 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 29 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 1. เด็กชายภานุวัฒน์  สีวันทา
 
1. นางภาราดา  สวัสดี
 
226 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดบ่อเงิน 1. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  แทนเดช
 
1. นางสาวสุชาดา  ขันเชื้อ
 
227 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดยวด 1. เด็กหญิงศรัญพร  อาจสมบูรณ์
 
1. นายสมพงษ์  สดงาม
 
228 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 11 โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กชายธนพล  ฤกษ์บุบผา
 
1. นางสมาน  เมืองแก้ว
 
229 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดหนองหลวง 1. เด็กหญิงฐาปนี  ทวีลัย
 
1. นางอนุสรา  สังข์สี
 
230 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 14 โรงเรียนรัตนศึกษา 1. เด็กชายณัฐพัชร์  พลูสวัสดิ์
 
1. นางปรานี  บุญประเสริฐ
 
231 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 19 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดท่าช้าง 1. เด็กหญิงกนกนภัส  แสงวิไล
 
1. นางสาวประทุม  กลิ่นทอง
 
232 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 19 เข้าร่วม 15 โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  สุพรรรณโกเมฆ
 
1. นางวันเพ็ญ  ฤทธิจุล
 
233 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กหญิงนันทวรรณ  ทรัพย์พล
 
1. นางสาวไพลิน  ค้ำภูเขียว
 
234 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 18 โรงเรียนพัฒนปัญญา 1. เด็กหญิงณิชากานต์  ทองขาม
 
1. นายกฤษณะ  สุวรรณศรี
 
235 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 9 เข้าร่วม 19 โรงเรียนทศธรรม 1. เด็กหญิงศิราณี  บุญธรรม
 
1. นางสาวสุนันทา  เจริญผล
 
236 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 0 - โรงเรียนวัดข่อยใต้ 1. เด็กหญิงพชรพร  เจือจาน
 
1. นางชูจิตร  ชะเอมจันทร์
 
237 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 0 - โรงเรียนบ้านหนองแก 1. เด็กหญิงศศินิภา  ปัญญาแหลม
 
1. นายพิเชษฐ์  ขันทอง
 
238 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงภาพิรุฬห์  เฮงเจริญ
 
1. นายชูศักดิ์  ศรีจันทร์ม่วง
 
239 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงวราลักษณ์  พูลเพิ่ม
 
1. นางวิยะดา  เขียวขจี
 
240 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 1. เด็กชายจิระนัฐ  สุขขี
 
1. นายธนภัทร  ศรีผ่าน
 
241 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 4 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงเออาร์ม  สบาย
 
1. นางมนต์ฤทัย  สุวะนาม
 
242 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 4 โรงเรียนกําจรวิทย์ 1. เด็กชายธีรภัทร   ปลั่งกลาง
 
1. นางบังอร  ไป๋สกุล
 
243 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 4 โรงเรียนสุเทพวิทยาลัย 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ต้นสาลี
 
1. นางจันทิมา  พันธุ์วิชัย
 
244 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 30.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพูลศิริ  เจียดกำจร
 
1. นางประทีป  ทางดี
 
245 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 8 โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล 1. เด็กหญิงนฤพร  อังกินันท์
 
1. นางจันทนา  กุศลราศรีพร
 
246 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดบ่อเงิน 1. เด็กหญิงอัจฉรา  ปิ่นทอง
 
1. นางแสงระวี  ชัยคงสถิตย์
 
247 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านพุม่วง 1. เด็กชายชินวัตร  ทองมี
 
1. นางสมพร  คณโฑทอง
 
248 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดลาดสาลี่ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  คำนวล
 
1. นางสาวจินตนา  พรหมโชติ
 
249 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดหนองกระเบียน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โตสุวรรณถาวร
 
1. นางอัญชลี  อินทจร
 
250 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 19 เข้าร่วม 13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 1. เด็กชายธนิสร  ใจเสน
 
1. นางนพรัตน์  แก้วกัลยา
 
251 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 19 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน 1. เด็กชายอรรถชัย  แจ่มเกตุ
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  ประภาศิลป์
 
252 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 19 เข้าร่วม 13 โรงเรียนทศธรรม 1. เด็กหญิงจินตนันท์  บัวแดง
 
1. นางศิรินทรา  เชิดชู
 
253 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 19 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 1. เด็กชายฐีรวัตร  รนกระฐิน
 
1. นางจินตนา  พันธุ์กำแหง
 
254 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 17 เข้าร่วม 17 โรงเรียนทบอ.สองเหล่าสร้าง 1. เด็กหญิงนภัสรา  สงเคราะห์
 
1. นางณัฎฐา  จันทา
 
255 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  วรสกุล
 
1. นางสำเนา  เสือยอด
 
256 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 19 โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงสุพรรษา  แสงมุข
 
1. นางพัชรา  สายธนู
 
257 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวัดตองปุ 1. เด็กชายพัฒนศักดิ์  เจริญสุข
 
1. นางสุทธิรา  ฉัตรแก้ว
 
258 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 11 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงรติรส  วงษ์มณี
 
1. นางอัจฉรา  คุ้มพันธ์
 
259 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงจริยา  เมืองศิริ
 
1. นางสาวทิวา  ยาตรา
 
260 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสระเตย 1. เด็กหญิงอาภาภรณ์  ชินบุตร
 
1. นางสาวปาริชาติ  ประสารีบุตร
 
261 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระวรสาร 1. เด็กชายวิศรุต  จองสุข
 
1. นายสมโภชน์  จำปีทอง
 
262 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 4 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กชายธนพล   ทรัพย์สิน
 
1. นายณรงค์   โตอยู่
 
263 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดตะเคียน 1. เด็กชายสุทัศน์    กระแสสินธุ์
 
1. นางพิมพา   รัตนตรัยวงศ์
 
264 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 13 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ดีโนนอด
 
1. นางนลินี  ด้วงหนองบัว
 
265 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 7 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 1. เด็กหญิงจิราภา  บุญรอด
 
1. นางสาวนุชจรินทร์  หลีกทุกข์
 
266 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 1. เด็กชายวายุ  ทองจันทร์
 
1. นางกุหลาบ  มากมี
 
267 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 7 เข้าร่วม 9 โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กชายทวีวัช  บุญฤทธิ์
 
1. นางเพชรศรี  สุรวาท
 
268 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนวัดโป่งแค 1. เด็กหญิงจันทรรัตน์  เหล่ามะโฮง
 
1. นางสุรพร  จุฑาเกตุ
 
269 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กหญิงปรีดา  พวงพันธ์
 
1. นางสาวกฤติยาณี  อนุรักษ์
 
270 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตองปุ 1. เด็กหญิงพรนิภา  เสือซ่อนโพรง
2. เด็กหญิงสุปราณี  พัฒนจันทร์
3. เด็กหญิงอังคณา  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. นางรวงพร  ภูเจริญ
2. นางสุทธิรา  ฉัตรแก้ว
 
271 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  บุญแจ้ง
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  อินทโชติ
3. เด็กหญิงพิชามญชุ์  อยู่รอด
 
1. นางกาญจนา  ศรีสวัสดิ์
2. นางวิยะดา  เขียวขจี
 
272 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ ๑๓๔ 1. เด็กหญิงจันธิดา  ศรีมณฑล
2. เด็กหญิงปนัดดา  บุตรดี
3. เด็กหญิงสุภาพร  สงเป็นอิน
 
1. นายชาญ  ชาลี
2. นางบัวลอย  บริบูรณ์
 
273 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 78.6 เงิน 4 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 1. เด็กหญิงกรกมล  สวัสดี
2. เด็กหญิงชนาภา  ทองเกิด
3. เด็กหญิงโยศิตา  จันทร์นาน
 
1. นางนาถติยา  สนั่นเมือง
2. นางสวอง  พุกสอน
 
274 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 75.6 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง 1. เด็กชายปิยะ  ศรีสกุล
2. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์   กุลสิริลักษณ์
3. เด็กหญิงเพียงตะวัน  ฤกษ์มงคล
 
1. นางสาวธวัลรัตน์  ชัยโพธิ์ศรี
2. นางอัจฉรา  ดุสรักษ์
 
275 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 74.6 เงิน 6 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงดลพร  ขันทธรรม
2. เด็กหญิงธนภรณ์  เกิดพร้อม
3. เด็กหญิงปุญญิศา  เกสี
 
1. นางนิตยา  กลิ่นสุคนธ์
 
276 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 74.6 เงิน 6 โรงเรียนวัดหนองหอย 1. เด็กชายภาคีนัย  บัวปล้อง
2. เด็กชายวัชระ  สมัครการ
3. เด็กชายสิทธิราช  อินเขาย้อย
 
1. นางฐิติรัตน์  พิมพ์ทนต์
2. นายศราวุธ  ถินจันทร์
 
277 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 72.2 เงิน 8 โรงเรียนวัดซับเสือแมบ 1. เด็กชายกฤษดา  เมืองสมบัติ
2. เด็กหญิงกัณฐิตา  นะวะเศียร
3. เด็กหญิงสุภัทตา  บุญไสว
 
1. นางสาวผกาวรรณ  เอกวัฒน์
 
278 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60.6 ทองแดง 9 โรงเรียน ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา 1. เด็กหญิงจริญญา   จันนามอม
2. เด็กหญิงจิรัชญา   ทับลอย
3. เด็กหญิงณิชารีย์   ทองทา
 
1. นายฐิติพงษ์   คมขำ
 
279 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60.6 ทองแดง 9 โรงเรียนจินดารัตน์ 1. เด็กหญิงกานตรัตน์  ไตรธรรม
2. เด็กหญิงวิภาดา  กล้าหาญ
3. เด็กชายไพลิน  นรการ
 
1. นางสุรัชต์  เพียรธรรม
 
280 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ตาลดี
2. เด็กหญิงสกุลตลา  แสงสิทธิ์
3. เด็กหญิงอรทัย  อรัญแล
 
1. นางจันทนา  อื้อจรรยา
 
281 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 1. เด็กหญิงณัฐสุรางค์   คำพิลา
2. เด็กหญิงผุสฌา   ม่วงกูล
3. เด็กหญิงสุวิภา   คำพิลา
 
1. นางสาวปิยะพร   ป้อมเกษตร์
 
282 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 1. เด็กหญิงจินตหรา  พุ่มพวง
2. เด็กหญิงวนิดา  พึ่งธรรม
3. เด็กชายวัชรินทร์  มาพบ
 
1. นายธีรศักดิ์  อยู่วัฒนา
2. นางสาววธุดา  นาน้ำเชี่ยว
 
283 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงกชนุช  เคนวงษ์
2. เด็กหญิงชยาภา  มุ่งพันกลาง
3. เด็กหญิงณัฐปรีญา  สระบัวทอง
 
1. นางสถิตย์พร  คำโม
2. นางเพชรศรี  สุรวาท
 
284 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  ฟิวสายดำ
2. เด็กชายชนาธิป  แสงรุ่ง
3. เด็กหญิงบุษยรัตน์   กองเงิน
 
1. นางสาวกฤติยาณี  อนุรักษ์
 
285 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนวัดตองปุ 1. เด็กชายยุทธศาสตร์  ทองชื่น
2. เด็กหญิงสมฤดี  ทรัพย์ประสม
3. เด็กหญิงสุมาลี  โชติช่วง
 
1. นางรวงพร  ภูเจริญ
2. นางสุทธิรา  ฉัตรแก้ว
 
286 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กชายภูบดี  พนิตจิตบุญ
2. เด็กชายสรวิชญ์  ชัชวานิชย์
 
1. นายชูศักดิ์  ศรีจันทร์ม่วง
2. นายศักดิ์ชัย  กล่ำนาค
 
287 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายชัยพล  ช่างพาน
2. เด็กชายเมศาสตร์  นาคำ
 
1. นางวรนุช  วิมลพันธุ์
2. นายสุเทพ  เขียวงาม
 
288 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงชลวี  เจริญฤกษ์พิชัย
2. เด็กชายรัชชานนท์  สูนปาน
 
1. นางสาวคัทลียา  นิลศิริ
2. นางนันทการ์  ฤทธิ์มาก
 
289 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 60 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กชายจิรายุ  เงินไทย
2. เด็กชายณัฐปวีย์  จักรวาล
 
1. นางสมิตรา  พงษ์ยิหวา
 
290 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 1. เด็กชายจันทร์เฉลิม  พวงลัดดา
2. เด็กชายสิงขร  แหยมบำรุง
 
1. นางนพรัตน์  แก้วกัลยา
2. นางสุจิตตรา  เกลี้ยงพิบูลย์
 
291 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านสระเตย 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  มุกดา
2. เด็กหญิงปาริชาติ  สุขสันติมาศ
 
1. นางสาวปาจรีย์  วิเศษชัย
 
292 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 19 เข้าร่วม 7 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กหญิงณิชชา  น้อมกลาง
2. เด็กหญิงสมฤทัย  ปานบัว
 
1. นายนิยม  น้อยตั้ง
2. นางเสมอแข  เจนสาริกิจ
 
293 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กชายจิรพงษ์  มีศิริ
2. เด็กชายจิรพันธ์  มีศิริ
 
1. นางสาวนวลสวาท  เพ็ชรสุขุม
2. นายวรศักดิ์  ภูเจริญ
 
294 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 0 - โรงเรียนธรรมิการาม 1. เด็กชายปาราเมศ  ร่มจำปา
2. เด็กหญิงสวรรณญา  สันติจารีย์
 
1. นางละไม  ประจงกิจ
 
295 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายทรัพยากร  จินตภูมิ
2. เด็กชายวัชรมณฑล  เนื้อเทศ
 
1. นางจริยาพร  เสริมศาสตร์
2. นางสาวทิวา  ยาตรา
 
296 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 1. เด็กชายจิรัฏฐ์  บุคเคน
2. เด็กชายณัฐชนก  นรสิงห์
 
1. นางสาวปิยะพร   ป้อมเกษตร์
 
297 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  จำเนียรพล
2. เด็กชายเอกรัฐ   คชมุทิง
 
1. นางสาวนวลสวาท  เพ็ชร์สุขุม
2. นายวรศักดิ์  ภูเจริญ
 
298 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กชายณัฐพล  คุ้มขลิบ
2. เด็กชายนาวิน  โยสังข์
 
1. นางธนัญญา  มหาภาพ
 
299 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนวัดมุจลินทร์ 1. เด็กหญิงวรนุช  ทะยอม
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แย้มสกุล
 
1. นางอุษา  วชิรศักดาเดช
 
300 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กชายทนงฤทธิ์  ฦาชา
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  แสงพิรุณ
 
1. นางจิรพร  อุทัยกันต์
2. นายนิยม  น้อยตั้ง
 
301 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุม่วง 1. เด็กหญิงสุนิตา  เขียวน้อย
 
1. นางสมพร  คณโฑทอง
 
302 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนซอย3 สาย4 ซ้าย 1. เด็กชายรัชชานนท์   วรโงน
 
1. นางพรทวี  คำชู
 
303 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายพนธวรรธก์  วราธนรินท์
 
1. นางกาญจนา  ศรีสวัสดิ์
 
304 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กชายนฤทธิ์  มุ่งค้ำกลาง
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เกลี้ยงเทศ
 
305 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร 1. เด็กหญิงพัชราภา  ใยเจริญ
 
1. นางสาวปาริชาติ  พุ่มพฤกษ์
 
306 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กชายสิริวัฒน์  สังข์ศิริ
 
1. นางสาวณัฐชนา  ตุลาทอง
 
307 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กชายศุภกานต์  ผาดี
 
1. นายทม  พิมพ์ทนต์
 
308 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 12 เข้าร่วม 8 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กหญิงรวิสรา   กิ่งพิกุล
 
1. นางปาริฉัตร  โอภาส
 
309 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 12 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านคลองเกตุ 1. เด็กชายธีรภัทร   แจ้งจัตุรัส
 
1. นางพยอม  รุ่งโรจน์
 
310 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 10 โรงเรียนโคกลำพานวิทยา 1. เด็กชายนฤดม   จานศิลา
 
1. นางสาวลินจง   เหมือนเพชร
 
311 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 11 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายณัฐนนท์  จุ้ยมณี
 
1. นางชนินันท์  ไตรมงคลวิวัฒน์
 
312 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 11 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กหญิงณัฐชรี  จันทา
 
1. นางวรีย์  ภู่เจิญชัยวรรณ
 
313 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดท่าแค 1. เด็กชายชาญยุทธ  พูลแสวง
 
1. นางวัลภา  อุลิศ
 
314 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดสนามไชย 1. เด็กชายพัชรพล  สุขพละ
 
1. นางพรรณรายณ์  รุ่งหัวไผ่
 
315 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  วงเกิดชวน
 
1. นางไพรัตน์  เสมาเพชร์
 
316 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู 2500) 1. เด็กชายจิตริน  ดีสุทธิ์
 
1. นางสุมนา  ศุภประเสริฐ
 
317 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 13 โรงเรียนจินดารัตน์ 1. เด็กหญิงปาณิษฐ์สร  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นายพงษ์สิงห์  อ่อนเงิน
 
318 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 - โรงเรียนวัดทองคุ้ง 1. เด็กชายพัชรพล  เพ็ชรมั่ง
 
1. นางสาวอุไร  สุดแสวง
 
319 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 - โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 1. เด็กชายยุทธภูมิ  ไตรศรี
 
1. นายจุมพล  อนุรักษ์ตระกูล
 
320 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 - โรงเรียนบ้านดอนดึง 1. เด็กหญิงสิรินทรา  มีโถ
 
 
321 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 - โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง 1. เด็กชายณัฐชนน  คชสาร
 
1. นายสำเริง  กระตุดนาค
 
322 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 - โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 1. เด็กชายณัฐพล  เเสงเเดง
 
1. นายสวัสดิ์  โพธิ์ทอง
 
323 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุม่วง 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  อ้นพรม
 
1. นางสมพร  คณโฑทอง
 
324 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก 1. เด็กหญิงเขมิกา  วันเหล็ก
 
1. นางนาถชนก  ปิดทองคำ
 
325 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กชายปริญญา  ใจหาญ
 
1. นายณรงค์   โตอยู่
 
326 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ภิษัชรักษ์วงศ์
 
1. นางสาวธัญดา  ศรีสมาน
 
327 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 4 โรงเรียน ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา 1. เด็กหญิงชลธิชา   สุวรรณหงส์
 
1. นางสุภาพรรณ   สายสินธุ์
 
328 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดซับเสือแมบ 1. เด็กชายศราวุฒิ  ควรคำนวน
 
1. นางสาวผกาวรรณ  เอกวัฒน์
 
329 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 7 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงมนัญชยา  โอวัฒนากิจ
 
1. นางวิยะดา  เขียวขจี
 
330 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กชายอนุชา  อาสานอก
 
1. นางสาวนวลสวาท  เพ็ชรสุขุม
 
331 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดโพธิ์ตรุ 1. เด็กชายโชคดนัย  หิริโอ
 
1. นายวิชัย  ภักดีศุภผล
 
332 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 8 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงภัทรพร  เกิดพร้อม
 
1. นางมนต์ฤทัย  สุวะนาม
 
333 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กหญิงเอรินทร์  ข้อกิ่ง
 
1. นายทม  พิมพ์ทนต์
 
334 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดทุ่งสิงห์โต 1. เด็กชายจักราช  บำรุงขันธ์
 
1. นายวีรวัจน์  น้อยพันธ์
 
335 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 13 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กชายสมิทธิ  จันทร์ไทย
 
1. นายนิยม  น้อยตั้ง
 
336 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 14 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 1. เด็กชายสุรวัฒน์  เกิดแสวง
 
1. นายธีรศักดิ์  อยู่วัฒนา
 
337 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านหนองนางาม 1. เด็กชายกัมพล  พงษ์พิจิตร
 
1. นางสาวนฤมล  อ่วมท่าวุ้ง
 
338 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 6 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ปัญจชัย
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  ประภาศิลป์
 
339 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านหนองแก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ผาจีน
 
 
340 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 17 โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา 1. เด็กหญิงพริ้มเพรา  เพิ่มประยูร
 
1. นายสมโภช  คำสิงห์
 
341 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดโคกหม้อ 1. เด็กชายอานนท์  ชื่นบานเย็น
 
1. นายกิตติ  พงศ์มากสิริกุล
 
342 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 2 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวัดสนามไชย 1. เด็กหญิงสุนิษา  ยิ่งสูง
 
1. นางพรรณรายณ์  รุ่งหัวไผ่
 
343 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 2 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง 1. เด็กชายสมชาติ  มาเกษม
 
1. นายสำเริง  กระตุดนาค
 
344 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 0 - โรงเรียนบ้านบางลี่    
345 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงณัฐชา  ขันทา
 
1. นางสาวทิวา  ยาตรา
 
346 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กหญิงนัทติญา  แจ่มแสง
 
1. นางนลินี  ด้วงหนองบัว
 
347 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กชายณรงค์กร  เสลานอก
 
1. นางเพชรศรี  สุรวาท
 
348 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 1. เด็กชายสหรัฐ  สุดตา
 
1. นางสาวปิยะพร  ป้อมเกษตร์
 
349 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 5 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กชายชาคริต   ปรีคง
 
1. นายณรงค์   โตอยู่
 
350 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 5 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กหญิงปิยธิดา  กฤชพันธารักษ์
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  บุณยรัตน์วณิช
 
351 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 1. เด็กชายพงษ์ระพี  ลารันต์
 
1. นางกุหลาบ  มากมี
 
352 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดตะเคียน 1. เด็กหญิงเกตน์นิภา   บุญชู
 
1. นางพิมพา   รัตนตรัยวงศ์
 
353 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร 1. เด็กหญิงพรพิมล  โพธิ์อยู่
 
1. นางสาวปาริชาติ  พุ่มพฤกษ์
 
354 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 8 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  พลมั่น
 
1. นายธีรศักดิ์  อยู่วัฒนา
 
355 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 8 โรงเรียนโคกลำพานวิทยา 1. เด็กชายภาณุพงศ์  อิ่มพร้อม
 
1. นางปานวาด  ปานอุทัย
 
356 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กชายสุริยะ  อบอุ่น
 
1. นางสาวนวลสวาท  เพ็ชร์สุขุม
 
357 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 12 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 1. เด็กชายวิฑูรย์  โชติพรหม
 
1. นางสุดารัตน์  แป้นแก้ว
 
358 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านสระเตย 1. เด็กหญิงเกวรินทร์  ขนทอง
 
1. นางสาวปาริชาติ  ประสารีบุตร
 
359 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน 1. เด็กชายวีรยุทธ  แสงหมอก
 
1. นางสมหวัง  จุฑาเกตุ
 
360 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กชายกุลโรจน์  กุหลาบเพ็ชร
 
1. นางสาวกฤติยาณี  อนุรักษ์
 
361 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต 1. เด็กหญิงปิยะนุช  เที่ยงบุตร
 
1. นางบังอร  สาสุข
 
362 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนวัดหนองกระเบียน 1. เด็กหญิงฐานิศรา  บุญผ่อง
 
1. นางอัญชลี  อินทจร
 
363 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนบ้านบางลี่    
364 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนพิบูลสงเคราห์ 1 1. เด็กหญิงอัญชลี  ศรีพืชผล
 
1. นางธนภรณ์  บุญประทีป
 
365 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนซอย3 สาย4 ซ้าย 1. เด็กชายปิยังกูล  ปินตา
 
1. นางพรทวี  คำชู
 
366 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายชนิน  เพ็ญศิริสมบูรณ์
2. เด็กชายศิรวิทย์  เลิศวิริยะปิติ
3. เด็กหญิงสุกฤตา  พิเชษฐ์อาภา
 
1. นางกชนิภา  นวลอินทร์
2. นางวรนาฏ  ศิริปัญญา
 
367 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงญาดา  เอื้อพันธุ์พงศ์
2. เด็กชายณัฐชนน  สวัสดิ์พูน
3. เด็กชายพรทวี  พรหมอวยพร
 
1. นางกรรณิกา  สุทธิทรัพย์
2. นางวัชรี  แสวงเจริญ
 
368 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล 1. เด็กชายธนภัทร  ศรธรรม
2. เด็กชายปัณณวัฒน์  พานทอง
3. เด็กชายภูรินท์  นิ่มประสารทรัพย์
 
1. นางสาวธัญญาพร  พรมอ่อน
2. นางมณัสวิณ  บังภัย
 
369 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน 1. เด็กชายชนาธิป  แป้นประเสริฐ
2. เด็กชายธนายุต  ผิวแตง
3. เด็กชายศิรวิทย์  โกบแก้ว
 
1. นายชรินทร์  เสถียรกาล
 
370 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงชฎาพร  มีคง
2. เด็กชายธนกร  จันทร์พวง
3. เด็กหญิงธนวรรณ  อินจาด
 
1. นางนภัสวรรณ์  แก้วงาม
2. นางวัชรีย์  ศิริเสรี
 
371 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 58.5 เข้าร่วม 6 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 1. เด็กหญิงชนากานต์  วัฒกร
2. เด็กหญิงนวพร  ปาลวัฒน์
3. เด็กหญิงศุภสุตา  คูสินทรัพย์
 
1. นางทิพวรรณ  โต๊ะแสง
2. นางสาวพัชรี  พันละบาล
 
372 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 54.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านตะกุดหว้า 1. เด็กหญิงณิพาพร  พัดเงิน
2. เด็กหญิงปวีณา  คำดี
3. เด็กหญิงโซเฟีย  เหละดุหวี
 
1. นายประดิษฐ์  ชุ่มเงิน
2. นางวิจิตรา  ชุ่มเงิน
 
373 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านหัวบึง 1. เด็กหญิงวาสนา  รุ่งสว่าง
2. เด็กชายสรรพวิ  โพนาคา
3. เด็กหญิงเนตรชนก  นาคทอง
 
1. นายยงยุทธ  เทียนสนอง
 
374 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 52.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร 1. เด็กชายทรงพล  ทรงงาม
2. เด็กหญิงธันยพร  แก้วกระจ่าง
3. เด็กหญิงมาริษา  ทิมพิทักษ์
 
1. นางปิยะวรรณ   แม้นญาติ
 
375 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดหนองเมือง 1. เด็กหญิงจิตตินันท์  แก้วกัน
2. เด็กชายฐิติวัฒน์  ปัตตะแวว
3. เด็กหญิงณัชชา  วงษ์จันนา
 
1. นางณัฐิมา  ไทยพานิช
 
376 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 51.5 เข้าร่วม 11 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กชายธีรพงศ์  นาทะสันต์
2. เด็กชายนิติรัฐ  สง่างาม
3. เด็กหญิงวันวิสา  ตัดสมัย
 
1. นางจารุวรรณ  นาคประดิษฐ์
2. นายนิยม  น้อยตั้ง
 
377 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 12 โรงเรียนทบอ.สองเหล่าสร้าง 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  มณีทำ
2. เด็กชายพลวัตร  อำนวยผล
3. เด็กหญิงสุพิชชา  หนองห้าง
 
1. นางสาวชุตินาถ  อัมพรมุนี
 
378 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค 1. เด็กชายพงษ์เพชร  ผิวงาม
2. เด็กชายมาร์ควัฒน์  ช้างโต
3. เด็กหญิงวรรณิพา  พันธณี
 
1. นางประภาภรณ์  สกุลสุข
2. นายประเทือง  อรรถวิภานนท์
 
379 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 47.5 เข้าร่วม 14 โรงเรียนกําจรวิทย์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   ป้านทอง
2. เด็กชายดนุพร   แสงบุญ
3. เด็กชายภูผา   มหาวัน
 
1. นางอรอนงค์  ตระกูลแสนศิริ
 
380 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 45.5 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชร 1. เด็กหญิงพิจิตรา  จาดเงิน
2. เด็กชายอรรถพล  น้อยศรี
3. เด็กชายโรจน์ศักดิ์  เหมือนอินทร์
 
1. นางศจีณุช  นิลทุ้ย
2. นายศราวุธ  กานต์นวดี
 
381 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 45.5 เข้าร่วม 15 โรงเรียนซอย5 สาย2ซ้าย 1. เด็กหญิงนรีกระจ่าง  ไกรสิงห์สม
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์   สายทอง
3. เด็กหญิงอุษา  อร่ามชัย
 
1. นางสุนีย์  รุ่งเรือง
 
382 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านวังจั่น 1. เด็กหญิงจีราพรรณ์  แย้มแสง
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  เกตุเกิด
3. เด็กชายเรืองฤทธิ์  พวงเล็ก
 
1. นางบุญสืบ  สวนสุข
 
383 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดบ้านทราย 1. เด็กชายธนทัต  ประจันทร์บาล
2. เด็กหญิงศศิตา  เสือเทศ
3. เด็กหญิงสุนิสา  กางเเก้ว
 
1. นางชุลีกาญจน์  สุรวีศุภเกียรติ
2. นางนงเยาว์  เติมสินสุข
 
384 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดคลองเม่า 1. เด็กชายพงศธร   บุญโกสม
2. เด็กหญิงพิมญาดา  โหรสกุล
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ส่วนสุข
 
1. นายไพบูลย์  นามวัฒน์
 
385 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 27.5 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวัดสนามไชย 1. เด็กหญิงปนัดดา  ก้อนมณี
2. เด็กหญิงวรรณภา  เสือสง่า
3. เด็กหญิงสุภัตรา  มาศรี
 
1. นางนางอาภรณ์  เขาแก้ว
2. นางนาฏยา  ศรีวรรณ
 
386 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวัดอัมพวัน 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ยิ้มพงษ์
2. เด็กชายพิมุกข์  เชื้ออ่่อน
3. เด็กชายสุเมธ   หมอบอก
 
1. นางลักษณี  สิงคะอุดม
 
387 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ศิริฟัก
2. เด็กหญิงกัญธิดา  แก้วพรม
3. เด็กหญิงยุพิน  กลิ่นจำปา
 
1. นางกาญจนา  กลั่นเชื้อ
2. นางเพ็ญศรี  จันทร์อินทร์
 
388 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายธุรกิจ  เหมือนเพ็ชร์
2. เด็กหญิงบุณฑริกา  ขันเล็ก
3. เด็กหญิงรวีวรรณ  ใจร้าย
 
1. นางวราภรณ์  บุตรแพง
2. นางสาวศิรินทรา  สอนสวัสดิ์
 
389 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน 1. เด็กชายณัฐพล  แจ่มใส
2. เด็กหญิงปราณี  บัวหอม
3. เด็กหญิงปัทมพร  อินทร์ทอง
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ชมภู่
 
390 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 4 โรงเรียนพระวรสาร 1. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  เหมือนพลอย
2. เด็กหญิงณัฐมล   นาคนัตถ์
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  พวงกุหลาบ
 
1. นางสาวเพชรา  ทองดี
 
391 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 49.5 เข้าร่วม 5 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กหญิงนภัทร์พร   บุญสิริพรชัย
2. เด็กหญิงฤทัย   คงคาไหล
3. เด็กชายสาธิต  สังข์ทอง
 
1. นางวัฒนา   อยู่สำราญ
 
392 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 49.5 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดตะเคียน 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์   ศิริมงคล
2. เด็กชายสุธิชา   คำเครือ
3. เด็กชายอนุกูล   ชื่นบานเย็น
 
1. นางวารุณี  โพธิโสภณ
2. นางสาวสุนันทา   กองตาพันธุ์
 
393 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 7 โรงเรียนพิบูลสงเคราห์ 1 1. เด็กหญิงรัตนพร  ผาไขย์
2. เด็กหญิงอทิตยา  เพ็ชร์อิ่ม
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ชอบอินทร์
 
1. นางสาวปวีณา  พรมจารี
2. นางเย็นจิตร์   มาตจรัสเพชร
 
394 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร 1. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  เกิดศรี
2. เด็กหญิงสุธาวี  แสงกระจ่าง
3. เด็กหญิงอภิญญา  คำสัตย์
 
1. นางปิยะวรรณ   แม้นญาติ
2. นางปิยะวรรณ   แม้นญาติ
 
395 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 45.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 1. เด็กหญิงณิชา  นุ่มฝ้าย
2. เด็กหญิงนันทวรรณ  เอื้อสลุง
3. เด็กหญิงพัชรี  ตันทอง
 
1. นายสมชิตร์  เที่ยงธรรม
2. นางสาวสายทอง  จำปาทอง
 
396 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 10 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 1. เด็กหญิงนิสา   ฟักทอง
2. เด็กหญิงสุนิตา  วิเชียรชาติ
3. เด็กหญิงอุษาวดี   โพริน
 
1. นายชัยมงคล  ไตรธรรม
 
397 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 42.5 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดสะแกราบ 1. เด็กหญิงปรารถนา  ชูเชื้อ
2. เด็กชายพรเทพ  เทาดี
3. เด็กหญิงสุธิดา  ทองสุข
 
1. นางสลักจิตต์  โพธิ์หอม
2. นางอุดมลักษณ์  ภัทรกาญจนานนท์
 
398 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 42.5 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดโป่งแค 1. เด็กชายฐากูร  อาจหาญ
2. เด็กหญิงระพีพรรณ  สีดวงดี
3. เด็กชายสำราญ  นิติ
 
1. นางจิราพร  บุญหนุน
 
399 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 42.5 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดตองปุ 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  พรหมมา
2. เด็กหญิงสิริกมล  กิจงาม
3. เด็กหญิงสุวนันท์  คนเทศ
 
1. นางณิชาพัฒน์  ดอกกุหลาบ
2. นายนวพล  ศรีอำพันธ์
 
400 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 40.5 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กชายคมกริช  สังข์บังงา
2. เด็กชายวันเฉลิม  ทองห่อ
3. เด็กชายอนุชา  ฤทธิ์ทา
 
1. นางวันเพ็ญ  โพธิ์แจ้ง
 
401 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 40.5 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กหญิงนฤมล  งามแท้
2. เด็กหญิงภานุมาศ  ปลากัดทอง
3. เด็กหญิงมิรันตี  บุญมี
 
1. นางสาวจงดี  ใบกว้าง
2. นางสมพงษ์  ชินบุตร
 
402 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 39.5 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คำแสง
2. เด็กหญิงกาญจนา  ลือพงษ์
3. เด็กชายพีรพรรฒ  ปั้นสะอาด
 
1. นางมยุรี  ทองหล่อ
 
403 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายชัยชล  พุ่มเงิน
2. เด็กชายวัจน์กร  เกิดชนะ
3. เด็กชายศิลา  ชาลี
 
1. นางวิภา  ยศเรือง
2. นางอารมณ์  ศรีผ่าน
 
404 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  แก้วคูณนอก
2. เด็กหญิงอารียา  เกตุแย้ม
3. เด็กหญิงอำนวย  กองเมือง
 
1. นางกมลณิศย์  สุขขี
2. นางชุลีพร  ไกรทุกข์ร้าง
 
405 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันมาก
2. เด็กหญิงนาตาลี  กลิ่นกลัด
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุปผา
 
1. นางวิยะดา  จงสวัสดิ์
 
406 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตรฯ 1. เด็กหญิงกฤษณา  วันทอง
2. เด็กหญิงศิริวรรณ    ฉุยมานะ
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์   กระตุดนาค
 
1. นางวิไลภรณ์   โพธิ์บุคดี
 
407 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนสุเทพวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชุตินันท์  พูลทรัพย์
2. เด็กหญิงฐานิดา  เเปลงเงิน
3. เด็กชายเทอดศักดิ์  ทาหนองโดก
 
1. นางพรทิพย์  เปรมปรี
2. นางสมรัก  จำปางาม
 
408 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนวัดมุจลินทร์ 1. เด็กชายณัฐกร   ทัพสกุล
2. เด็กหญิงพิชชาพร   เปรมปรีด์
3. เด็กชายรัฐกานต์   ขันทอง
 
1. นางฤดีมล   อิ่มเอิบ
 
409 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนวัดสนามไชย 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  พันแสน
2. เด็กหญิงวิลินดา  วุ่นคง
3. เด็กหญิงอารียา  ศรีแก้ว
 
1. นางจำนรรจา  สุรโชติ
2. นางอรทัย  หว่านชัยสิทธิ์
 
410 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียน ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา 1. เด็กหญิงชรินทร์รัตน์   ปั้นคุ้ม
2. เด็กหญิงวราลี   สิงหา
3. เด็กหญิงสุพรรษา   รุ่งสกุล
 
1. นางสาวณภาดา  มีวัยสม
 
411 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74 เงิน 9 โรงเรียนวัดเขาวงกฎ 1. เด็กหญิงกนกพร  ทองอนทร์
2. เด็กหญิงชุติมา  เตรียมรุ่งเรือง
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วไสย
 
1. นางกองสิน  พัทยา
 
412 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 73 เงิน 10 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปัญญา
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ปู่สี
3. เด็กหญิงรักเดียว  สมสุข
 
1. นางบังอร  สายแสง
2. นายประภาส  ศรีศักดิ์
 
413 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 72 เงิน 11 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงปณิดา  ยิ้มช้อย
2. เด็กชายอัศวกร  เชียงทอง
3. เด็กชายเอกรินทร์  องอาจ
 
1. นางนภัสวรรณ์  แก้วงาม
2. นางวัชรีย์  ศิริเสรี
 
414 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 68 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดตองปุ 1. เด็กหญิงรติมา  ทองเงิน
2. เด็กหญิงวิระพร  ขีณะษา
3. เด็กหญิงสุทธิดา  จำปาย้อย
 
1. นางณิชาพัฒน์  ดอกกุหลาบ
2. นายนวพล  ศรีอำพันธ์
 
415 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 68 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กชายวัชรพงศ์  ทองแผ่
2. เด็กหญิงสุภัทรา  เสือโต
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ปู่แก้ว
 
1. นางทองแท้  มณีรุ่ง
2. นางเกษณี  นิลละออ
 
416 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 67 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดใดใหญ่ 1. เด็กหญิงปารถนา  อยู่เพ็ชร
2. เด็กหญิงสุกัญญา  พันธุพูล
3. เด็กหญิงอริศรา  สิงห์สาท
 
1. นางมยุรี  วรนุช
2. นางวัชรินทร์  ศรีผ่าน
 
417 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 66 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านดงกลาง 1. เด็กหญิงฐิติมา  แก้วฉ่ำ
2. เด็กชายมิตรชัย  พรมเจริญ
3. เด็กชายสุริยา  สอนสุข
 
1. นางบุญตา  ฤาชา
 
418 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 65 ทองแดง 16 โรงเรียนพัฒนปัญญา 1. เด็กชายกษมินทร์  จบศรี
2. เด็กชายธนดล  นนทวงษ์
3. เด็กชายวรภพ  ทองพร้อมพันธ์
 
1. นายณัชรัตน์  เดชนะ
2. นางสาวสุนีพร  เจริญชัย
 
419 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงภัทรามาศ  สกุลเจริญ
2. เด็กหญิงศรัญญา  จำปาวงษ์
3. เด็กหญิงสุนันทรา  นิ่มนวล
 
1. นายนพรัตน์  ใจอารีย์
2. นางสาวศิรินทรา  สอนสวัสดิ์
 
420 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ละออง
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  บุญเมฆ
3. เด็กชายพีรพล  อาจขำ
 
1. นายสมชิตร์  เที่ยงธรรม
2. นางสาวสายทอง  จำปาทอง
 
421 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายพีรณัฐ  กล่ำเพียร
2. เด็กชายมกรกุณฑล  ไป๋เดช
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อังกูรขจร
 
1. นางกฤษณา  ชื่นสกุล
2. นางสาวเจนจิรา  แสนสุข
 
422 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเทพอำไพ 1. เด็กหญิงดวงกมล  สีดำ
2. เด็กหญิงบุญรักษา  สอนมานะ
3. เด็กหญิงภูษณิศา  เซียววงษ์ครอบ
 
1. นางสุนทร  สุขเกษม
 
423 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  รัศมี
2. เด็กชายจิรานุวัฒน์  สำราญบำรุง
3. เด็กชายชนินทร์  ปัญจชัย
 
1. นายจิตวิทย์  มุสิกะสินธุ์
 
424 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 1. เด็กชายคณาวุฒิ  หัสดำ
2. เด็กชายตะวัน  ประสิทธิ์สุวรรณ
3. เด็กชายอนุชิต  อินทชัย
 
1. นางบังอร  สายแสง
2. นายประภาส  ศรีศักดิ์
 
425 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนรัตนศึกษา 1. เด็กชายชลสิทธิ์  กษิณศรี
2. เด็กชายธิติวุฒิ  ช้างโต
3. เด็กชายพิเชษฐ์  บัวคลี่
 
1. นายกฤษณะ  ยอดระยับ
2. นางสาววนัทนที  พรหมมา
 
426 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 1. เด็กหญิงชลิดา  มดศรีแก้ว
2. เด็กหญิงรุ่งกมล  วาสิทธิ์เทพ
3. เด็กหญิงสุมิตรา  อุตเจริญ
 
1. นางกมลณิศย์  สุขขี
2. นางชุลีพร  ไกรทุกข์ร้าง
 
427 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 7 โรงเรียนจินดารัตน์ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ทัตติยกุล
2. เด็กชายธนกร  ตั้งอิริยกุล
3. เด็กหญิงนภัสสร  บัวนวล
 
1. นายสุพจน์  พูนนาค
 
428 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง 1. เด็กหญิงอรอุมา  มะระกอน
2. เด็กหญิงอ้อยใจ  จำปาน้อย
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศิลา
 
1. นางสาวเอื้อมเดือน  ยังฉ่ำ
 
429 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนสุเทพวิทยาลัย 1. เด็กชายนรเศรษฐ์  พันธุรัตน์
2. เด็กชายพัทธดนย์  พุฒดง
3. เด็กหญิงอารยา  สมัครการ
 
1. นายมาโนชญ์  เปรมปรี
2. นางสมรัก  จำปางาม
 
430 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดดงน้อย 1. เด็กชายกษิดิษฐ์  หล้าบุตรศรี
2. เด็กหญิงณภัสสร  เพ็งแดง
3. เด็กชายถาวร  ภู่นิ่ม
 
1. นายกวี  น้อยดา
2. นางณัฎฐภัทร  มาตรขาว
 
431 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 0 - โรงเรียนวัดหนองปลาดุก 1. เด็กหญิงนุชนาถ  ศรีเมือง
2. เด็กชายสิงหราช  ชะอ้อน
3. เด็กชายเจริญศิลป์  ทองวงษ์
 
1. นางสุวรรณ๊  ปาลวัฒน์
 
432 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 0 - โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เรไร
2. เด็กชายธีรภัทร  พวงปัญญา
3. เด็กชายวชิรภัทร  ช่อกุหลาบ
 
1. นางประยงค์  เพชระ
2. นางสุนารี  ฤกษ์พิชัย
 
433 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายจักรกิต  นครเกตุ
2. เด็กชายราเชนทร์  เทียนแก้ว
3. เด็กชายศุภกฤต  คณโฑเงิน
 
1. นางประนอม  นิลละออ
2. นางวราภรณ์  บุตรแพง
 
434 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนซอย3 สาย4 ซ้าย 1. เด็กหญิงวนิดา  มีทองคำอนันต์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เงินทิพย์
3. เด็กหญิงสุชาดา  สาลี
 
1. นางมณีรัตน์  เอี่ยมอินทรีย์
 
435 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดมุจลินทร์ 1. เด็กชายชัยยันต์  สุขมูล
2. เด็กหญิงวรนุช   ทะยอม
3. เด็กหญิงเจนจิรา  จันทร์ล้อม
 
1. นางฤดีมล   อิ่มเอิบ
 
436 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงขนกพร  ก้าวสมบูรณ์
2. เด็กหญิงญาดา  สุดจิตร
3. เด็กหญิงปัทมพร  รักวงษ์
 
1. นางสาวนันทวรรณ  สุ่มเมือง
2. นางมาลี  เสนารายณ์
 
437 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนศึกษา 1. เด็กชายกฤษณชัย  บัวหลวง
2. เด็กชายมณฑล  แก้วบริวงษ์
3. เด็กชายเอกปวีณ์  จันทร์หงษ์
 
1. นายกฤษณะ  ยอดระยับ
2. นางสาววนัทนที  พรหมมา
 
438 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดใดใหญ่ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สิงห์สม
2. เด็กหญิงปิ่นไพร  พันธุพูล
3. เด็กหญิงวันวิสา  เนตรบุญ
 
1. นางมยุรี  วรนุช
2. นางวัชรินทร์  ศรีผ่าน
 
439 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองกระเบียน 1. เด็กชายธีรวัฒน์  รักษาเพ็ชร
2. เด็กชายอภิชาติ  หล้าเขียว
3. เด็กชายอัครพล  น้อยบุตดี
 
1. นายดนัย  ทัดแก้ว
 
440 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 82.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  หน่ายสังขาร
2. เด็กหญิงนิตดา  มงคลทอง
3. เด็กหญิงอรไพลิน  แสนอภัย
 
1. นางกาญจนา  กลั่นเชื้อ
2. นางเพ็ญศรี  จันทร์อินทร์
 
441 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 1. เด็กหญิงรวิพรรณ  กัณชนะ
2. เด็กหญิงวรรณรัตน์  เชยสาคร
3. เด็กหญิงอารารัตน์  วีระน้อย
 
1. นางชุลีพร  ไกรทุกข์ร้าง
 
442 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 81.8 ทอง 7 โรงเรียนวรพิทยา 1. เด็กชายวศิน  กองทุน
2. เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีวัฒนา
3. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  มานะจิตสุวรรณ
 
1. นางจินตนา  ศรีโรจน์
2. นางสาวชนิดาภา  คุณาวิวัฒน์
 
443 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงพิชชาพร  พนาโรจน์วงศ์
2. เด็กหญิงสมิตา  กลัดอินทร์
3. เด็กหญิงอติพร  ช่วยเมืองปักษ์
 
1. นางภาวนา  วัฒนาศิริบุญ
2. นางมะลิวัลย์  กระตุดนาค
 
444 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตรฯ 1. เด็กหญิงวรรณณิการ์   แสนขวา
2. เด็กชายสุวัฒน์ชัย  มีธรณี
3. เด็กหญิงอุบลวรรณ   อุทัยดา
 
1. นางวิไลภรณ์    โพธิ์บุคดี
 
445 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 78.6 เงิน 10 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กชายจิตรกร   สุวรรณเพิ่ม
2. เด็กชายธนากร   พระทรงผล
3. เด็กชายศิรัช   พักงาม
 
1. นางสาวศุภักษร   พลอยโพธิ์
 
446 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต 1. เด็กชายธรรมรัตน์  เสนาเงิน
2. เด็กชายสุรพงศ์  เสาประพันธ์
3. เด็กชายอนุชา  พันธเสมา
 
1. นางวิไล  มิ่งทอง
2. นางสาวเกษร  เงินพลอย
 
447 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 74.2 เงิน 12 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 1. เด็กชายกฤษณะ  นาคสุข
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เนตรขวัญ
3. เด็กชายธวัชชัย  ฉ่ำรักษ์สินธุ์
 
1. นายจิตวิทย์  มุสิกะสินธุ์
 
448 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 72.2 เงิน 13 โรงเรียนสุเทพวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจิระมณี   ดิษฐ์อ่วม
2. เด็กหญิงอัญชฎาภรณ์   สุทธา
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ   แช่มฉิ่ง
 
1. นางสมรัก  จำปางาม
 
449 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 71.2 เงิน 14 โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล 1. เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  รัศมีวรคงสิน
2. เด็กหญิงวิภา  มุมทอง
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  เสรัมย์
 
1. นางธัญมาศ  พิลิ
2. นางวราภรณ์  ศรีโมรา
 
450 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 64.6 ทองแดง 15 โรงเรียนธรรมิการาม 1. เด็กชายธนสบดี  ปาลวัฒน์
2. เด็กหญิงพัชรี  อุดมฤทธิ์
3. เด็กหญิงสุนิตา  แม้นพยัคฆ์
 
1. นางสาวภิรมย์พร  วิไลลักษณ์
 
451 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 0 - โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงระวิวรรณ  บุระทอน
2. เด็กชายเดชสกุล  กล่ำบุญ
3. เด็กหญิงเนนิสา  แจ่มจำรัส
 
1. นางทัศนียา  สุมณฑา
2. นางเบญจวรรณ  ดวงสีทา
 
452 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 0 - โรงเรียนวัดหนองแขม 1. เด็กหญิงชุติมา  คำวงาา
2. เด็กชายวุฒิชัย  ศิริผล
3. เด็กหญิงแก้วพนา  ทงสันเที๊ยะ
 
 
453 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 1. เด็กชายธนาธิป  อินทโชติ
2. เด็กหญิงสุนิสา  ปานศรี
3. เด็กหญิงอัญทิมา  จุ้ยซื่อ
 
1. นายสมชิตร์  เที่ยงธรรม
2. นางสาวสายทอง  จำปาทอง
 
454 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายสุทัศน์  ขำเจิม
2. เด็กหญิงเขมณัฐฏ์  ใจกระสันต์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เนี่ยมแก้ว
 
1. นางสาวกมลรัตน์  ขุมทรัพย์
2. นางนันทนา  บุญคุ้มครอง
 
455 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 72.99 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสะแกราบ 1. เด็กชายชงชัย  ชูเชื้อ
2. เด็กหญิงญาดา  ทองคำ
3. เด็กหญิงหทัยวรรณ  พรมโลก
 
1. นางสลักจิตต์  โพธิ์หอม
2. นางอุดมลักษณ์  ภัทรกาญจนานนท์
 
456 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 72.99 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองกระเบียน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คงเจริญ
2. เด็กชายนิกร  ชัยวงษ์
3. เด็กหญิงสิริวิภา  พวงทับ
 
1. นายดนัย  ทัดแก้ว
 
457 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 72.67 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วพรม
2. เด็กหญิงศินิทรา  นะราศรี
3. เด็กหญิงสายธาร  ยาภัย
 
1. นางกาญจนา  กลั่นเชื้อ
2. นางเพ็ญศรี  จันทร์อินทร์
 
458 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 71 เงิน 6 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กชายธีรพงษ์  ชอบเพื่อน
2. เด็กหญิงนำฝน   สวยสม
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์   พรหมเจริญ
 
1. นางสาวศุภักษร   พลอยโพธิ์
 
459 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายธนพนธ์  รื่นอุรา
2. เด็กชายธมากร  มีโชคสม
 
1. นางสาวกนกวรรรณ  วัดเยื้อง
2. นายนพรัตน์  ใจอารีย์
 
460 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กชายณรงค์เดช  เสือเดช
2. เด็กชายอรรถพล  มุระพันธ์
 
1. นางทองแท้  มณีรุ่ง
2. นางรุ่งทิวา  มูลละ
 
461 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพระวรสาร 1. เด็กชายชัยพร  มนัสตรง
2. เด็กชายธนพัฒน์  จันทร์อุบล
 
1. นางสาวเพชรา  ทองดี
 
462 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายณัฐภัทร  วรรณกลาง
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  บุญญพงษ์
 
1. นางวรนาฏ  ศิริปัญญา
2. นายอาคม  ศิริปัญญา
 
463 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายพีระพงศ์  เภาด้วง
2. เด็กชายภาณุพงศ์  พรสุวรรณ์
 
1. นายศรัณย์  คงไทย
2. นางสมหวัง  เที่ยงอินทร์
 
464 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 1. เด็กชายยศพล  ทองสวรรค์
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  เติมพันธ์
 
1. นางชุลีพร  ไกรทุกข์ร้าง
 
465 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 1. เด็กชายวศิน  มีเพียร
2. เด็กชายอิศรา  ฮุมโฮม
 
1. นางบังอร  สายแสง
2. นายประภาส  ศรีศักดิ์
 
466 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายสมศักดิ์  อยู่แตง
2. เด็กชายสุพล  นิ่มมะณี
 
1. นายสุระชัย  ไผทพฤกษ์
2. นายไพศาล  สงวนใจ
 
467 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 1. เด็กชายขจรศักดิ์  พวงทับทิม
2. เด็กชายพรรษา  ชลอธรรม
 
1. นายจิตวิทย์  มุสิกะสินธุ์
 
468 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 0 - โรงเรียนพระวรสาร 1. เด็กชายภาณุพงศ์  ชัชวาลย์สิน
2. เด็กชายอิงปวัฒน์  เข็มงาม
 
1. นางวาศิณี  บัวหลวง
2. นางวาศิณี  บัวหลวง
 
469 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 0 - โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เชื้อสูง
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ภักดิ์พันธ์
 
1. นายวิชัย  ปิ่นแก้ว
 
470 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตองปุ 1. เด็กชายธราเทพ  แสงจันทร์
2. เด็กชายเกรียงไกร  กระต่ายโพธิ์
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  บุญทวี
 
471 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กชายณัฐพงศ์  แก้วเพชร
2. เด็กชายพีรพัฒน์  สอนเชญ
 
1. นางเกษณี  นิลละออ
 
472 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียน ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา 1. เด็กชายกฤษดา   หญ้าปล้อง
2. เด็กชายอดิศร   พรหมจินดา
 
1. นายณรงค์กร   ฆ้องลา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพัตตรา   บุษราคำ
 
473 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดถนนแค 1. เด็กชายพงษ์ธร  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายวีระยุทธ  จินดารักษ์
 
1. นางศิริพร  เหมือนพลอย
 
474 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กชายนันทกร   รักษาชอบ
2. เด็กชายศุภกิตต์   ทัพสกุล
 
1. นางสาวศุภักษร   พลอยโพธิ์
 
475 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 81 ทอง 6 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 1. เด็กชายหัตถชัย  เพชรด้วง
2. เด็กชายอิทธิพล  ทองดี
 
1. นางบังอร  สายแสง
2. นายประภาส  ศรีศักดิ์
 
476 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 80 ทอง 7 โรงเรียนวัดสนามไชย 1. เด็กชายธีชนนท์  บัวเหลือง
2. เด็กชายอภินันท์  บาดกระโทก
 
1. นางพรรณรายณ์  รุ่งหัวไผ่
2. นางสาวอัชรี  เอี่ยมแจ้งพันธ์
 
477 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 70 เงิน 8 โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สืบสิมมา
2. เด็กชายรัตนพิชัย  เเย้มยงค์
 
1. นายสำเริง  กระตุดนาค
 
478 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 70 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แอดดิสัน
2. เด็กชายศิววงศ์  ปานนวม
 
1. นายอาคม  ศิริปัญญา
 
479 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 70 เงิน 8 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กชายธนกร  สุวรรณรัฐ
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  กะสายแก้ว
 
1. นายชำนาญ  จันทร์อินทร์
2. นางสาวณัฐชนา  ตุลาทอง
 
480 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 70 เงิน 8 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายภุชงค์  จันโทศิริ
2. เด็กชายโสภณ  นกจั่น
 
1. นางจำเนียร  อ่อนศรี
2. นางศรีสุดา  พลอยกลุ่ม
 
481 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 70 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคลองเกตุ 1. เด็กชายกฤษฎา  เกิดช่อ
2. เด็กหญิงปราถนา  ชัยลอม
 
1. นายสำเริง  ชัยวุฒิ
2. นางเรวดี  ตันติศักดิ์
 
482 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 70 เงิน 8 โรงเรียนซอยพิเศษ สาย 4 ซ้าย 1. เด็กชายวีระพงษ์  อู่เงิน
2. เด็กชายวุฒิชัย   ดำดี
 
1. นางจิตตินัฏฐ  บัวภาคำ
 
483 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 70 เงิน 8 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 1. เด็กชายฐิติพงศ์  ตันเจริญ
2. เด็กชายธนากร  บุญเรื่อง
 
1. นายสวัสดิ์  โพธิ์ทอง
 
484 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 70 เงิน 8 โรงเรียนจินดารัตน์ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  วงษ์ปาน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เพ็ชรแวว
 
1. นายสุพจน์  พูนนาค
 
485 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 70 เงิน 8 โรงเรียนวัดอัมพวัน 1. เด็กชายดาวรุ่ง  ออกแมน
2. เด็กชายศุภกิจ  แสงทอง
 
1. นางลักษณี  สิงคะอุดม
 
486 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 0 - โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร 1. เด็กชายกฤษณะพงศ์  เทศสกุล
2. เด็กชายอนุชา  โหมดวิจิตร
 
1. นายชาตรี  สุนทร
2. นายปัญญา  นวลรักษา
 
487 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 0 - โรงเรียนพระวรสาร 1. เด็กชายกิตติ  ชอบอินทร์
2. เด็กชายพงศ์สภคม  หวานจันทร์
 
1. นายอุทัย  ชอบอินทร์
 
488 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 0 - โรงเรียนบ้านหัวบึง 1. เด็กชายพีรภัทร์  พุ่มเกตุ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  สมเดช
 
1. นายเม่น  แตงงาม
 
489 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายนภัสกรณ์  รสหวาน
2. เด็กชายภาณุวิชญ์  สีทา
 
1. นายอาคม  ศิริปัญญา
 
490 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กชายชิณวัฒน์  โฉมยา
2. เด็กชายอัษฎายุท  สุวรรณรัฐ
 
1. นายชำนาญ  จันทร์อินทร์
2. นายสุนทร  ขาวใส
 
491 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กชายนพชัย  ฤทธิ์ณรงค์
2. เด็กชายสิงห์ชัย  หยั่งถึง
 
1. นางจารุวรรณ  นาคประดิษฐ์
2. นายนิยม  น้อยตั้ง
 
492 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 1. เด็กชายฐนวรรษ  พิมพ์ประสาน
2. เด็กชายอัมรินทร์  ชำนาญสอน
 
1. นายสวัสดิ์  โพธิ์ทอง
 
493 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโป่งยอ 1. เด็กชายพรชัย  จอกทิพย์
2. เด็กชายเกรียงไกร  รื่นเริง
 
1. นายขวัญชัย  มีสันทัด
 
494 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนวัดหนองแก้ว 1. เด็กชายณัฐชนน  คองค้นขวา
2. เด็กชายพุฒฐิเดช  เบ็ญจะปัก
 
1. นางสาววัชรินทร์  เอี่ยมสำอางค์
 
495 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายทักษิณา  แก้วสกุล
2. เด็กชายธีรภัทร  พวงปัญญา
 
1. นางพรสวรรค์  ชมเกตุแก้ว
 
496 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 73 เงิน 8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 1. เด็กชายทินกร  กล่อมเลิก
2. เด็กชายสุริยาวุธ  จันทร์เที่ยง
 
1. นางกมลณิศย์  สุขขี
2. นางชุลีพร  ไกรทุกข์ร้าง
 
497 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 73 เงิน 8 โรงเรียนวัดอัมพวัน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร
2. เด็กชายนรินทร์  ออกแมน
 
1. นางลักษณี  สิงคะอุดม
 
498 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 70 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองชนะชัย 1. เด็กชายระพีพัฒน์  มังคุด
2. เด็กชายวิสิษฐ์  พิรม
 
1. นางมณีรัตน์  บุญมานะ
 
499 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 70 เงิน 10 โรงเรียนบ้านพรมทิน 1. เด็กชายพงษ์เพชร  แย้มชุมพร
2. เด็กชายอัครชา  อินทชัย
 
1. นายชุณหวัน  สุขประเสริฐ
2. นายประภาส  นิสดล
 
500 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 70 เงิน 10 โรงเรียน ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา 1. เด็กชายจิรภัทร   แย้มกลิ่น
2. เด็กชายศุภณัฐ   บุญปั้น
 
1. นายณรงค์กร   ฆ้องลา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพัตตรา   บุษราคำ
 
501 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 70 เงิน 10 โรงเรียนวัดมุจลินทร์ 1. เด็กชายพงษ์ประภัทร  สมใจ
2. เด็กชายพีรพงศ์  พลายดี
 
1. นางฤดีมล  อิ่มเอิบ
 
502 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 70 เงิน 10 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 1. เด็กชายพันธการ  เยท่าตะโก
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ใจเย็นดี
 
1. นายอพิทัย  พักตร์ชื่น
 
503 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 0 - โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา 1. เด็กชายศุภกร  มาโหมด
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ศิริคูหาสมบูรณ์
 
1. นายจักรพงษ์  พิมพ์ใส
 
504 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 0 - โรงเรียนพระวรสาร 1. เด็กชายอนาวิล  ตระกูลอุดมเพชร
2. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ปัตตะแวว
 
1. นางวาศิณี  บัวหลวง
 
505 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 0 - โรงเรียนรัตนศึกษา 1. เด็กชายติณณภพ  แหนบนาค
2. เด็กชายอรรถวิทย์  ทิวแพร
 
1. นายกฤษณะ  ยอดระยับ
 
506 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง 1. เด็กชายชยณัฐ  นวนสาลี
2. เด็กชายสหรัฐ  เพ็ชรรักษ์
 
1. นายสำเริง  กระตุดนาค
 
507 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กชายทรงศักดิ์  คำเพ็ง
2. เด็กชายสราวุธ  ทองกระจ่าง
 
1. นายชำนาญ  จันทร์อินทร์
2. นางสาวศศิณัฎฐ์  จันทร์เสือ
 
508 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 1. เด็กชายก่อลาภ   บุญรักษ์
2. เด็กชายพัชรวุธ  สุดตา
 
1. นายสวัสดิ์  โพธิ์ทอง
 
509 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 74 เงิน 4 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายนพคุณ  ชมเกตุแก้ว
2. เด็กชายพสิษฐ์  พันธุบุตร
 
1. นางพรสวรรค์  ชมเกตุแก้ว
2. นางสุนารี  ฤกษ์พิชัย
 
510 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 62 ทองแดง 5 โรงเรียน ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา 1. เด็กชายฐิตริภูมิ   มงคลกิจ
2. เด็กชายอัครพนธ์   พึ่งสวัสดิ์
 
1. นายณรงค์กร   ฆ้องลา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพัตตรา    บุษราคำ
 
511 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 1. เด็กชายปฐพัศ  ปฐิพัศวาสนา
2. เด็กชายศิลาชัย  แก้วคำ
 
1. นางกมลณิศย์  สุขขี
2. นางชุลีพร  ไกรทุกข์ร้าง
 
512 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านเนินจันทร์ 1. เด็กชายรัฐภูมิ  กระโจมแก้ว
2. เด็กชายสิทธิชัย  เจริญใย
 
1. นางจารุนันท์  ชื่นเชาว์กิจ
2. นางธัณญภรณ์  ระวังการ
 
513 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กชายชานนท์  ลาภะสัมปัน
2. เด็กชายเมฑายุทธ  ท้าวโพธิ์เอน
 
1. นางสาวทองประชิด  ชินบุตร
2. นางปิยรัตน์  อุปรี
 
514 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 9 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายภูมินันท์  เด่นดวง
2. เด็กชายสิรวิชญ์  นาเสงี่ยม
 
1. นายอาคม  ศิริปัญญา
 
515 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดดงน้อย 1. เด็กชายธนพนธ์  ม่วงทอง
2. เด็กชายพงศธร  บุญส่ง
 
1. นายสามารถ  อ่อนไสว
 
516 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดอัมพวัน 1. สามเณรวีระพงษ์  หงสาวดี
2. เด็กชายอานุ   บุตดา
 
1. นางลักษณี  สิงคะอุดม
 
517 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดหนองแก้ว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เบ็ญจะปักษ์
2. เด็กชายแก้วกล้า  เกศแก้ว
 
1. นางสาววัชรินทร์  เอี่ยมสำอางค์
 
518 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านคลองเกตุ 1. เด็กหญิงมยุรี  คีมทอง
2. เด็กชายสายชล  น้อมสมบัติ
 
1. นายสำเริง  ไชยวุฒิ
2. นางเรวดี  ตันติศักดิ์
 
519 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 0 - โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  พงษ์วัฒนธรรม
2. เด็กชายพีรพิชท์  เกียรติศิริ
 
1. นางรสสุคนธ์  สุริวงค์
 
520 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 0 - โรงเรียนพระวรสาร 1. เด็กชายต้นตระการ  เผยกลิ่น
2. เด็กชายภัทรภณ  สุขประเสริฐ
 
1. นางวาศิณี  บัวหลวง
 
521 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 0 - โรงเรียนวัดหนองกระเบื้อง 1. เด็กชายชาตรี  ตรีพงษ์
2. เด็กชายพัชรพล  ยิ้มแย้ม
 
1. นางอรทัย  เรืองแสง
 
522 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กชายปิยะณัฐ  คำเทศ
2. เด็กชายโสภณ  จูน้อย
 
1. นายชำนาญ  จันทร์อินทร์
2. นางสาวบังอร  กฤตศิลป์
 
523 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโคกลำพานวิทยา 1. นายสราวุฒิ   เจริญศรี
2. นายสิงหา  สายทองดี
 
1. นายปฐมพล   เหมือนเพ็ชร์
 
524 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายณัทฐวุธ  บุญศรี
2. เด็กชายปณัฐพล  สุมาลัย
 
1. นายนพรัตน์  ใจอารีย์
2. นางพรสวรรค์  ชมเกตุแก้ว
 
525 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กชายนัฐพล  แสงภูเวียง
2. เด็กชายอุเทน  หงษ์ทอง
 
1. นางทองแท้  มณีรุ่ง
2. นางรุ่งทิวา  มูลละ
 
526 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กชายทนุธรรม  เกตุแก้ว
2. เด็กชายอดิศร  เขียวเฮียว
 
1. นางจารุวรรณ  นาคประดิษฐ์
2. นายนิยม  น้อยตั้ง
 
527 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม    
528 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 1. เด็กชายวิชิต  แหยมทุ้ม
2. เด็กชายเดชาวัต  คงสกุล
 
1. นางสาวคมคาย  ปาระมี
 
529 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กชายธีภัทร  บุญรุ่ง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สังข์ศิริ
 
1. นายชำนาญ  จันทร์อินทร์
2. นายประสิทธิ์   จำศิลป
 
530 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายณัทฐวุธ  บุญศรี
2. เด็กชายปณัฐพล  สุมาลัย
 
1. นายนพรัตน์  ใจอารีย์
2. นางพรสวรรค์  ชมเกตุแก้ว
 
531 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 4 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กชายทนุธรรม  เกตุแก้ว
2. เด็กชายอดิศร  เขียวเฮียว
 
1. นางจารุวรรณ  นาคประดิษฐ์
2. นายนิยม  น้อยตั้ง
 
532 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กชายวายุ  เทพนาคิน
2. เด็กชายอาทิตย์  วิทยา
 
1. นางกาญจนา  กลั่นเชื้อ
2. นางเพ็ญศรี  จันทร์อินทร์
 
533 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กชายพายุภัสย์  คงสถาน
2. เด็กชายวิโรจน์  สุขสุภาพ
 
1. นางทองแท้  มณีรุ่ง
2. นางรุ่งทิวา  มูลละ
 
534 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนโคกลำพานวิทยา 1. นายสมพงศ์   เทียมศักดิ์
2. เด็กชายสิงหา   สายทองดี
 
1. นายปฐมพล   เหมือนเพ็ชร์
 
535 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กชายณัฐภูมิ  อาญาเมือง
2. เด็กชายธนภัทร  โสภณอัมพรศรี
3. เด็กชายธิรภัทร  ป้อมบุบผา
4. เด็กหญิงปรียนันท์  ดวงจอมดี
5. เด็กหญิงวิลัยพร  ปิ่นสุวรรรณ
 
1. นางสาวทองประชิด  ชินบุตร
2. นางสมจิตร  เพิ่มมาผล
 
536 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงชไมพร  พึ่งเป้า
2. เด็กหญิงธัชกร  อินทร์มา
3. เด็กหญิงพรรณวษา  เหล็กอ่อนตา
4. เด็กหญิงศุภิสรา  แสงอาทิตย์
5. เด็กหญิงอรจิรา  สุขโชติ
 
1. นางวัชรี  ไชยนุรักษ์
2. นางวันเพ็ญ  เจริญหลาย
 
537 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 78.32 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ตั้งหิรัญ
2. เด็กหญิงฐิมาพร  ชลสุข
3. เด็กหญิงปวริศา  อุยสกุล
4. เด็กหญิงพฤศจิกานต์  พรมสมบัติ
5. เด็กหญิงพักตร์พริ้ง  สายมา
 
1. นางสาวประภาศรี  วิลาสุวรรณ
2. นางอัมรา  หาวัน
 
538 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 69.65 ทองแดง 4 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐฎธิดา   สอนทวี
2. เด็กหญิงทรายแก้ว   ศรีสม
3. เด็กหญิงภัทรวดี  เสาร์ดำริ
4. เด็กหญิงยอดขวัญ   โพธิ์เจริญ
5. เด็กหญิงแพรวภัทร   ยิ้มอยู่
 
1. นางวิภา   เครือกล้วย
 
539 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 67.65 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านบางงา 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์   แจ่มฟ้า
2. เด็กชายธนวันต์  ธรรมสนธิเจริญ
3. เด็กชายรัฐนนท์   จันบุดสี
4. เด็กชายวันเฉลิม   ศรีสม
5. เด็กชายสันติ   บัวหอม
 
1. นางสาวพิมพร  เอมใจ
 
540 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 65.99 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดโป่งแค 1. เด็กหญิงฐิตาภร  หนาทา
2. เด็กชายรตนกร  จันทร์ทอง
3. เด็กหญิงวรรณิภา  ฉลาดทำ
4. เด็กหญิงศันศนีย์  ศรีธาตุ
5. เด็กหญิงหทัยทัต  จันทรี
 
1. นางสาววรรณา  สุ่มทอง
 
541 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 65.65 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต 1. เด็กหญิงชุติมาศ  ฟองเขียว
2. เด็กชายณัฐภัทร  บุญเคียง
3. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ลึกวิลัย
4. เด็กหญิงรินรดา   กรอบเพ็ชร
5. เด็กหญิงเบญญาภา  สังเวียนวงศ์
 
1. นางประไพ  กันยา
2. นางยุพา   เลิศไตรกุล
 
542 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 60.97 ทองแดง 8 โรงเรียนจินดารัตน์ 1. เด็กหญิงธนิษฌา  สุภากุล
2. เด็กชายธวัชชัย  ศรีดาวเรือง
3. เด็กหญิงปาณิสรา  นิ่มเรือง
4. เด็กชายภาคภูมิ  คณโฑเงิน
5. เด็กหญิงอาทิตยาพร  ควบคุม
 
1. นางสุจิตรา  บุญโพธิ์
 
543 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 60.65 ทองแดง 9 โรงเรียน ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา 1. เด็กหญิงญาดา   กลั่นประทุม
2. เด็กหญิงนรินทร์   ชื่นสุข
3. เด็กหญิงนิรัชพร   โพธิ์แก้ว
4. เด็กหญิงมุทิตา   บุญช่วย
5. เด็กหญิงอริสา   รุ่งเรือง
 
1. นางชิสากัญญ์   เจตนฤมิตร
 
544 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กหญิงกุสุมา  นวลประเสริฐ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  งามแท้
3. เด็กชายธีภัทร  เชื้อสวย
4. เด็กชายธีรริศร์  ดวงจอมดี
5. เด็กหญิงสุทธิรัตน์  ปิ่นบาง
 
1. นางสาวทองประชิด  ชินบุตร
2. นางประทุม  อูปแก้ว
 
545 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 1. เด็กหญิงชนากานต์  ยิ้มเจริญ
2. เด็กหญิงตวงพร  ผ่องผุดผาด
3. เด็กหญิงทัศนานันท์  ศรีสมาน
4. เด็กหญิงมณีพลอย  จันดอนไผ่
5. เด็กชายรหัท  ตั้งโสภณ
 
1. นางสาวจันจิรา  ขำวิจิตร
2. นางสาววราภรณ์  ศรีสุข
 
546 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนซอย3 สาย4 ซ้าย 1. เด็กหญิงกุลธิดา  คล้ายคลึง
2. เด็กหญิงธนภรณ์  เรียนประเสริฐ
3. เด็กหญิงมยุรี  ชูทาน
4. เด็กหญิงวาสนา  พึ่งสะอาด
5. เด็กหญิงสุธาพร  ศรวัฒนา
 
1. นางพรทิพย์  ผลเต็ม
2. นางพรสวรรค์  ทองกู่
 
547 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง 1. เด็กหญิงกฤติมา   นาคชุ่ม
2. เด็กหญิงจุฑามาศ   สายสินธุ์
3. เด็กหญิงประภาศุกร์   คำสอาด
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   คุ้มภัย
5. เด็กหญิงสมิตา  สิมมา
 
1. นางรัตนาวดี  ทีมีศรี
2. นางสมคิด  สังวรณ์
 
548 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 81.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก 1. เด็กชายจักรพล  ปิ่นปก
2. เด็กหญิงภัทรนันท์   คีมพันธุ์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  วงษ์เอี่ยม
4. เด็กชายสราวุธ  แก้วเกิด
5. เด็กหญิงอภิญญา  กาฬจูม
 
1. นางกัลยา  พากเพียร
 
549 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 81.25 ทอง 6 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กหญิงปพิชญา   พันพุทธ
2. เด็กหญิงปัทมา   จันทร์น้อย
3. เด็กหญิงศิตานันท์   คิมหะจันทร์
4. เด็กหญิงสุจาริณี   สอนสอาด
5. เด็กหญิงสุพิชา   เมากระมล
 
1. นางวิภา  เครือกล้วย
 
550 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พันแสน
2. เด็กหญิงธนพร  นามกุล
3. เด็กหญิงรินรดา  ชูรัตน์
4. เด็กหญิงอาทิตยา  ลิ้มอำไพ
5. เด็กหญิงเมธารินทร์  กิ่งไทร
 
1. นางระเบียบ  พุฒซ้อน
2. นางสมพร  ขึ้นทันตา
 
551 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76.5 เงิน 8 โรงเรียน ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา 1. เด็กหญิงชลธิชา   จันทร์สุข
2. เด็กหญิงดารารัตน์  พ่วงวงษ์
3. เด็กหญิงธิชา   ชัยพิทักษ์
4. เด็กหญิงพรนัชชา   แสงเจริญ
5. เด็กหญิงมัลลิกา   เหลืองอุทัย
 
1. นางสาคร   ศรีบุญคง
 
552 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 73.5 เงิน 9 โรงเรียนวัดโป่งแค 1. เด็กหญิงนภัสสร   แสงทอง
2. เด็กหญิงนิธิดา  จักรเพ็ชร
3. เด็กหญิงยลดา  สายเพชร
4. เด็กหญิงศศิภา   หนุนบุญ
5. เด็กหญิงสุพรรษา  ห่วงอุดม
 
1. นายสมยศ  ทำทัน
 
553 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 69.75 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 1. เด็กหญิงนริศรา   มงคลปัญญาวุฒิ
2. เด็กหญิงสุกานดา   อินทร์จันทร์
3. เด็กหญิงสโรชา   เปียนุ่ม
4. เด็กหญิงสโรชา   สุกางโฮง
5. เด็กหญิงอุไรพร   ท่าจีน
 
1. นางสาวสุกัญญา   พุ่มโพธิ์งาม
2. นายไพโรจน์  กำทองคำ
 
554 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใดใหญ่ 1. เด็กหญิงณัฐมล  กองวัสกุลณี
2. เด็กหญิงดาว  เทียนสิงห์
3. เด็กหญิงธนัชพร  ลาทอนทาป
4. เด็กหญิงปิยะดา  เขื่อนฟัก
5. เด็กหญิงสุจิตรา  สุขสกุล
 
1. นางลัดดา  กฤษฎากรชัย
2. นายเสงี่ยม  ศรีสวัสดิ์
 
555 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 1. เด็กหญิงกาญจนา  ไชยเดช
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ก่อเเก้ว
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ผลมี
4. เด็กหญิงสมหญิง  สุระนิตย์
5. เด็กหญิงเฉลิมพร  เเซ่ตั้ง
 
1. นางศรีวิไล  ธรรมนิยม
 
556 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กชายกัณฐ์พล  สีแดง
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์  กลิ่นสะอาด
3. เด็กชายนพกร  การเอื้อ
4. เด็กชายอภิรักษ์  ชัยโยธา
5. เด็กชายแสนดี  สวัสดี
 
1. นายสมมาตร  ทองดี
2. นางสุภศิริ  ชาดวง
 
557 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กหญิงกชกร  แสงทอง
2. เด็กหญิงชุติมน  พรหม
3. เด็กชายธันวา  ทองนาค
4. เด็กชายพงศธร  ภมรพล
5. เด็กชายวุฒิชัย  สีลังกา
 
1. นางสาวทองประชิด   ชินบุตร
2. นางอาริษา  ช่วยบุญ
 
558 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนซอย3 สาย4 ซ้าย 1. เด็กหญิงวยุดา  สมบุญ
2. เด็กหญิงวิชุตา  พานพบ
3. เด็กหญิงสฐาพร  รัตตะนะ
4. เด็กหญิงเจนจิรา  สักบุ
5. เด็กหญิงเนติรักษ์  ยอดแก้ว
 
1. นางพรทิพย์  ผลเต็ม
 
559 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 6 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  เขียวเงี้ยว
2. เด็กหญิงนวพร   พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงพงษ์นภา   สุขประเสริฐ
4. เด็กหญิงวีระวรรณ   บัวเงิน
5. เด็กหญิงสุนิสา   แสวงเจริญ
 
1. นางวิภา  เครือกล้วย
 
560 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดโป่งแค 1. เด็กชายชุติพันธ์   นิติ
2. เด็กหญิงนภสร  เหล่ากาวี
3. เด็กหญิงปรียานุช  พานสบุตร
4. เด็กชายศักดา  พิลา
5. เด็กหญิงเกษร  เพชรดี
 
1. นางธาริณี  เคียนทอง
 
561 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ 1. เด็กหญิงนันทภรณ์  อินทสิงห์
2. เด็กหญิงอภิญญา  เมฆสุข
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พูลจีน
 
1. นางจุรีรัตน์  จุ่นเงิน
2. นางเยาวลักษณ์  สุขเกษม
 
562 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธรรมิการาม 1. เด็กหญิงจิดาภา  แสงเดช
2. เด็กหญิงบัวบุษกร  ชะเอม
3. เด็กหญิงพิชญ์สิณี  ปรากฎ
4. เด็กหญิงยอดสร้อย  พวงจำปี
5. เด็กหญิงรภัทกร  เชื้อปุย
 
1. นางมะลิ  หาญดี
 
563 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 75.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กชายธนภัทร  โสภณอัมพร
2. เด็กชายธีรภัทร  ป้อมบุบผา
3. เด็กชายศุภกานต์  ผาดี
4. เด็กหญิงสุพัตร  พรมพันธ์
5. เด็กหญิงอภิญญา  หน่อกลาง
 
1. นางสาวจงดี  ใบกว้าง
2. นางสมจิตร  เพิ่มมาผล
 
564 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  สำราญสุข
2. เด็กหญิงวันวิสา  ตุ้นสกุล
3. เด็กหญิงอริสา  มักเชียว
 
1. นางชลาลัย  สโรชลารักษ์
2. นางสุนทรีย์  โชติเนตร
 
565 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 4 โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1. เด็กหญิงชลธิชา  แบบพิมาย
2. เด็กหญิงทติยา  บุญใจ
3. เด็กหญิงแพรตะวัน  สุขเจริญ
 
1. นางสาวกีมพุวัณ  บุญสาคร
 
566 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 73.67 เงิน 6 โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กหญิงนันทวรรณ  ทรัพย์ผล
2. เด็กหญิงรวินท์นิภา  กรมรอด
3. เด็กหญิงสุจืตา  พิทักษ์
4. เด็กหญิงอทิติยา  สีผึ้ง
5. เด็กหญิงเบญจพร  บุญมี
 
1. นางสาวไพลิน  ค้ำภูเขียว
 
567 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 73.67 เงิน 6 โรงเรียนวัดโคกหม้อ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สินปรุ
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  ทุเรียน
3. เด็กหญิงนันทภัส  พูลสวัสดิ์
4. เด็กหญิงพลอย  เงินก้อน
5. เด็กหญิงสิริยากร  ประสมพงษ์
 
1. นางดวงเดือน  ดวงศิริ
2. นางนุชนิตย์  เผ่าเมือง
 
568 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ ๑๓๔ 1. เด็กหญิงนรินทิพย์  นาชีวา
2. เด็กหญิงนรีกานต์  สายงาม
3. เด็กหญิงรจนา  อุบล
 
1. นางบัวลอย  บริบูรณ์
2. นางปวีณา  จ่าแก้ว
 
569 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 69.67 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านดอนทอง 1. เด็กชายชัยณรงค์  ผิวมา
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ผิวมา
3. เด็กชายสุวัฒน์  พิกุลทอง
 
1. นางพัชรา  พิรุณย้อย
2. นางอรัญญา  งามภัย
 
570 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 69.66 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงนาตยา  แย้มวัตร
2. เด็กหญิงนิลเนตร  ดิษฐ์ผดุง
3. เด็กหญิงมาริษา  ขันตี
 
1. นางชลาลัย  ไทยานันท์
2. นางสาวลลิตา  สวัสดิ์ชัย
 
571 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 68.33 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหนองแขม 1. เด็กหญิงลีลาวดี  ศรีแก้ว
2. เด็กชายวิพัฒน์  อ่อนตา
3. เด็กหญิงสิริวิมล  อุปแก้ว
 
1. นางสุรีย์รัตน์  ภู่กลั่น
2. นางสุวรรณีย์  ดิษฐ์เดช
 
572 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 67 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านสระเตย 1. เด็กหญิงชนิดา  ราชอาสา
2. เด็กหญิงนัดดานุช  บุญวงศ์
3. เด็กหญิงพรนภัส  คำพร
 
1. นางสมส่วน  เกลียวเงิน
 
573 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านดงกลาง 1. เด็กหญิงกมลพร  แก้วเมือง
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  กองแก้ว
3. เด็กหญิงพรทิพย์  ทองแหยม
4. เด็กหญิงแพรวา  ภิรมณ์หวาด
 
1. นางบุญตา  ฤาชา
 
574 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 64 ทองแดง 14 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ 1. เด็กชายกำพล  สมัครการ
2. เด็กหญิงฐิติพร  มะนาวหวาน
3. เด็กหญิงณัฐพร  ชัชัยภูมิ
4. เด็กชายวรวิทย์  พรหมอารีย์
5. เด็กหญิงสรินยา  คล้ายยา
 
1. นายลำจวน  ถ้ำหิน
 
575 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 61.33 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดดงน้อย 1. เด็กหญิงมุกลดา  คำแสน
2. เด็กหญิงศุทธนุช  หล้าบุตรศรี
3. เด็กหญิงไพริน  ยอนประเสริฐ
 
1. นายกวี  น้อยดา
 
576 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 61.33 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านบางลี่ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สมงาม
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ฤกษ์ดี
3. เด็กชายอรรพร  สังข์เงิน
 
1. นางธีรวดี  เรืองโกศล
 
577 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 17 โรงเรียนซอย3 สาย4 ซ้าย 1. เด็กชายรัชชานนท์  วรโงน
2. เด็กชายวิทวัส  ปัญญาสิทธิ์
3. เด็กหญิงศิริภัทธาณี  ภาพิรมย์
4. เด็กชายสุริยา  ดวงสารี
5. เด็กชายอนุชา  ดีเหลือ
 
1. นางพรสวรรค์  ทองกู่
2. นางเปรมใจ  ปัญจมะวัต
 
578 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกหม้อ 1. เด็กหญิงจิราพร  คล้ายทรัพย์
2. เด็กหญิงชานิดา  กาวี
3. เด็กหญิงนัทยา  ทัพมงคล
4. เด็กหญิงพรทิพย์  เชื้อคง
5. เด็กหญิงรุจิรา  ทองคำ
 
1. นางนุชนิตย์  เผ่าเมือง
2. นางเพชรา  ฤกษ์ดี
 
579 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปัตตะแวว
2. เด็กหญิงกุสุมา  นาลประเสริฐ
3. เด็กหญิงธีรนุช  ข้อกิ่ง
4. เด็กหญิงนิรมล  โสภณอัมพร
5. เด็กหญิงสุภัชชา  ชาติวงศ์
 
1. นางสาวทองประชิด  ชินบุตร
2. นายปราณี  ธีรพงวงษ์งามดี
 
580 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าแค 1. เด็กหญิงชลดา  เกตุหนู
2. เด็กหญิงนสฤนา  วิเลปะนะ
3. เด็กหญิงอรทัย  พันธุ์กล้วย
 
1. นายจุฑามาศ  องอาจ
2. นางณัฐชไม  เธียรสำราญ
 
581 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง 1. เด็กหญิงพรทิพย์  สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายศราวุธ  โมกสกุล
3. เด็กหญิงสโรชา  ทองย้อย
 
1. นางวิภาวดี  ม่วงเกษม
2. นางสุทิน  มังมี
 
582 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กหญิงนุจรี  สอนเชญ
2. เด็กหญิงวรัญธร  ปั้นศรี
3. เด็กหญิงสุภัสสร  แซ่แต้
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสมพร  รุจิโภชน์
 
583 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนวัดหนองแก้ว 1. เด็กหญิงกุลสตรี  คัมภีร์พงษ์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีประเสริฐ
3. เด็กชายเจษฎา  คชชาญ
 
1. นางปราณี  ประภากร
2. นางอุไร  น้อยพันธ์
 
584 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 1. เด็กหญิงจินตรา  ตุ้มพิมาย
2. เด็กหญิงชลนิภา  บัวสุวรรณ
3. เด็กชายสิงขร  แหยมบำรุง
4. เด็กหญิงสิรินทิพย์  มะลิวัลย์
5. เด็กหญิงอักษราภัค  มังสุไร
 
1. นางวิทยา  ประชากุล
2. นางวิไลลักษณ์  จึงจรรยา
 
585 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหัวบึง 1. เด็กหญิงวาสนา  รุ่งสว่าง
2. เด็กชายศิรดา  ขำชัยภูมิ
3. เด็กชายสรรพวิท  โพนาคา
4. เด็กหญิงเนตรชนก  นาคทอง
 
1. นางละเอียด  พุ่มห้วยรอบ
2. นายศิลปชัย  พุ่มห้วยรอบ
 
586 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 71.66 เงิน 9 โรงเรียนบ้านบางลี่ 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  มะวงษา
2. เด็กหญิงบุญสิตา  สิงห์สกุล
3. เด็กชายศุภลักษณ์  สุขมา
 
1. นางชูศรี  สุ่มอิ่ม
2. นางอรชร  คงต่วน
 
587 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 10 โรงเรียนบ้านคลองเกตุ 1. เด็กหญิงชนิดา  โพธพัฒน์
2. เด็กชายชัยพร  ดวงสว่าง
3. เด็กหญิงสุวนันท์  ทองขัน
4. เด็กชายหนึ่งฤทัย  ชัยลอม
5. เด็กชายอนุชา  ดวงดี
 
1. นายวุฒิไชย  ดวงใจ
2. นายสำเริง  ไชยวุฒิ
 
588 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 69.66 ทองแดง 11 โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง 1. เด็กชายกฤติมา  จำปาเรือง
2. เด็กชายณัฐพงศ์   อินทร์สวน
3. เด็กชายอถรรพร   สังข์เงิน
4. เด็กชายอนุรักษ์  พันธุ์วงษ์
 
1. สิบเอกมนตรี  ที่มีศรี
2. นางรัตนาวดี  ทีมีศรี
 
589 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 67.66 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านโคกตูม 1. เด็กหญิงกนกกร  สังข์พิมพ์
2. เด็กหญิงนพรัตน์  ทองบุญฤทธิ์
3. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  อุ่มภูธร
4. เด็กหญิงเวณิกา  ยานสุวรรณ์
 
1. นางพยุง  ควันทอง
 
590 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 66 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านไทรย้อย 1. เด็กชายชัยยา  ศรีประเสริฐ
2. เด็กหญิงพรทิพย์  กิ่มแก้ว
3. เด็กชายสิทธิพร  เนียมจีน
4. เด็กหญิงอรนภา  ผ่องเพชร
5. เด็กหญิงเอกณารี  มีคำเพราะ
 
1. นางดุษฎี  สังขะวัตร
 
591 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 64.66 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดสระกระเบื้อง 1. เด็กหญิงจรรญาพร  บุญประเสริฐ
2. เด็กหญิงชลธิชา  ศาสตร์กระจ่าง
3. เด็กหญิงสุจิตรา  ด้วงมหาสอน
4. เด็กชายอดินันท์  สมงาม
 
1. นางสุดารัตน์  ดวงดี
2. นางอรัญญา  ทองทาสี
 
592 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.03 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กหญิงฐิติมา  ป้อมบุบผา
2. เด็กหญิงนฤมล  งามแท้
3. เด็กหญิงพรสุรางค์  บุญจันทร์
4. เด็กหญิงภานุมาศ  ปลากัดทอง
5. เด็กหญิงอัจฉรา  หลอดทอง
 
1. นางสาวรัตติญา  นวลจันทร์
2. นางอาริษา  ช่วยบุญ
 
593 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.05 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนซอย3 สาย4 ซ้าย 1. เด็กหญิงจิดาภา  เอี่ยมเจริญ
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คชสีห์
3. เด็กหญิงสรสวรรค์  พรหมแพทย์
4. เด็กหญิงเกศินี  ปลื้มจิตร
5. เด็กหญิงโสรยา  บุญคล้าย
 
1. นางพรทิพย์  ผลเต็ม
 
594 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสระเตย 1. เด็กหญิงมานิตา  พันธุ์ดี
2. เด็กหญิงสุนิสา  ศรีสูงเนิน
3. เด็กหญิงเกวรินทร์  ขนทอง
 
1. นางสาวจีรวรรณ  จิตรเกตุ
2. นางพิศมัย  เพ็งอินทร์
 
595 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  กลิ่นสะอาด
2. เด็กชายนำโชค  ภูมิผักแว่น
3. เด็กหญิงยุวธิดา  ทองพลอย
 
1. นายสมมาตร  ทองดี
2. นางสุพจน์  นามขันทอง
 
596 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน 1. เด็กหญิงกนกนิภา  สิงห์ใส
2. เด็กหญิงชนกานต์  กำเนิดกาลืม
3. เด็กชายปฐมพร  แสงงาม
4. นางสาวปัทมาพร  อินทร์ทอง
5. เด็กหญิงเบญญทิพย์  ป่าหนู
 
1. นางสาววิไลรัตน์  อาวรณ์
2. นายสุรพล  เจริญจิตวัฒนาชัย
 
597 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนวัดสะแกราบ 1. เด็กหญิงปนิดา  เกินวงศ์
2. เด็กหญิงสายไหม  แป้นซื่อ
3. เด็กหญิงสุธิดา  ทองสุข
4. เด็กหญิงหทัยวรรณ  พรหมโลก
 
1. นายลำธาร  ทองดี
2. นางศศิวิมล  ครองกิจการ
 
598 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านบางลี่ 1. เด็กหญิงพวงเพชร  ศรีสกุล
2. เด็กหญิงภัสพร  แสงทอง
3. เด็กหญิงรัศมี  นามพิมแสง
4. เด็กหญิงศุกภาลักษ์  กองทอง
5. เด็กหญิงสมหญิง  เล็กเจริญ
 
1. นางวัฒนา  คณโทเงิน
2. นางสังเวียน  ทองใบ
 
599 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 71 เงิน 8 โรงเรียนวัดตองปุ 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สมบุญ
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  อุ่นจิตต์พันธุ์
3. เด็กหญิงสุธิชา  บุตรดี
 
1. นางนงลักษณ์  ทับทิมศรี
 
600 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 71 เงิน 8 โรงเรียนวัดโป่งแค 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  หนูนิล
2. เด็กหญิงจีรนันท์  พรมลอย
3. เด็กหญิงดวงดาว  ทุมมา
4. เด็กหญิงอัชรี  โพธิ์กระสังข์
 
1. นางธาริณี  เคียนทอง
 
601 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 70.5 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 1. เด็กหญิงทัศนีย์  โพติยะ
2. เด็กหญิงยุวดี  คำดี
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  สมบูรณ์
 
1. นางกัลยา  สอนประภา
2. นางวิรัชฎาพร  ภาคากิจ
 
602 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนพิบูลสงเคราห์ 1 1. เด็กหญิงขวัญชีวา  พุ่มหมัน
2. เด็กชายปาริฉัตร  หวานฉ่ำ
3. เด็กหญิงศจีพิชญ์  แก้เมฆ
4. เด็กหญิงสุภาพร  บุญเทียม
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ชินวงศ์
 
1. นางแก้วใจ  ชัยอินทร์
 
603 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดหนองกระเบียน 1. เด็กหญิงชุติมา  น้อยบุตดี
2. เด็กหญิงฐานิศรา  บุญผ่อง
3. เด็กหญิงดอกแก้ว  เพิดขุดทด
4. เด็กหญิงภนิดา  สุระขัน
 
1. นายดนีย  ทัดแก้ว
2. นางสมสุข  คล่องสั่งสอน
 
604 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 66 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นารี  แซ่จัง
2. เด็กหญิงบุษกร  วงษ์มณี
3. เด็กหญิงเจนจิรา  เอ็งประดิษฐ์
 
1. นางสาวนวลสวาท  เพ็ชร์สุขุม
2. นางสาวศศิณัฎฐ์  จันทร์เสือ
 
605 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม 1. เด็กหญิงจาตุพร  เจตนะทัฬหะ
2. เด็กหญิงปรารถนา  เหมือนเมือง
3. เด็กชายปิยะธิดา  ศิริวงษ์อนันต์
 
1. นางวงพร  ไพรวรรณ์
2. นางอรุณีย์  ไชยเสนา
 
606 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดบางพึ่ง 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  น้ำนวน
2. เด็กหญิงบุษยา  สมานมิตร
3. เด็กหญิงปนัดดา  โกทันณ์
4. เด็กหญิงรัตนาพร  กลิ่นผล
5. เด็กหญิงศิริพร  มองธรรม
 
1. นางวัชรี  จันทร์จิระ
 
607 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 1. เด็กหญิงนันทนา  โคกพราน
2. เด็กหญิงยุวดี  คำดี
3. เด็กหญิงรินทราย  มีอุดร
4. เด็กหญิงสิริรัตน์  สมบูรณ์
5. เด็กหญิงสุวรรณา   เกิดปั้น
 
1. นางกัลยา  สอนประภา
2. นางสาววิรัชฎาพร  ภาคากิจ
 
608 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กหญิงพิมประภา  ชินบุตร
2. เด็กชายอนุลักษณ์  ทองดี
3. เด็กชายเสกสรรค์  ข้อกิ่ง
 
1. นายณรงค์กร  พฤศจันทร์
2. นางสาวรัตติญา  นวลจันทร์
 
609 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 0 - โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กหญิงกชกร  จินะสาม
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  ขัดจำปา
3. เด็กชายรัตนชัย  คำทอง
4. เด็กหญิงสุพรรษา  สุขสวัสดิ์
5. เด็กหญิงอนงค์นาถ  สงวนพันธุ์
 
1. นายทนงศักดิ์  สนโสม
2. นางเรณู  พันธุ์ฉนวน
 
610 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ค้อนดี
2. เด็กหญิงพรชิตา  จันทร์อิ่ม
3. เด็กหญิงพัชราภา  แสงอาทิตย์
4. เด็กหญิงมัณฑนา  สัพประทัศเสรี
5. เด็กชายวรพล  สุภาจรูญ
 
1. นายทนงศักดิ์  สนโสม
2. นายนิยม  น้อยตั้ง
 
611 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม 1. เด็กหญิงจาตุพร  แขกสะอาด
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มั่นเจริญ
3. เด็กชายณรงค์เกียรติ  จันทร์เจริญ
4. เด็กชายดนุพร  หาสุข
5. เด็กชายทัศนัย  นิรทุกข์
6. เด็กชายธันวา  สิงห์จันทร์
7. เด็กชายประจักษ์  มาลัย
8. เด็กหญิงประภารัตน์  ทับทิม
9. เด็กหญิงปรารถนา  เหมือนเมือง
10. เด็กชายปิยะ  จิตร์เย็น
11. เด็กหญิงปิยะธิดา  ศิริวงษ์อนันต์
12. เด็กชายพีรพัฒน์  โหงถึง
13. เด็กชายพีระพงษ์  ศรีคูณโกสม
14. เด็กหญิงวาสนา  เสนาะพิณ
15. เด็กชายวิทธวัฒน์  พรมน้อย
16. เด็กชายสมยศ  ผุดผ่อง
17. เด็กชายสุธากร  พลูพุด
18. เด็กหญิงสุภาพร  พูลพุด
19. เด็กหญิงอังคณา  เวียงคำ
20. เด็กชายอุเทน  ผ่องผุด
 
1. นายชำนาญ  นรสิงห์
2. นายถาวร  คำเที่ยง
3. นางวัชวรรณ  นรสิงห์
4. นางสาวศิริพร  กอนวงศ์
5. นางศิริพร  นรสิงห์
 
612 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชร 1. เด็กชายจักรพันธ์  ทองสว่าง
2. เด็กหญิงจันทรามาส  ผึ้งใหญ่
3. เด็กหญิงณิชาการ  ชูชาติ
4. เด็กชายทวีวัฒน์  ไพลาสี
5. เด็กชายทองสว่าง  วงษ์ขำ
6. เด็กหญิงทิพย์พิมล  พันธุ์ชื่น
7. เด็กชายธนวุฒิ  โฉมยา
8. เด็กชายประทีป  จาดเงิน
9. เด็กหญิงพฤกษา  ชานก
10. เด็กหญิงพาฝัน  ทองดี
11. เด็กชายภัทรดนัย  แสงประดับ
12. เด็กชายวัชรพงษ์  กรรณาริก
13. เด็กหญิงสมฤทัย  พรมมา
14. เด็กหญิงสรินทิพย์  จันทรวาส
15. เด็กชายสิทธิชัย  คงดี
16. เด็กหญิงสุกัญญา  จงเชื่อกลาง
17. เด็กชายสุวิทย์  รุ่งทอง
18. เด็กหญิงอัญญาศิริ  ยอดผา
19. เด็กชายอำนาจ  สีทาจันทร์
20. เด็กชายเอกลักษณ์  โตทอง
 
1. นางปัทมา  พูลเพิ่ม
2. นางพัชรี  กันทะวงศ์
3. นางสาวศจีณุช  นิลทุ้ย
4. นายสมศักดิ์  ก้านลำใย
5. นางสาวเบญจรัตน์  รักฉ่ำพงษ์
 
613 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทรงงาม
2. เด็กหญิงจินตนา  สุขเกษม
3. เด็กชายชคัทพล  รักดำ
4. เด็กหญิงญาณิศา  ศรีสร้อย
5. เด็กชายธนพล  ร่มพุดตาล
6. เด็กชายธนู  สูตรสุข
7. เด็กหญิงนพจิรา  เฉลยโชค
8. เด็กหญิงบัณฑิตา  แก่นเงิน
9. เด็กชายประกาศเกียรติ  สูตรสุข
10. เด็กหญิงปานปรียา  บุญปลูก
11. เด็กหญิงพรสวรรค์  แสงทอง
12. เด็กชายพันธกานต์  จันตา
13. เด็กหญิงศุภรัตน์  ย้อมแผ่น
14. เด็กหญิงสวิชยา  ประทุมพงษ์
15. เด็กหญิงสุภัสรา  ประทุมพง
16. เด็กชายอธิราช  เหมือดขุนทด
17. เด็กชายอนุกูล  กองทอง
18. เด็กหญิงอรนภา  อาจหาญ
19. เด็กชายเทวา  ชำนาญโพธ์
20. เด็กชายเอกรัตน์  ชาวทะเล
 
1. นางสาวกมลพร  โพธิ์ช่วย
2. นางสาวจิราภรณ์  สายทอง
3. นางอนงค์นาฎ  พลพิมพ์
4. นายอัครัช  อุกอาจ
5. นางสาวอังอร  แสวานี
 
614 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงกนกพร  เสรีวงศ์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  สังขพันธ์
3. เด็กชายขวัญชัย  เที่ยงจันทร์
4. เด็กหญิงขวัญตา  อิ่มอารมย์
5. เด็กชายจักรกฤษ  บัวบาน
6. เด็กชายจิณณพัต  ผิวผ่อง
7. เด็กชายจิรายุ  ดีสุทธิ์
8. เด็กชายชินวัตร  ไผ่เงิน
9. เด็กหญิงธันยาพร  พุ่มประดิษฐ์
10. เด็กหญิงปนัดดา  เที่ยงจันทร์
11. เด็กชายพรทิพย์  พุกเกษม
12. เด็กหญิงพรรณิภา  ทับแป้น
13. เด็กหญิงวราพร  นุชชารี
14. เด็กหญิงวิกานดา  พุ่มช่วง
15. เด็กหญิงเจนจิรา  ปั้นงา
 
1. นายธฤษิดา  สำลี
 
615 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 77.67 เงิน 4 โรงเรียนพระวรสาร 1. เด็กหญิงกชกร  อื้อจรรยา
2. เด็กหญิงกัลยกร  เหลืองวิสัย
3. เด็กหญิงกุลธิดา  ปานแดง
4. เด็กหญิงชามาวีร์  พันธุ์ฤทธิ์
5. เด็กหญิงนิรชา  ใจว่อง
6. เด็กหญิงรุ้งทิพย์  เรือนนาค
7. เด็กหญิงวรินทร  วิทยา
8. เด็กหญิงศศิประภา  อรุณมาศ
9. เด็กหญิงสาริศา  ทองดี
10. เด็กหญิงอภิธัญญากร  ปาละแดน
11. เด็กหญิงอรรฉราพร  นิลสงค์
12. เด็กหญิงอริสรา  อินปาน
13. เด็กชายเขมชาติ  ช้อนคราม
14. เด็กหญิงเจนจิรา  มั่นจิตร์
 
1. นางสุดเฉลียว  บุญคง
 
616 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 75.34 เงิน 5 โรงเรียนซอย3 สาย4 ซ้าย 1. เด็กหญิงขวัญไพลิน  ทำเนียบ
2. เด็กหญิงจริยา  อ่อนภูเขา
3. เด็กหญิงฐิติมา  แก้วสำราญ
4. เด็กหญิงณัฐฐนี  แก้วผลึก
5. เด็กชายณัฐพล  กลิ่นศรี
6. เด็กชายทวีทรัพย์  บุญสังข์
7. เด็กชายนิวัฒน์  ขำวงษ์
8. เด็กชายปิยะ  วงษ์พูล
9. เด็กชายรัฐภาคย์  เนาว์ชัย
10. เด็กหญิงวัชรินทร์  ฉิมพาลี
11. เด็กหญิงศศิวิมล  ปลื้มจิตร
12. เด็กชายสิทธิชัย  ท้าวโพธิ์เอน
13. เด็กหญิงสุปราณี  สีเป้
14. เด็กชายสุรารักษ์  หมั่นวิชา
15. เด็กชายอดิศักดิ์  ใจเร็ว
16. เด็กชายอภิสิทธิ์  อุบลวัฒน์
17. เด็กชายอรรถพล  ก่ำวงษ์
18. เด็กชายเกื้อกูล  ศรีละม้าย
19. เด็กหญิงเทวิกา  ประกอบผล
 
1. นางพรสวรรค์  ทองกู่
2. นางภาวิณี  มีคุณ
3. นางรุ่งนภา  เถื่อนแจ้ง
4. นางสาววชิราภรณ์  ภู่ยาโต
5. นางวราภรณ์  เคร่งใจ
 
617 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 70 เงิน 6 โรงเรียนจินดารัตน์ 1. เด็กชายกิตติภพ  ไม้ประเสริฐ
2. เด็กชายจิรายุทธ  อ่ำสำโรง
3. เด็กหญิงชินาภา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
4. เด็กหญิงณัฐชนัญกา  บังอร
5. เด็กชายธุวานนท์  ประสพศรี
6. เด็กหญิงบัณฑิตา  เรืองเดช
7. เด็กชายบุญญฤทธิ์  ทัพเหล็ก
8. เด็กหญิงปิยณัฐ  ทิพรังสี
9. เด็กชายพชรพล  มาวัง
10. เด็กหญิงภัทรภร  ตันสุวรรณ
11. เด็กชายวริศ  ศรสรุทร์
12. เด็กหญิงสุทธินี  จันทร์จิระ
13. เด็กหญิงสุภาพร  เพชรทิม
14. เด็กชายอภิสิทธิ์  เพียรประเสริฐ
15. เด็กหญิงอัณศยา  นวลแสง
 
1. นางสุจิตรา  บุญโพธิ์
 
618 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซอย3 สาย4 ซ้าย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เบาบาง
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  สนสระน้อย
3. เด็กหญิงจิดาภา  เอี่ยมเจริญ
4. เด็กชายชูเกียรติ  โฮรอด
5. เด็กหญิงพรพิมล  พานทอง
6. เด็กหญิงพลอยไพลิน  กำวงษ์
7. เด็กชายพัชรพล  วงษ์นุช
8. เด็กหญิงพิมพ์พัฒน์  ประจงแต่ง
9. เด็กหญิงรัตนา  พันธ์หว้า
10. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คชสีห์
11. เด็กชายวิชิต  ศรีสอาด
12. เด็กหญิงสุชารัตน์  ไทรเมือง
13. เด็กหญิงสุธิดา  เพิ่มพร
14. เด็กชายสุพจน์  น้อยสนธิ
15. เด็กหญิงอนุสรา  ชุมภู
16. เด็กหญิงเกศิณี  ปลื้มจิตร
17. เด็กชายเขมรัตน์  เฉยโพธิ์
18. เด็กหญิงเพ็ญนภา  อุ่นตลาด
19. เด็กชายเพ็ญเพชร  ม่วงเผือก
20. เด็กหญิงโสรยา  บุญคล้าย
 
1. นางกัญญวรา  อาษา
2. นางปราณี  ฉัตรแก้ว
3. นางพรทิพย์  ผลเต็ม
4. นางสาววชิราภรณ์  ภู่ยาโต
5. นางวราภรณ์  เคร่งใจ
 
619 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู 2500) 1. เด็กชายกฤตเมธ  ก้อนทอง
2. เด็กชายกฤษณพล  สุขสม
3. เด็กชายกฤษดา   หอทับทิม
4. เด็กชายจักรกฤษ  หอทับทิม
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีผ่อง
6. เด็กชายณัฐวัฒน์  สอนมณี
7. เด็กชายทักษ์ดนัย  สายมาตร์
8. เด็กหญิงนัฐชา  บัวบาน
9. เด็กหญิงลลิตรภัทร  พันธ์ีสีดา
10. เด็กหญิงวารินทร์  เส็งเล็ก
11. เด็กชายศักรินทร์  ทองประ
12. เด็กชายอภิรักษ์  หอทับทิม
13. เด็กชายอรรณนพ  ทองเอม
14. เด็กชายอำพล  พวงภู่
15. เด็กชายเจตนิพัทธ์  อุ่นทอง
 
1. นายธฤษิดา  สำลี
 
620 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 77.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงชญาดา  บรรเทิงจิตร
2. เด็กชายชวินธร  ไชยคุณ
3. เด็กหญิงณัฐวลัญช์  แก้วไทย
4. เด็กหญิงนวพร  กลั่นทอง
5. เด็กชายนาธัส  ศิลาพันธุ์
6. เด็กหญิงปิ่นดาว  อยู่นุช
7. เด็กหญิงพรชิตา  มาศรี
8. เด็กหญิงพัชรภรณ์  เพ็งวงษ์
9. เด็กหญิงพิชชาภา  เกิดท้วม
10. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สารครศรี
11. เด็กหญิงภานิศรา  ฮะขันหมาก
12. เด็กหญิงรชิตา  แก้วศรีงาม
13. เด็กชายวงศ์ธร  ดิษฐนงค์
14. เด็กชายวงศ์วริศ  พันธ์เพ็ง
15. เด็กหญิงวรรณวนัช  วงศ์สุวรรณ
16. เด็กชายศุภกรณ์  ภู่ขาว
17. เด็กหญิงสิริดา  สุทธา
18. เด็กหญิงสุชญา  แสนโคต
19. เด็กหญิงอัศรี  เพ็ญศิริสมบูรณ์
20. เด็กหญิงเบญญาภา  ทองสุข
 
1. นางทัศสุรางค์  ชุ่มยิ้ม
2. นางสาวประภาศรี  วิลาสุวรรณ
3. นางระเบียบ  พุฒซ้อน
4. นางสมนึก  ชุนทอง
5. นางไฉไล  สว่างเนตร
 
621 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายยศกร  เกษี
 
1. นางวันเพ็ญ  เจริญหลาย
 
622 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุเทพวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปพิชญา  เริงอาจ
 
1. นางสาวศศิทร  เลี่ยมเงิน
 
623 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กหญิงวิภาดา  พุ่มพวง
 
1. นางสุวรรณา  ศรีโพธิ์น้อย
 
624 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89.32 ทอง 4 โรงเรียนหนองคู 1. เด็กหญิงพัทธนันต์  ชมดง
 
1. นางวิจิตร  กลิ่นนาค
 
625 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88.98 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน 1. เด็กชายเกษมสิทธิ์  มลเทียรรัตน์
 
1. นางสาววิไลรัตน์  อาวรณ์
 
626 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.99 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  คำสอน
 
1. นางสุธาทิพย์  ด้วงแก้ว
 
627 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.31 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงสิรัญญา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางศรีรัตน์  พูลผล
 
628 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.65 ทอง 8 โรงเรียนวัดป่ากล้วย 1. เด็กชายศุภวิชญ์  พูลฤทธิ์
 
1. นางบุปผา  สุขเกษม
 
629 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.65 ทอง 9 โรงเรียนวัดอัมพวัน 1. เด็กหญิงกัลยา  รุ่งสันเทียะ
 
1. นางนางสุธารัตน์  ปิ่นมณี
 
630 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.66 ทอง 10 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงบุษกร  เกิดแก้ว
 
1. นางสุเรียบ  พูลสุภาพ
 
631 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81.31 ทอง 11 โรงเรียน ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา 1. เด็กหญิงสิณี   ฤทธิ์ประเสริฐ
 
1. นางชวนลักษณ์   พันธ์บุตร
 
632 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 79.98 เงิน 12 โรงเรียนวัดตองปุ 1. เด็กหญิงคณิศร  ภู่ทับทิม
 
1. นางนิธิวรัตน์  ศรีบุญธรรม
 
633 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78.99 เงิน 13 โรงเรียนบ้านบางงา 1. เด็กหญิงน้ำฝน   ขำเลิศ
 
1. นางศฤงคาร   โพธิ์ทอง
 
634 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78.98 เงิน 14 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ซับเจียม
 
1. นางสาวสุพิธ  ศรีจันทรวงศ์
 
635 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78.66 เงิน 15 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กชายธิติ  ติยะชัยพานิช
 
1. นางสาวกมลพร  โพธิ์ช่วย
 
636 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78.32 เงิน 16 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ศรีรักษา
 
1. นางสาวกิติมา  ใจคง
 
637 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 77.3 เงิน 17 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สะอาดศรี
 
1. นางวิไลลักษณ์  จึงจรรยา
 
638 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 76.98 เงิน 18 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กชายณัฐฏพล   โตสกุล
 
1. นางวิภา  เครือกล้วย
 
639 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 75.99 เงิน 19 โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โคกเทียน
 
1. นางสุรจิตร์  ฟ้ากระจ่าง
 
640 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 0 - โรงเรียนวัดสายห้วยแก้ว 1. เด็กชายธนาทร  ผะอบแก้ว
 
1. นางภิรมณ์  วัฒนโชค
 
641 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีนิล
 
1. นางชูกิจ  แก้วเหล็ก
 
642 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียน ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา 1. เด็กหญิงศศิร์อร   พุ่มพฤกษ์
 
1. นางสาวรินดา   อุ่นใจชน
 
643 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค 1. เด็กหญิงวนิดา  บุญปลูก
 
1. นางพรธิภา  แสงเรือง
 
644 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนหนองคู 1. เด็กหญิงปนัดดา  สิงห์ทอง
 
1. นางวิจิตร  กลิ่นนาค
 
645 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงอรวรรณ  อ่อนแสง
 
1. นางศรีรัตน์  พูลผล
 
646 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนวัดสระมะเกลือ 1. เด็กหญิงพรเพ็ญ  ปัญจมาตย์
 
1. นางชื่นจิต  นามโยธา
 
647 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต 1. เด็กหญิงกานต์ชนิต  ตรีมงคล
 
1. นางสาวเกษร  เงินพลอย
 
648 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเขาดิน 1. เด็กชายวัชรากร  แสนเกษม
 
1. นางน้ำค้าง  พยุง
 
649 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนวัดมุจลินทร์ 1. เด็กหญิงธนพร  เมืองเจริญ
 
1. นางสมพิศ  ทองกุล
 
650 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 1. เด็กชายกฤษฏ์ภูมิ  จินดาธนะวาณิชย์
 
1. นางปราณี  พิมพ์วาปี
 
651 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 11 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ห้องกระจก
 
1. นายไพศาล  สงวนใจ
 
652 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนบ้านโป่งยอ 1. เด็กชายธนรัตน์  บุตรสี
 
1. นางรติมา  มีสันทัด
 
653 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 1. เด็กหญิงสิรินทิพย์  มลิวัลย์
 
1. นางวิไลลักษณ์  จึงจรรยา
 
654 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 14 โรงเรียนวัดสระกระเบื้อง 1. เด็กหญิงศิริพร  ฉายา
 
1. นางสุดารัตน์  ดวงดี
 
655 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 14 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เนาว์นิเวศน์
 
1. นางสาวทองขัน  สีพูล
 
656 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 16 โรงเรียนวัดป่ากล้วย 1. เด็กหญิงพิมพิศา  ศรีระวงษ์
 
1. นางบุปผา  สุขเกษม
 
657 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 17 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กชายสามโชค  เชิดชู
 
1. นางสุเรียบ  พูลสุภาพ
 
658 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 18 โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก 1. เด็กหญิงปานหทัย  คล้ายเพ็ง
 
1. นางสุรจิตร์  ฟ้ากระจ่าง
 
659 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 19 โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง 1. เด็กชายอนุรักษ์   พันธุ์วงษ์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  แสงทอง
 
660 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 0 - โรงเรียนรัตนศึกษา 1. เด็กชายนพวิทย์  แก้วบริวงษ์
 
1. นางสาวมลฤดี  งามขำ
 
661 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร 1. เด็กหญิงสุกานดา  สิทธิสิงห์
 
1. นายรณชัย  ทีมีศรี
 
662 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กหญิงสุมณทาทิพย์   คุ้มวงษ์
 
1. นางวิภา  เครือกล้วย
 
663 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 1. เด็กหญิงภาวินี  เรืองไรวิทูร
 
1. นางสาวอมราพร  อิงคนินันท์
 
664 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 1. เด็กหญิงณัฐมล  บุญรับ
 
1. นางศรีวิไล  ธรรมนิยม
 
665 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ชูใจ
 
1. นายวิเชียร  ปาลวัฒน์
 
666 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 1. เด็กหญิงกนกพร  ภู่ชัย
 
1. นางอังคนา  สีเหนี่ยง
 
667 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กหญิงวราภรณ์  สุทธิรัตน์
 
1. นางสมปองจิต  ภูนคร
 
668 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนวัดหนองกระเบียน 1. เด็กหญิงสิริวิภา  พวงทับ
 
1. นางสุดใจ  สังวร
 
669 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนซอย3 สาย4 ซ้าย 1. เด็กหญิงนภาพร  สังข์นาค
 
1. นางพรทิพย์  ผลเต็ม
 
670 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรพิทยา 1. เด็กชายกันตวิชญ์  สังฆรัตน์
2. เด็กหญิงสิริยากร  ศรีซุย
 
1. นางสมัย  แสงสุข
 
671 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กชายธนพัฒน์  เกศสร้อย
2. เด็กหญิงภิญญาภัชญ์  แย้มอำพล
 
1. นางพิสมร  สวัสดิ์โรจน์
2. นางอัจฉริยา  โรจนกิจเกษตร
 
672 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กชายพีรณัฐ   ประกอบกสิกรรม
2. เด็กหญิงสุนิสา   แสวงเจริญ
 
1. นางสาวมลฤดี   ปานโพธิ์
 
673 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 1. เด็กหญิงกัลยา  นุ่มอุปถัมถ์
2. เด็กชายสมพร  หนูอ้น
 
1. นางกุลธิดา  เชื้อสูง
2. นางรุ่งทิพย์  อุ่นอนันต์
 
674 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 5 โรงเรียนหนองคู 1. เด็กชายธีรภพ  ลาดปัญญา
2. เด็กหญิงรัตนาพร  โตมา
 
1. นางวิจิตร  กลิ่นนาค
2. นายสมชาย  กลิ่นนาค
 
675 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายณัฐวัตร  สมิตรสุวรรณ
2. เด็กหญิงพรรณพัชร  ตั้งเจริญอารีย์
 
1. นางสมนึก  ชุนทอง
2. นางอมรา  หาวัน
 
676 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 7 โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงนภัส  สาตร์สมบูรณ์
2. เด็กชายรฐนน  ปิ่นพงษ์เพ็ชร์
 
 
677 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ ๑๓๔ 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ชินรัตน์
2. เด็กชายวรวิทย์  เสริมสงค์
 
1. นางปวีนา  จ่าแก้ว
2. นางสาวอรนุช  สิงหนาท
 
678 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ 1. เด็กหญิงนิรัติศัย  ศิริพันธุ์
2. เด็กชายสิรวิชญ์  กุลาราช
 
1. นางสาวประนอม  ญาณกิตติ
 
679 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 10 โรงเรียนวัดยาง ณ รังสี 1. เด็กชายพีรพงษ์  กล่ำกลิ่น
2. เด็กหญิงสุธาศิณี  เพ็งภู่
 
1. นายคำรณ  พงษ์อำพรศรี
2. นางประสงค์  คอนขำ
 
680 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 11 โรงเรียนวัดเทพอำไพ 1. เด็กชายกรวิชญ์  ปาลวัมน์
2. เด็กหญิงชาลิสา  ทองน้อย
 
1. นางสมคิด  ปัญญาแหลม
 
681 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองแขม 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  สินพันธุ์
2. เด็กหญิงหทัยทิพย์  พัฒน์งาม
 
1. นางสาวลัดดา  คุณประดิษฐ์
2. นางศุภลักษณ์  มรกฏจินดา
 
682 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 13 โรงเรียน ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา 1. เด็กชายเกิกชัย   ทองสมบูรณ์
2. เด็กหญิงเบญญาทิพย์   ไชยพรอุปถัมภ์
 
1. นางรภัสกุล   นารถนรกิจ
 
683 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 13 โรงเรียนซอย5 สาย2ซ้าย 1. เด็กหญิงพฤกษา  แจ้วนคร
2. เด็กชายเกริกพล   โมรา
 
1. นางรุจิรา  เดชศรี
 
684 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 13 โรงเรียนบ้านสระเตย 1. เด็กชายธนพลธ์   สมปอง
2. เด็กหญิงรัตนาวดี   เพ็ชรพูล
 
1. นางณรัธน์นันท์   ปิ่นเพ็ชร์
 
685 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 16 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กหญิงสุดธิดา  แก้วเก้า
2. เด็กชายเทวมินทร์  สระทองล้อม
 
1. นางสมปองจิต  ภูนคร
2. นางสุธาทิพย์  ด้วงแก้ว
 
686 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 17 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงชุติรัตน์  สวัสดิ์โรจน์
2. เด็กชายหรรษธร  มูลโพธิ์
 
1. นางชนินันท์  ไตรมงคลวิวัฒน์
2. นางสมหวัง  เที่ยงอินทร์
 
687 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 18 โรงเรียนวัดเกตุ 1. เด็กหญิงชิดชนก  ดิษฐ์เนตร
2. เด็กชายรณวร  ไม้มาก
 
1. นายคนึง  ศิริจันทร์
2. นายเสน่ห์  รสฉ่ำ
 
688 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 19 โรงเรียนวัดบ่อเงิน 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ใยทอง
2. เด็กชายอู  ลุงติ
 
1. นางบังอร  รวมเจริญ
2. นางสาวเนตรชนก  ทองมาก
 
689 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 19 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กหญิงกิตติยา  ทองน้อย
2. เด็กชายคณานนท์  อิงคนินันท์
 
1. นายก่อเกียรติ  พุฒหอม
2. นางเกตุชฎา  สร้อยน้อย
 
690 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 21 โรงเรียนวัดยวด 1. เด็กชายธีรภัทร  ศรีสุขใส
2. เด็กหญิงปนัดดา  บุญครอง
 
1. นางดวงเดือน  หอมละม้าย
2. นางสุพพัต  แช่มโชติ
 
691 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 22 โรงเรียนวัดตองปุ 1. เด็กชายกฤษณะ  จิตต์ณรงค์
2. เด็กหญิงศศิภา  จิตตณรงค์
 
1. นางนิธิวรัตน์  ศรีบุญธรรม
 
692 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงพลอย  กลิ่นหอม
2. เด็กชายพีรณัฎฐ์  สุวรรณคีรี
 
1. นางลักษณา  ทองสุก
2. นางวัชรีย์  ศิริเสรี
 
693 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายณัฐพล  พิมพา
2. เด็กหญิงพอหทัย  บุญนำมา
 
1. นางสมนึก  ชุนทอง
2. นางอมรา  หาวัน
 
694 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกําจรวิทย์ 1. เด็กชายกฤษเรศ   ประเสริฐสุข
2. เด็กหญิงคณภรณ์  เกษมสุข
 
1. นายชำนาญ   นิลสกุล
 
695 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงพิชญา  สายหยุด
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  ชูวัน
 
1. นางพิกุล  มีใจเจือ
2. นางอัจฉริยา  โรจนกิจเกษตร
 
696 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 88.25 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองแขม 1. เด็กหญิงชนกพร  มากบุญดี
2. เด็กชายธนพนธ์  สมงามดี
 
1. นางสาวลัดดา  คุณประดิษฐ์
2. นางศุภลักษณ์  มรกฏจินดา
 
697 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กชายภควัตร  บัวอินทร์
2. เด็กหญิงอารีรักษ์  ระถาวนิชย์
 
 
698 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 86.75 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กหญิงประกายดาว  สอนสังวร
2. เด็กชายพรรรษวุฒิ  นานอก
 
1. นางสาวจงดี  ใบกว้าง
2. นางปราณี   ธีรพรวงษ์งามดี
 
699 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 86.25 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ ๑๓๔ 1. เด็กชายนนทกานต์  ลารันต์
2. เด็กหญิงสุชาดา  เสาร์แก้ว
 
1. นางปวีนา  จ่าแก้ว
2. นางสาวอรนุช  สิงหนาท
 
700 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 9 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กหญิงบุญณิศา  เข็มงาม
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  สะเทือนวงษา
 
1. นายก่อเกียรติ  พุฒหอม
2. นางเกตุชฎา  สร้อยน้อย
 
701 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 85.5 ทอง 10 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วิมลทอง
2. เด็กหญิงวรินทร  เเน่นอุดร
 
1. นางปราณี  พิมพ์วาปี
 
702 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 84.33 ทอง 11 โรงเรียนวัดยวด 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ดิษฐ์เผือก
2. เด็กชายหฤษฎ์  ยิ้มเจริญ
 
1. นางดวงเดือน  หอมละม้าย
2. นางสุพพัต  แช่มโชติ
 
703 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  สุดพล
2. เด็กชายอนุวัตร  พ่วงอินทร์
 
1. นางกฤษณา  อ่อนไสว
 
704 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 83.5 ทอง 13 โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา 1. เด็กชายพชรพล  บุตรเพ็ชร
2. เด็กหญิงเพ็ญยุพา  เหมคต
 
1. นางพรหมชนก  เสถียร
 
705 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 83.25 ทอง 14 โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  นาคน้อย
2. เด็กหญิงสุภัสสร  บุญอ้อย
 
1. นางอนงค์  หนูประชุม
2. นางอุษณีย์  เครือเขื่่อนเพ็ชร
 
706 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  โพธิ์เปี่ยม
2. เด็กชายเจษฎา  ชัยวิเศษ
 
1. นางวิไลลักษณ์  จึงจรรยา
 
707 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 82.5 ทอง 16 โรงเรียนหนองคู 1. เด็กหญิงพิมพ์ภรณ์  โค้วดวงจันทร์
2. เด็กชายศรันย์  นามบุญศรี
 
1. นางวิจิตร  กลิ่นนาค
2. นายสมชาย  กลิ่นนาค
 
708 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 81.25 ทอง 17 โรงเรียนวัดมุจลินทร์ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  พรหมวิลัย
2. เด็กหญิงพิกุลแก้ว  เพ็ชรเจริญ
 
1. นางจุไร  โปรยเงิน
2. นางสมพิศ  ทองกุล
 
709 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 81.25 ทอง 17 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงกนิษฐา  แจ่มยิ่ง
2. เด็กชายอานันตพล  ปัญจชัย
 
1. นางจารุรัตน์  เป้าเพ็ชร
 
710 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 80.5 ทอง 19 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ 1. เด็กหญิงสรินยา  คล้ายยา
2. เด็กชายสัณฐิติ  แสงจันทร์ฉาย
 
1. นางสาวประนอม  ญาณกิตติ
 
711 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 20 โรงเรียนวัดเทพอำไพ 1. เด็กหญิงปวริศา  บุญมี
2. เด็กชายรัชชานนท์  เทพแถม
 
1. นางสมคิด  ปัญญาแหลม
 
712 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 79.25 เงิน 21 โรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชร 1. เด็กชายณัฐพล  อ่าวสุคนธ์
2. เด็กหญิงอารยา  เขียวสีม่วง
 
1. นางลัดดาวัลย์  พรหมโชติ
2. นางสาวศจินุช  นิลทุ้ย
 
713 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 77.25 เงิน 22 โรงเรียนวัดสำราญ 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  อินทร์เสวก
2. เด็กชายพิทักษ์  ประทุมโช
 
1. นางสาวนพพร  เมืองขำ
 
714 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กหญิงจตุพร   เงินดี
2. เด็กชายธราดล   พงษ์ขาว
 
1. นางสาวมลฤดี   ปานโพธิ์
 
715 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กชายนำโชค  ภูมิผักแว่น
2. เด็กหญิงสุพัตรา  เผ่าน้อย
 
1. นายสมมาตร  ทองดี
2. นางสุภศิริ  ชาดวง
 
716 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กหญิงชุติกาจญน์  บัวคำ
2. เด็กชายตะวัน  สอนสังวร
 
1. นางสาวรัตติญา  นวลจันทร์
2. นางอาริษา  ช่วยบุญ
 
717 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 1. เด็กหญิงกนิษฐา  บัวทอง
2. เด็กชายศุภกิจ  จูมแพง
 
1. นางนิรัตยา  นิคมเวทย์
2. นางสาวสุพิธ  ศรีจันทรวงศ์
 
718 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 84.66 ทอง 5 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 1. เด็กหญิงปัทมพร  ชัยศรี
2. เด็กชายวิทวัส  สนามทอง
 
1. นางศรีวิไล  ธรรมนิยม
 
719 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 82.66 ทอง 6 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายนิติกร  สิงห์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุกานดา  พะวงษ์
 
1. นายชลอ  กลิ่นสุคนธ์
2. นางสาวบังอร  วัฒนะกุล
 
720 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 80.33 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม 1. เด็กหญิงทัศวรรณ  สารัง
2. เด็กชายประจักษ์  มาลัย
 
1. นางศิริพร  นรสิงห์
 
721 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 1. เด็กหญิงนงนุช  โคกพราน
2. เด็กชายพรเทพ  สุนทรโชค
 
1. นางกัลยา  สอนประภา
 
722 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนวัดหนองกระเบียน 1. เด็กหญิงนาฏยา  ภูมิโขนก
2. เด็กชายยศพล  ตาเกิด
 
 
723 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 75.66 เงิน 10 โรงเรียนวัดสะแกราบ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  พิมพ์ทอง
2. เด็กชายวัชรินทร์  ทองสุข
 
1. นางสาวกุลจิรา  พิมลพรรณ
2. นางสาวประยูร  เจ็กกลัด
 
724 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 75.33 เงิน 11 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน 1. เด็กหญิงชมพูนุช  วิเชียรพจน์
2. เด็กชายวรากร  มุณนี
 
1. นายวิเชียร  ปาลวัฒน์
 
725 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 73.33 เงิน 12 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กหญิงยุพาพร  บุญรุ่ง
2. เด็กชายวรานุวัฒน์  ศรีจันทร์
 
1. นางพรรณอร  มากวงษ์
 
726 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 68.66 ทองแดง 13 โรงเรียนซอย3 สาย4 ซ้าย 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  โพธิ์ชื่น
2. เด็กชายเดือนสว่าง  แก้วแสนชัย
 
1. นางปราณี  ฉัตรแก้ว
2. นางพรทิพย์  ผลเต็ม
 
727 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มากเสมอ
2. เด็กหญิงกฤษณา  ขันทอง
3. เด็กหญิงชุติมดี  ปานพรหม
4. เด็กหญิงชุติมา  แก้วพิลา
5. เด็กหญิงพรพิมล  เผ่าละมาน
6. เด็กหญิงวรางคณา  ตาทอง
7. เด็กหญิงศิรประภา  บุญมี
8. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ภู่ผกา
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  สีเหนี่ยง
10. เด็กหญิงอรอุมา  มีรักษ์
 
1. นางปฐมพร  แจ้งแสงทอง
2. นางวรารัตน์   พุทธศิริ
3. นางเรณู  พันธุ์ฉนวน
 
728 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 0 - โรงเรียนซอย3 สาย4 ซ้าย 1. เด็กหญิงชุติมา  พวงสวัสดิ์
2. เด็กชายฐิติพัฒน์  เนาว์ชัย
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  นครวงษ์
4. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  แสนรับศิล
5. เด็กชายปัญญา  บุญลา
6. เด็กหญิงลำไพร  คะรารัมย์
7. เด็กหญิงสุกัญญา  สาลี
8. เด็กหญิงสุทธิดา  บุญลา
9. เด็กหญิงอมิตา  แก่นเกลี้ยง
10. เด็กหญิงโสธิดา  คำหนองพอก
 
1. นางปราณี  ฉัตรแก้ว
2. นางพรทิพย์  ผลเต็ม
3. นางพรสวรรค์  ทองกู่
 
729 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ทองพริก
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ขะวงศ์
3. เด็กหญิงณัฐกมล  วิเชียร
4. เด็กหญิงนทีรัตน์  พงษ์นิล
5. เด็กหญิงนลินนิภา  ศรีอินทร์
6. เด็กหญิงพรกนก  สันป่าแก้ว
7. เด็กหญิงพิมพกานต์  จันทร์เรือง
8. เด็กหญิงพิมพกานต์  เจริญศรี
9. เด็กหญิงศุภรัตน์  อยู่ยง
10. เด็กหญิงอภิรดา  คำพุฒ
 
1. นางลำพึง  โฝงสูงเนิน
2. นางอนงค์  หนูประชุม
3. นางอุษณีย์  เครือเขื่อนเพชร
 
730 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงญาดา  พัฒนเจริญ
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  สาคำภีร์
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  สุกใส
4. เด็กหญิงนาตาชา  มหิเมือง
5. เด็กหญิงปาริษา  ปานแก้วรัศมี
6. เด็กหญิงพรพิมล  ชุ่มโสตร์
7. เด็กหญิงพอเพียง  แก้วพรม
8. เด็กหญิงพิชชา  ไคร้แค
9. เด็กหญิงรติกัญ  หลานไทย
10. เด็กหญิงสรวีย์  บุญช่วย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมชาย  ม่วงลอง
2. นางอัจฉริยา  โรจนกิจเกษตร
 
731 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงขจีวรรณ  บูระพิน
2. เด็กหญิงณัฐวัลย์  แสนงามวงศ์ศิริ
3. เด็กหญิงบุญช่วย  บุญอ่อน
4. เด็กหญิงปรีดิพัทธ์  นาคดิลก
5. เด็กหญิงวรพร  วงศ์เจริญ
6. เด็กหญิงศศิมา  พุ่มโพธิ์งาม
7. เด็กหญิงสาวิตรี  พึ่งเจริญ
8. เด็กหญิงสิริกร  สงบน้อย
9. เด็กหญิงสิริมา  แหยมกระโทก
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  โพธิ์อุไร
 
1. นางกฤษณา  ตันสราวุฒิ
2. นางจารี  พาณิชย์กุล
3. นางสาวประภาศรี  วิลาสุวรรณ
 
732 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ 1. เด็กหญิงฐิติพร  มะนาวหวาน
2. เด็กหญิงณัฐพร  ชีชัยภูมิ
3. เด็กหญิงทิพย์รัตน์  สมัครการ
4. เด็กหญิงนันทนภัส  เหระวรรณ
5. เด็กหญิงลลิตภัทร  เพ็ชรแสง
6. เด็กหญิงลีลาวดี  บุญคำเหลา
7. เด็กหญิงวราภรณ์  เสน่ห์ทอง
8. เด็กหญิงสุพรรษา  สงวนชม
9. เด็กหญิงอัญชลิกา  ไตรธรรม
10. เด็กหญิงเครือวัลย์  สมัครการ
 
1. นางสาวประนอม  ญาณกิตติ
 
733 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงธัญชนก  คุณสมบัติ
2. เด็กหญิงธัญธิดา  กระเป๋าทอง
3. เด็กหญิงรัญชนา  สกุลกลาง
4. เด็กหญิงวรางคณา  กระตุดเงิน
5. เด็กหญิงวรารัตน์  คงพรหม
6. เด็กหญิงศิรินันท์  โพธิ์มั่น
7. เด็กหญิงอภิสรา  พงศ์เรืองศรี
8. เด็กหญิงอัจฉรา  ผลานิผล
9. เด็กหญิงเบญจพร  ศรีหนา
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เมืองเปรม
 
1. นางชูกิจ  แก้วเหล็ก
2. นางพรรณทิพา  คชสถิตย์
3. นางรันทม  คำชามา
 
734 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 1. เด็กหญิงกวินนา  จันเมือง
2. เด็กหญิงจิรนันท์  อินทร์เผือก
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  แล้วสว่าง
4. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ไป๋สกุล
5. เด็กหญิงชญาภัทร  เครื่องทิพย์
6. เด็กหญิงปรีญาภรณ์  แสงอรุณ
7. เด็กหญิงพินิจนันท์  ทาทอง
8. เด็กหญิงสุภาวดี  ทองประยูร
9. เด็กหญิงอัจจิมาพร  อาหมัด
10. เด็กหญิงอารียา  ชัยเสน
 
1. นางปราณี  ชื่นอธิกานนท์
 
735 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 80.6 ทอง 7 โรงเรียนวัดบ้านทราย 1. เด็กหญิงกนิษฐา   พินทอง
2. เด็กหญิงกัลยา  ผาสุข
3. เด็กหญิงกัลยารัตน์   คูณกระทา
4. เด็กหญิงดารกา   พุทธรุน
5. เด็กหญิงนันทวัน  เทียนทอง
6. เด็กหญิงปวันรัตน์   ฉิมวาส
7. เด็กหญิงพัณณิตา   จันทนลาช
8. เด็กหญิงพิณรัตน์   แก้วมาก
9. เด็กหญิงวิลาวัลย์   จันทนลาช
10. เด็กหญิงอนุสรา  วงษ์เจียม
 
1. นางมณี  น่วมนุ่ม
2. นางวัฒนา  จันทร์ประภานนท์
3. นางศศมน   กุลวิเศษ
 
736 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 79.6 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองแขม 1. เด็กหญิงกาญจนา  จันทร์สังข์
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ใบเอี่ยม
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  ใบเอี่ยม
4. เด็กชายปรมี  โคตรปัญญา
5. เด็กหญิงปราริฉัตร  ทองสัมพันธ์
6. เด็กหญิงปัทวรรณ  ทองสัมพันธ์
7. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  พวงโต
8. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  พร้อมเพรียง
9. เด็กชายสรวิศ  โคตรปัญญา
10. เด็กหญิงอารีรัตน์  คำสอง
 
1. นางสาวกมลรัตน์  พงศรีพันธ์
2. นางสาวจารุวรรณ  ดีปู่
3. นางสาวลัดดา  คุณประดิษฐ์
 
737 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 77.4 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน 1. เด็กหญิงกนกพร  สีเจือทอง
2. เด็กหญิงกนกพร  แย้มกลิ่น
3. เด็กหญิงจิราพร  โหมดวงษ์
4. เด็กหญิงจิรารัตน์  แป้นประเสริฐ
5. เด็กหญิงประภาพร  ผดุงสันต์
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  ระวิงทอง
7. เด็กหญิงพิมพ์ดาว  ขำพุฒ
8. เด็กหญิงภัทราภรณ์  วงษ์แก้ว
9. เด็กหญิงภาวิตา  นนตรี
10. เด็กหญิงอารีญา  โคตรภักดี
 
1. นางสาววิไลรัตน์  อาวรณ์
 
738 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 59.2 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดสระมะเกลือ 1. เด็กชายจีระเดช  ปัญจมาตย์
2. เด็กหญิงจุติพร  บุญเลิศ
3. เด็กชายฉัตรณรงค์  เค้าเจริญ
4. เด็กชายชยพล  โพธิ์ศรี
5. เด็กชายณัฐพล  ศรีสุข
6. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ฉิมแย้มพันธ์
7. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ปิ่นวิเศษ
8. เด็กชายพรชัย  ตู้ทอง
9. เด็กหญิงพลอยริน  ร่มเย็น
10. เด็กชายศุภรักษ์  แก้วตา
 
1. นางวิภาดา  ชื่นแช่มช้อย
2. นางสาวเอื้องไพร  ขลุ่ยนาค
 
739 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 0 - โรงเรียนโคกสำโรง    
740 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 0 - โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กหญิงกานดารัตน์  อยู่ดี
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  พึ่งตา
3. เด็กหญิงนิลรัตน์  ยอดเงิน
4. เด็กหญิงปรมาภรณ์  ทองน้อย
5. เด็กหญิงปิยะธิดา  ตองอ่อน
6. เด็กหญิงภัทรภรณ์  สิงห์เรือง
7. เด็กหญิงภาวิดา  โพธิ์สุวรรณ์
8. เด็กหญิงศรัญรัตน์  คำเครือ
9. เด็กหญิงสุจินันท์  จั่นสำอางค์
10. เด็กหญิงอริสา  กำแพงจันทร์
 
1. นางกมลวรรณ  จันทร์แปลง
2. นายก่อเกียรติ  พุฒหอม
3. นางประภาพรรณ  จันทร์วิเศษ
 
741 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 0 - โรงเรียนวัดถำตะโก 1. เด็กชายกิตติพงษ์  แซ่ย่าง
2. เด็กชายคมกริช  นาคทวี
3. เด็กชายคมสันต์  นาคทวี
4. เด็กชายตุ๊เฮ่อ  แซ่ท่อ
5. เด็กชายพลพล  มอไธสงค์
6. เด็กชายรณฤทธิ์  แซ่ลี
7. เด็กชายวีรภัทร  แซ่ย่าง
8. เด็กชายสุรศักดิ์   แซ่ท่อ
9. เด็กชายเจษฎา   สุนทร
10. เด็กชายเชาวลิต  ยังเรืองโรจน์
 
1. นายวันชัย  อยู่สุข
2. นายสติ  สุขชาติ
 
742 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กองลำเจียก
2. เด็กหญิงกมลทิพย์  แหยมทิพย์
3. เด็กหญิงกิติญา  สุภักดี
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  ปัสสา
5. เด็กหญิงฉัตราพร  ศรีสุวรรณ
6. เด็กหญิงณัชชามน  ช้างจวง
7. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  นาอ่าง
8. เด็กหญิงนภาพร  จันทร์เทาว์
9. เด็กหญิงนิรมล  โพธิศิริ
10. เด็กหญิงนุชนาฎ  ใจสอาด
11. เด็กหญิงภัทรพร  ผอบทอง
12. เด็กหญิงศิริรัตน์  เหลือใหล
13. เด็กหญิงสิริณัฎฐ์  ผลเวช
14. เด็กหญิงสิริรัตน์  แสงซื่อ
15. เด็กหญิงแพรวพิมล  ผิวผ่อง
 
1. นางสาวขนิษฐา  วทัญญู
2. นางสุพัตรา  พนมมาศ
3. นางสุวารี  ตุ่มแก้ว
4. นางเบญจวรรณ  ดวงสีทา
 
743 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโป่งแค 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  บุญทะสิน
2. เด็กหญิงกุสุมา  สีดวงดี
3. เด็กหญิงขนิษฐา  เฉื่อยฉ่ำ
4. เด็กหญิงณัฐกุล  ชื่นแช่ม
5. เด็กหญิงธีรดา  ฉลาดทำ
6. เด็กหญิงนิรุตติ์  พื้นผา
7. เด็กหญิงปิยะฉัตร  หนูนิล
8. เด็กหญิงวนิดา  สายทอง
9. เด็กหญิงสานันทินี  ม้วนทอง
10. เด็กหญิงสุรธิดา  ริ้วแพร
11. เด็กหญิงสุรีรัตน์  จูประจญ
12. เด็กชายอดิเรก  คำสอง
13. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญลือลัน
14. เด็กหญิงอริษา  ดาทอง
15. เด็กหญิงเพ็ญเพชร  เปลี่ยนทอง
 
1. นายกฤษฎา  ทองโต
2. นายสมเกียรติ  จุฑาเกตุ
 
744 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 1. เด็กหญิงกชกร  อินธิชิต
2. เด็กหญิงกันยารัตน์  แย้มกลิ่น
3. เด็กหญิงจีรณา  ยอดเงิน
4. เด็กหญิงธนาภรณ์  สงวนญาติ
5. เด็กหญิงนฤมล  สีวันทา
6. เด็กหญิงปิยะธิดา  ชอบธรรม
7. เด็กหญิงรวิวรรณ  นาไชยเวช
8. เด็กหญิงวิชญาพร  ธรรมราชา
9. เด็กหญิงวิภาพร  ระเบียบดี
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปิ่นแก้ว
11. เด็กหญิงอรวรา  ยาภัย
12. เด็กหญิงอรวี  มาศรี
13. เด็กหญิงอารยา  สังข์ทองหลาง
14. เด็กหญิงอารียา  กำเนินสิงห์
15. เด็กหญิงไออรุณ  อุ่นเสือ
 
1. นางกองแก้ว  สุนาวงษ์
2. นางณัฐชญา  เฉลิมสุข
3. นายบุญสม  อรุณรักษ์
4. นางรัตนาภรณ์  ศรีดี
 
745 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนพิบูลปัทมาคม 1. เด็กหญิงณัฐฌา  ตางาม
2. เด็กชายประดิษฐ์  น้ำนวน
3. เด็กชายผดุงเดช  คล้ายพวก
4. เด็กหญิงพรนิภา  ชัยโคตร
5. เด็กหญิงมาธวี  คุ้มสุภา
6. เด็กชายยุทธพิชัย  ทับทิมทอง
7. เด็กหญิงยุพา  ภักดี
8. เด็กหญิงวรางคณา  เสือเงิน
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กระกอบทอง
10. เด็กหญิงสรินยา  คุ้มสุภา
11. เด็กหญิงสิริยุพา  ชาติสุวรรณ์
12. เด็กชายสุทธิพร  นักลำ
13. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ปะสังขินี
14. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แดงทอง
15. เด็กหญิงเยาว์ลักษณ์  เสาร์วงษ์
 
1. นางงามตา  ระมั่งทอง
2. นางนิตยา  ริมสีม่วง
3. นางสุภััชชา  ทองโต
4. นายสุรัช  พิมพาภรณ์
 
746 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค 1. เด็กชายชนสรณ์   กระตุดเงิน
2. เด็กหญิงทิพยรัตน์  สีทาจันทร์
3. เด็กหญิงนันทวัน  กระตุดเงิน
4. เด็กหญิงปณิดา  ตุ้มหอม
5. เด็กหญิงวรรณดา  พรมศรี
6. เด็กหญิงวิรัญญา  แก้วทอง
7. เด็กหญิงสัจจพร  บุตรศรี
8. เด็กหญิงสุจิตรา  เอสันเทียะ
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทวีสิน
10. เด็กหญิงสุพรรษา  อาทิตย์เที่ยง
11. เด็กหญิงสุพัตรา  เสี้ยมีแรง
12. เด็กหญิงอรนภา  เบาบาง
13. เด็กหญิงเนตรดาว  เงินพันธ์
14. เด็กหญิงเนาวรัตน์  คตอยู่
15. เด็กหญิงเบญจวรรณ  จูมี
 
1. นางกอบกาญจน์  ธนโสภณศิริ
2. นางชัชสรัญ  อิ่มปรีชาวงศ์
3. นางสาวนิภาวรรณ  ดวงจิตร์
4. นางบุญทริกา  พลสีดา
 
747 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 72 เงิน 6 โรงเรียนวัดดงสวอง 1. เด็กหญิงชารินี  นาควารีย์
2. เด็กหญิงณิชกานต์  ทองแย้ม
3. เด็กชายทวีทรัพย์  จันทร์โท
4. เด็กหญิงธนภรณ์  บัวทอง
5. เด็กหญิงนันทวรรณ  ทัพทวี
6. เด็กหญิงนาฎอนงค์  ทองพรหม
7. เด็กหญิงปะริชาติ  ธรรมวงษ์
8. เด็กหญิงปานตะวัน  บุษบา
9. เด็กหญิงปิยะมาศ  สุขทัศน์
10. เด็กหญิงพัชรีย์  มีเชื้อ
11. เด็กหญิงมลฤทา  คุสเดช
12. เด็กหญิงฤทัย  ธรรมวงษ์
13. เด็กหญิงวรพรรณ  โฉมงาม
14. เด็กหญิงสริตา  ธัญญผล
15. เด็กชายสัมฤทธิ์  เรือนชุ่มเชย
 
1. นางพรรณี  ศรีธรรมา
2. นางมาลัย  จันทร์ศักดิ์
3. นางสุวรรณี  เหมทานนท์
 
748 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 71 เงิน 7 โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1. เด็กหญิงกาญจนา  แมลงเม่า
2. เด็กหญิงกาญจนา  ศาลา
3. เด็กหญิงกิตติยา  วงษ์ทองดี
4. เด็กหญิงคันธารัตน์  หมายเกื้อ
5. เด็กหญิงจรรยารัตน์  พาลอุ่น
6. เด็กหญิงชลธิชา  แสงสุวรรณ์
7. เด็กหญิงชลธิชา  แบบพิมาย
8. เด็กหญิงณัฐกานต์  งามพันธ์
9. เด็กหญิงทยิดา  บุญใจ
10. เด็กหญิงนภาพร  งามพันธ์
11. เด็กหญิงวาสนา  จำปา
12. เด็กหญิงอริษา  เพลา
13. เด็กหญิงอสมาภรณ์  อุดมรัตนมงคล
14. เด็กหญิงเบญจมาศ  หมั่นมี
15. เด็กหญิงแพรตะวัน  สุขเจริญ
 
1. นางบุปผา  มูลละ
2. นางปัญญ์ชลี  คำสอน
3. นายสงเคราะห์  ศรีจันทร์
4. นางสุพรทิพย์  ตันติวัฒน์
 
749 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 70 เงิน 8 โรงเรียน ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา 1. เด็กหญิงกัลญากร  อินประยงค์
2. เด็กหญิงจิตราพร   บรรทัดจัทร์
3. เด็กหญิงจิรัชญา   กองญาณ
4. เด็กหญิงชมพูนุช   ปานถม
5. เด็กหญิงชมพูนุท  ลิมกาญจนาภา
6. เด็กหญิงณัฐธิดา   อำไพ
7. เด็กหญิงธัญพร  นิลกระจ่าง
8. เด็กชายธีรพล  อินชินา
9. เด็กหญิงปนัดดา   โพธิ์ทอง
10. เด็กหญิงปวีณา   พิศประเทือง
11. เด็กชายพีรวัตน์  โอชา
12. เด็กหญิงสมิตรานันท์   มูลจันทร์
13. เด็กหญิงสุพิชา  พานทอง
14. เด็กหญิงอมรรัตน์  เฉลยวงษ์
15. เด็กหญิงเปรมยุดา  เลิศญานันท์
 
1. นางณัชยา   ศัทธาชีพ
2. นางสารินี   การะยะ
 
750 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนซอย5 สาย2ซ้าย 1. เด็กหญิงฐิติมา   ชัยศรี
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เกิดท้วม
3. เด็กหญิงดลิศณีย์   วันแตง
4. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีเอี่ยม
5. เด็กหญิงพรทิพย์  มูลมณี
6. เด็กหญิงพิมพิกา  คำแย้ม
7. เด็กหญิงพิมลรัตน์   จันทรอักษร
8. เด็กหญิงรักษณาลี   ประสพธรรม
9. เด็กหญิงรังศิยา  ศรีเอี่ยม
10. เด็กหญิงวนาลี  สานันท์
11. เด็กหญิงวรรณา   อัยรดา
12. เด็กหญิงสุดารัตน์   เหมือนกูล
13. เด็กหญิงอภิสรา  พาเงิน
14. เด็กหญิงอุษา   อร่ามชัย
15. เด็กหญิงโยธกาน  แก้วทรัพย์
 
1. นางอัมพร  สุขโข
 
751 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 63 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดดงน้อย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พวงภู่
2. เด็กชายกฤษดา  เชียงนา
3. เด็กหญิงฃลธิดา  ก่ำวงษ์
4. เด็กหญิงฐิิติภรณ์  ม่วงทอง
5. เด็กหญิงทิพวรรณ  คำทอง
6. เด็กหญิงนภัสภรณ์  สุมานิตย์
7. เด็กชายนันธพงศ์  โชคประกอบกิจ
8. เด็กหญิงพรชิตา  เทียมสวรรค์
9. เด็กชายพรมแดน  อาจเลี้ยง
10. เด็กหญิงรุจิรา  โพปัด
11. เด็กหญิงวรัญญา  เนตรสว่าง
12. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ใจเอม
13. เด็กหญิงศุทธนุช  หล้าบุตรศรี
14. เด็กชายสิทธิชัย  ฉิมสุนทร
15. เด็กชายเอกวิน  คำทอง
 
1. นางทัศนีย์  ปรานสุจริต
 
752 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 0 - โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี    
753 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กหญิงกัณฑริกา   ประภาสิโนบล
2. เด็กหญิงกัลนิกา  ดุขุนทด
3. เด็กหญิงณัฐมล  พะนาน
4. เด็กหญิงทิวาพร  คุณคำ
5. เด็กหญิงนิรวรรณ  บุญตา
6. เด็กหญิงบุษยรัตน์  กองเงิน
7. เด็กหญิงปภัสรา  แก่นเงิน
8. เด็กหญิงปิยะดา  หอมหวาน
9. เด็กหญิงพรรณปพร  ปานเนียม
10. เด็กหญิงพัชรี  พวงพันธ์
11. เด็กหญิงวนิดา  งามขำ
12. เด็กหญิงวันวิสา  สมพงษ์สวัสดิ์
13. เด็กหญิงศศิธร  สอนสุภาพ
14. เด็กหญิงสุธิดา  หอมหวาน
15. เด็กหญิงอุไรลักษณ์  แสนอภัย
 
1. นางกมลชนก  เสริมศักดิ์ศรี
2. นางสาวกฤติยาณี  อนุรักษ์
3. นางกาญจนา  กลั่นเชื้อ
4. นายบรรพต  ปลื้มอารมณ์
 
754 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโป่งแค 1. เด็กชายกิตติ  พงสปิน
2. เด็กชายจักรกริช  มงคลพัด
3. เด็กหญิงจันทรรัตน์  เหล่ามะโฮง
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  หนูนิล
5. เด็กหญิงจีระนันท์  พรมลอย
6. เด็กหญิงดวงดาว  ทุมมา
7. เด็กหญิงดวงใจ  พานทอง
8. เด็กชายพิทยา  แสงสว่าง
9. เด็กชายรุ่งนภาพร  ลาศา
10. เด็กชายศักดา  พิลา
11. เด็กหญิงสิรินทรา  มูลเอก
12. เด็กชายอนุพงศื  สันกลาง
13. เด็กหญิงอัชรี  โพธิ์กระสังข์
14. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ดงเย็น
15. เด็กชายไชยา  หนองเลา
 
1. นายกฤษฎา  ทองโต
2. นางธาริณี  เคียนทอง
3. นางสุรพร  จุฑาเกตุ
 
755 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 1. เด็กหญิงกนกพร  โสภาพ
2. เด็กหญิงจิติมา  นารา
3. เด็กชายธงชัย  กองพรม
4. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  โหติ่ง
5. เด็กหญิงธีรนุช  ชื่นชมบุญ
6. เด็กหญิงประกายแก้ว  การะพัฒน์
7. เด็กหญิงพรรณิดา  มาคิน
8. เด็กชายพันธกานต์  จิ๋วสุข
9. เด็กชายมงคล  จันสอน
10. เด็กหญิงยุวนุช  จันทะคุ่ย
11. เด็กชายสิทธิพงษ์  นิทติโย
12. เด็กหญิงสุธิสา  ศรีมงคล
13. เด็กชายเฉลิมชัย  เอี่ยมประเสริฐ
14. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ตุลาทอง
15. เด็กชายไตรณรงค์  แย้มอุบล
 
1. นางพัชรีวรรณ  หาญสืบศิลป์สุข
2. นางอารีย์  ทองไทย
 
756 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กหญิงธีรนุช  ข้อกิ่ง
2. เด็กหญิงนิรมล  โสภณอัมพรศรี
3. เด็กหญิงสุพัชชา  ชาติวงค์
 
1. นางสาวทองประชิด  ชินบุตร
2. นางปราณี  ธีรพรวงษ์งามดี
 
757 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโคกหม้อ 1. เด็กหญิงนัทชนันท์  วงษ์บุตรรอด
2. เด็กหญิงนัทยา  ทัพมงคล
3. เด็กหญิงอังคณา  พิมมิวาส
 
1. นางนุชนิตย์  เผ่าเมือง
2. นางวงเดือน  ดวงศิริ
 
758 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ 1. เด็กหญิงกฤติมา  ร้อยแก้ว
2. เด็กหญิงจิติญาภา  พุ่มจันทร์
3. เด็กหญิงพวงเพ็ชร์  จูจวง
 
1. นางจุรีรัตน์  จุ่นเงิน
2. นางเยาวลักษณ์  สุขเกษม
 
759 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนวัดเทพอำไพ 1. เด็กหญิงจารุมน  จุอุบล
2. เด็กหญิงวริศรา  ป่ากว้าง
3. เด็กหญิงสารภี  อุไรพันธุ์
 
1. นางพัฒนา  ศุกลรัตน์
2. นางสุนทร  สุขเกษม
 
760 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 1. เด็กหญิงลัดดา  ป้อมเชียงพัง
2. เด็กหญิงเกวรินทร์  แท่นสูงเนิน
3. เด็กหญิงแพรวนภา  นาเมือง
 
1. นางกุหลาบ  มากมี
2. นางนิรัตยา  นิคมเวทย์
 
761 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 6 โรงเรียนกําจรวิทย์ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ภู่ทับทิม
2. เด็กหญิงพีรดา  คงไทย
3. เด็กหญิงภรภัทร  แจ่มวงษ์
 
1. นางบุญสม  ซุ่นสั้น
 
762 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 7 โรงเรียนจินดารัตน์ 1. เด็กชายณัฏฐวรรธน์  นุตพันธุ์
2. เด็กชายธนดล  สวัสดิ์
3. เด็กชายพ้นภัย  น้อยศิริ
 
1. นายวีระชัย  เปลี่ยนสกุล
 
763 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กหญิงจันทรา  ทองนาค
2. เด็กหญิงพรลภัส  ป้อมบุบผา
3. เด็กหญิงสุวิชา  ปิ่นสุวรรณ
 
1. นางสาวทองประชิด  ชินบุตร
2. นางอาริษา  ช่วยบุญ
 
764 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 1. เด็กชายกฤษฎา  อินทรีย์
2. เด็กหญิงรุ้งทิพย์  ติดต่อ
3. เด็กหญิงสุฑารัตน์  ใยเจริญ
 
1. นางกุหลาบ  มากมี
2. นางนิรัตยา  นิคมเวทย์
 
765 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ทองสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงพรณภา  ตุ้มเที่ยง
3. เด็กหญิงสมพร  พันธุรัตน์
 
1. นายสงบ  จันทร
 
766 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กชายคุณากร  ฉิมกุล
2. เด็กชายธีรภัทร  จันอินทร์
 
1. นางสาวพัชรี  ไล้อ่วม
 
767 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชยาน์   วงษ์ประเสริฐ
2. เด็กชายวนาไพร   ยนต์มุติ
 
1. นางสาวกนกวรรณ   เย็นแจ้ง
 
768 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองกระเบียน 1. เด็กหญิงนภัสกรณ์  ปาศรีวงษ์
2. เด็กหญิงภัทรวดี  น้อยบุตดี
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์   พรหมมา
 
769 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 4 โรงเรียนกําจรวิทย์ 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์   จรกัณหา
2. เด็กหญิงปรัชญ์วีร์   เสมาทอง
 
1. นางบุญสม  ซุ่นสั้น
 
770 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 5 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 1. เด็กชายชัยณรงค์  สังขภิญโญ
2. เด็กชายสมบัติ  ตุนานันท์
 
1. นางธนาภรณ์  รักษ์มณี
2. นางบังอร  จันทร์สุเทพ
 
771 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 5 โรงเรียนวัดหลวงสุวรรณาราม 1. เด็กชายชลธิศ  รอดเชื้อ
2. เด็กชายธนากร  ทันแจ้ง
 
1. นางเนาวรัตน์  โพธิศรี
 
772 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 7 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 1. เด็กหญิงธนวันต์  เทียนชอ
2. เด็กหญิงน้ำฟ้าชนก  อาจจีน
 
1. นางสุดสาคร  ฉายเนตร
2. นางอัญชลี  เหลืองอ่อน
 
773 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านดอนทอง 1. เด็กชายตรีศักดิ์  แซ่สง
2. เด็กชายวัศพล  แซ่ไหล
 
1. นางแสงประทีป  ปั้นสอาด
 
774 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย 1. เด็กหญิงนัฐวรรณ  โพธิ์เกตุ
2. เด็กชายวัชรินทร์  ศรีจันทร์
 
1. นางวรนันทร์  หอมละม้าย
 
775 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดหนองแก้ว 1. เด็กหญิงกุลสตรี  คำภีร์พงษ์
2. เด็กชายอรรถพล  ศรีประเสริฐ
 
1. นายสารวิน  ควรหัตร์
 
776 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 11 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงกมลพัตร  สุวรรณวงศ์
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  ทองศรี
 
1. นางสาวคัทลียา  นิลศิริ
2. นางพิชชาภรณ์  กฐินเทศ
 
777 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กชายคำนึง  กระตุดเงิน
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  พุ่มวิไล
 
1. นายสมเจตน์  นาคเจริญ
 
778 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดสระกระเบื้อง 1. เด็กชายฉัตรชัย  ศักดี
2. เด็กชายธีรภัทร  หนูเผ่า
 
1. นางสุชาดา  ทองคำขาว
 
779 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 14 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ตรีกูต
2. เด็กหญิงนาคเจริญ  ปัจฉิม
 
1. นายวิฑูรย์  ไตรมงคลวิวัฒน์
 
780 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 1. เด็กชายวีรพันธ์  พิกุลเงิน
2. เด็กชายเอกรินทร์  คำกวย
 
1. นางนิรัตยา  นิคมเวทย์
2. นายเฉลียว  พุกสอน
 
781 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านเนินจันทร์ 1. เด็กชายธัชพล  ทองสุขดี
2. เด็กหญิงพัชชญาเนียม  ประเสริฐ
 
1. นางจารุนันท์  ชื่นเชาว์กิจ
2. นางธัณญภรณ์  ระวังการ
 
782 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 54 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กหญิงณัฐภาพร  ปรางทอง
2. เด็กหญิงศิริพร  เที่ยงธรรม
 
1. นายบรรพต  ปลื้มอารมณ์
2. นายสมชาย  สัพโส
 
783 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 49 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดอัมพวัน 1. เด็กหญิงปวีณา  จักร์กร
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ปุนริบูรณ์
 
1. นางสุจินตนา  โยวบุตร
 
784 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 47 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดโพธิ์ตรุ 1. เด็กหญิงณิชา  ควรหัต
2. เด็กหญิงเพชรรดา  เสือปู่
 
1. นายวิชัย  ภักดีศุภผล
2. นายศตวรรษ  สดเอี่ยม
 
785 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 44 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวัดข่อยกลาง 1. เด็กหญิงกานต์ฐิชา  คำเสน
2. เด็กหญิงอัญชลีพร  บิณฑสูตร
 
1. นายมนตรี  แสงเดือน
 
786 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 0 - โรงเรียนพิบูลปัทมาคม 1. เด็กหญิงพรนิภา  ชัยโคตร
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ปะสังขินี
 
1. นางสาวจีราพร  สุขีวัฒน์
2. นายชยพัทธ์  สุทธา
 
787 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระวรสาร 1. เด็กหญิงกนกพร  กลิ่นดอกแก้ว
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  เครือทัต
 
1. นายวิน  พุ่มลำเจียก
 
788 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 1. เด็กชายณัฐพล  คำปัญญา
2. เด็กชายสุทธิราช  แก้วใส
 
1. นายบุญส่ง  ศรีแสงอ่อน
2. นางสาวอมราพร  อิงคนินันท์
 
789 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 1. เด็กชายนิรุช  เคจันทึก
2. เด็กชายศราวุฒิ  ฝักบัว
 
1. นางนิรัตยา  นิคมเวทย์
2. นายเฉลียว  พุกสอน
 
790 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 1. เด็กชายศิรภพ  ช่องกลาง
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  เชื้อท้าว
 
1. นางสุดสาคร  ฉายเนตร
 
791 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงทิพวัลย์  แสงกุล
2. เด็กหญิงประภัชทราย   แท่นศิลา
 
1. นายทักศิล  ศรีสุคนธมิตร
2. นายสมาน  อำลา
 
792 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 1. เด็กหญิงลลิตา  จันทร์เเปงเงิน
2. เด็กหญิงเฟื่องฟู  ปัจจัยยา
 
1. นางธนาภรณ์  รักษ์มณี
2. นางบังอร  จันทร์สุเทพ
 
793 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มั่นเจริญ
2. เด็กชายพณารักณ์  ทับลอย
 
1. นายเฉลิมพล  เหมือนพลอย
 
794 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนซอย3 สาย4 ซ้าย 1. เด็กหญิงพัชรพร   ดอกสันเทียะ
2. เด็กหญิงสาวิณี  วัตโต
 
1. นางภาวิณี  มีคุณ
 
795 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 9 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กหญิงสุนิสา   เย้ยโพธิ์
2. เด็กหญิงสุรีย์พร  สิงห์งาม
 
1. นางสาวกนกวรรณ   เย็นแจ้ง
 
796 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กหญิงณัฐธิดาพร  แก้วดอนหัน
2. เด็กหญิงดารารัตน์  สังข์สินธ์
 
1. นางมณีรัตน์  นุ่มดี
2. นายเอกดิน  นุ่มดี
 
797 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กหญิงรจนาถ  มาอินทร์
2. เด็กหญิงสุภามาศ  นามวงษ์
 
1. นางฉวีวรรณ  บุญเนตร
2. นางสาวพนมวัลย์  จันทรพินิจ
 
798 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 12 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บุญล้ำ
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ  โตเสวก
 
1. นายุสุชิน  แสวงสุข
 
799 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดหนองเมือง 1. เด็กหญิงนรีกานต์  ขยันควร
2. เด็กหญิงนุชจรี  สีก่ำ
 
1. นายธวัชชัย  เริงเกษตรกิจ
 
800 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านสระเตย 1. เด็กชายชัยฤทธิ์  อุเบกขจิตร
2. เด็กหญิงปกายมาศ  เเสงสว่าง
 
1. นางพิศมัย  เพ็งอินทร์
 
801 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กหญิงบุษบา  ธรรมชาติ
2. เด็กหญิงยุพิน  จันทรหัส
 
1. นายบรรพต  ปลื้มอารมณ์
2. นายสมชาย  สัพโส
 
802 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 15 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 1. เด็กหญิงศรีสุดา  บุตรจู
2. เด็กหญิงอัจฉรา  ทองนิ่ม
 
1. นายสงบ  จันทร
 
803 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดงพลับ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  สีนาทร
2. เด็กชายทรงพล  โกยทา
3. เด็กชายสิทธินนท์  โต๊ะทอง
 
1. นายดำเนิน  เเผ่นเงิน
2. นายไพฑูรย์  เฮงเจริญ
 
804 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง 1. เด็กหญิงนัทธมน  นาส้มกบ
2. เด็กหญิงพรรณิภา  จอมทอง
3. เด็กชายอัมรินทร์  นิสสะ
 
1. นางสาวสุชาดา  สุจินตะกูล
 
805 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกตูม 1. เด็กหญิงพรทิพย์  สาพงษ์เอี่ยม
2. เด็กหญิงสุมาลี  ตาลเอี่ยม
3. เด็กหญิงอุมาพร  วงษ์ศรี
 
1. นางทุเรียน  เอียการนา
 
806 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล 1. เด็กหญิงวชิรญาภรณ์  สุทธิประภา
2. เด็กหญิงสุจิณฑา  สลุงสุข
3. เด็กหญิงสุรีพร  ทองปอนด์
 
1. นางรุ่งนภา   แก้วชูวงษ์
2. นางอมรรัตน์  จัตรี
 
807 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงจิตติมา  เจริญพานิช
2. เด็กหญิงนันทิชา  อังฉกรรจ์
3. เด็กหญิงพิชามญชุ์  เปลี่ยนเพ็ง
 
1. นางวันเพ็ญ  เจริญหลาย
 
808 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 6 โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงกำภูฉัตร  หอมบุบผา
2. เด็กหญิงชินาณา  ถาวร
3. เด็กหญิงปะราลี  ชูตินันทน์
 
1. นางสาวพิจิตรา  เพ็ชรมณี
 
809 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม 1. เด็กหญิงชนากานต์  จันทร์สา
2. เด็กหญิงมัญชุภร  ฉายแก้ว
3. เด็กชายหัสญา  บ่อทองคำ
 
1. นางชญาภา  แก้วนิยม
 
810 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดหนองมน 1. เด็กชายปกรณ์  สีดาดวง
2. เด็กหญิงวันวิสา  ผลยิ่ง
3. เด็กหญิงศุภสุตา  ชูแช่ม
 
1. นางสุมล  นิลเกษ
 
811 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 6 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ผิวผ่อง
2. เด็กหญิงธนิฎฐา  ร่มพุฒตาล
3. เด็กหญิงพรณภัทร  พันธุ์น้อย
 
1. นายนิคม  วัฒนจันทร์
2. นางสุรีย์ภรณ์  พวงประดับ
 
812 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เครือคร้าม
2. เด็กหญิงวิไลพร  หลอดยา
3. เด็กชายเฉลิมพล  ทองรัก
 
1. นางขวัญยืน  แตงศาสตร์
2. นางนงเยาว์  พรมคล้าย
 
813 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดหนองกระเบียน 1. เด็กหญิงนภัสสร  กองบุญมา
2. เด็กหญิงมนัสวี  ศรีคะธา
3. เด็กหญิงวรัทยา  กิติสุวรรณการ
 
 
814 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 6 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  จานไธสงค์
2. เด็กหญิงขวัญพิชชา  จันพางาม
3. เด็กชายณพล  ม่วงสว่าง
 
1. นายชัชวาล  เวชสุวรรณ
2. นางสุนิศา  พรศรี
 
815 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดอัมพวัน    
816 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก 1. เด็กชายพรต  พ่วงเพ็ชร
2. เด็กชายภานุทัศน์  โพธิ์ภิรมย์
3. เด็กหญิงเพชรลดา  สิงห์สะอาด
 
1. นางสาวอริสสรา  ปั้นอยู่
2. นางสาวอาภรรัตน์  เสือวงษ์
 
817 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงณัฎฐนิช  สุภาเลิศ
2. เด็กหญิงพิมพ์รดา  ทับพุ่ม
3. เด็กหญิงภัคจิรา  ป้อมภา
 
1. นางกนกวรรณ  งามแสง
2. นางนันทการ์  ฤทธิ์มาก
 
818 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑) 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์  เนียมเปรม
2. เด็กหญิงจุฑาทิพ  บุญญโต
3. เด็กหญิงปนัดดา  ทองใส
 
1. นางผานิต  แก้วหอมคำ
2. นางสำเนียง  สุขรักษ์
 
819 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดงพลับ 1. เด็กหญิงปรางทิพย์  พินิจบุตร
2. เด็กหญิงสุจิตรา  จันทิมา
3. เด็กหญิงสุมิตตา  ศรีทรงเมือง
 
1. นายดำเนิน  เเผ่นเงิน
2. นายไพฑูรย์  เฮงเจริญ
 
820 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ยืนยง
2. เด็กหญิงวราภรณ์  แก้วโสตย
3. เด็กชายสิทธินนท์  ทองเกิด
 
1. นางบุญยัง  บัวชื่น
2. นางรัตนา  ไชยเมือง
 
821 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกตูม 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  อะถาพัด
2. เด็กหญิงสุกัญญา  กัญญาเงิน
3. เด็กหญิงเวณิกา  ยานสุวรรณ์
 
1. นางทุเรียน  เอียการนา
 
822 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงกนกกร  จงประเสริฐพร
2. เด็กชายศุภกร  จันทร
3. เด็กหญิงอรุชา  ปานจันทร์
 
1. นายชัยณรงค์  เอกวัฒน์
2. นางสาวพิจิตรา  เพ็ชรมณี
 
823 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนวัดหนองมน 1. เด็กชายราชันทร์  สุคนธรังษี
2. เด็กชายศุภชัย  จิ๋วนุช
3. เด็กชายอนุกูล  บุญครอบ
 
1. นางณัฏฐวรรณ  พงษ์พรหม
 
824 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนวัดท่าแค 1. เด็กชายทนันชัย  ดวงแก้ว
2. เด็กชายภราดร  ภูนคร
3. เด็กชายสุพจน์  สอนดา
 
1. นางณัฐชไม  เธียรสำราญ
 
825 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนวัดบ่อเงิน 1. เด็กหญิงปิยะดา  สิงห์ทรัพย์
2. เด็กหญิงหมวยพร  เครือคำ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แซ่ลี
 
1. นางบังอร  พจนธารี
2. นางพวงรัตน์  สุขพัทธี
 
826 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กหญิงนีรชา  เจริญใจ
2. เด็กชายพีรพงษ์  เสวิศิษย์
3. เด็กชายศุภชัย  พิมนอก
 
1. นางขวัญยืน  แตงศาสตร์
2. นางนงเยาว์  พรมคล้าย
 
827 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กหญิงจริญญา  สมสี
2. เด็กชายธนพล  ทิพย์แสง
3. เด็กหญิงอารยา  นานอก
 
1. นางสาวทองประชิด  ชินบุตร
2. นางสมพงษ์  ชินบุตร
 
828 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กชายฏิฐวัฒน์  แสงสุวรรณ์
2. เด็กชายณัฐฌานนท์  บุญอ่ำ
3. เด็กชายนฤเทพ  ดีศักดิ์
 
1. นางสาวอรสา  เปล่งรัศมี
 
829 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนวัดชีแวะ 1. เด็กหญิงบุศรินทร์  แก้วกูล
2. เด็กหญิงสุพัตรา  เนตรบุญ
3. เด็กหญิงสุภาพรรณ  สุขสนิท
 
1. นางศุภากร  ไม้เจริญ
 
830 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 14 โรงเรียนพระวรสาร 1. เด็กหญิงญาตาวี  ตั้งโสภณ
2. เด็กหญิงทักษิณา  อริยวงษ์
3. เด็กชายวิษณุ  วิจิตรโท
 
1. นายอัมรินทร์  กล่ำอ่วม
 
831 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 14 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงธัญพร  คำเกลี้ยง
2. เด็กหญิงสุพิชญา  โสมภีร์
3. เด็กหญิงเมธาวี  ทองเหลืองสุก
 
1. นายนิคม  วัฒนจันทร์
2. นางสุรีย์ภรณ์  พวงประดับ
 
832 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดหนองกระเบียน 1. เด็กหญิงภัทรา  สุขประจักษ์ทอง
2. เด็กชายลิขิต  แก้วบริวงษ์
3. เด็กชายศิวกร  เจียมงาม
 
 
833 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 14 โรงเรียน ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา 1. เด็กชายกำธรพล   บุญทด
2. เด็กชายพฤทธิ์   พาพันธุ์
3. เด็กชายอติชาติ   สมคำ
 
1. นายสุทัศน์   แสงก้อน
 
834 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก 1. เด็กชายชาญณรงค์  เกตุหอม
2. เด็กชายภัทรศักดิ์  บุญกระจ่าง
3. เด็กชายไพวรรณ  คุ้มสกุล
 
1. นางสาวอริสสรา  ปั้นอยู่
2. นางสาวอาภรรัตน์  เสือวงษ์
 
835 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนรัตนศึกษา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  บุญมาก
2. เด็กชายจีรสิน  ขำสาธร
3. เด็กหญิงศรัญญา  พงษ์เกษม
 
1. นายธนัย  แสนทวี
 
836 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  ทองมี
2. เด็กหญิงประภัสรา  ทองอ้วน
3. เด็กหญิงศิริรักษ์  บุญเพียร
 
1. นางกนกวรรณ  งามแสง
2. นายสุกัลย์  งามแสง
 
837 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กชายพลวัต  กระเป๋าทอง
2. เด็กหญิงเอมอุมา  น้อยเจริญ
3. เด็กหญิงแพรวนภา  ทองปลูก
 
1. นางทองทิพย์  ศรีเมือง
2. นางสาวรุ่งอรุณ  บุญประดิษฐ
 
838 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 1. เด็กหญิงขนิษฐา   โคตสงคราม
2. เด็กหญิงทัดดาว  อ่อนอ่ำ
3. เด็กหญิงประภัสสร  พิลา
 
1. นางปราณี  พิมพ์วาปี
 
839 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 โรงเรียนพระวรสาร 1. นางสาวกรกช  โหสกุล
2. เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  จุ้ยอินทร์
3. นางสาวเงินตรา  ฟักสุจิตร์
 
1. นายอัมรินทร์  กล่ำอ่วม
 
840 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนซอย3 สาย4 ซ้าย 1. เด็กหญิงกอบทอง  สำราญสุข
2. เด็กหญิงกิตติญา  โฉมบุญมี
3. เด็กหญิงภัทรสุดา  เสียงฆ้อง
 
1. นางรุ่งนภา  เถื่อนแจ้ง
 
841 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กหญิงกรรณิกา  พันธุ์ปั้น
2. เด็กหญิงพัชรภรณ์  ตรีศิลป์
3. เด็กหญิงสุภนิดา  สุมาวรรณ์
 
1. นายระเบียบ  ศรีโพธิ์น้อย
2. นายสรวุฒิ  บุญเพชร
 
842 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดตะเคียน 1. เด็กหญิงกานดา   พุ่มเถื่อน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   ดีศิริ
3. เด็กหญิงปัทมานนท์   พัฒนจันทร์
 
1. นางสิรีวรินทร์  โถสัมฤทธิ์
 
843 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 1. เด็กชายจิราวัฒน์  สวนสว่าง
2. เด็กชายปณิธาน  สุพวง
3. เด็กชายภาคภูมิ  คุณาภรณ์
 
1. นางจิตตานันท์  มั่งคั่ง
2. นายบุญสม  อรุณรักษ์
 
844 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชีแวะ 1. เด็กหญิงสมิตา  นิ่มประดิษฐ์
 
1. นางศุภากร  ไม้เจริญ
 
845 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบัณฑิตศึกษา 1. เด็กหญิงปิ่นษ์ชนะวรรณ   มังคละศิริ
 
1. นางนงลักษณ์   กรุ่นทอง
 
846 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1. เด็กหญิงนภัสสร  นิลทร
 
1. นางนริศรา  เจริญศิริ
 
847 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง 4 โรงเรียนวัดดงพลับ 1. เด็กหญิงอติกานต์  พรหมรักษา
 
1. นายไพฑูรย์  เฮงเจริญ
 
848 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 5 โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล 1. เด็กชายพิชัยภูษิต  ดำขำ
 
1. นางสมศรี  ทิพย์ศรี
 
849 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กชายธีรภัทร  เนียมอ่อน
 
1. นางสาวพรสวรรค์  แสงจันทร์
 
850 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 7 โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงพัชรี  สอ้าง
 
1. นางสาวอรสา  เปล่งรัศมี
 
851 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงทยาธร  วัฒนจันทร์
 
1. นายนิคม  วัฒนจันทร์
 
852 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 79 เงิน 9 โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ 1. เด็กชายนนทชัย   จันทรเจริญ
 
1. นางสุนีย์   ประเสริฐสุข
 
853 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 79 เงิน 9 โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  โค้วสุวรรณ์
 
1. นางสาวพิจิตรา  เพ็ชรมณี
 
854 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 11 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงปัญจรีย์พร  สวาคมปันตี
 
1. นางวันเพ็ญ  เจริญหลาย
 
855 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 11 โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น 1. เด็กชายสิทธิโชค  แจ่มผล
 
1. นางสาวเจนจิรา  วงษ์เจริญสุข
 
856 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านดงมะรุม 1. เด็กชายพงศกร  บุญศรี
 
1. นางวีนา  ทองศรี
 
857 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดมุจลินทร์ 1. เด็กหญิงผุสดี  อิศร
 
1. นางรัชดาพร  เพชรรัตน์
 
858 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน 1. เด็กหญิงกัญพัช  โพธิ์สุทธิ์
 
1. นางสุนทร  แอ่งเพชร
 
859 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดหนองเมือง 1. เด็กหญิงทิพย์เกษร  อรรถสุนทร
 
 
860 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 16 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 1. เด็กหญิงหทัยทิพย์  พินทอง
 
1. นางสมพร  บุปผาวาส
 
861 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดมะค่า 1. เด็กหญิงอโรชา  โตวงษ์
 
1. นางเพ็ญลักษณ์  ทัพพิโรจน์
 
862 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 16 โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง 1. เด็กหญิงญาณิกา   มีเพชรดี
 
1. สิบเอกมนตรี  พ่วงวงษ์
 
863 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 66 ทองแดง 20 โรงเรียนพัฒนปัญญา 1. เด็กชายธนภูมิ  สมพร
 
1. นางสาวสุนีพร  เจริญชัย
 
864 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 21 โรงเรียนวัดหนองคู 1. เด็กชายภีระพัฒน์  ประมาณ
 
1. นางกาญจณา  จีรังสวัสด์
 
865 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 21 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พูลแย้ม
 
1. นางกุหลาบ  อินทรวงส์สักดิ์
 
866 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดงพลับ 1. เด็กหญิงมณธิรา  พุ่มพวง
 
1. นายไพฑูรย์  เฮงเจริญ
 
867 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญญโต
 
1. นางสำเนียง  สุขรักษ์
 
868 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกตูม 1. เด็กหญิงกนกกร  สังขพิมพ์
 
1. นางทุเรียน  เอียการนา
 
869 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงวริษา  วายุเหือด
 
1. นายนิคม  วัฒนจันทร์
 
870 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธนวัฒน์   แสงดาว
 
1. นางสุนีย์   ประเสริฐสุข
 
871 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กหญิงนุชฤดี  ศิลป์ชนะภรณ์
 
1. นางสาวทองประชิด  ชินบุตร
 
872 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนวัดเทพอำไพ 1. เด็กหญิงทิพากร  สอนมานะ
 
1. นางสมใจ  ตาระกา
 
873 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียน ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์   จงเจริญ
 
1. นางสาวสาลินี   ศรีทอง
 
874 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงพิชญานิน  ทิพย์ดง
 
1. นางกนกวรรณ  งามแสง
 
875 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กหญิงเมริณี  พงษ์สุระ
 
1. นางสาวพรสวรรค์  แสงจันทร์
 
876 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดชีแวะ 1. เด็กหญิงบุษยาภรณ์  รัตนะ
 
1. นางศุภากร  ไม้เจริญ
 
877 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กหญิงฤชากร   คงงาม
 
1. นายสุรศักดิ์   ตับทอง
 
878 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดโพธิ์ตรุ 1. เด็กหญิงภีรานัน  ดิษเอม
 
1. นายวิชัย  ภักดีศุภผล
 
879 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1. เด็กชายณัชพล  มีสม
 
1. นางสาวขนิษฐา  รุ่งเรืองวิโรจน์
 
880 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดหนองเมือง 1. เด็กหญิงสุกัญญา  หงส์ทอง
 
1. นายธวัชชัย  เริงเกษตรกิจ
 
881 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 1. เด็กชายเรวัต  พัดยนต์
 
1. นางสวอง  พุกสอน
 
882 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กชายเกณฑ์ชนก  นิทจำนงค์
 
1. นายชัยณรงค์  เอกวัฒน์
 
883 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดอัมพวัน 1. เด็กหญิงประภาศรี  หลีกพาล
 
1. นางสุจินตนา  โยวบุตร
 
884 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง 1. เด็กหญิงนภัสสร   เหล่าพลายนาค
 
1. นายยุทธศักดิ์  แพรศรี
 
885 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  อ่อนสา
 
1. นายชำนาญ  ชาวข้าวไร่
 
886 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดหนองแขม 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ไชโย
 
 
887 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กหญิงเปรมฤทัย  ศรีเจริญพันธ์
 
1. นางสาวพรสวรรค์  แสงจันทร์
 
888 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 1. เด็กหญิงกษิรา  กาญหิจ
 
1. นางวราภรณ์  ทุนทุสวัสดิ์
 
889 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงชลาลัย  แสงทอง
 
1. นางสาวอรสา  เปล่งรัศมี
 
890 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กหญิงพิมพิลัย  ขันนิยม
 
1. นางทองทิพย์  ศรีเมือง
 
891 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 โรงเรียนซอย3 สาย4 ซ้าย 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปลื้มจิตร
 
1. นางรุ่งนภา  เถื่อนแจ้ง
 
892 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดสะแกราบ 1. เด็กชายราเมนทร์  ลิตสันเทียะ
 
1. นางสาวกฤตยา  พูลทอง
 
893 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 โรงเรียนพระวรสาร 1. เด็กชายภครพล  บุญครอบ
 
1. นายอัมรินทร์  กล่ำอ่วม
 
894 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กหญิงสุพัตรา   เหลาทอง
 
1. นายสุรศักดิ์   ตับทอง
 
895 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดหนองเมือง 1. เด็กหญิงนันทิยา  พรมทา
 
1. นายธวัชชัย  เริงเกษตรกิจ
 
896 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  ชมสวน
 
1. นายสุกัลย์  งามแสง
 
897 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สังขพันธ์
 
1. นายสุกัลย์  งามแสง
 
898 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กหญิงวันทนีย์  นาทสูงเนิน
 
1. นายระเบียบ  ศรีโพธิ์น้อย
 
899 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 1. เด็กหญิงอรอนงค์  โอบอ้อม
 
1. นายบุญสม  อรุณรักษ์
 
900 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กหญิงพรรณราย  ทองปลูก
 
1. นางทองทิพย์  ศรีเมือง
 
901 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 โรงเรียนพระวรสาร 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ  เพ็งศรี
 
1. นายอัมรินทร์  กล่ำอ่วม
 
902 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดมุจลินทร์ 1. เด็กหญิงพิมพร  น้อยโนนทอง
 
1. นางรัชดาพร  เพชรรัตน์
 
903 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงเพชรแพรว  ใจเสขียน
 
1. นายสุกัลย์  งามแสง
 
904 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กหญิงอรอนงค์  อำไพ
 
1. นางทองทิพย์  ศรีเมือง
 
905 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระวรสาร 1. เด็กหญิงชลธิชา  เฉยสง่า
 
1. นายอัมรินทร์  กล่ำอ่วม
 
906 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วคงวงษ์
 
1. นายระเบียบ  ศรีโพธิ์น้อย
 
907 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายปรัชญา  ชูกำลัง
2. เด็กหญิงสุพรรษา  พันธ์ปิ่น
 
1. นางสนอง  ประเสริฐรอด
2. นางเนตรนภา  ชาติไทย
 
908 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพรมทิน 1. เด็กชายระพีพัฒน์  โกมล
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เทพเขียว
 
1. นางสาวมณันญา  พลชาอังกูร
2. นางวนิดา  แสงลอย
 
909 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1. เด็กชายจิรายุ  บัวศักดิ์
2. เด็กหญิงตวิษา  หึกขุนทด
 
1. นางนริศรา  เจริญศิริ
 
910 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 79 เงิน 4 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิงศรัณยา  ขิขุนทด
2. เด็กหญิงโศจิรัตน์  พรมจารี
 
1. นางสาวชญานิส์  นิสดล
2. นางสาวอรทัย  ศรีบ้านเซ่า
 
911 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 5 โรงเรียนวัดดงพลับ 1. เด็กหญิงชุติมา  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงอัญชิสา  พรหมรักษา
 
1. นายไพฑูรย์  เฮงเจริญ
 
912 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 5 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กชายธนพร  พานทอง
2. เด็กชายธัญเทพ  องอาจ
 
1. นางสุคนธ์  กุศโลดม
 
913 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 1. เด็กหญิงดารณี  ฝักบัว
2. เด็กหญิงโชษิตา  หิรัญเขต
 
1. นางทองใบ  สุขเกษม
2. นางสวอง  พุกสอน
 
914 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 77 เงิน 8 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง 1. เด็กชายกฤษณะ  บุญแจ่ม
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แก้วพรม
 
1. นางธนิตา  ประเศรษโฐ
 
915 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 77 เงิน 8 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ฮุ้นสกุล
2. เด็กหญิงรพีพรรณ  เหมือนโพธิ์
 
1. นางสาวจริยา  แหวนวงศ์
 
916 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านดงมะรุม 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  ลาอินทร์
2. เด็กหญิงไพลิน  ตรัดงาม
 
1. นางวรรณา   โพธิ์ช่วย
2. นางวีนา  ทองศรี
 
917 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 11 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 1. เด็กหญิงภิญญดา  บัวหอม
2. เด็กหญิงอัญมณี  ต้นประดับสิงห์
 
1. นายชัชวาล  เวชสุวรรณ
2. นางสุนิศา  พรศรี
 
918 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 12 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงชาลิสา  นามวิเศษ
2. เด็กหญิงพรชนัน  ศรีไพร
 
1. นางสาวนฤมล  ศรีสนพันธุ์
2. นายนิคม  วัฒนจันทร์
 
919 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 12 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ไตรธรรม
2. เด็กหญิงรติพร  โพธิ์ทอง
 
1. นางวันเพ็ญ  เจริญหลาย
 
920 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 67 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สมัครการ
2. เด็กหญิงมัญชุภา  ฉายแก้ว
 
1. นางชญาภา  แก้วนิยม
 
921 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 67 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดเทพอำไพ 1. เด็กหญิงกัณณาวีร์  เงินอยู่
2. เด็กหญิงสุคนธ์  เดือนฉาย
 
1. นายภัทร  สารถิน
 
922 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 66 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดมะค่า 1. เด็กหญิงธัญยพร  เขียวอ่อน
2. เด็กหญิงพรนภัส  เธียรฤกษ์
 
1. นางกัญจนา  รักษา
 
923 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 65 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  โนนดี
2. เด็กหญิงอรอุมา  เป้าเพ็ชร
 
1. นางสาวฐิติพร  ชิดชอบ
 
924 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กหญิงธดาภรณ์  ชาติดร
2. เด็กหญิงอัจฉรา  มะโหธร
 
1. นางสาวปิยะธร  คุณสมบัติ
 
925 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงขจีนุช  เจริญมา
2. เด็กหญิงณัฐพร  แสงนิล
 
 
926 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ่อเงิน 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ปานขำ
2. เด็กหญิงวารุณี  ขันทองดี
 
1. นายบังอร  พจนธารี
2. นางพวงรัตน์  สุขพัทธี
 
927 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพรมทิน 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ประลามุข
2. เด็กหญิงสุพรรษา   สาลีมา
 
1. นางสาวมณันญา  พลชาอังกูร
2. นางวนิดา  แสงลอย
 
928 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุทธิ
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร์  คานมะโน
 
1. นางสาวโสภิดา  ยิ้มสิงห์
 
929 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1. เด็กหญิงธิดาพร  ผ่องกมล
2. เด็กหญิงฝันกมล  รอดทรัพย์
 
1. นางสาวขนิษฐา  รุ่งเรืองวิโรจน์
 
930 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนวัดมุจลินทร์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ฝาชัยภูมิ
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  พาแสง
 
1. นางรัชดาพร  เพชรรัตน์
 
931 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 1. เด็กหญิงชนิตา  อินทรสกุล
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  วิศิษฎ์เวทย์
 
1. นางทองใบ  สุขเกษม
2. นางสวอง  พุกสอน
 
932 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง 1. เด็กชายจัว  แซ่ย่าง
2. เด็กชายฮั๊ว  แซ่ย่าง
 
1. นางธนิตา  ประเศรษโฐ
 
933 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 9 โรงเรียนวัดหนองกระเบียน 1. เด็กหญิงปาณิศา  เจตเพ็ชร
2. เด็กหญิงสุวนันท์  การะหงษ์
 
 
934 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก 1. เด็กหญิงจีระนันท์  แก้วละมล
2. เด็กหญิงธนะนันท์  สังข์สอาด
 
1. นางสาวนวิสร  บัวสระ
 
935 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ ๑๓๔ 1. เด็กหญิงปวีณา  วงษ์นิล
2. เด็กชายยศพัฒน์  แก้วนวลศรี
 
1. นางสาวกรนิกา  จันทร์บัว
2. นายเพชรศักดิ์  พานย้อย
 
936 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงกัลยกร  มนปราณีต
2. เด็กหญิงปทิตตา  สร้อยทอง
 
1. นายนิคม  วัฒนจันทร์
 
937 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 13 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงพิชญา  บุญเรือง
2. เด็กหญิงมณฑิฌา  เนื่องอุทัย
 
1. นางกนกวรรณ  งามแสง
2. นางรันทม  คำชามา
 
938 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดข่อยกลาง 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ยวงนาค
2. เด็กหญิงสุกัญญา  หน่อทอง
 
1. นายพิสนธิ์  ยวงนาค
 
939 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 66 ทองแดง 15 โรงเรียน ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา 1. เด็กชายณัฐนนท์   กำบุญ
2. เด็กชายธรรมรักษ์   โสโสม
 
1. นายสุทัศน์   แสงก้อน
 
940 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 66 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดคอกกระบือ (จอมประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  มิถุนาวงศ์
2. เด็กชายอันติยานน์  ผ่องผุด
 
1. นางพเยาว์  ใจอารีรอบ
 
941 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  กระจ่างฤกษ์
2. เด็กหญิงอินทุกานต์  ดิษเนตร
 
1. นางวาสนา  ศรีวิเชียร
 
942 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 64 ทองแดง 18 โรงเรียนวัดสนามไชย 1. เด็กหญิงธนัชชา  แตงทอง
2. เด็กหญิงสุภาพร  อักษรพิมพ์
 
1. นางจำนรรจา  สุรโชติ
2. นางสุรางค์  จันทร
 
943 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 64 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงธนัชชา  พิศภา
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  ประสมทอง
 
1. นางพิศมัย  แสวงบุญราศรี
2. นางลัดดาวัลย์  ต้นจันทร์
 
944 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 63 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดสระกระเบื้อง 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  เหมือนพลอย
2. เด็กหญิงนภัสสร  เปรมปรางค์
 
1. นางวันเพ็ญ  จันทร์ดี
 
945 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เปราะสง่า
2. เด็กหญิงอัจราพรรณ  พรหมบุตร
 
1. นางสาวอรสา  เปล่งรัศมี
 
946 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโคกลำพานวิทยา 1. เด็กชายบุญฤทธิ์   รักคำมี
2. เด็กหญิงสุภาวดี   งามนาศรี
 
1. นางปานวาด   ปานอุทัย
 
947 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 1. เด็กหญิงกัลยา  ทำไร่
2. เด็กหญิงมาริษา  อินทรีย์
 
1. นางสวอง  พุกสอน
 
948 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงพรรณี  พุ่มมาลา
2. เด็กหญิงอรอนงค์  บุญธรรม
 
1. นางกนกวรรณ  งามแสง
2. นายสุกัลย์  งามแสง
 
949 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนซอย3 สาย4 ซ้าย 1. เด็กหญิงพรไพริน  ศิริพรม
2. เด็กหญิงสุปราณี  จันสิงโต
 
1. นางรุ่งนภา  เถื่อนแจ้ง
 
950 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กหญิงลลิตา  อยู่ยืน
2. เด็กหญิงสุชาดา  จันทรวงษ์
 
1. นายระเบียบ  ศรีโพธิ์น้อย
2. นายสรวุฒิ  บุญเพชร
 
951 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 1. เด็กหญิงจักรพงษ์  พานทอง
2. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีพึ่ง
 
1. นางวราภรณ์  ทุนทุสวัสดิ์
 
952 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กชายชัยยา  อินธิแสง
2. เด็กหญิงสาวิตรี  ซ่อนกลิ่น
 
1. นางทองทิพย์  ศรีเมือง
2. นางสาววันเพ็ญ  กุดเปล่ง
 
953 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 1. เด็กหญิงกุสุมา  อินทร์วงศ์
2. เด็กหญิงธนกวรรณ  สิมดี
 
1. นางอังคนา  สีเหนี่ยง
 
954 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงนฤพร  เพ็ชรประไพ
 
1. นายสุกัลย์  งามแสง
 
955 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระวรสาร 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ธาราฉัตร
 
1. นายอัมรินทร์  กล่ำอ่วม
 
956 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กหญิงประกายเพชร  จิตเฉย
 
1. นางสาวพรสวรรค์  แสงจันทร์
 
957 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 1. เด็กหญิงบุญเกิด  คำภา
 
1. นางปราณี  พิมพ์วาปี
 
958 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดสะแกราบ 1. เด็กชายนันทวุฒิ  หล้าน้อย
 
1. นางสาวกฤตยา  พูลทอง
 
959 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม 1. เด็กชายสันติพร  สอนสุภาพ
 
1. นางอารีย์  แสงคำ
 
960 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต 1. เด็กหญิงรัชชดาภรณ์  ปานพรหมมาศต์
 
1. นางวราภรณ์  ทวีกุล
 
961 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 67.25 ทองแดง 8 โรงเรียนซอย3 สาย4 ซ้าย 1. เด็กชายกลัญญ์  อ่อนตะวัน
 
1. นางรุ่งนภา  เถื่อนแจ้ง
 
962 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กชายสมรักษ์   ศรีหนู
 
1. นายสุรศักดิ์   ตับทอง
 
963 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กชายกายสิทธิ์  อินเขาย้อย
 
1. นางสาวอรสา  เปล่งรัศมี
 
964 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  สังหะโค
 
1. นางทองทิพย์  ศรีเมือง
 
965 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรพิทยา 1. เด็กหญิงซาอึน  คิม
2. เด็กหญิงมุทิตา  เหมหอมวงค์
3. เด็กหญิงศศิภา  เปล่งอรุณ
 
1. นางศรัญญา  เปล่งอรุณ
 
966 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธันวา  แก้วพันธุ์อ่ำ
2. เด็กชายพลรัช   วินทชัย
3. เด็กชายสฤษฎ์พงศ์  วังพรม
 
1. นางสุนีย์  ประเสริฐสุข
 
967 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1. เด็กชายคณิสร  ฐิตธรรมสุขกุล
2. เด็กหญิงธิชากร  สุขชาลี
3. เด็กชายสุริยพงศ์  งามพร้อม
 
1. นางนริศรา  เจริญศิริ
 
968 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านสระเตย 1. เด็กหญิงชลธิชา  อินจำปา
2. เด็กหญิงชลาลัย  บัวเขียว
3. เด็กหญิงดลกมล  สายเหล็ก
 
1. นางสมส่วน  เกลียวเงิน
2. นางไฝ  สง่าเมือง
 
969 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 78 เงิน 5 โรงเรียนวัดหนองคู 1. เด็กชายทองษา  โพชะนา
2. เด็กชายธนากร  อุ่นตลาด
3. เด็กชายพีรพัฒน์  สวนอุดม
 
1. นางกาญจณา  จีรังสวัสด์
2. นางอัชนีย์  แจ่มจ้า
 
970 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 75 เงิน 6 โรงเรียนวัดซับเสือแมบ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ม่วงฉิ่ง
2. เด็กหญิงปนัดดา  สุทธิวงษ์
3. เด็กหญิงวิยดา  รุ่งเรือง
 
1. นางประภารัตน์  พูลทองคำ
 
971 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  รู้สมกาย
2. เด็กชายณัฐวัตร  บุตรจินดา
3. เด็กชายอนาวิล  วงษ์เดือน
 
1. นางขวัญยืน  แตงศาสตร์
2. นางนงเยาว์  พรมคล้าย
 
972 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ประตูชัย
2. เด็กชายศุภโชค  สมบูรณ์
3. เด็กชายสมประสงค์  เกิดโพธิ์กะต้น
 
1. นางกุหลาบ  อินทรวงส์สักดิ์
 
973 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายประชารัฐ  จันทะผล
2. เด็กชายวรัชยา  ดำริท์ศิลป์
3. เด็กชายศิรสิทธิ์  สัตยารักษ์
 
1. นางสาวนฤมล  ศรีสนพันธุ์
2. นายนิคม  วัฒนจันทร์
 
974 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านเขาดิน 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  พันธรณีย์
2. เด็กชายศุภกิตติ์  วงษาไชย
3. เด็กหญิงสุวิกาญจน์  อินทรัพย์
 
1. นางน้ำค้าง  พยุง
2. นางพิศมัย  กระตุดเงิน
 
975 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายธนกร  ชัยเครือ
2. เด็กชายนิธิวัทน์  ฉ่ำแสง
3. เด็กชายพศิน  ประเสริฐสุข
 
1. นางวันเพ็ญ  เจริญหลาย
 
976 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบัณฑิตศึกษา 1. เด็กหญิงชนารัตน์   เต๊ะวงศ์
2. เด็กชายชลชาติ   ทรัพย์สมบัติ
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ  แซ่โง้ว
 
1. นางนงลักษณ์   กรุ่นทอง
 
977 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายชาคริต  แป้นสกุล
2. เด็กชายปิยะณัฐ  จันทร์เรือง
3. เด็กชายสรวิชญ์  พิณเสนาะ
 
1. นางยุพา  สิงห์พรหม
2. นางสนอง  ประเสริฐรอด
 
978 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  พันพ่วง
2. เด็กชายจักรภัทร  วิทูรสัญจร
3. เด็กหญิงอาริสา  สรศักดิ์
 
1. นางสุนทร  แอ่งเพชร
 
979 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 67 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านบางงา 1. เด็กชายชัยพร   กองกมล
2. เด็กชายพีรพงษ์   ดิษเดช
3. เด็กชายสุทธินันท์  เจริญอยู่
 
1. นางอุไร   ขำอภัย
 
980 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 67 ทองแดง 15 โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แซงลียา
2. เด็กชายภานุวัฒน์  พรมมา
3. เด็กชายเทพภมร  เนินนาน
 
 
981 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 66 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านกระเบากลัก 1. เด็กชายธนวัช  สร้อยมะลิ
2. เด็กชายธนเทพ  พาละพล
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  ซุ่มมาตร
 
1. นางสาวสุกัญญา  จันทร์ศิริไพบูลย์
 
982 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 65 ทองแดง 18 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กหญิงกฤษฏิชนน์   กาหลง
2. เด็กหญิงทัศนีย์   ยาคำ
3. เด็กหญิงสุพรรษา   สุขใส
 
1. นายสุรศักดิ์   ตับทอง
 
983 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 65 ทองแดง 18 โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กชายธเนศพล  สกุลณี
2. เด็กชายพศุตน์  ศิริวรรณ
3. เด็กชายภาวพุทธิ์  โสจะ
 
1. นางสาวพิจิตรา  เพ็ชรมณี
 
984 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดงพลับ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  พุ่มพวง
2. เด็กชายสุทธีรภัทร  มาลีพันธ์
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ล่องลอย
 
1. นายดำเนิน  เเผ่นเงิน
2. นายไพฑูรย์  เฮงเจริญ
 
985 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองแก้ว 1. เด็กหญิงจารวี  ต่อแต้ม
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  แสนสา
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีประเสริฐ
 
1. นางจิรรัตน์  ชื่นชวน
2. นางิอุไร  น้อยพันธ์
 
986 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1. เด็กชายณรงฤทธิ์  รอดทรัพย์
2. เด็กชายปัญญา  มีสม
3. เด็กชายวรโชติ  สิงห์เรือง
 
1. นางสาวขนิษฐา  รุ่งเรืองวิโรจน์
 
987 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายจิรายุทธ  รัตนวงษ์มงคล
2. เด็กชายทิฏฐิพันธุ์  รุจิโมระ
3. เด็กชายปฏิพัทธ์  ฉิมชาติ
 
1. นายสุระชัย  ไผทพฤกษ์
2. นายไพศาล  สงวนใจ
 
988 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนวัดมุจลินทร์ 1. เด็กหญิงวริสา  พรมสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แน่นอุดร
3. เด็กหญิงสุวนันท์  จันทร์ทร
 
1. นางรัชดาพร  เพชรรัตน์
2. นางวิภา  ธรรมยิ่ง
 
989 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงณภัทร  วัชรพงศธร
2. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  แสงฉาย
3. เด็กหญิงศุภิสรา  สุทธิสังข์
 
1. นายชัยณรงค์  เอกวัฒน์
2. นางสาวพิจิตรา  เพ็ชรมณี
 
990 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนวัดหนองคู 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทะวัน
2. เด็กชายธนภัทร  สร้อยดี
3. เด็กหญิงเจนจิรา  อ้วนโคตร
 
1. นางกาญจณา  จีรังสวัสด์
2. นางอัชนีย์  แจ่มจ้า
 
991 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น 1. เด็กชายกิตติคม  ปิ่นวงศ์ญาติ
2. เด็กชายตะวัน  บุญชี
3. เด็กชายรัตนากร  อุมนันท์
 
1. นางประยงค์  รอนไพริน
2. นางอนงค์  เต๊ะขันหมาก
 
992 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนหนองคู 1. เด็กชายปราการ  ประคองศรี
2. เด็กชายภูริชกานต์  ม้วนไทยสง
3. เด็กชายสุริยะ  ครุฑดำ
 
1. นางวิจิตร  กลิ่นนาค
2. นายสมชาย  กลิ่นนาค
 
993 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนบัณฑิตศึกษา 1. เด็กชายจัตรพักตร์   เจริญเรืองเดช
2. เด็กชายนันทพัฒน์   ภักดิ์ปาน
3. เด็กชายภูมินทร์   บุญญา
 
1. นางนงลักษณ์   กรุ่นทอง
 
994 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนวัดหนองมน 1. เด็กชายพุทธิพงษ์  อัคคะวงษ์
2. เด็กชายศราวุธ  รัศมี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  นาคสกุล
 
1. นางณัฏฐวรรณ  พงษ์พรหม
 
995 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 69 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง 1. เด็กชายธนศิลป์  บุญปั้น
2. เด็กชายพขร  ภูเพ็ชร์
3. เด็กชายพันธกานต์  คชสาร
 
1. นางสาวสุชาดา  สุจินตะกูล
 
996 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 68 ทองแดง 13 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 1. เด็กหญิงพรรภษา  พันธุ์สวัสดิ์
2. เด็กชายวีรภัทร  สวนต่าย
3. เด็กหญิงสุชาวินี  พึ่งธรรม
 
1. นางภาสวรรณ  จันทร์ปาน
 
997 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 68 ทองแดง 13 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีพรหม
2. เด็กชายสรวิชญ์  อ่อนศรี
3. เด็กชายอัลวา  พิมพเคณา
 
1. นางกนกวรรณ  งามแสง
2. นางรันทม  คำชามา
 
998 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 68 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดซับเสือแมบ 1. เด็กหญิงชุรีพร  อ่ำสว่าง
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  เขียวฉิม
3. เด็กชายวิทยา  สายจันทร์
 
1. นางประภารัตน์  พูลทองคำ
 
999 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 68 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดตองปุ 1. เด็กหญิงรมัณยา  โชติวรรณ์
2. เด็กหญิงสุธิดา  พาภักดี
3. เด็กหญิงโยษิตา  โสภณรัตน์
 
1. นางสาวนันทพร  พันธุ์บุตร
 
1000 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 67 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดสระกระเบื้อง 1. เด็กชายยุทธศาสตร์  โกบแก้ว
2. เด็กชายศิริชัย  แทนหา
3. เด็กชายสหธนาคาร  เกิดชัย
 
1. นายปราโมทย์  จันทร์ดี
 
1001 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 67 ทองแดง 17 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายณฐพล  บัวละออ
2. เด็กชายทัพพ์  ทองลุน
3. เด็กชายศุภกรณ์  ภู่ขาว
 
1. นายนิคม  วัฒนจันทร์
 
1002 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 67 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สวัสดี
2. เด็กชายนวสิน  โกยทา
3. เด็กหญิงวิลาสินี  สุขหนู
 
1. นางขวัญยืน  แตงศาสตร์
2. นางนงเยาว์  พรมคล้าย
 
1003 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 67 ทองแดง 17 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 1. เด็กชายจิรายุ  จันทสอน
2. เด็กชายชัชวาล  พรมอ่อน
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  หรรษภิญโญ
 
1. นายชัชวาล  เวชสุวรรณ
2. นางสุนิศา  พรศรี
 
1004 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 1. เด็กชายจักพันธ์  กองสูงเนิน
2. เด็กชายสารัช  คล้อยเจริญศรี
3. เด็กชายอนุพล  บุญจันทร์
 
1. นายบุญสม  อรุณรักษ์
 
1005 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระวรสาร 1. เด็กหญิงชลดา  ทองบุญเจริญ
2. เด็กหญิงเกศกนก  มณี
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชาตินันท์
 
1. นายอัมรินทร์  กล่ำอ่วม
 
1006 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สุขเกษฒ
2. เด็กชายดนัย  จันทร์สะดี
3. เด็กชายธีร์ธวัช  สมบูรณ์ดี
 
1. นายระเบียบ  ศรีโพธิ์น้อย
2. นายสรวุฒิ  บุญเพชร
 
1007 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงจันทนา  ชมสวัสดิ์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พิมพ์จันทร์
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กรรณ์แก้ว
 
1. นางกนกวรรณ  งามแสง
2. นายสุกัลย์  งามแสง
 
1008 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า 1. เด็กชายปฏิพล  ประเพ็ชร์
 
1. นายทนา  แปลกวงศ์
 
1009 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายทินภัทร  มากผล
 
1. นายประยงค์กิตติ  อ่วมป่วน
 
1010 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าแค 1. เด็กชายสิทธิพล  ประจำชาติ
 
1. นางราตรี  ศรีเมืองกลาง
 
1011 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 72.33 เงิน 4 โรงเรียนวัดไผ่แตร 1. เด็กชายฤทธิ์ชัย   อิ่มใจ
 
1. นายทินกร   แก้วไทย
 
1012 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กหญิงนิตดา  มงคลทอง
 
1. นางทองทิพย์  ศรีเมือง
 
1013 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดอนดึง 1. เด็กชายลัญชกร  แก้วเพลีย
 
1. นายชูชีพ  อันทชัย
 
1014 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กชายนพชัย  ฤทธิ์ณรงค์
 
1. นางกุหลาบ  อินทรวงส์สักดิ์
 
1015 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กชายอานุภาพ  กางกร
 
1. นางกุหลาบ  อินทรวงส์สักดิ์
 
1016 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กชายคณิต  จั่นสอน
 
1. นายธนพัฒน์  มีมาก
 
1017 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน 1. เด็กชายวัชรินทร์  ปัญญาใส
 
1. นางฐิติพร  ประธานภรณ์กุล
 
1018 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงอรยา  เลิศชวาลสกุล
 
1. นายธฤษิดา  สำลี
 
1019 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กชายพีรพล  แก้วฝ่ายนอก
 
1. นางสาวภัทราพร  มีสวัสดิ์
 
1020 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า 1. เด็กชายปฏิพล  ประเพ็ชร์
 
1. นายทนา  แปลกวงศ์
 
1021 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายศาสตรา  ผ่องแผ้ว
 
1. นายประยงค์กิตติ  อ่วมป่วน
 
1022 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าแค 1. เด็กชายทนงเกียรติ  แสนดวงดี
 
1. นางนงลักษณ์  มินวงศ์
 
1023 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  หน่ายสังขาร
 
1. นางทองทิพย์  ศรีเมือง
 
1024 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กหญิงอุไรพร  ยิ้มสรรเสริญ
 
1. นายธนพัฒน์  มีมาก
 
1025 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน 1. เด็กชายนรากร  ช่อเข็ม
 
1. นางฐิติพร  ประธานภรณ์กุล
 
1026 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  คชมุทิง
 
1. นายวรศักดิ์  ภูเจริญ
 
1027 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กชายธนธัญ  เจตนา
 
1. นางกุหลาบ  อินทรวงส์สักดิ์
 
1028 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า 1. เด็กชายสุธีระพจน์  เหลืองอร่าม
 
1. นายทนา  แปลกวงศ์
 
1029 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทบอ.สองเหล่าสร้าง 1. เด็กหญิงณิชาพัชร์  ขันทรูป
 
1. นายนิรันด์  เย็นใจ
 
1030 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายเนรมิตร  จันทร์ทอง
 
1. นายประยงค์กิตติ  อ่วมป่วน
 
1031 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กหญิงอาทิตยา  นามมนตรี
 
1. นางทองทิพย์  ศรีเมือง
 
1032 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กหญิงนัทมล  ทองกระจ่าง
 
1. นายวรศักดิ์  ภูเจริญ
 
1033 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กชายวิษณุ  เอี่ยมโฉม
 
1. นางกุหลาบ  อินทรวงส์สักดิ์
 
1034 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กชายปรมัตถ์  สุทธิประภา
 
1. นายธนพัฒน์  มีมาก
 
1035 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม 1. เด็กหญิงยุวดี  จันทร์สีเผือก
 
1. นางรัชวรรณ  นรสิงห์
 
1036 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า 1. เด็กชายสถาพร  พวงเเก้ว
 
1. นายทนา  แปลกวงศ์
 
1037 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กหญิงอังกอร์  ข้อสัง
 
1. นางทองทิพย์  ศรีเมือง
 
1038 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  คชมุทิง
 
1. นางสาวนวลสวาท  เพ็ชร์สุขุม
 
1039 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กชายวิษณุ  เอี่ยมโฉม
 
1. นางกุหลาบ  อินทรวงส์สักดิ์
 
1040 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ความเพียร
 
1. นายทนา  เเปลกวงค์
 
1041 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ 1. เด็กหญิงวรรณวลี  ช้างทอง
 
1. นางภัทนียา  ประภาสโนบล
 
1042 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระวรสาร 1. เด็กหญิงชัญญภัส  คำสอาด
 
1. นายอนุวัฒน์  ใจหนักแน่น
 
1043 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 73 เงิน 4 โรงเรียนวัดท่าแค 1. เด็กชายพีรพล  พูลรอด
 
1. นางวรนุช  ปัญญาเรือง
 
1044 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 73 เงิน 4 โรงเรียนวัดไผ่แตร 1. เด็กหญิงอาภาพร  ตุ้มเที่ยง
 
1. นายทินกร   แก้วไทย
 
1045 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กหญิงศิริพร  หูไว
 
1. นางทองทิพย์  ศรีเมือง
 
1046 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า 1. เด็กหญิงโยษิตา  สมัครการ
 
1. นายทนา  แปลกวงศ์
 
1047 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระวรสาร 1. เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  ทองดอนน้อย
 
1. นายอนุวัฒน์  ใจหนักแน่น
 
1048 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายธนากร  ประชุมสาร
 
1. นายประยงค์กิตติ  อ่วมป่วน
 
1049 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 82.66 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ 1. เด็กหญิงพจมาน  ทองดี
 
1. นายทองใบ  เพ็ชร์ครุฑ
 
1050 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 73.33 เงิน 5 โรงเรียนวัดไผ่แตร 1. เด็กหญิงอาทิตยา   โพธิ์ช่วย
 
1. นายทินกร   แก้วไทย
 
1051 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กหญิงธนาศร  ยาภัย
 
1. นางทองทิพย์  ศรีเมือง
 
1052 ศิลปะ ซออู้ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน 1. เด็กหญิงปัทมพร  อินทร์ทอง
 
1. นางฐิติพร  ประธานภรณ์กุล
 
1053 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า 1. เด็กหญิงพรวลี  สมปอง
 
1. นายทนา  แปลกวงศ์
 
1054 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ 1. เด็กหญิงภูฟ้า  บุญศรีสมบัติ
 
1. นางภัทนียา  ประภาสโนบล
 
1055 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าแค 1. เด็กหญิงทรายแก้ว  เอมโอษฐ
 
1. นางจุฑามาศ  องอาจ
 
1056 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กหญิงเนื้อทอง  ทองศรี
 
1. นางกุหลาบ  อินทรวงส์สักดิ์
 
1057 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กหญิงรัตนา  คุ้มครอง
 
1. นางทองทิพย์  ศรีเมือง
 
1058 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน 1. เด็กหญิงสวิตตา  สิทธิจันทร์
 
1. นางฐิติพร  ประธานภรณ์กุล
 
1059 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า 1. เด็กหญิงเกศสุดา  พันธุ์ดี
 
1. นายทนา  แปลกวงศ์
 
1060 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดมหาสอน"ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์" 1. เด็กชายกฤษดา  แช่มช้อย
 
1. นายสมนึก  บุญคง
 
1061 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พึ่งโพธิ์
 
1. นายทองใบ  เพ็ชร์ครุฑ
 
1062 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 72 เงิน 4 โรงเรียนวัดท่าแค 1. เด็กหญิงนสฤนา  วิเลปะนะ
 
1. นางทิพารัก  จันทรสงคราม
 
1063 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเขาทับควาย    
1064 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมหาสอน"ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์" 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เชื้อพราหมณ์
 
1. นายสมนึก  บุญคง
 
1065 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 1. เด็กชายพสุธร  บุคเคน
 
1. นายเรืองศักดิ์  ชาญจิตร
 
1066 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไผ่แตร 1. เด็กชายทวีเดช   หุ่นเสือ
 
1. นายทินกร   แก้วไทย
 
1067 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กหญิงวรรณษา  น้อยแสง
 
1. นางกุหลาบ  อินทรวงส์สักดิ์
 
1068 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนวัดหนองแก้ว 1. เด็กชายวสันต์  เร่งรัด
 
1. นางภักดี  ฉิมไทย
 
1069 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  เฮงประดิษฐ์
 
1. นายวรศักดิ์  ภูเจริญ
 
1070 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายสมทรัพย์  สวนมาก
 
1. นายประยงค์กิตติ  อ่วมป่วน
 
1071 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กชายอนุวัฒน์  กองเงิน
 
1. นางทองทิพย์  ศรีเมือง
 
1072 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  ปิ่นธานี
 
1. นายทองใบ  เพ็ชร์ครุฑ
 
1073 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. นางสาวกุลณัฐ  สสิกุล
 
1. นายกฤษณะ  ภู่ห้อย
 
1074 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน 1. เด็กชายนันทพงษ์  สิงห์สูง
 
1. นางฐิติพร  ประธานภรณ์กุล
 
1075 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม 1. เด็กชายอภิชาติ  แสงบัวแก้ว
 
1. นางรัชวรรณ  นรสิงห์
 
1076 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กชายโกมล  แสนศักดา
 
1. นางสาวนวลสวาท  เพ็ชร์สุขุม
 
1077 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเทพวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณิชนันทน์  พวงชาติ
 
1. นางสาวฐิติมา  ขุนเเร่
 
1078 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กหญิงเนตรนภา  ดวงจิตร
 
1. นางสาวทองประชิด  ชินบุตร
 
1079 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงรพีพร  หมื่นประเสริฐ
 
1. นางสมนึก  ชุนทอง
 
1080 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ดายงค์
 
1. นางภัทนียา  ประภาสโนบล
 
1081 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กหญิงสุทธินีย์  สุขขะ
 
1. นางสาวทองประชิด  ชินบุตร
 
1082 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พึ่งโพธิ์
2. เด็กชายฐิติรัตน์  ศรีสมบุรณ์
3. เด็กหญิงพจมาน  ทองดี
4. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ดายงค์
5. เด็กหญิงวรรณวลี  ช้างทอง
6. เด็กหญิงศิรประภา  ศรีคำ
7. เด็กชายสุรเชษฐ์  ปิ่นธานี
8. เด็กชายออมสิน  ปึ่งประกายศรี
 
1. นางสาวจินตนา  จีนทวงษ์
2. นายทองใบ  เพ็ชร์ครุฑ
3. นางภัทนียา  ประภาสโนบล
 
1083 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า 1. เด็กหญิงญาดา  วิเท
2. เด็กชายณัฐพงศ์  แช่มช้อย
3. เด็กชายปฏิพล  ประเพ็ชร์
4. เด็กหญิงพรวลี  สมปอง
5. เด็กชายสุธีระพจน์  เหลืองอร่าม
6. เด็กหญิงอาทิตยา  ความเพียร
7. เด็กหญิงเกศสุดา  พันธุ์ดี
8. เด็กหญิงโยษิตา  สมัครการ
 
1. นายทนา  แปลกวงศ์
2. นางสาวอังคณา  ทองดี
 
1084 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กชายชณาวิทย์  รูปเทวินทร์
2. เด็กหญิงณัฐภาพร  ปรางทอง
3. เด็กหญิงธนาศร  ยาภัย
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีวิชัย
5. เด็กชายนลทวัฒน์  เที่ยงคืน
6. เด็กหญิงศิริพร  หูไว
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สมพงษ์สวัสดิ์
8. เด็กหญิงอลิษรา  หน่ายสังขาร
9. เด็กหญิงอาทิตยา  นามมนตรี
 
1. นางกาญจนา  กลั่นเชื้อ
2. นางทองทิพย์  ศรีเมือง
3. นายบุญส่ง  เรืองซ้อน
 
1085 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า 1. เด็กชายกิตติชัย   บ่อชน
2. เด็กชายจตุรวิทย์   เทียนละออ
3. เด็กหญิงญาดา   วิเท
4. เด็กชายณัฐพงศ์   แช่มช้อย
5. เด็กชายปฏิพล  ประเพ็ชร์
6. เด็กชายประพันธ์  นาคแก้ว
7. เด็กชายปัญากร   เหลืองอร่าม
8. เด็กหญิงพรวลี   สมปอง
9. เด็กชายศักรินทร์  สุขกำเนิด
10. เด็กหญิงศิรินทิพย์   สุขกำเนิด
11. เด็กชายสถาพร  พวงแก้ว
12. เด็กชายสุธีระพจน์   เหลืองอร่าม
13. เด็กหญิงอาทิตยา  ความเพียร
14. เด็กหญิงเกศสุดา   พันธุ์ดี
15. เด็กหญิงโยษิตา   สมัครการ
 
1. นายทนา  แปลกวงศ์
2. นางสาวอังคณา  ทองดี
 
1086 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พึ่งโพธิ์
2. เด็กชายฐิติรัตน์  ศรีสมบุรณ์
3. เด็กชายณัฐพงษ์  เพ็ชร์ใส
4. เด็กหญิงดวงกมล  แสนสี
5. เด็กชายธนธรณ์  คงเที่ยง
6. เด็กชายธีชชา  แย้มยงค์
7. เด็กหญิงพจมาน  ทองดี
8. เด็กหญิงภูฟ้า  บุญศรีสมบัติ
9. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ดายงค์
10. เด็กหญิงวรรณวลี  ช้างทอง
11. เด็กชายวุฒิพงษ์  จันทิ
12. เด็กหญิงศิรประภา  ศรีคำ
13. เด็กชายสุรเชษฐ์  ปิ่นธานี
14. เด็กชายอภิวิชญ์  พันธุมิตร
15. เด็กชายออมสิน  ปึ่งประกายศรี
 
1. นางสาวจินตนา  จีนทวงษ์
2. นายทองใบ  เพ็ชร์ครุฑ
3. นางภัทนียา  ประภาสโนบล
4. นายโอภาส  ประภาสโนบล
 
1087 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม 1. เด็กหญิงกนกพร  ติ้วทอง
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แก่นไชย
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  บุญโต
4. เด็กชายธวัชชัย  ไข่ถาวร
5. เด็กชายนพพล  เทียนก้อน
6. เด็กหญิงนราทิพย์  โพธิ์ยิ้ม
7. เด็กชายนฤบดินทร์  วงษ์เด่น
8. เด็กหญิงประภัสสร  คล้ายทอง
9. เด็กหญิงยุวดี  จันทร์สีเผือก
10. เด็กชายรัตติกาล  มหานิยม
11. เด็กหญิงสมิตานันท์  สะอาดพุ่ม
12. เด็กชายสุเทพ  สุขสละ
13. เด็กชายอภิชาติ  แสงบัวแก้ว
14. เด็กหญิงอรปรียา  ภู่เงิน
15. เด็กหญิงเบญจรัตน์  พิมพ์ทอง
 
1. นางรัชวรรณ  นรสิงห์
 
1088 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า 1. เด็กชายกิตติชัย  บ่อชน
2. เด็กชายจตุรวิทย์  เทียนละออ
3. เด็กหญิงญาดา  วิเท
4. เด็กชายณัฐพงศ์  แช่มช้อย
5. เด็กชายปฏิพล  ประเพ็ชร์
6. เด็กชายประพันธ์  นาคแก้ว
7. เด็กชายปัญากร  เหลืองอร่าม
8. เด็กชายพัสกร  เหลืองอร่าม
9. เด็กชายศักรินทร์  สุขกำเนิด
10. เด็กหญิงศิรินทิพย์  สุขกำเนิด
11. เด็กชายสถาพร  พวงแก้ว
12. เด็กชายสุธีระพจน์  เหลืองอร่าม
 
1. นายทนา  แปลกวงศ์
2. นางสาวอังคณา  ทองดี
 
1089 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนดึง 1. เด็กชายจิราพัชร  โคมแก้ว
2. เด็กชายชลสิทธิ์  มีเจตนา
3. เด็กชายชวิน  นิติ
4. เด็กชายชาลี  มงคลเฉลิม
5. เด็กชายยุทธนา  บุญเกิด
6. เด็กชายลัญชกร  แก้วเพลีย
7. เด็กชายวีระวัฒน์  ยอดคำ
8. เด็กชายศุภกร  แก้วเพลีย
9. เด็กชายอัฐพล  เกตุทอง
10. เด็กชายเดชาวิทย์  นิติ
 
1. นายชูชีพ  อันทชัย
 
1090 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมะรุม 1. เด็กชายจิรายุ  อบปัญญา
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เสลาขุนทศ
3. เด็กหญิงชนกสุดา  อนุศรี
4. เด็กหญิงชนาภา  คำพงษ์
5. เด็กชายชลธิศ  ศรีเฉลียว
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  อ่อนน้อม
7. เด็กหญิงดารณี  น้ำดอกไม้
8. เด็กชายทนงค์ศักดิ์  เกตุศรีเผือก
9. เด็กชายนัฐพล  เหน็บใจหาญ
10. เด็กหญิงปิยธิดา  เสวะขุนทศ
11. เด็กหญิงพุธิตา  เชี่ยวชาญ
12. เด็กหญิงภรธิชา  สุขเจริญ
13. เด็กหญิงมลติญา  โพธิสาลี
14. เด็กหญิงลดาวรรณ  มั่นดี
15. เด็กหญิงวิภาวี  อ่อนนุ่ม
16. เด็กหญิงสุกัญญา  หญ้าอ่อนดี
17. เด็กชายสุบิน  อบปัญญา
18. เด็กหญิงสุภาวดี  คำดี
19. เด็กชายอดิศร  ตรัดงาม
20. เด็กหญิงเกศินี  เอิบอิ่ม
 
1. นางปรียา  สุนทราเดชอังกูร
2. นางวรรณา  โพธิ์ช่วย
3. นายวินัย  บุญเรือง
4. นางวีนา  ทองศรี
5. นายสวอง  ชื่นชอบ
 
1091 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสนามไชย 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  สิงหบูรณ์
2. เด็กหญิงกมลรัตน์  ดาวเรือง
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มีเนียม
4. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ใจดี
5. เด็กหญิงกัญวรา  ใจดี
6. เด็กชายชัยวุฒิ  พ่วงวงษ์
7. เด็กชายณเดชน์  คำภีระ
8. เด็กชายธนากร  เกิดผล
9. เด็กชายธีรภัทร  พันธุ์ชื่น
10. เด็กชายนีราพลัช   รอดช่วง
11. เด็กหญิงภัคจิรา  ปิ่นเอก
12. เด็กชายภานุวัฒน์  เขียวหวาน
13. เด็กหญิงศศิกานต์  วงษ์บุตรรอด
14. เด็กชายสถิตย์  เดือนฉาย
15. เด็กหญิงสุนิสา  จันทร์อรุณ
16. เด็กชายอนุกูล  เมืองเจริญ
17. เด็กหญิงอลิสา  มีศิริ
18. เด็กหญิงอัษฎาภรณ์  สายตรง
19. เด็กหญิงเจนจิรา  แจ่มแจ้ง
20. เด็กหญิงแสงเดือน  ดีบุญ
 
1. นางประภา  จันทร์กลั่น
2. นายวิเชียร  วงษ์นิ่ม
 
1092 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กหญิงกฤษณา  น้ำจันทร์
2. เด็กหญิงกัญลญาภรณ์  ยอดฉิม
3. เด็กหญิงณัชชา  ร่วมรักษ์
4. เด็กหญิงดลนภา  วิทยา
5. เด็กชายทนงศักดิ์  หอมหวาน
6. เด็กชายธนากร  กระตุดนาค
7. เด็กหญิงนภาพร  บุญแสง
8. เด็กหญิงนิตยา  อานุภาพ
9. เด็กหญิงบุญจิตรา  บุบผาพวง
10. เด็กหญิงพรกมล  สำเภาทอง
11. เด็กหญิงพิมพาดา  เทพนาคิน
12. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  มาเล
13. เด็กหญิงมนทกานต์  สร้อยมาลัย
14. เด็กชายวศิน  เที่ยงธรรม
15. เด็กชายวัฒนพงษ์  สุขแสงทอง
16. เด็กชายศักดา  ใจกล้า
17. เด็กหญิงศิริพร  เที่ยงธรรม
18. เด็กชายสาธิต  พิมพ์ทอง
19. เด็กชายอนาวิล  สีทอง
20. เด็กหญิงเจนจิรา  เที่ยงธรรม
 
1. นางกมลชนก  เสริมศักดิ์ศรี
2. นางทองทิพย์  ศรีเมือง
3. นางปราณี  ดวงแพง
4. นางสาววันเพ็ญ  กุดเปล่ง
5. นางสาวสุภาพร  ยมสาร
 
1093 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  บุญรอด
2. เด็กชายกษิติ์เดช  เดชสาหร่าย
3. เด็กชายกิตติศักดิ์   ไทยกลัด
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  โพธิสด
5. เด็กหญิงชลลดา  เครือวงษา
6. เด็กหญิงณัฐพร  แก้วจีน
7. เด็กชายตะวัน  อังวะ
8. เด็กชายธีรภัทร  เกตุสุวรรณ
9. เด็กหญิงนภาลัย  เนียมหอม
10. เด็กชายปฏิภาณ  ทรัพย์เชาว์
11. เด็กชายประไพ  วัดเรือง
12. เด็กชายปิยะพร   แป้นพันธ์
13. เด็กหญิงพันธ์ทิพย์  โพธิ์สุวรรณ
14. เด็กชายพีรวิทย์  บัวเรือง
15. เด็กชายภูริช  ธูปกรณ์
16. เด็กหญิงวลัยภรณ์   อารีย์
17. เด็กชายอนุชา  นวลละออ
18. เด็กหญิงอัจฉรา  ศรีบัว
19. เด็กชายอำนาจ  หนูคำ
20. เด็กชายอำนาจ  มากโฉม
 
1. นายประสิทธิ์  จำศิลป
2. นางพรรณอร  มากวงษ์
3. นางฤทัยทิพย์  เกตุพรหมมา
4. นายสุนทร  ขาวใส
5. นางอัญชลี  เผือดผ่อง
 
1094 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู 2500) 1. เด็กชายชาติภูมิ  ภู่ขาว
2. เด็กหญิงณาวิภา  มะยมทอง
3. เด็กหญิงทินภัทร  เส็งเล็ก
4. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  เฉลิมศิลป์
5. เด็กหญิงนุชรวี  วิภาค
6. เด็กหญิงน้ำฝน  ศิริจันทร์
7. เด็กหญิงพรรณราย  ประพันธ์พัฒน์
8. เด็กหญิงพัชรพร   เหลือใหล
9. เด็กชายราเชนท์  ขันท่าจีน
10. เด็กหญิงลิลณี  ผิวผ่ิอง
11. เด็กหญิงวรรณรัตน์  ไชยโย
12. เด็กหญิงวิชชุดา  วิชาชัย
13. เด็กหญิงวิภาวรรณ  มะยมทอง
14. เด็กหญิงวิภาวีั  สุขสม
15. เด็กชายสถาพร  ขันสำลี
16. เด็กหญิงสมใจ  ขุนอินทร์
17. เด็กชายสุวัจ   ดิษฐพันธ์
18. เด็กหญิงอรยา  กลั่นอยู่
19. เด็กหญิงอัมรินทร์  อ่ำกลิ่น
20. เด็กหญิงไอลดา  ศรีทา
 
1. นายธฤษิดา  สำลี
 
1095 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนบ้านบางลี่    
1096 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กชายธีรพัฒน  สายมาตร์
 
1. นายสมจิตร  เนียมประเสริฐ
 
1097 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดชีแวะ 1. เด็กชายนัทธพงศ์  สนเต่า
 
1. นางสาวสุวิมล  อ่วมวิไลย
 
1098 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น 1. เด็กชายธวัชชัย  เพ็งจันทร์
 
1. นางทิพย์วรรณ  บุญเสริม
 
1099 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 82.33 ทอง 4 โรงเรียนวัดดงแก้ว 1. เด็กชายสหรัฐ  พลเลขา
 
1. นายดุสิต  เลิศมานพ
 
1100 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 80.67 ทอง 5 โรงเรียนวัดดงสวอง 1. เด็กชายธนาวันท์  สีพูล
 
1. นางศรินทิพย์  สาระพันธุ์
 
1101 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 80.33 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคลองเกตุ 1. เด็กชายธนศักดิ์  สุขเกษม
 
1. นางอารี  ดวงแก้ว
 
1102 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนวัดบ้านทราย 1. เด็กชายปฏิภาณ  เปลี่ยนสมัย
 
1. นางนงเยาว์  เติมสินสุข
 
1103 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนหนองคู 1. เด็กชายธีรศักดิ์  พันธ์วิชัย
 
1. นางวิจิตร  กลิ่นนาค
 
1104 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 78.76 เงิน 9 โรงเรียนกําจรวิทย์ 1. เด็กชายพรมเทพ   หล้าแดง
 
1. นางการะเกต   บุญยรัตนิกร
 
1105 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 78.67 เงิน 10 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กชายณัฐพล  มีพ่วง
 
1. นางสาวลลิตา  สวัสดิ์ชัย
 
1106 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 77.33 เงิน 11 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กชายนิวัฒน์  สายศรี
 
1. นางทองทิพย์  ศรีเมือง
 
1107 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 75.67 เงิน 12 โรงเรียนวัดดงน้อย 1. เด็กชายดิศรย์  แจ้งนพภา
 
1. นางทัศนีย์  ปรานสุจริต
 
1108 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 75.67 เงิน 12 โรงเรียนวัดสระกระเบื้อง 1. เด็กชายภูวดล  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นางอรัญญา  ทองทาสี
 
1109 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดหนองปลาดุก 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์  จันทร์สุพรม
 
1. นางอุบล  นาคสกุล
 
1110 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1. เด็กชายวีรพงษ์  ต้นวงศ์
 
1. นายชำนาญ  ชาวข้าวไร่
 
1111 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดคอกกระบือ (จอมประชาสรรค์) 1. เด็กชายธีรภัทร์  สายสุ่ม
 
1. นายนเรศ  แก้วแดงดี
 
1112 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนพิบูลปัทมาคม 1. เด็กชายสุรศักดิ์  เสือเงิน
 
1. นางวชิรา  ช่างหิน
 
1113 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก 1. เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  มั่นคง
 
1. นางสาวอริสสรา  ปั้นอยู่
 
1114 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง 1. เด็กชายสายฟ้า  พุ่มพฤกษ์
 
1. นายอนุสรณ์  ชูศรี
 
1115 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กชายไพศาล  คุ้มเขต
 
1. นางทองทิพย์  ศรีเมือง
 
1116 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโคกลำพานวิทยา 1. เด็กชายสมบูรณ์   วิมล
 
1. นางรัตนา   กางกรณ์
 
1117 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 77.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กชายสันติ  เพชรมีดี
 
1. นางสาวสุนิสา  มุสิกะสิน
 
1118 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กชายกฤษณะ  พันธุมาศ
 
1. นายสมจิตร  เนียมประเสริฐ
 
1119 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 1. เด็กชายจักรพงษ์  พานทอง
 
1. นางวราภรณ์  ทุนทุสวัสดิ์
 
1120 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแขม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองอร่าม
 
1. นางอุไรวรรณ  เกตุพิจิตร
 
1121 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกําจรวิทย์ 1. เด็กหญิงธิติมา   แสนโสม
 
1. นางการะเกต   บุญยรัตนิกร
 
1122 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านทราย 1. เด็กหญิงชลกาลต์  สอนสุข
 
1. นางนงเยาว์  เติมสินสุข
 
1123 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น 1. เด็กหญิงศิรินยา  แตงไทยทอง
 
1. นางทิพย์วรรณ  บุญเสริม
 
1124 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนวัดชีแวะ 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  เนตร์บุญ
 
1. นางสาวสุวิมล  อ่วมวิไลย
 
1125 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงอภิญญา  สุวรรณวงศ์
 
1. นางประภัสสร  รูโปบล
 
1126 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83.33 ทอง 7 โรงเรียนวรพิทยา 1. เด็กหญิงมยุรินทร์  สร้อยวงษ์
 
1. นางดรรชนี  ปิ่นงาม
 
1127 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82.67 ทอง 8 โรงเรียนวัดสะแกราบ 1. เด็กหญิงพจนีย์  ทองใบใหญ่
 
1. นางสาวสุจิตรา  จรรยา
 
1128 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81.33 ทอง 9 โรงเรียนวัดหนองพิมาน 1. เด็กหญิงกรชกรณ์  ตันติราพันธ์
 
1. นายอดุลย์  จงสวัสดิ์
 
1129 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80.67 ทอง 10 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กหญิงปนัดดา  ท้อมทำ
 
1. นายสมจิตร  เนียมประเสริฐ
 
1130 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนซอย5 สาย2ซ้าย 1. เด็กหญิงฐิติมา  วงษ์ละมัย
 
1. นางอัมพร  สุขโข
 
1131 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 79.67 เงิน 12 โรงเรียนวัดหนองคู 1. เด็กหญิงธัญชนก  สงคราม
 
1. นางรัชนีวรรณ์  เวียงสมุทร
 
1132 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 79.33 เงิน 13 โรงเรียนวัดดงน้อย 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ชูยา
 
1. นางทัศนีย์  ปรานสุจริต
 
1133 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 78.33 เงิน 14 โรงเรียนวัดสระกระเบื้อง 1. เด็กหญิงศิรประภา  ศักดิ์ขวา
 
1. นางอรัญญา  ทองทาสี
 
1134 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 76.67 เงิน 15 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 1. เด็กหญิงจิรกนกกาญจน์  หมทอง
 
1. นางภาราดา  สวัสดี
 
1135 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 76.33 เงิน 16 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กหญิงอภิราภา   พุ่มเข็ม
 
1. นางสาวมลฤดี   ปานโพธิ์
 
1136 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 76.33 เงิน 16 โรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ 1. เด็กหญิงอทิตยาพร  สีมันตา
 
1. นายมนัส  ทองทา
 
1137 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 18 โรงเรียนบ้านดอนดึง 1. เด็กหญิงดวงพร  ฉลาดจัด
 
 
1138 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนพิบูลปัทมาคม 1. เด็กหญิงณัฐฌา  ตางาม
 
1. นางวชิรา  ช่างหิน
 
1139 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กหญิงณัชญา  ขุนพิทักษ์
 
1. นายสมจิตร  เนียมประเสริฐ
 
1140 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กหญิงเกวลี   ลายเอี่ยม
 
1. นางสาวมลฤดี  ปานโพธิ์
 
1141 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนซอย3 สาย4 ซ้าย 1. เด็กหญิงอภิญา  คำชำนาญ
 
1. นางรุ่งนภา  เถื่อนแจ้ง
 
1142 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 84.67 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  พามา
 
1. นางสาวสุนิสา  มุสิกะสิน
 
1143 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 82.67 ทอง 5 โรงเรียนวัดหนองกระเบียน 1. เด็กหญิงดอกแก้ว  เพิดขุนทด
 
 
1144 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง 6 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 1. เด็กหญิงณัฐมล  บุญรับ
 
1. นายเรืองศักดิ์  ชาญจิตร
 
1145 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 1. เด็กหญิงสุพัฒตรา  โคตรวงษ์
 
1. นางภาราดา  สวัสดี
 
1146 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน 1. เด็กหญิงนลัทพร  อารีย์
 
1. นายวิเชียร  ปาลวัฒน์
 
1147 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กหญิงปวรา  จิตต์ศิลป์
 
1. นายทนงศักดิ์  สนโสม
 
1148 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 1. เด็กหญิงยุพิน  มั่นมี
 
1. นางวราภรณ์  ทุนทุสวัสดิ์
 
1149 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่แตร 1. เด็กชายทวีเดช   หุ่นเสือ
 
1. นายทินกร   แก้วไทย
 
1150 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น 1. เด็กชายธวัชชัย  เพ็งจันทร์
 
1. นางทิพย์วรรณ  บุญเสริม
 
1151 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนพิบูลปัทมาคม    
1152 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดหนองบัวขาว 1. เด็กชายอานนท์  บุญกว้าง
 
1. นายสมชาย  คุ้มทอง
 
1153 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กหญิงเนตรนภา  สินโพธิ์
 
1. นายเจริญ  เพชรดี
 
1154 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตรฯ 1. เด็กหญิงประภาพร   ดวงทอง
 
1. นางสาวเบญจวรรณ   ภักดีนวล
 
1155 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสำราญ 1. เด็กหญิงจุติมา  ปารมีศรี
 
1. นายภูวเดช  จารุภัทรภักดี
 
1156 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดชีแวะ 1. เด็กหญิงบัวเงิน  รักสวน
 
1. นางสาวสุวิมล  อ่วมวิไลย
 
1157 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไผ่แตร 1. เด็กหญิงแสงมะนี  หุ่นเสือ
 
1. นายทินกร   แก้วไทย
 
1158 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 62 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ 1. เด็กหญิงชฎาพร  ครองราช
 
1. นายมนัส  ทองทา
 
1159 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนพิบูลปัทมาคม 1. เด็กหญิงสิริภัสร์  ประสานเสียง
 
1. นางวชิรา  ช่างหิน
 
1160 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดหนองบัวขาว 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เครือวงศ์ษา
 
1. นายสมชาย  คุ้มทอง
 
1161 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  สุขันธ์
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  บุณยรัตน์วณิช
 
1162 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กหญิงอัญชลี  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวสุนิสา  มุสิกะสิน
 
1163 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กชายธนภูมิ  โพธิ์กะต้น
 
1. นางวรารัตน์  พุทธศิริ
 
1164 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กชายพงศภัค  วงค์ธัญญรัตน์
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  บุณยรัตน์วณิช
 
1165 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดงแก้ว 1. เด็กชายสหรัฐ  พลเลขา
 
1. นายดุสิต  เลิศมานพ
 
1166 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น 1. เด็กชายธวัชชัย  เพ็งจันทร์
 
1. นางทิพย์วรรณ  บุญเสริม
 
1167 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดชีแวะ 1. เด็กชายเกรียงไกร  ด้วงนิล
 
1. นางสาวสุวิมล  อ่วมวิไลย
 
1168 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองบัวขาว 1. เด็กชายชยากร  เครือวงษา
 
1. นายสมชาย  คุ้มทอง
 
1169 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กชายณัฐพล  มีพ่วง
 
1. นางธัญชนก  ชอบประดิษฐ์
 
1170 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไผ่แตร 1. เด็กชายทวีเดช   หุ่นเสือ
 
1. นายทินกร   แก้วไทย
 
1171 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กชายภัทรภณ  ผกาหลง
 
1. นางทองทิพย์  ศรีเมือง
 
1172 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดอัมพวัน 1. เด็กชายคมสัน  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางสุจินตนา  โยวบุตร
 
1173 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  วิสาพล
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  บุณยรัตน์วณิช
 
1174 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  วงศ์แสง
 
1. นางสาวสุนิสา  มุสิกะสิน
 
1175 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กหญิงวิภาพร  รอดพันธ์
 
1. นางจินตนา  ประเสริฐศรี
 
1176 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง 1. เด็กหญิงจตุพร  ซอพรมราช
 
1. นางขนิษฐา  คุ้มทอง
 
1177 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตรฯ 1. เด็กหญิงศรีญาภรณ์   ศรีษะ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ   ภักดีนวล
 
1178 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 1. เด็กหญิงพีรดา  สมบุญ
 
1. นางนิศารัตน์  โกมลสวัสดิ์
 
1179 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กหญิงเนตรนภา  สินโพธิ์
 
1. นายเจริญ  เพชรดี
 
1180 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น 1. เด็กหญิงศิรินยา  แตงไทยทอง
 
1. นางทิพย์วรรณ  บุญเสริม
 
1181 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสะแกราบ 1. เด็กหญิงอาริสา  จิตรถวิล
 
1. นางสาวหัสยา  นิ่มโชคชัยเจริญ
 
1182 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนวัดดงสวอง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  คลังระหัด
 
1. นางศรินทิพย์  สาระพันธุ์
 
1183 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนวัดไผ่แตร 1. เด็กหญิงพรนภา  เที่ยงมาก
 
1. นายทินกร   แก้วไทย
 
1184 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 1. เด็กหญิงบุณยนุช  บุรีเรือง
 
1. นางจิตตานันท์  มั่งคั่ง
 
1185 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนหนองคู 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  เฉลิมบุญ
 
1. นางวิจิตร  กลิ่นนาค
 
1186 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1. เด็กหญิงแตงกวา  ยืนทน
 
1. นายชำนาญ  ชาวข้าวไร่
 
1187 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนวัดหนองหอย 1. เด็กหญิงพิยดา  จิตรเฉย
 
1. นายศราวุธ  ถินจันทร์
 
1188 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 9 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วันทอง
 
1. นางประภัสสร  รูโปบล
 
1189 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 10 โรงเรียนวัดไผ่แตร 1. เด็กหญิงนงลักษณ์   ดวงเกตุ
 
1. นายทินกร   แก้วไทย
 
1190 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงภรณ์จิรัตน์  จิตต์แก้วแท้
 
1. นางสมนึก  ชุนทอง
 
1191 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตรฯ 1. เด็กหญิงจรวยพร   อุดมผล
 
1. นางสราญจิตต์    เกตุรัตน์
 
1192 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนพิบูลปัทมาคม 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กระกอบทอง
 
1. นางวชิรา  ช่างหิน
 
1193 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดชีแวะ 1. เด็กหญิงบัวเงิน  รักสวน
 
1. นางสาวสุวิมล  อ่วมวิไลย
 
1194 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กชายธันวากร  สีลาวัน
 
1. นางทองทิพย์  ศรีเมือง
 
1195 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กหญิงวิภาพร  รอดพันธ์
 
1. นางอังคณา  พัฒนวรชัยศรี
 
1196 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กหญิงสุริสา  จำปาพันธ์
 
1. นางจินตนา  ประเสริฐศรี
 
1197 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพระวรสาร 1. เด็กหญิงเกษร  เชียงดี
 
1. นางสุดเฉลียว  บุญคง
 
1198 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดงสวอง 1. เด็กชายกฤษดา  วิมล
2. เด็กชายกษิดิศ  สายดำ
3. เด็กหญิงกัญญาวีร์  พิมล
4. เด็กหญิงขนิษฐา  คลังระหัด
5. เด็กชายจิระวัฒน์  บัวทอง
6. เด็กหญิงณัฐวรรณ  แก๊บทอง
7. เด็กหญิงณัฐศยามล  หันธะนะวงษ์
8. เด็กชายทรงพล  ดีมี
9. เด็กชายธนาวันท์  สีพูล
10. เด็กหญิงธิญาดา  พึ่งประยูร
11. เด็กชายธีรวุฒิ  แหวนหล่อ
12. เด็กชายธีรศักดิ์  สินสมุทร
13. เด็กหญิงปริฉัตร  สินพันธ์
14. เด็กหญิงปะริชาติ  ธรรมวงษ์
15. เด็กหญิงปัจณิตา  เลขนอก
16. เด็กหญิงปานตะวัน  บุษบา
17. เด็กหญิงรุ่งทิวา  แดงวงษ์
18. เด็กหญิงฤทัย  ธรรมวงษ์
19. เด็กหญิงวรพรรณ  โฉมงาม
20. เด็กชายวิษณุ  คุสเดช
21. เด็กหญิงศิริวรรณ์  ศรีประจำ
22. เด็กหญิงสริตา  ธัญญผล
23. เด็กชายสหรัฐ  แสงเปี่ยม
24. เด็กชายสิทธิกร  สุภาษิต
25. เด็กหญิงสุนิสา  ทองศรี
26. เด็กหญิงสุมิตรา  จันทร์ดา
27. เด็กหญิงสโรชา  แสวงลาภ
28. เด็กหญิงอทิตยาภรณ์  บัวศรี
29. เด็กหญิงอนัญญา  จีนรัมย์
30. เด็กชายอนุสรณ์  เรียนเวช
31. เด็กชายอะทิตย์  เทศแจ่ม
32. เด็กชายเอกชัย  ธาตุทอง
 
1. นายประคอง  แสวงเจริญ
2. นางวาสนา  หลีทองหล่อ
3. นางศรินทิพย์  สาระพันธุ์
 
1199 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขจรกลิ่น
2. เด็กชายกิตติพงษ์  สนธิมูล
3. เด็กหญิงชลันดา   มานิตย์
4. เด็กหญิงนพมาศ   มีผล
5. เด็กชายนรเศรษฐ  แสงบัวเผื่อน
6. เด็กชายพรพงษ์  เงินพงษ์
7. เด็กหญิงมัลลิกา  วงษ์เหมือน
8. เด็กชายวัชรพงษ์  ขันฐี
9. เด็กชายวิริยะ  แสงอรุณ
10. เด็กหญิงสุทธนุช  ทับผึ้ง
 
1. นางสาวพรรณราย    เพิ่มพูล
2. นางสาวศุภลักษณ์   เวชสุวรรณ
3. นางเพ็ชรี   นิ่มโชคชัยเจริญ
 
1200 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจินดารัตน์ 1. เด็กหญิงธนพร  รอบรัมย์
2. เด็กชายธิติ  สำอางทรง
3. เด็กหญิงพรรณวษา  ชดช้อย
4. เด็กชายมนัสชัย  อึ่งผิว
5. เด็กหญิงรินรดา  นาคงาม
6. เด็กชายวริทธิ์  คำนวนพร
7. เด็กหญิงสิริกร  สูรชูติกาล
8. เด็กหญิงสิริกัญยา  วงศ์โสม
9. เด็กชายอรรถชัย  ดีดา
10. เด็กชายอาชา  ชอบคุย
 
1. นายนิคม  แย้มประดิษฐ์
 
1201 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กลิ่นสะอาด
2. เด็กชายธนากร  ภู่พวง
3. เด็กชายธีรภัทร  ทรงงาม
4. เด็กหญิงนันทวรรณ  บุญประจวบ
5. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  อนุกูล
6. เด็กหญิงศศิวิมล   ชัยสาธร
7. เด็กหญิงสิริภรณ์   สิงห์ป้อม
8. เด็กชายอภินันท์  เพชรสีจา
 
 
1202 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายกชสกร   กล่ำมี
2. เด็กหญิงจรรยารัตน์  กุลแสนเต่า
3. เด็กหญิงจุติพร   ศรีสุพรรรณ์
4. เด็กหญิงณัฐกานต์    นัทธี
5. เด็กชายณัฐภาส   นิลพิทักษ์
6. เด็กชายพรรถพงษ์   ศรัทธา
7. เด็กหญิงวิภูสนา  เนียมงาม
8. เด็กชายเจนณรงค์   ดีอินทร์
 
1. นางสาวพรรณราย   เพิ่มพูล
2. นางสาวศุภลักษณ์   เวชสุวรรณ
3. นางเพ็ชรี  นิ่มโชคชัยเจริญ
 
1203 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง 1. เด็กหญิงชนิสรา   พรมอินทร์แก้ว
2. เด็กหญิงนิรชา   แสงพงษ์
3. เด็กหญิงปณิตา   มั่นธรรม
4. เด็กหญิงปิยธิดา   มั่งคั่ง
5. เด็กหญิงสุรัญชนา   สีเอี่ยม
6. เด็กหญิงอรดี   เกตุชม
 
1. นางทับทิม  กรอบทอง
2. นางวิรวรรณ  กุลวงษ์
3. นางสาวสุณี  ปั้นอยู่
 
1204 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนจินดารัตน์ 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  จันทะคัด
2. เด็กหญิงมณีพร  หยดย้อย
3. เด็กหญิงรธิดา  สอนบุตร์
4. เด็กหญิงสิริวิมล  ไตรโสม
5. เด็กหญิงอรัญสิญา  ทรัพย์สุทธิ์
6. เด็กหญิงฮิโตมิ  คายาโน่
 
1. นางพรรณราย  อินทรนัฎ
 
1205 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  จันทร์ขาว
2. เด็กชายนัทพล  แสงทอง
3. เด็กหญิงประกายวรรณ  จันทร์ขาว
4. เด็กชายศุภศิลป์  ดำคลองตัน
5. เด็กชายสุรเชษฐ์  แก้วสุก
6. เด็กหญิงไพลิน  ศรีวิเศษ
 
1. นางสาวภัทราพร  มีสวัสดิ์
 
1206 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระกระเบื้อง 1. เด็กหญิงชาลิณี  อุลิต
2. เด็กหญิงพรกมล  บุญยิ่ง
3. เด็กหญิงพรนภา  เกตุเผือก
4. เด็กหญิงศิรประภา  ศักดิ์ขวา
5. เด็กหญิงสุจิตรา  ด้วงมหาสอน
6. เด็กหญิงสโรชา  บุญประกอบ
7. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  เสมาฉิม
 
1. นายปราโมทย์  จันทร์ดี
2. นางวันเพ็ญ  จันทร์ดี
3. นางสุดารัตน์  ดวงดี
4. นางอรัญญา  ทองทาสี
 
1207 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงชลธิชา  หอมจันทร์
2. เด็กหญิงนงนภัส  บุตรลา
3. เด็กหญิงบงกช  เข้มกำลัง
4. เด็กหญิงประภัสสร  เย็นทรวง
5. เด็กหญิงมนรดา  ภูมิรัตน์
 
1. นางสาวพรรณราย  เพิ่มพูล
2. นางสาวศุภลักษณ์  เวชสุวรรณ
3. นางเพ็ชรี  นิ่มโชคชัยเจริญ
 
1208 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกองบินโคกกะเทียม 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สุขศรี
2. เด็กหญิงดวงฤดี  มโนสุจริต
3. เด็กหญิงดาวริน  บุญธรรม
4. เด็กหญิงปวริศา  แสวงหา
5. เด็กหญิงศศิมา  อ่อนศรี
6. เด็กหญิงอรัญญา  แทนลำ
 
1. นางพรสวรรค์  พงศ์อัมพรศรี
2. นางรัตนา  ไหมแพง
3. นายศรี  ศรีอมรศาสน์
 
1209 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนวัดคลองเม่า 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  มีหิรัญ
2. เด็กหญิงธาราทิพย์  ทรัพย์บัว
3. เด็กหญิงธิมาพร  ชำนาญหมอ
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สุขสิงห์
5. เด็กหญิงเนตรนภา  ศิริพรทุม
 
1. นายมานะ  วงค์สวัสดิ์
 
1210 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 72 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงนาตยา  แย้มวัตร
2. เด็กหญิงนิลเนตร์  ดิษผดุง
3. เด็กหญิงลลิตา  ทุวนุช
4. เด็กหญิงสุธาสินี  ทศพร
5. เด็กหญิงสุนารี  บุทโรจน์
6. เด็กหญิงสุพัตรา  อยู่เย็น
7. เด็กหญิงอริสา  สามิภักดิ์
 
1. นางชลาลัย  ไทยานันท์
2. นางสาวลลิตา  สวัสดิ์ชัย
3. นางวัชรมน  ยิ่งเจริญ
4. นางสาวสุธาสินี  ปานทอง
 
1211 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนจินดารัตน์ 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  สมดี
2. เด็กหญิงจุฑามณี  ดาราโพธิ์
3. เด็กหญิงชัญญานุช  เมยทะแค
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  หิรัณยรัชต์
5. เด็กหญิงนันท์นภัส  เอื้อศรีธนากร
6. เด็กหญิงมลฤดี  เครือครู่ย
7. เด็กหญิงศุภธิดา  งามพันธุ์ดิศร
8. เด็กหญิงสุทธิดา  สิงห์โต
 
1. นายนิคม  แย้มประดิษฐ์
 
1212 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลสงเคราห์ 1 1. นางสาวชลธิชา   พูนผล
2. เด็กหญิงมธุรส  โพธิ์วัด
3. เด็กหญิงมาลินี  ครองคาราวะ
4. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  นัตเสน
5. เด็กหญิงสุนีย์  สมาคม
 
1. นางประภา  วรสุขขัง
 
1213 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพระวรสาร 1. เด็กหญิงกนกพร  โฉมจันทร์
2. เด็กหญิงชนิตา  กลิ่นราตรี
3. เด็กหญิงบริสุทธิคุณ  คุ้มม่วง
4. เด็กหญิงวรรณวิไล  กิ่งมะลิ
5. เด็กหญิงศศิธร  ประยงค์หอม
6. เด็กหญิงสุกฤตา  จุ้ยอินทร์
 
1. นางสุดเฉลียว  บุญคง
 
1214 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงจิดาภา  แก้วมุกดา
2. เด็กหญิงชญานินท์  ศรีสิงห์
3. เด็กหญิงชนิดาภา  ทำคำภา
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รอดทองดี
5. เด็กหญิงณัฏฐ์กรปรียา  เจียมทอง
6. เด็กชายณัฐภาส  นิลพิทักษ์
7. เด็กหญิงธนาพร  ตระสินธุ์
8. เด็กหญิงธมลวรรณ  ศักดี
9. เด็กหญิงนงนภัส  บุตรลา
10. เด็กชายนรเศรษฐ  แสงบัวเผื่อน
11. เด็กหญิงปรีดาภรณ์  สุขเจือ
12. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  รวบรวม
13. เด็กชายพรพงษ์  เงินพงษ์
14. เด็กหญิงภคนันท์  คู่ศักดิ์สกุล
15. เด็กหญิงภาคินี  คู่ศักดิ์สกุล
16. เด็กชายเจนณรงค์  ดีอินทร์
 
1. นางกนกวรรณ  งามแสง
2. นางขวัญชนก  จินดากุล
3. นางสาวพรรณราย  เพิ่มพูล
4. นางสาวศุภลักษณ์  เวชสุวรรณ
5. นางเพ็ชรี  นิ่มโชคชัยเจริญ
 
1215 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร 1. เด็กหญิงจรัสพร  กลิ่นจันทร์
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  อยู่สบาย
3. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  แสงเชาว์
4. เด็กหญิงดารณีรัตน์  สาสกุล
5. เด็กชายพงศกร  สีวิสัย
6. เด็กหญิงรพีพลอย  นิลกระจ่าง
7. เด็กชายวรพล  รุ่งเรือง
8. เด็กหญิงวริศรา  เทศสกุล
9. เด็กชายศราวุธ  บุญสอาด
10. เด็กหญิงศันสนย์  บุญมี
11. เด็กหญิงศิรินาถ  บุญสอาด
12. เด็กชายศิวกร  คำซื่อ
13. เด็กหญิงอรอนงค์   ชูผกา
14. เด็กหญิงอริสา  กองแก้ว
15. เด็กหญิงอริสา  ท้วมวงษ์
16. เด็กชายอินทัช  มั่งคั่ง
 
1. นางสุพิชฌาย์  เหลืองบุศราคัม
 
1216 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงชลดา  คล้ายมุข
2. เด็กชายธวัฒชัย  เฉลิมทรัพย์
3. เด็กหญิงฝนทิพย์  อุทธา
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  ศรีดี
5. เด็กชายศุภชัย  ปิ่นวงศ์
6. เด็กหญิงสุรีพร  พุ่มพฤกษ์
7. เด็กหญิงสโรชา  เพ็ชรพูล
8. เด็กหญิงอรุศรา  หอทับทิม
9. เด็กหญิงอัสราพรรณ  หอทับทิม
10. เด็กหญิงเกศรินทร์   อารีวงษ์
 
1. นายธฤษิดา  สำลี
 
1217 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนดึง 1. เด็กหญิงกนกพร  พรมดี
2. เด็กชายกฤษดา  ฉลาดจัด
3. เด็กหญิงจารุณี  จันทรี
4. เด็กชายจิรายุส  หอมจันทร์
5. เด็กหญิงชยานันท์  บุญมีมิตร
6. เด็กชายธนกิต  ระเบียบงาม
7. เด็กชายพรเทพ  ฉลาดทำ
8. เด็กหญิงพิมพ์นภา  ยิ่งดัง
9. เด็กหญิงมัณฑนา  เจริญสุข
10. เด็กชายศรพิทักษ์  ยาทอง
11. เด็กชายอนุชิต  ศรีผึ้ง
12. เด็กหญิงอรอนงค์  จันทองเทศ
13. เด็กหญิงโสลญา  ช่อเข็ม
 
1. นายคฑาวุฒิ  เขียววิลัย
 
1218 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 79.75 เงิน 5 โรงเรียนพระวรสาร 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  มั่งมี
2. เด็กหญิงขวัญนุช  ชวนลำลึก
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  ไผ่พรหม
4. เด็กหญิงจิราพัชร  คุ้มคง
5. เด็กหญิงชนาพร  ชูแสง
6. เด็กหญิงนภัสรา  เหลืองาม
7. เด็กหญิงปานิสรา  โตภูเขียว
8. เด็กหญิงพรนภา  ทองคำน้อย
9. เด็กหญิงพรรณนาราย  ยอดคำ
10. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แซสันเทียะ
11. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  สิลาวัน
12. เด็กหญิงศศิธร  พานทอง
13. เด็กหญิงสุพัชรา  พรหมประดิษฐ์
14. เด็กหญิงอริศรา  พันธ์ทอง
15. เด็กหญิงอโนชา  คุ้มจันทร์
 
1. นางสุดเฉลียว  บุญคง
 
1219 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   มั่นธรรม
2. เด็กชายกรวิทย์  ด้วงเจริญ
3. เด็กชายคณิศร  ครอบแก้ว
4. เด็กหญิงจิรวัสสา   วัฒน์วันทนา
5. เด็กชายชนพล  สมงาม
6. เด็กหญิงชมพูนุช  เรืองชัย
7. เด็กหญิงชลธิชา   ศรีเพ็งแก้ว
8. เด็กชายณัฐพงศ์   อินทร์สวน
9. เด็กหญิงธันย์ชนก   สุวรรณศรี
10. เด็กหญิงนพรัตน์   กองแก้ว
11. เด็กชายนิติธรรม  อมรักษ์
12. เด็กชายนิธิวัฒน์   สุทธิเจริญ
13. เด็กชายพรเทพ  ขยันกิจ
14. เด็กหญิงลลิตา  เกิดพงษ์
15. เด็กชายวงศกร  แห้วสกุล
16. เด็กชายสานิตย์  พุ่มพฤกษ์
 
1. นางสาวกุสุมา  แสงประดิษฐ์
2. นางสาวจำเนียร  ทรัพย์ประเสริฐ
3. นางทับทิม  กรอบทอง
4. นางสุนีย์  พันธ์ทอง
5. นายอนุสรณ์  ชูศรี
 
1220 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 74.75 เงิน 7 โรงเรียนวัดท่าแค 1. เด็กหญิงจิดาภา  เรืองนิล
2. เด็กชายชยุตม์  วานุนาม
3. เด็กหญิงชลธิชา  สิงหฬ
4. เด็กหญิงชลธิชา  พรเอนก
5. เด็กหญิงณัชชา  เรืองหิรัญ
6. เด็กชายต้นตระกานต์  สมพันธ์
7. เด็กหญิงพัชราภา  โพธิสัมฤทธิ์
8. เด็กหญิงมนิดา  น้อยสถิตย์
9. เด็กหญิงยอดตอง  พระศรี
10. เด็กหญิงวลีรัตน์  พรหมเขียว
11. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ใยสำลี
12. เด็กหญิงสุรัตนา  ยี่สุ่น
13. เด็กหญิงเกษราภรณ์  เนียมสุข
 
1. นางณัฐชไม  เธียรสำราญ
2. นางทิพารัก  จันทรสงคราม
3. นางราตรี  ศรีเมืองกลาง
 
1221 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 73.75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโคกตูม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ใจแสน
2. เด็กหญิงนิภาพร  ลาเหลา
3. เด็กหญิงพรรณษา  โคกเพ็ชร
4. เด็กหญิงภัทรวดี  พรมทอง
5. เด็กหญิงศรีวตาภรณ์  ภูมรินทร์
6. เด็กหญิงศศิธร  เย็นฉ่ำ
7. เด็กหญิงเกศกนก  วงศ์เวียน
8. เด็กหญิงเปรมศิริ  แตงรอด
 
1. นางจารุณี  เทวินทรานนท์
2. นางพยุง  ควันทอง
3. นางเรณู  รอดทองดี
 
1222 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนจินดารัตน์ 1. เด็กหญิงจารวี  พูลแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  หนองบัวล่าง
3. เด็กหญิงธัญพร  วงษ์พานิช
4. เด็กหญิงวิภวานี  จำเนียร
5. เด็กหญิงสุระอะนง  สายสินธุ์ชัย
6. เด็กหญิงออเดย์ โมนิค  ปราณี ดูบูโลซ์
 
1. นางพรรณราย  อินทรนัฎ
 
1223 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงกนิษฐา  สังมิ
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ภู่ทับทิม
3. เด็กหญิงดลนภา  ใจเจริญ
4. เด็กชายนันทวัฒน์  ใจเจริญ
5. เด็กหญิงวรดา  ผิวผ่อง
6. เด็กหญิงวันวิษา  ชื่นชม
7. เด็กหญิงสุนิตา  อิืนทานี
8. เด็กหญิงสุพัตรา  ออกแมน
9. เด็กชายสุเมธ  พุ่มพฤกษ์
10. เด็กหญิงอรุณี  หอทับทิม
 
1. นายธฤษิดา  สำลี
2. นางผ่องศรี  บุญมา
3. นางสุมนา  ศุภประเสริฐ
 
1224 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 1. เด็กหญิงกรรณยาวรรณ  สุวรรณโน
2. เด็กหญิงกิตติมา  พีพืช
3. เด็กชายชัยสิทธ์  สุขเกษม
4. เด็กหญิงชุติมา  วงษาเศก
5. เด็กหญิงณัฐรัตน์  ทองอร่าม
6. เด็กชายธีรพล  สิมบุตร
7. เด็กหญิงปนัสยา  สมสุข
8. เด็กหญิงพิไลวรรณ  หาญชนะ
9. เด็กหญิงภควดี  ศรีภูมมา
10. เด็กหญิงมาริสา  ธรรมยืน
11. เด็กหญิงสุพัตรา  วารักดี
12. เด็กหญิงอรยา  จันรา
 
1. นางจิระพันธ์  สายไพศรี
2. นางทองดี  อ่วมทิพย์
3. นางสุรีพร  กินจำปา
 
1225 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดมุจลินทร์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ขันทอง
2. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  เอี่ยมสำอางค์
3. เด็กหญิงธนพร   แตงหอม
4. เด็กหญิงปาลิตา   อิ่มเอิบ
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ดีนิวงษ์
6. เด็กหญิงพิมพร   น้อยโนนทอง
7. เด็กหญิงวรนุช   ทะยอม
8. เด็กหญิงวิลาวัลย์  วิชาช่วย
9. เด็กหญิงศิริยากร   พลอยประดับ
10. เด็กหญิงสุภัสสร   กลางแจ้ง
11. เด็กหญิงสุรีทิพย์  คณาฤทธิ์
12. เด็กหญิงอัจฉรา   อิศร
 
1. นางจันทนา  ทองประเสริฐ
2. นายจีรยุทธ  กันทิม
 
1226 ศิลปะ มายากล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายนิพันธ์  โสมดี
2. เด็กหญิงเปรมยุดา  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวคัทลียา  นิลศิริ
2. นายอาคม  เตียประเสริฐ
 
1227 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กชายติณณ์  สูงเมฆ
2. เด็กหญิงเวธกา  หอมละม้าย
 
1. นางสาววรุณ  เพ็ชร์เจริญสุข
2. นายโกมินทร์  สิมดี
 
1228 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 1. เด็กหญิงฉัตรกมล  นัคคัด
2. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ร่มเย็น
 
1. นายเรืองศักดิ์  ชาญจิตร
 
1229 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงณชญาภา  แย้มเจริญ
2. เด็กชายภธร  ปภากิจรัตฐากร
 
1. นางสาวสุจิตรา  วงษ์นิ่ม
2. นายเมทิน  นาคำ
 
1230 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 81.4 ทอง 4 โรงเรียน ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา 1. เด็กหญิงจิตนภา   ปิ่นทอง
2. เด็กหญิงเกวลิน   ศรีสุนนท์
 
1. นางสาวนภาพร   ประพงษ์
 
1231 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 79 เงิน 5 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงจิตรยา  สบาย
2. เด็กชายศุภกร  สิริเกื้อกูลชัย
 
1. นางสาวขนิษฐา  วทัญญู
2. นางสาวภควันต์  พรมขลิบนิล
 
1232 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76.4 เงิน 6 โรงเรียนวัดโป่งแค 1. เด็กชายรัตนกร  จันทร์ทอง
2. เด็กชายสุเมธ  นาทิพย์
 
1. นายรัตนชัย  ศรีโสภณ
 
1233 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73.2 เงิน 7 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กหญิงสุภาวดี   บุญประเสริฐ
2. เด็กหญิงอชิตะ   นาครักษ์
 
1. นางสาวนิตยารัตน์   จันโทกุล
 
1234 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านพุม่วง 1. เด็กหญิงปาณิสรา  แสวงชอบ
2. เด็กชายศราวุฒิ  สิงห์ตา
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  โพลงเงิน
2. นางสาวนิภา  เย็นฉ่ำ
 
1235 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70.4 เงิน 9 โรงเรียนวัดบ้านลาด 1. เด็กชายภูวนาท  สุขเทศ
2. เด็กหญิงสุภัสสร  ไข่มุข
 
1. นางสาวสุภานัน  ศรีงาม
 
1236 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70.2 เงิน 10 โรงเรียนวัดเทพอำไพ 1. เด็กหญิงถวัลรัตน์  เครือแตง
2. เด็กชายธนิต   กองแก้ว
 
1. นายไพรสณฑ์  กลิ่นประยงค์
 
1237 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กชายภัสสพล  ยิ้มอยู่
2. เด็กชายสิทธิชัย  ประวัติ
 
1. นายสุรพงษ์  มากมี
 
1238 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 65.2 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดบ่อเงิน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ใจเสงี่ยม
2. เด็กหญิงรัชดาวรรณ  อินทวงษ์
 
1. นางสาวเนตรชนก  ทองมาก
2. นางแสงระวี  ชัยคงสถิตย์
 
1239 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 64.6 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดถนนแค 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  เอี่ยมเจริญ
2. เด็กชายระพีพัฒน์  จันทร์สา
 
1. นางคัคษณากุล  สุระเวช
 
1240 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 58.4 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดหนองมน 1. เด็กชายภานุวัฒน์  พิกุลสด
2. เด็กชายสุภกิตติ์  บุญเลิศ
 
1. นางสุวรรณา  ภู่แพร
 
1241 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 58.4 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายญาณวรุตม์  ฟักนิ่ม
2. เด็กหญิงวริศรา  คุ้มพันธ์
 
1. นางอุไรวรรณ  ตรีวุฒิ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  จิโรจน์วงศ์
 
1242 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 54.2 เข้าร่วม 16 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 1. เด็กหญิงศิริพร  ชวลิต
2. เด็กชายอภิสิทธ์  ธูปทอง
 
1. นางชุลีพร  ไกรทุกข์ร้าง
 
1243 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 52.8 เข้าร่วม 17 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กชายณัฐจิรา  สง่างาม
2. เด็กชายพิทักษ์  ดวงศรี
 
1. นางราตรี  สมนึก
2. นายวรีย์  ภู่เจิญชัยวรรณ
 
1244 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 47.4 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 1. เด็กหญิงกนกพร  พัดเงิน
2. เด็กชายภูวนาท  จันทร์นาน
 
1. นายอพิทัย  พักตร์ชื่น
2. นายเทพพิทักษ์  อ่ำบุญ
 
1245 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 45.6 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กหญิงฐิตาพร  วรรณวิจิตร
2. เด็กชายพศิน  ใบกว้าง
 
1. นายณรงค์กร  พฤศจันทร์
2. นางสาวรัตติญา  นวลจันทร์
 
1246 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 45.4 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวรพิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  คงสอาด
2. เด็กหญิงณภาพร  กันเม่น
 
1. นางสาวปิยกมล  เปล่งอรุณ
 
1247 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 43.2 เข้าร่วม 21 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ 1. เด็กหญิงนิชาภา  ปล้องอ้วน
2. เด็กหญิงสุนิสา  โตแดง
 
1. นายอาคม  บุญสร้อย
 
1248 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเทพวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพรพิมล   ประภาหาร
2. เด็กหญิงวริศรา  กุลมณี
3. เด็กชายอานนท์  ประเสริฐภากร
 
1. นางพรทิพย์  เปรมปรี
2. นายมาโนชญ์  เปรมปรี
 
1249 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโคกหม้อ 1. เด็กหญิงชานิดา  กาวี
2. เด็กหญิงธิติมา  ทองจันทร์
3. เด็กชายพรรษวุฒิ  ปันดี
 
1. นางนุชนิตย์  เผ่าเมือง
2. นางวงเดือน  ดวงศิริ
 
1250 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินจันทร์ 1. เด็กชายยุทธนา  จันทร์มงคล
2. เด็กหญิงรสชรินทร์  สินธุศิริ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  แมลงภู่
 
1. นางนิภาพรรณ  กริตาคม
2. นางสาวปรานอม  จรรยา
 
1251 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กชายจักรกฤษ  นาคน้อย
2. เด็กหญิงสมจิตร  พันธุ์นุช
3. เด็กชายสุภัทรชัย  พึ่งธรรม
 
1. นายวิทยา  หิรัญพงษ์
2. นางสาวสุธาทิพย์  แก้วประเสริฐ
 
1252 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนวัดหนองปลิง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ทับลอย
2. เด็กชายฉัตรชัย  ใยคง
3. เด็กหญิงสมัชญา  บุษบงค์
 
1. นางธิติยา  อินทุยศ
 
1253 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  พรสิงห์
2. เด็กหญิงมนัสชนก  แพวงษ์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  รุมรัตนะ
 
1. นางจันทสุภางค์  สุขทัศน์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  จิโรจน์วงศ์
 
1254 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านชอนบอน 1. เด็กชายชลสิทธิ์  เข็มจตุรัส
2. เด็กชายอมรรัตน์  ดวงเทียน
3. เด็กชายอามร  ติ่งทอง
 
1. นางสาวบุญนาค  เอี่ยมโต
2. นายสิทธิพงษ์  นวลอุ่น
 
1255 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  หริ่งเรไร
2. เด็กชายชณาวิทย์  รูปเทวินทร์
3. เด็กชายณัฐพล  แสนอาภัย
 
1. นายบุญส่ง  เรืองส่ง
2. นางอรวรรณ  ยงยิ่ง
 
1256 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงสุชิตาภรณ์  สำเภาทอง
2. เด็กหญิงอรณิชา  มนต์ประสาธน์
3. เด็กหญิงแพรไหม  ชูแหวน
 
1. นางจิดาภา  นาคะปักษิณ
2. นางสุนีย์  มากหมู่
 
1257 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนวัดบางพึ่ง 1. เด็กชายชาคริต  ศรีษะสุวรรณ
2. เด็กชายธนากร  กำเนิดทรัพย์
3. เด็กหญิงลลิตา  โพระนก
 
1. นางสุกัญญา  ทรงประไพ
 
1258 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กหญิงธนพร   แดงสกุล
2. เด็กหญิงปวีณา   พลีชีพ
3. เด็กชายปิยะวัฒน์   ยาคำ
 
1. นางสาววรรณา   เจริญสุข
 
1259 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงชนกนก  เรืองโกศล
2. เด็กหญิงมณฑิตา  ดอกบัว
3. เด็กหญิงศศิภา  นาคสิงห์
 
1. นางคณัสณัฎฐา  จำศรี
2. นางสาววรรณี  สกุลณี
 
1260 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 72 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 1. เด็กชายชลกานต์  บุญชิต
2. เด็กหญิงสุภาวดี  จันสีดา
3. เด็กหญิงแก้วตา   ชัยเสน
 
1. นางราตรี  มัทธุจักร์
2. นางสุจิรา   รอบรู้
 
1261 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 69 ทองแดง 14 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 1. เด็กชายจีรวุฒิ  เทียมสนิท
2. เด็กชายนัฐฐหชัย  พวงภู่
3. เด็กชายภานุวัฒน์  คำดวงน้อย
 
1. นางวัลลภา  เภากัน
2. นางสมคิด   สุขเอี่ยม
 
1262 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 68 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 1. เด็กชายจามร  ไชยดี
2. เด็กชายไชยวัฒน์  งามวิชา
3. เด็กชายไพรัช  รัตนดี
 
1. นางจิดาภา  ครสวรรค์
2. นางสาวชญานิส์  นิสดล
 
1263 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 68 ทองแดง 15 โรงเรียนพระวรสาร 1. เด็กชายณัฐดนัย  ศรีศริ
2. เด็กหญิงณัฐนิชการ์  สือพัฒธิมา
3. เด็กชายสุทัศน์  ปาลวัฒน์
 
1. นางบุษบา  สนใจ
 
1264 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 0 - โรงเรียนวัดเกตุ 1. เด็กชายณัฐพล  สท้านสุข
2. เด็กชายณัฐพล  ทวีศักดิ์
3. เด็กชายสุภาษิต  ชัยมณี
 
1. นายนพพร  ปั้นอยู่
2. นายเสน่ห์  รสฉ่ำ
 
1265 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 0 - โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  กลิ่นหอม
2. เด็กชายธนสุนทรณ์  แก้ววิชิต
3. เด็กหญิงวริศรา  นวลตา
 
1. นางพัฒนี  ช่วยโสภา
 
1266 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กชายคมสันต์  แจ่มผล
2. เด็กชายวัฒนพล  จุ้มวังวะ
3. เด็กชายสาละวิน  ศรีชมชื่น
 
1. นายบุญส่ง  เรืองซ้อน
2. นางอรวรรณ  ยงยิ่ง
 
1267 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กชายณัฐพร   สอนสืบ
2. เด็กชายรัตนพล   ผ่องใส
3. เด็กชายวันชัย   หอมกลิ่น
 
1. นางสาววรรณา   เจริญสุข
 
1268 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิบูลสงเคราห์ 1 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  เชื้อนาค
2. เด็กหญิงวิภาพร  ทองอินทร์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีผาย
 
1. นางอัจฉรา  แก้วพรหม
 
1269 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงมัณฑณา  หิรัญวงษ์
2. เด็กหญิงอินทิรา  หีบโอสถ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  จันทรา
 
1. นางนิภาพร  เริงไว
 
1270 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 71 เงิน 5 โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร 1. เด็กหญิงมนภร  นาคเพชรรัตน์โรจน์
2. เด็กหญิงศศิมาภรณ์  เที่ยงราษฎร์
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ฮวบสกุล
 
1. นายชง  กลิ่นจันทร์
 
1271 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กชายจักรพงษ์  อ้นวิจิตร
2. เด็กชายนันทวัช  คำฟู
3. เด็กชายพนาสันต์  เงินพันธ์
 
1. นางจินตนา  ประเสริฐศรี
2. นายทนงศักดิ์  สนโสม
 
1272 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนวัดตะเคียน 1. เด็กหญิงกมลวัลย์   รอดสุวรรณ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   ดีศิริ
3. เด็กชายพันธกานต์   หริรักษ์
 
1. นางศิรินุช   โตจาด
 
1273 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 1. เด็กหญิงอธิติยา  เชยโฉม
2. เด็กหญิงอาทิตยา  แสนขาว
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  อยู่ซับซ้อน
 
1. นางจิระประภา   ดาวเรือง
 
1274 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนวัดสะแกราบ 1. เด็กชายณรงศักดิ์  โต้งยงค์
2. เด็กชายธงชัย  ชูเชื้อ
3. เด็กชายอัครเดช  บุญทับถม
 
1. นายสุชาติ  บุญเพ็ชร์
 
1275 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 1. เด็กชายธวัชชัย  สิงห์เหาะ
2. เด็กชายลิปปกร  เหมมินทร์
3. เด็กชายสุรชัย  แสงแก้ว
 
1. นางพจนา  คำเพิ่ม
2. นายเกษม  นิ่มสะอาด
 
1276 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กชายชลธาร  ทัพจันทร์
2. เด็กชายชิณวัฒน์  โฉมยา
3. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  โพธิสด
 
1. นายชำนาญ  จันทร์อินทร์
2. นายประสิทธิ์  วิทยานันท์
 
1277 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 79.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดข่อยกลาง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  นาคนิยม
2. เด็กหญิงวรนิษฐา  ทินสกุล
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  เดชแทน
 
1. นายพิสนธิ์  ยวงนาค
 
1278 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 79.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กหญิงนฤมล  กุษา
2. เด็กหญิงสาวิตรี  กระจ่างฤกษ์
3. เด็กหญิงอลิษา  แสนปัญญา
 
1. นางพเยาว์  ช่วยเมือง
2. นางศุรภา  ดำรงค์เผ่า
 
1279 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายกรบัณฑิต  อยู่โภชนา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์วงศ์
3. เด็กชายเขมทัต  สุขรอด
 
1. นางพรสวรรค์  ชมเกตุแก้ว
2. นางสุนารี  ฤกษ์พิชัย
 
1280 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 75.5 เงิน 4 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงนิตยา  ป้องปลา
2. เด็กชายศุภชัย  บุญโย
3. เด็กชายอรรถพรรณ  รุ่งสว่าง
 
1. นางลำใย  ทองประไพ
2. นางสาวศศิกานต์  พัฒน์งาม
 
1281 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 71.25 เงิน 5 โรงเรียนวัดเขาสมอคอน 1. เด็กชายชยุตพงศ์  อิ่มเอิบ
2. เด็กหญิงสุภารัตน์  ยุ่นสมาน
3. เด็กชายสุเมธ  ศาลาแดง
 
1. นางนงนุช  ศรีลุวัตร
2. นางอุดม  ม่วงจีน
 
1282 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดบางพึ่ง 1. เด็กหญิงสุนันทา  น่วมนุ่ม
2. เด็กชายอรรถพล  พืชงาม
3. เด็กหญิงเครือมาศ  นามเดช
 
1. นางสุกัญญา  ทรงประไพ
 
1283 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 56.25 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านคลองเกตุ 1. เด็กหญิงชนิดา  โพธิ์พัฒน์
2. เด็กหญิงบุญรักษ์  คำรอด
3. เด็กหญิงสุวนันท์  ทองขันธ์
 
1. นางอารี  ดวงแก้ว
 
1284 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดหนองหอย 1. เด็กหญิงมัฑนาพร  กลิ่นจำปา
2. เด็กหญิงศิริภา  บุญเรือง
3. เด็กหญิงสุพรรณิการ์   หอมขจร
 
1. นางฐิติรัตน์   พิมพ์ทนต์
2. นางสิริปภา  อิ่มจันทึก
 
1285 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 47.25 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดมหาสอน"ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์" 1. เด็กชายจักรพงษ์  หินกอง
2. เด็กหญิงสินจัย  ใจตรง
3. เด็กชายไอยรา  อาเดช
 
1. นางสาววิมล  ชูเชื้อ
 
1286 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 0 - โรงเรียนบ้านกระเบากลัก 1. เด็กชายสราวุธ  พานทอง
2. เด็กชายอธิชา  ลับไพรี
3. เด็กชายโชคอนันต์  ไชยโชติ
 
1. จ.ส.อ.กำพล  สุทราเดชอังกูร
2. นางธนภร  หอมจันทร์
 
1287 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 0 - โรงเรียนบ้านโป่งยอ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อยู่ดี
2. เด็กหญิงกมลพรรณ  ขำรอด
3. เด็กหญิงชลธิชา  คลองแห้ง
 
1. นางรติมา  มีสันทัด
 
1288 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กชายวัชระ  พิมพ์ทนต์
2. เด็กชายสุทธิมนต์  จบดี
3. เด็กชายเดโช  พุ่มมะเพ็ง
 
1. นางสาวทองประชิด  ชินบุตร
2. นางปิยรัตน์  อุปรี
 
1289 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กชายกิติศักดิ์  แก้วอร่าม
2. เด็กชายอธิวัฒน์  อ่องละออ
 
1. นางกิ่งกาญจน์  ปราชญา
2. นายสมชาย  สัพโส
 
1290 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  แสงจุ้ยวงษ์
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ยอดประสาท
3. เด็กหญิงวรรณิศา  เทียนดี
 
1. นางสาวศศิณัฎฐ์  จันทร์เสือ
2. นางศุรภา  ดำรงค์เผ่า
 
1291 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโป่งแค 1. เด็กชายธีรภัทร  พรมมนัส
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ดงเย็น
 
1. นายรัตนชัย  ศรีโสภณ
 
1292 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กหญิงพรกนก  เอี่ยมอุบล
2. เด็กหญิงสุมิตรา  กลมประเสริฐ
3. เด็กหญิงแสงดาว  ทองอินทร์
 
1. นางจารุวรรณ  กล่ำกลิ่น
2. นางสาวมาเรียม  พานอังกาบ
 
1293 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงจันจิรา  ช่างทอง
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ดำขำ
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ทองขันธ์
 
1. นายวีระ  ไพรวรรณ์
 
1294 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายภัควัฒน์  ชูเกษร
2. เด็กชายศักดิ์จิรัฏฐ์  แสงโพธิ์
3. เด็กชายสุรชาติ  แสงจำรูญ
 
1. นางชูศรี  ศรีเหนี่ยง
2. นางพรสวรรค์  ชมเกตุแก้ว
 
1295 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายชวัลวิทย์  มั่นปาน
2. เด็กชายปิยะณัฐ  นพขำ
 
1. นางสาวขนิษฐา  วทัญญู
2. นายอานนท์  วงศ์น้ำเพชร
 
1296 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 1. เด็กชายชิณกร   เนาว์บุตร
2. เด็กชายศรันย์   ทองชื่น
 
1. นางปาลิน   วงษ์แหวน
 
1297 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 1. เด็กชายกฤชวัชร์   บัวตา
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ขำนุ่ม
 
1. นายเฉลียว  พุกสอน
2. นายเทพพิทักษ์  อ่ำบุญ
 
1298 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กชายวรพงศ์  บุญปาล
2. เด็กชายอนุชา  วงค์อาษา
 
1. นายสุรพงษ์  มากมี
 
1299 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 1. เด็กชายชัยเยนทร์  เชญชาญ
2. เด็กชายพรพิพัฒน์   พัดเงิน
 
1. นายเฉลียว  พุกสอน
2. นายเทพพิทักษ์  อ่ำบุญ
 
1300 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กชายณรงค์ชัย  เรืองเกษม
2. เด็กชายอานนท์  สุขชื่น
 
1. นายณรงค์กร  พฤศจันทร์
2. นางสาวรัตติญา  นวลจันทร์
 
1301 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแขม 1. เด็กหญิงมาริษา  แจ่มศรี
2. เด็กหญิงรัชดาภา  สุขดี
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ภูนาโคก
4. เด็กหญิงสุรีรัตน์  อินทวงศ์
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  จันทร์สังข์
6. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ดวงอาจ
 
1. นายวิลาศ  กนกตระกูล
2. นางสุรีย์รัตน์  ภู่กลั่น
3. นางสุวรรณีย์  ดิษฐ์เดช
 
1302 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  งามวิลัย
2. เด็กหญิงกรกนก  เงินผล
3. เด็กหญิงกรกนก  นุ่มน้อย
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สายสมาน
5. เด็กหญิงดุษน้ำเพชร  ไพบูลย์
6. เด็กหญิงพานิภัค  เจริญพิทักษ์พร
 
1. นายสุริยา  ขาวช่วง
 
1303 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงณรพรรณ  นาคะนคร
2. เด็กหญิงณัฐพร  พรเรืองทอง
3. เด็กหญิงพรรณภัทร  เงินเมย
4. เด็กหญิงยลรวี  ทองคำ
5. เด็กหญิงเกวริน  ศรีทรงแสง
6. เด็กหญิงเกศราภรณ์  บุญแจ้ง
 
1. นางจิดาภา  นาคะปักษิณ
2. นางสาวศรันยา  ปานขาว
3. นางสุนีย์  มากหมู่
 
1304 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 1. เด็กหญิงกุลชา  รัตนวงศ์มงคล
2. เด็กหญิงมาลินี  ฟักทอง
3. เด็กหญิงมินตรา  พิมพ์ศรี
4. เด็กหญิงวรรณพร  รัตนวงศ์มงคล
5. เด็กหญิงสกาวเดือน  จำปาทอง
6. เด็กหญิงอัญชิสา  เก็ตเพ็ชร
 
1. นางวัลลภา  เภากัน
2. นางสาววิรัชฎาพร  ภาคากิจ
3. นางสุนทรีย์  โชติเนตร
 
1305 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 1. เด็กหญิงทักษิณา  พระสุวรรณ์
2. เด็กหญิงนริศรา  เรืองนิคม
3. เด็กหญิงศิริยากร  แสงทอง
4. เด็กหญิงสุพิด  สีดา
5. เด็กหญิงสุพิศรา  ทองงาม
6. เด็กหญิงอารียา  ทาทองดี
 
1. นางปราณี  ชื่นอธิกาานนท์
2. นางสุจิรา  รอบรู้
 
1306 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 71 เงิน 6 โรงเรียนวัดบ้านลาด 1. เด็กหญิงณัฐสุดา   พงษ์ภู่
2. เด็กหญิงธัญชนก  พัฒนพันธ์
3. เด็กหญิงรัตติกาล  เกรียรัมย์
4. เด็กหญิงวรรณวิษา  สังกร
5. เด็กหญิงศรัญพร  อิ่มสกุล
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  ม่วงมี
 
1. นางสาวกาญจนา  ผึ่งผาย
2. นายนิมิตร  คงมี
 
1307 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 0 - โรงเรียนวัดตองปุ 1. เด็กหญิงณัชชา  แก้วพินิจ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  พุฒซ้อน
4. เด็กหญิงยศวดี  อินทรนาค
5. เด็กหญิงสุพัตรา  พิมภิรมย์
6. เด็กหญิงอ้อยทิพย์  ใจธรรม
 
1. นางนิธิวรัตน์  ศรีบุญธรรม
 
1308 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 0 - โรงเรียนบ้านโป่งยอ 1. เด็กหญิงจิตรา  แย้มแสง
2. เด็กชายตะวัน  โนนดี
3. เด็กหญิงประภัสสร  บุตรสี
4. เด็กชายพิชิตชัย  น้อยเจริญ
5. เด็กชายโชคชัย  ผาพิมพ์
 
1. นางรติมา  มีสันทัด
 
1309 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงวิไลพร  ทำทา
2. เด็กหญิงศรีวรรณ  สุขเจริญ
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  นาคสุข
4. เด็กหญิงศิยาภรณ์  สอนส่งกลิ่น
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  อยู่ดี
6. เด็กหญิงอัญชลี  ฤกษ์บุปผา
 
1. นางดรุณี  นรากรณ์
2. นางปราณี  ฤาชา
3. นางละออ  ทองพรม
 
1310 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดตองปุ 1. เด็กหญิงพรรณิภา  วงษ์ประภา
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พรหมมา
3. เด็กหญิงวิรากานต์  สีดำ
4. เด็กหญิงสุนิศา   รุ่งสว่าง
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  มุมกระโทก
6. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  วงษ์เสือ
 
1. นางเสงี่ยม  งามวิลัย
 
1311 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กหญิงกาญจนา  ชำนาญ
2. เด็กหญิงประกายแก้ว  ประเสริฐศรี
3. เด็กชายภาสกรณ์  ฝางคำ
4. เด็กหญิงวิไลรักษ์  วงษ์อินทร์
5. เด็กชายอนาวิล  โม้หมุน
6. เด็กหญิงเกวลิน  อินทร์บำรุง
 
1. นางกิตติมา  สุขมา
2. นางผ่องศรี  พวงภู่
3. นายเพิ่มศักดิ์  เพิ่มประยูร
 
1312 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงธีนีดา  อินมะตูม
2. เด็กหญิงปานประดับ  หริรักษ์
3. เด็กหญิงปาริชาติ  ตุ้นสกุล
4. เด็กชายรังสิมันต์  เลิศมงคล
5. เด็กหญิงสุจิตราภรณ์  สังวาลย์รัมย์
6. เด็กหญิงอัญชลี  ก่ำวงษ์
 
1. นางรัตนา  ดอนหมื่นศรี
 
1313 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายฉัตรปราการ  สมัยกลาง
2. เด็กชายศุภกฤต  เกียวประเสริฐ
 
1. นางสาวศรันยา  ปานขาว
2. นายเมทิน  นาคำ
 
1314 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กหญิงนิศากร  ชินศิริ
2. เด็กหญิงอภิญญา  พยุงวงษ์
3. เด็กหญิงอัญชลี  แก้วแพทย์
 
1. นางจารุวรรณ  นาคประดิษฐ์
2. นางอรวรรณ  แก้วสวรรค์
 
1315 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กชายธเนศพล  สินธุพรหม
2. เด็กชายศิวกร  พัฒนาคม
 
1. นายณัฐวัฒน์  สว่างทุกข์
2. นายโกมินทร์  สิมดี
 
1316 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงฐิตาพร  สุริย์จามร
2. เด็กหญิงพนิตพร  หมื่นใจ
3. เด็กหญิงแก้วตา  หน่ายทุกข์
 
1. นางสาววิภาวดี  การะยะ
 
1317 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านลาด 1. เด็กหญิงปนัดดา  ราชรินทร์
2. เด็กชายภาคภูมิ  ผลบุตร
3. เด็กหญิงสโรชา  ธูปงาม
 
1. นางนพรัตน์  วิทยานันท์
2. นางสมรักษ์  เหลี่ยมสกุล
 
1318 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต 1. เด็กหญิงสาวิตรี  ศรีเกษม
2. เด็กหญิงหทัยภัทร  บังเกิดผล
3. เด็กหญิงเนตรนภา  ควบคุม
 
1. นางประไพ  กันยา
2. นางวิไล  มิ่งทอง
 
1319 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  แตงมีแสง
2. เด็กหญิงนุชจรี  สอนเชญ
3. เด็กหญิงสุภัสสร  แซ่แต้
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสมพร  รุจิโภชน์
 
1320 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82.25 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สวัสดี
2. เด็กหญิงพิยดาพร  สอนสะติ
3. เด็กหญิงภิรมณ์ยา  สุวรรณจันทร์
 
1. นางรัตนา  นวลประเสริฐ
2. นางสวอง  พุกสอน
 
1321 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80.5 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง 1. เด็กหญิงนุจรินทร์   นันทาพจน์
2. เด็กหญิงปฏิมากร    รอดพระดี
3. เด็กหญิงพรไพลิน  พูคงคา
 
1. นางสาวจิราวรรณ  เส็งขำ
2. นางอัจฉรา  ดุสรักษ์
 
1322 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนพิบูลสงเคราห์ 1 1. เด็กชายชลสิทธิ์  ขำมี
2. เด็กชายปณวัฒน์  สอาด
3. เด็กชายวุฒิชัย  ไกรแก้ว
 
1. นางเย็นจิตร์  มาตจรัสเพชร
 
1323 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 78.25 เงิน 9 โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ 1. เด็กหญิงพิชยาภรณ์  ทับดวง
2. เด็กหญิงวราภรณ์  เรืองงาม
3. เด็กหญิงเปรมวดี  ลือกายา
 
1. นางจุรีรัตน์  จุ่นเงิน
2. นางวาสนา  ศรีวิเชียร
 
1324 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียน ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา 1. เด็กชายปวริศ   ขิมทอง
2. เด็กหญิงศรุตา   เขียวผิว
 
1. นางสาวนภาพร   ประพงษ์
 
1325 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 76.75 เงิน 10 โรงเรียนวัดท้ายลาด 1. เด็กหญิงขวัญนภา  โพธิ์มณี
2. เด็กชายวีรภัทร  คล้ายพงษ์
3. เด็กชายโสภณ  ปิ่นแก้ว
 
1. นางมยุรี  กระต่ายจันทร์
2. นางศรีวิไล  ชิณบุตร
 
1326 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 75.5 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองแขม 1. เด็กชายนิติกร  จันทะเสน
2. เด็กชายศหษวรรษ  ผิวสอาด
 
1. นางกัญญา  สุชาติวัฒนะ
2. นายนำทรัพย์  ประสงค์
 
1327 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงมุธชดา  ธัมมะรงค์
2. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  สุขเทศ
3. เด็กชายอาทิตย์  ผาดจันทึก
 
1. นางปราณี  ฤาชา
2. นางศินีนาฏ  อำลา
 
1328 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 71.5 เงิน 5 โรงเรียนบ้านตะกุดหว้า 1. เด็กหญิงภานุมาศ  ยืนทน
2. เด็กชายสรายุทธ  วิงสกุล
 
1. นางขวัญจิตร  สวนสำราญ
2. นายฉัตรชัย  ปิ่นปั้น
 
1329 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  แก้วนวล
2. เด็กหญิงสุนันท์  ไวมา
 
1. นางชุลีพร  ไกรทุกข์ร้าง
 
1330 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 0 - โรงเรียนวัดหนองบัวขาว 1. เด็กหญิงวิลันดา  พาลี
2. เด็กหญิงอภิญญา  ศิลารักษ์
3. เด็กหญิงอรนิชา  การะพงษ์
 
1. นางทัศนา  วัฒนกูล
 
1331 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 0 - โรงเรียนวัดหนองปลาดุก 1. เด็กหญิงชฎิลรัตน์  บัวหอม
2. เด็กชายณภัทรดล  พึ่งงาม
3. เด็กชายธนวรรษ  สร้อยจำปา
 
1. นางสุวรรณี  ปาลวัฒน์
 
1332 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 0 - โรงเรียนวัดบางพึ่ง 1. เด็กหญิงณัฐธิกา  ไพสารี
2. เด็กชายวีรเทพ  เออ้วน
3. เด็กหญิงศิริพร  ทรัพย์สุจริต
 
1. นางสุกัญญา  ทรงประไพ
 
1333 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 1. เด็กชายจิรวัฒน์   ทองชื่น
2. เด็กชายอดิศักดิ์   เสือพรม
 
1. นางปาลิน  วงษ์แหวน
 
1334 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  นนทสุข
2. เด็กชายศรวิชัย  อาจขำ
3. เด็กชายสุทธิวัฒน์  สะอาดเอี่ยม
 
1. นางรัตนา  นวลประเสริฐ
2. นางสาวสุพิธ  ศรีจันทรวงศ์
 
1335 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงณัฐฐิณี  เพ็ชร์ดี
2. เด็กหญิงน้ำฝน  สีวิชัย
3. เด็กหญิงอรุณรัตน์  อินอ่อน
 
1. นางวิยะดา  จงสวัสดิ์
 
1336 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  พงษ์สิงห์
2. เด็กชายอภิวัฒน์  มีแก้ว
 
1. นางสาวขนิษฐา  วทัญญู
 
1337 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดใดใหญ่ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ผลพล
2. เด็กหญิงจิรภัทร์  ระวังการณ์
3. เด็กหญิงพรทิพย์  รุ่งโต
 
1. นางลัดดา  กฤษฎากรชัย
2. นายเสงี่ยม  ศรีสวัสดิ์
 
1338 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงณาวิภา  มะยมทอง
2. เด็กหญิงวิภาพรรณ  มะยมทอง
3. เด็กหญิงแพรวพรรณราย  ดอกจันทร์
 
1. นางจรีรัตน์  ขุนคงเสถียร
 
1339 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 77.75 เงิน 5 โรงเรียนพิบูลสงเคราห์ 1 1. เด็กหญิงขวัญชีวา  พุ่มหมัน
2. เด็กหญิงศจีพิชญ์  แก้วเมฆ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ชินวงศ์
 
1. นางพรรณพิไลย  การะยะ
 
1340 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนวัดโป่งแค 1. เด็กหญิงจิรนันท์  พรมลอย
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  หนูนิล
3. เด็กหญิงอัชรี  โพธิ์กระสังข์
 
1. นางธาริณี  เคียนทอง
 
1341 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทบอ.สองเหล่าสร้าง 1. เด็กชายชาญชล  ตุ้มทอง
2. เด็กชายภคพล  สุมานิตย์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  วิจารณ์ผล
 
1. นายยุทธการ  กลัดงาม
 
1342 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงกชพรรณ  สิทธิแพทย์
2. เด็กหญิงกรชวัล  เอี่ยมสะอาด
3. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  มะหาฬา
 
1. นางงามพริ้ง  ภุมรินทร์
2. นางณัฏฏฐ์ชนก  น้อยพันธุ์
 
1343 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงนิสิตา  ปัญญา
2. เด็กหญิงปริยากร  ศรีประทุม
 
1. นายณัฐวัฒน์  สว่างทุกข์
2. นางสาวสงกรานต์  กันอุปัทว์
 
1344 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ 1. เด็กหญิงพัชราภา  ทับดวง
2. เด็กหญิงศศิประภา  เพ็งสุข
3. เด็กหญิงใกล้รุ่ง  ผาไข
 
1. นางวาสนา  ศรีวิเชียร
 
1345 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 88.4 ทอง 4 โรงเรียนวัดหนองพิมาน 1. เด็กชายดนุพร  เสือโต
2. เด็กชายปฐมพงษ์  เกิดแก้ว
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทับทิมชื่น
 
1. นายอดุลย์  จงสวัสดิ์
 
1346 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียน ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา 1. เด็กหญิงธนพร   เปี่ยมเสริม
2. เด็กหญิงพัทธณันท์   กาดี
3. เด็กหญิงรัตน์ธิชา   ดำนัน
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์   ภูมิพัฒน์
 
1347 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กชายคุณากรณ์  อัปโมกร์
2. เด็กชายพีระวัฒน์  สวัสดิ์เอื้อ
3. เด็กชายวัฒนพงษ์  อุตะมะ
 
1. นายบุญส่ง  เรืองซ้อน
2. นางอรวรรณ  ยงยิ่ง
 
1348 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 87.8 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง 1. เด็กชายจักรแพทย์   ผดุงไทย
2. เด็กชายธนกร    มะวงษา
3. เด็กชายบัลลพ   จันทร์สะดี
 
1. นางอัจฉรา  ดุสรักษ์
2. นางไพลิน  มั่งคั่ง
 
1349 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 87.8 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายจิรธรรม  ปั้นสะอาด
2. เด็กชายจิรพงศ์  สังข์มิ
3. เด็กชายอภิวิชญ์  หล้าคำภา
 
1. นางจิดาภา  นาคะปักษิณ
2. นายสุเทพ  เขียวงาม
 
1350 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 87.8 ทอง 7 โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์กระจ่าง
2. เด็กหญิงธนปัญญา  นานานุวัฒน์
3. เด็กหญิงภรภัทร  ผกากาญจน์
 
1. นางสาวนวิสร  บัวสระ
2. นางสาวพรรณนิภา  น้ำกลั่น
 
1351 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 87.8 ทอง 7 โรงเรียนวัดบ่อเงิน 1. เด็กชายธนดล  นิ่มน้อย
2. เด็กชายสุรชัย  คุ้มภัย
3. เด็กชายอมรรัตน์  จำเนียรพล
 
1. นางบังอร  พจนธารี
2. นางแสงระวี  ชัยคงสถิตย์
 
1352 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 87.2 ทอง 11 โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1. เด็กชายณัฐวุธ  ดีไล้
2. เด็กชายบุญพิทักษ์  บุญอ้อย
3. เด็กชายสุธี  ขุมคำ
 
1. นางกรรณิการ์  หุ่นทอง
2. นางมะลิ  ทองเหมือน
 
1353 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 87.2 ทอง 11 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กชายกิรติ  ทองแก้วสุวรรณ์
2. เด็กชายศราวุฒิ  คำสร้อย
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สุวรรณ์
 
1. นางจารุวรรณ  นาคประดิษฐ์
2. นายนิยม  น้อยตั้ง
 
1354 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 86.4 ทอง 13 โรงเรียนวัดท้ายลาด 1. เด็กชายธนินทร์  ทับทอง
2. เด็กชายธนิศร  ทับทอง
3. เด็กหญิงศิริรัชนี  คำมีรักษ์
 
1. นายชัยพิสิฏฐ์  กริสสมัย
2. นางมยุรี  กระต่ายจันทร์
 
1355 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 85 ทอง 14 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กชายศุภกิจ  รู้อยู่
2. เด็กชายศุภณัฐ  ไพเรืองโสม
3. เด็กชายสรายุธ  แสงสว่าง
 
1. นายสมบุญ  ลือศิริ
2. นายเรืองศักดิ์  ศรีจันทร์
 
1356 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงกฤติยา  แก้วชาติ
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  ภู่งาม
 
1. นางสาวขนิษฐา  วทัญญู
2. นายพชร  เนื่องจากอวน
 
1357 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 82 ทอง 15 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 1. เด็กชายคณิศร  สามะศิริ
2. เด็กชายณภัทร  บุญกล้า
3. เด็กชายพงศกร  ลาภโชค
 
1. นางสาวนภสร  หินทอง
2. นางมยุรี  พรมอ่อน
 
1358 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 1. เด็กชายธนวัฒน์  แววพุก
2. เด็กชายสหรัฐ  นิลสิน
 
1. นางสาวประภาพร  อ่างหิรัญ
2. นางเจือทอง  วิไลวรรณ
 
1359 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78.8 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงกรกนก  รักษาสุวรรณ
2. เด็กหญิงภูฟ้า  สมบัติพิบูลพร
 
1. นางสาวศรันยา  ปานขาว
2. นายเมทิน  นาคำ
 
1360 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78.4 เงิน 5 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์   กระตุดนาค
2. เด็กชายสินชัย  โพธิ์คำ
 
1. นายเรืองศักดิ์  ชาญจิตร
 
1361 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78.2 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโคกตูม 1. เด็กหญิงฤทัย  จันมี
2. เด็กหญิงเพชรลัดดา   จ้อยชู
 
1. นางสาววิลัย  สังข์ทอง
 
1362 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนวัดหนองมน 1. เด็กชายศุภฤกษ์  ชูแช่ม
2. เด็กชายเอื้ออังกูร  บุญครอบ
 
1. นางสุวรรณา  ภู่แพร
 
1363 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนวัดไผ่แตร 1. เด็กหญิงณัฏฐนันท์   วรรณไชย
2. เด็กชายเป็นเลิศ   ปานเพ็ชร
 
1. นางสาวนิลลดา   บุญช่วย
 
1364 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76.2 เงิน 9 โรงเรียนธรรมิการาม 1. เด็กหญิงดาราวรรณ  จันทะนาม
2. เด็กหญิงพรรณพัชรา  เขียวชะอุ่ม
 
1. นายจรัล  เลิศจามีกร
 
1365 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 73 เงิน 10 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กหญิงนฤชล   แหพันตา
2. เด็กหญิงสุชัญญา   ยืนยง
 
1. นางสาวนิตยารัตน์   จันโทกุล
 
1366 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 72.4 เงิน 11 โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กชายชาญชัย  มีแป้
2. เด็กชายสุรศักดิ์  ตันเจริญ
 
1. นายสุรพงษ์  มากมี
 
1367 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 71.6 เงิน 12 โรงเรียนวรพิทยา 1. เด็กหญิงชนม์ณกานต์  ปิ่นงาม
2. เด็กหญิงสุพิชา  บุญโคตร
 
1. นางสาวปิยกมล  เปล่งอรุณ
 
1368 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 71 เงิน 13 โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร 1. เด็กชายชานันท์  อ้นสกุล
2. เด็กหญิงวรวรรณ  ถมยา
 
1. นายพรเจต  พรายงาม
 
1369 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 66.4 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กหญิงกัญลญาภรณ์  ยอดฉิม
2. เด็กหญิงมุทิฏา  คำภา
 
1. นางกิ่งกาญจน์  ปราชญา
2. นางอรวรรณ  ยงยิ่ง
 
1370 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 64.2 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ 1. เด็กหญิงธีรนุช  ดวงมณี
2. เด็กหญิงสุกันยา  ทรัพย์เชาว์
 
1. นางอัมพร  สุขเกษ
 
1371 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดท่าแค 1. เด็กหญิงณัฐวสา  มีเจริญ
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  อิติปิโส
 
1. นางนันทนา  ประโรกิจจักร์
 
1372 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 57.2 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 1. เด็กหญิงนันทวรรณ  เคจันทึก
2. เด็กหญิงอนิชา  กริ่งกลับ
 
1. นายอพิทัย  พักตร์ชื่น
2. นายเทพพิทักษ์  อ่ำบุญ
 
1373 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 55.2 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ ๑๓๔ 1. เด็กชายณัฐพล  อยู่ดี
2. เด็กชายนัทธพงษ์  เสืออย่าง
 
1. นายชาญ  ชาลี
2. นายปรัชญา  สมณะช้างเผือก
 
1374 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 0 - โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู 2500) 1. เด็กชายวีรภัทร  พุ่มช่วง
2. เด็กหญิงสายฝน  ขันท่าจีน
 
1. นายณัฏฐ์พัชร์  วิเศษพานิช
2. นางสาวเปรมวดี  คชพิมพ์
 
1375 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 0 - โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กชายพริสร  เพ็ชรเจริญ
2. เด็กหญิงพิชชาพร  พนาโรจน์วงศ์
3. เด็กหญิงพิมพกานต์  ศิลปกิจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอาราม  พิมพะนิตย์
 
1376 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กชายพงศกร  บุญส่งกลิ่น
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  แสงสิทธิ์
3. เด็กชายอำนวย  สมพร
 
1. นายสุพจน์  นามขันทอง
 
1377 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 1. เด็กหญิงปัญญาพร   แก้วกัลยา
2. เด็กชายวิศรุต   คำป้อง
3. เด็กหญิงสุภาวดี   โมคมะเลิง
 
1. นางธนาภรณ์  รักษ์มณี
2. นางบังอร  จันทร์สุเทพ
 
1378 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิบูลสงเคราห์ 1 1. เด็กหญิงคนึงนิจ  ใบเอี่ยม
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุนทรโชค
3. เด็กชายลิขิต  ศรีลากุล
 
1. นางพรรณพิไลย  การะยะ
 
1379 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.8 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 1. เด็กหญิงนิรชา  ฉ่ำชะเอม
2. เด็กหญิงนิสา  ฟักทอง
3. เด็กหญิงเมตตา  ขจรจันทร์
 
1. นายประเสริฐ   หลีทองหล่อ
 
1380 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.8 ทอง 4 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กชายวนัสบดี  บัวทอง
2. เด็กชายศุภชัย  โพธิ์บัว
3. เด็กชายอภิชาติ  เลี่ยมขาว
 
1. นางจารุวรรณ  นาคประดิษฐ์
2. นางจินตนา  ประเสริฐศรี
 
1381 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ผิวสายดำ
2. เด็กหญิงจุทาทิพย์  สายศรี
3. เด็กชายธีระเดช  ประวะโข
 
1. นายบุญส่ง  เรืองซ้อน
2. นายสมชาย  สัพโส
 
1382 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กหญิงบุษยา  คลี่แป้ง
2. เด็กหญิงสุมล  บุตรดา
3. เด็กชายเศษฐา  พรมมา
 
1. นางจารุวรรณ  กล่ำกลิ่น
2. นางสาวมาเรียม  พานอังกาบ
 
1383 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.2 ทอง 8 โรงเรียนวัดถนนแค 1. เด็กหญิงวรดา  การสมเกตุ
2. เด็กหญิงสุธิดา  ทิพย์อักษร
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ราชบัณฑิต
 
1. นางทรรศมล  ทองดี
 
1384 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.8 ทอง 9 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   บัวหอม
2. เด็กหญิงกัลยากร   คงบัว
3. เด็กชายทินภัทร   นำแก้ว
 
1. นางสาววรรณา   เจริญสุข
 
1385 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 1. เด็กชายณัฐพล  ยอดพงษา
2. เด็กชายภัทรพล  ประทุมมา
 
1. นางสาวประภาพร  อ่างหิรัญ
2. นางวิไลวรรณ  เจือทอง
 
1386 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กชายนิธิกร  สีดา
2. เด็กชายสุทธิชัย  ปพัฒน์เมธิน
 
1. นายณรงค์กร  พฤศจันทร์
2. นางสาวรัตติญา   นวลจันทร์
 
1387 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงฉัตรสุพร  พรหมบุตร
2. เด็กชายประดิษฐ์  เต่าทอง
 
1. นายสุรพงษ์  มากมี
 
1388 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 79.5 เงิน 4 โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กชายคงกะพัน  จันทะอักษร
2. เด็กชายดำรงณ์ชัย  เรืองรินทร์
 
1. นางจารุวรรณ  กล่ำกลิ่น
2. นายสรวุฒิ  บุญเพชร
 
1389 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77.6 เงิน 5 โรงเรียนวัดหนองกระเบียน 1. เด็กชายธนากร  จันทะมาตร
2. เด็กชายอิทธิพล  จำนงค์
 
1. นายดนัย  ทัดแก้ว
 
1390 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 1. เด็กหญิงจิรวดี  ราคลี
2. เด็กหญิงพรนภา  เสมาทอง
 
1. นางบังอร  จันทร์สุเทพ
 
1391 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75.8 เงิน 7 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กหญิงสุกัญญา   จิตร์เหลี่ยม
2. เด็กหญิงอรทัย   ยอดสิงห์
 
1. นางสาวนิตยารัตน์   จันโทกุล
 
1392 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70.8 เงิน 8 โรงเรียนพิบูลสงเคราห์ 1 1. เด็กชายวารุต  ท้าววงษา
2. นางสาวเบญจพร  ผลถวิล
 
1. นายเทวัญ  กั้นเขตต์
 
1393 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 64.4 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงสิราวรรณ  บุตรดี
2. เด็กหญิงสิรินทรา  บุตรดี
 
1. นายณัฏฐ์พัชร์  วิเศษพานิช
2. นางสาวเปรมวดี  คชพิมพ์
 
1394 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 10 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 1. เด็กหญิงบรรจง  งามทรัพย์
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ   ศึกษากิจ
 
1. นางปาลิน   วงษ์แหวน
 
1395 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 1. เด็กชายนพพล  อาจป้อง
2. เด็กชายอรรฆพร  กะตุดเงิน
 
1. นายเฉลียว  พุกสอน
2. นายเทพพิทักษ์  อ่ำบุญ
 
1396 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ ๑๓๔ 1. เด็กชายรัชพล  จตุรัส
2. เด็กชายอภิวัฒน์  บุญเรือง
 
1. นายชาญ  ชาลี
2. นางบัวลอย  บริบูรณ์
 
1397 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง 1. เด็กหญิงพรทิพย์  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสโรชา  ทองย้อย
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  มะลิ
 
1. นางวิภาวดี  ม่วงเกษม
 
1398 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87.95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 1. เด็กชายชิษณุชา  โคกสลุง
2. เด็กหญิงชุติมา  ทองมาเต็ม
3. เด็กหญิงปริศนา  อ่อนน้อม
 
1. นางรัตนา  นวลประเสริฐ
 
1399 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางกะพี้ 1. เด็กชายวันชนะ  รักอ่อน
2. เด็กหญิงสาธิดา   นาปา
3. เด็กหญิงเรืองพิลาศ   อินม่วง
 
1. นางนพนันต์  ปานวงษ์
2. นายวินิพล   ทาชาติ
 
1400 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตะกุดหว้า 1. เด็กหญิงนัทธพงษ์  ฤทธิ์กำลัง
2. เด็กหญิงสุนิสา  เจือจันทร์
3. เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  สิงห์ดี
 
1. นางสาวกุลธิดา  ชื่นชม
2. นางวิจิตรา  ชุ่มเงิน
 
1401 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงฐิติภา  แสนศรี
2. เด็กหญิงธญาดา  เจริญศรี
 
1. นางสาวศรันยา  ปานขาว
2. นายเมทิน  นาคำ
 
1402 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง 1. เด็กหญิงนันทิพร   มาพุ่ม
2. เด็กหญิงภัทรภร  พูคงคา
3. เด็กหญิงมิ่งกมล   พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุภาวนา  ขุนลาด
2. นางอัจฉรา  ดุสรักษ์
 
1403 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนวัดท่าแค 1. เด็กหญิงชลดา  เกตุหนู
2. เด็กหญิงณิชากร  สิงหฬ
3. เด็กหญิงมลวิภา  กาฬสิน
 
1. นางเบ็ญจมาศ  เติมแก้ว
 
1404 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 84.5 ทอง 7 โรงเรียนวัดหนองกระเบียน 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ตาเกิด
2. เด็กหญิงชลธิชา  กองบุญมา
3. เด็กหญิงนภัสกรณ์  ปาศรีวงษ์
 
1. นางสมสุข  คล่องสั่งสอน
 
1405 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนวัดทองคุ้ง 1. เด็กหญิงมิลลดา  หลานวงษ์
2. เด็กหญิงสุชัญญา  พลเยี่ยม
3. เด็กหญิงอสมา  เอี่ยมสอาด
 
1. นางสาวอุไร  สุดแสวง
 
1406 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 82.5 ทอง 9 โรงเรียนพิบูลสงเคราห์ 1 1. เด็กหญิงปนิตา  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงวาสนา  พิมสารี
3. เด็กหญิงวิชญาพร  ศรีสังข์งาม
 
1. นางเย็นจิตร์   มาตจรัสเพชร
 
1407 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 81.5 ทอง 10 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงวราพร  ทั่งทอง
2. เด็กหญิงอนิสา  เจริญสุข
3. เด็กหญิงอาทิติยา  ภิญโญ
 
1. นางบุษบงก์  ไม้ดัดพันธ์
 
1408 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนวรพิทยา 1. เด็กหญิงกุลภัสสรณ์  บุษบา
2. เด็กชายจักรพันธ์  ใจแก้ว
3. เด็กหญิงทักษิณา  ตากรวด
 
1. นางมยุรี  โตอ้น
 
1409 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงนฤมล  ตังจารินทร์
2. เด็กชายอัยการ  พุ่มพฤกษ์
 
1. นางสาวขนิษฐา  วทัญญู
2. นายพชร  เนื่องจากอวน
 
1410 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 1. เด็กหญิงฌานิกา  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงปภัสรา  แก่นเงิน
 
1. นางสาวประภาพร  อ่างหิรัญ
2. นางวิไลวรรณ  เจือทอง
 
1411 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแขม 1. เด็กหญิงประภาพร  ญาณรงค์
2. เด็กหญิงศุภนิดา  ช้างหัวหน้า
 
1. นางกาญจนา  แสนทวี
2. นายนำทรัพย์  ประสงค์
 
1412 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77.8 เงิน 6 โรงเรียนวัดยาง ณ รังสี 1. เด็กชายธนกฤต  ทองขาว
2. เด็กชายวัชระ  ขันทอง
 
1. นายขจร  ฤทัยแช่มชื่น
2. นางสาวธิดา  พาณิชย์กุล
 
1413 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงกฤติยา  ศิริประทุม
2. เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีประทุม
 
1. นายณัฐวัฒน์  สว่างทุกข์
2. นางสาวสงกรานต์  กันอุปัทว์
 
1414 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76.4 เงิน 8 โรงเรียนวัดสนามไชย 1. เด็กหญิงพลอย  จัตุรงค์
2. เด็กหญิงวิมลพร  พันธุ์ชื่น
 
1. นางสาวสุภาวนา  ขุนลาด
2. นางสาวอัชรี  เอี่ยมแจ้งพันธุ์
 
1415 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74 เงิน 9 โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  แสงม่วง
2. เด็กชายสัญญา  ฟองงาม
 
 
1416 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72.6 เงิน 10 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 1. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  พุฒเกิด
2. เด็กชายพชร  จันทร
 
1. นายเรืองศักดิ์  ชาญจิตร
 
1417 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72.6 เงิน 10 โรงเรียนวัดไผ่แตร 1. เด็กหญิงนลิน   บุญเทียม
2. เด็กชายนำชัย   เฮงดี
 
1. นางสาวนิลลดา   บุญช่วย
 
1418 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72.2 เงิน 12 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินตะวัน
2. เด็กหญิงลลิตรภัทร  พันธ์ีสีดา
 
1. นายณัฏฐ์พัชร์  วิเศษพานิช
2. นางสาวเปรมวดี  คชพิมพ์
 
1419 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 71.8 เงิน 13 โรงเรียนธรรมิการาม 1. เด็กหญิงวัชรีรัตน์  กลิ่นหอม
2. เด็กหญิงสุภาพร  ธานวัตร
 
1. นายจรัล  เลิศจามีกร
 
1420 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 71.2 เงิน 14 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 1. เด็กชายพรทวี  อาจขำ
2. เด็กหญิงสุวนันท์  ทัดทอง
 
1. นายอพิทัย  พักตร์ชื่น
2. นายเทพพิทักษ์  อ่ำบุญ
 
1421 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 70.4 เงิน 15 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 1. เด็กชายก่อบุญ  พามา
2. เด็กชายธาม  หาญสืบศิลป์สุข
 
1. นางมยุรี  พรมอ่อน
2. นายอัฑฒ์ธพิชญุตม์  นวนเทศ
 
1422 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68.2 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กชายกรกฤษ  สินปะรุ
2. เด็กชายธนภัทร  โพธิ์กลาง
 
1. นายณรงค์กร  พฤศจันทร์
2. นางสาวรัตติญา  นวลจันทร์
 
1423 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 66.8 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านโคกตูม 1. เด็กชายภูรี  หลิน
2. เด็กหญิงเบ็ญจมาศ  ดงใหญ่
 
1. นางสาววิลัย  สังข์ทอง
 
1424 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65.8 ทองแดง 18 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติกา   ปานเนียม
2. เด็กหญิงหัทยา   อารมณ์ดี
 
1. นางสาวนิตยารัตน์   จันโทกุล
 
1425 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 19 โรงเรียนวัดตองปุ 1. เด็กชายชลสิทธิ์  แซ่ตั้ง
2. เด็กชายบุญส่ง  ทรัพย์ประสงค์
 
1. นางสาวนันทพร  พันธุ์บุตร
 
1426 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 62.6 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดเกาะวิมุตตาราม 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ตุ้มทอง
2. เด็กหญิงสุวภา  ใจยืน
 
1. นายประเมิน  บุญเปลี่ยน
2. นางสุธีย์ญา  ขำวงศ์
 
1427 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 1. เด็กหญิงชุติมา  มั่งมี
2. เด็กชายฐีรวัตร  รนกระฐิน
 
1. นางสาวชุติมา  พรหมรักษา
 
1428 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 54.8 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดโป่งแค 1. เด็กชายวัชระ  อ่างทอง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ห่อไธสง
 
1. นายรัตนชัย  ศรีโสภณ
 
1429 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 0 - โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กหญิงดลนภา  วิทยา
2. เด็กหญิงศิริพร  เที่ยงธรรม
3. เด็กหญิงเจนจิรา  เที่ยงธรรม
 
1. นางกมลชนก  เสริมศักดิ์ศรี
2. นายบุญส่ง  เรืองซ้อน
 
1430 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 1. เด็กหญิงชไมพร  สุขเกิด
2. เด็กหญิงนันทนา  พัดยนต์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แสงชาลี
 
1. นางนิรัตยา  นิคมเวทย์
2. นางรัตนา  นวลประเสริฐ
 
1431 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิบูลสงเคราห์ 1 1. เด็กหญิงจิราพรณ์  ประหยัดทรัพย์
2. เด็กหญิงปราริฉัตร  หวานฉ่ำ
3. เด็กหญิงสุภาพร  บุญเทียม
 
1. นางพรรณพิไลย  การะยะ
 
1432 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองกระเบียน 1. เด็กหญิงชุติมา  น้อยบุตดี
2. เด็กหญิงดอกแก้ว  เพิดขุนทด
3. เด็กหญิงภนิดา  สุระขัน
 
1. นางสมสุข  คล่องสั่งสอน
 
1433 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กหญิงบุษบา   ธรรมชาติ
2. เด็กหญิงปิยมาศ  คุ้มเขต
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ต้องเชื้อ
 
1. นางสาวกฤติยาณี  อนุรักษ์
 
1434 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  พุทธสุภาพ
2. เด็กหญิงรสา  ยอดสีราวงศ์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  รื่นรวย
 
1. นางสุทิน  มั่งมี
 
1435 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านทราย 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   สัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงวริษฐา   เสงี่ยมจิตร
3. เด็กหญิงวิดาภรณ์  คงรักษ์
 
1. นางน้ำทิพย์   ถาดมุข
2. นางรัชนี  จันทบาล
 
1436 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงปารมีย์  ใยเสงี่ยม
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ลี้สกุล
3. เด็กหญิงเกวริน  ศรีทรงแสง
 
1. นางจิดาภา  นาคะปักษิณ
2. นางสุนีย์  มากหมู่
 
1437 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 80.8 ทอง 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 1. เด็กหญิงกชรัตน์  เดชจบ
2. เด็กหญิงปรียาพร  บุญคุ้มครอง
3. เด็กหญิงพิมพ์วลัลน์  จานไธสงค์
 
1. นางสาวนภสร  หินทอง
2. นางมยุรี  พรมอ่อน
 
1438 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 80.6 ทอง 5 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กหญิงชลธิชา  กลายดี
2. เด็กหญิงสายป่าน  ภู่ผกา
3. เด็กหญิงอาภาพร  นาทะสันต์
 
1. นางปฐมพร  แจ้งแสงทอง
2. นางสาวอรวรรณ  แก้วสวรรค์
 
1439 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 80.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 1. เด็กหญิงทิพย์มณฑา  หวังเจริญ
2. เด็กชายพีรนันท์  ทรัพย์เจียม
3. เด็กหญิงเกวลี  ปราณีต
 
1. นางจิรพร  งวดชัย
2. นางรัตนา  นวลประเสริฐ
 
1440 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 79.8 เงิน 7 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงกาญจนา  โนจ๊ะ
2. เด็กหญิงญาณิดา  วิริยะพันธ์
3. เด็กหญิงปิ่นมณี  ศักดี
 
1. นางพัชรี  จันทร์โนทัย
 
1441 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 79.4 เงิน 8 โรงเรียนวัดสะแกราบ 1. เด็กชายปิยวัฒน์  บรรเทา
2. เด็กหญิงศิริพร  พรมไทย
3. เด็กหญิงอรพรรณ  ปั้นมี
 
1. นางสาวกฤตยา  พูลทอง
 
1442 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนวัดเขาสมอคอน 1. เด็กหญิงกชกร  ทับงาม
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  เทศวงษ์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  จันทร์แจ่ม
 
1. นางจำนงค์  ชูชัยมงคล
2. นางนงนุช  ศรีลุวัตร
 
1443 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนพิบูลสงเคราห์ 1 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สิโตทัย
2. เด็กหญิงธนัชพร  ระวิโรจน์
3. เด็กหญิงธารารัตน์  เสาศิริ
 
1. นางรุ่งระวี  เสือม่วง
 
1444 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 74.4 เงิน 11 โรงเรียนวัดมหาสอน"ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์" 1. เด็กหญิงบุษบา  แสนงาม
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  โฉมปาน
3. เด็กหญิงศศิพร  ปานสอน
 
1. นางนันทิรา   คำจีน
 
1445 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 72.4 เงิน 12 โรงเรียนวัดเกาะวิมุตตาราม 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  เรืองสำราญ
2. เด็กหญิงสุนิษา  บุญดา
3. เด็กหญิงอนุธิดา  ภิบาลพงษ์
 
1. นางสาวกมลรัตน์  งาเนียม
2. นายสมศักดิ์   นามเกิด
 
1446 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 71 เงิน 13 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต 1. เด็กหญิงจิราภา  มณีอินทร์
2. เด็กหญิงพัชราภา  บัญญัติ
3. เด็กหญิงพัชรี  หิรัญพงษ์
 
1. นางงามตา  บรรจงราชเสนา ณ อยุธยา
2. นางวิไล  มิ่งทอง
 
1447 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 0 - โรงเรียนวัดท้ายลาด 1. เด็กหญิงพรไพลิน  คำมีรักษ์
2. เด็กหญิงศุภธิดา  บุญธรรม
3. เด็กหญิงสวรส  บุญมี
 
1. นางมยุรี  กระต่ายจันทร์
2. นางศรีวิไล  ชิณบุตร
 
1448 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงดวงใจ  รัตนผล
2. เด็กชายปัณณพร  อมรจันทร์
 
1. นางสาวขนิษฐา  วทัญญู
2. นายอานนท์  วงศ์น้ำเพชร
 
1449 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กหญิงพนิดา  ใบยา
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  กระตุดเงิน
3. เด็กหญิงเจนจิรา  โพธิ
 
1. นางจินตนา  ประเสริฐศรี
2. นางศิริมา  เตียประเสริฐ
 
1450 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กชายปณิตา  ดวงแก้ว
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ขุนศรี
3. เด็กหญิงใกล้รุ่ง  ฝ้ายไทย
 
1. นางปราณี  ฤาชา
2. นางมัลลิกา  ประทุมถิ่น
 
1451 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 1. เด็กหญิงพรรณภา  วารักษ์ดี
2. เด็กหญิงสุนิษา  คำหวาน
3. เด็กหญิงสุวัจนี  ฝูงพิลา
 
1. นางปรีญานุช  ศรีวิโชติ
2. นางรัตนา  นวลประเสริฐ
 
1452 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 79.4 เงิน 4 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กหญิงบุษกร  วงษ์มณี
2. เด็กหญิงวิภาพร  จำเนียรสาร
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ไชโย
 
1. นางพเยาว์  ช่วยเมือง
2. นางศุรภา  ดำรงค์เผ่า
 
1453 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กชายวลัยภรณ์  สายสังวรณ์
2. เด็กชายวัลลภ  สายดวง
 
1. นายทนงศักดิ์  สนโสม
 
1454 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  ผลสุก
2. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ศรีมณฑล
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แก้วสา
 
1. นางจารุวรรณ  กล่ำกลิ่น
2. นางสาวมาเรียม  พานอังกาบ
 
1455 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงกนกกร  ศรีชัยอดิภา
2. เด็กหญิงกนิษฐา  กสิวัฒน์
3. เด็กหญิงพิชญา  ประกอบสุข
 
1. นางนิภาพร  เริงไว
 
1456 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 77.2 เงิน 7 โรงเรียนบ้านสระเตย 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   พาภักดี
2. เด็กหญิงปภาวี   ทองแก้ว
3. เด็กชายสิทธินันท์   คลังทรัพย์
 
1. นางสุธีรา   เมตตาไพจิตร
 
1457 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 1. เด็กชายณัฐพล   เขื่อนศิริ
2. เด็กชายศิวกร   มีศิริ
 
1. นางปาลิน   วงษ์แหวน
 
1458 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  สมสาร
2. เด็กหญิงวิลาสินี  คำถา
3. เด็กหญิงเชณุรัตน์  บุตรอ่อน
 
1. นางวิยะดา  จงสวัสดิ์
 
1459 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงดวงพร  จินดามัง
2. เด็กหญิงนริสรา  นาคนวม
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  ทองบาง
 
1. นางงามพริ้ง  ภุมรินทร์
2. นางอำพัน  สายวาริน
 
1460 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย 1. เด็กชายธันวา  การะเกษ
2. เด็กหญิงอัญชลี  อินกระวี
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  มะลิพวง
 
1. นางวรนันท์  หอมละม้าย
2. นางสมพิศ  จิตทรัพย์
 
1461 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 1. เด็กหญิงธนรัตน์  พูดคล่อง
2. เด็กชายรัชชานนท์  สละชีพ
 
1. นางมยุรี  พรมอ่อน
2. นายอัฑฒ์ธพิชญุตม์  นวนเทศ
 
1462 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ทองคำ
2. เด็กหญิงดวงรัตน์  บูรพา
3. เด็กหญิงมัสธริกา  กันยาบัณฑิต
 
1. นางศศินา  คีมทอง
 
1463 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86.25 ทอง 5 โรงเรียนโคกสำโรง    
1464 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กชายยศวัฒน์  วงศ์นพเศรษฐ
2. เด็กหญิงวิชญาพร  ทองประไพ
 
1. นางสาวสงกรานต์  กันอุปัทว์
2. นายอารัทธิ์  เอี่ยมประภาศ
 
1465 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 84.75 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 1. เด็กหญิงธันยานุช  จันแก้ว
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  ผมงาม
3. เด็กหญิงอภินันท์  คำหวาน
 
1. นางภาราดา  สวัสดี
2. นางรัตนา  นวลประเสริฐ
 
1466 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 84.75 ทอง 6 โรงเรียนบ้านตะกุดหว้า 1. เด็กหญิงศศธร  เพราทองชมพูนุช
2. เด็กหญิงสตรีรัตน์  นุ่มนวล
3. เด็กหญิงเจนจิรา  บัวหลาย
 
1. นางสาวกุลธิดา  ชื่นชม
2. นางวิจิตรา  ชุ่มเงิน
 
1467 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 84.5 ทอง 8 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กหญิงนิตย์รดี  เสมพงษ์
2. เด็กหญิงพรนภา  หนูย้อย
3. เด็กหญิงสุพิชญา  มิตรจิตร
 
1. นางสาวศศิณัฎฐ์  จันทร์เสือ
2. นางศุรภา  ดำรงค์เผ่า
 
1468 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนวัดหนองคู 1. เด็กหญิงจิระพินญา  พิมพ์น้อย
2. เด็กหญิงพรพรรณ  แก้วสิงห์
3. เด็กหญิงวิชุดา  ผลกาย
 
1. นางสายพันธ์  โอมะคุปต์
2. นางเกยูร  ชนะบุญ
 
1469 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 83.25 ทอง 10 โรงเรียนบ้านกระเบากลัก 1. เด็กหญิงชญานี  แก้วใจ
2. เด็กชายณัฐกานต์  เทศแก้ว
3. เด็กชายอัครพล  พาละพล
 
1. นางธนภร  หอมจันทร์
2. นางสาววรรณนิภา  พันธ์จันทร์ดี
 
1470 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 83.25 ทอง 10 โรงเรียนวัดเกาะวิมุตตาราม 1. เด็กชายกฤษณ  ตุ้มทอง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  แก่นสากล
3. เด็กหญิงบุญฑิกา  บุญเกิด
 
1. นางสาวกมลรัตน์  งาเนียม
2. นายสมศักดิ์  นามเกิด
 
1471 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 82.75 ทอง 12 โรงเรียนวัดมหาสอน"ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์" 1. เด็กชายกวีวัฒน์  ทำนองงาม
2. เด็กชายรัชพล  จันทร์เดช
3. เด็กชายสุธี  โพธิ์สัมฤทธิ์
 
1. นางสาววิมล  ชูเชื้อ
 
1472 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ ๑๓๔ 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  นนท์คำจันทร์
2. เด็กชายเฉลิม  บุญธรรม
 
1. นายชาญ  ชาลี
2. นางรติพร  ชาลี
 
1473 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 1. เด็กชายชวลิต   งามเลิศ
2. เด็กชายภาคินทร์   ชุ่มวิจารณ์
 
1. นายจำแลง  อินศร
2. นายณัฐพล  ช่างประดิษฐ์
 
1474 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 73 เงิน 5 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กหญิงจรัญญา   ปราบทอง
2. เด็กหญิงณัฐวรา   จันทร์ทนดำ
 
1. นางสาวนิตยารัตน์   จันโทกุล
 
1475 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 73 เงิน 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 1. เด็กหญิงนัฐมล  สันติพันธ์
2. เด็กชายพิเชษพงษ์  โฆษสงวน
 
1. นางชุลีพร  ไกลทุกข์ร้าง
 
1476 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดสระมะเกลือ 1. เด็กหญิงตะวันฉาย  สะพรมห์
2. เด็กหญิงบวรลักษณ์  นิกรณ์
3. เด็กหญิงพิมพิศา  ศิริพัฒน์
 
1. นางกาญจนา  เหลี่ยงตระกูลชัย
2. นางวิภาดา  ชื่นแช่มช้อย
 
1477 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 65 ทองแดง 7 โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กชายคมสันต์  ทองครุธ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สาทสมบูรณ์
 
1. นายสุรพงษ์  มากมี
 
1478 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 62 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านหนองแขม 1. เด็กหญิงฐิติมา  ศรีรักษา
2. เด็กหญิงเบญจพร  ภาคบัว
 
1. นายนำทรัพย์  ประสงค์
2. นางสาวนิสา  สินเจริญ
 
1479 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 0 - โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 1. เด็กหญิงพิชญาดา  ทรัพย์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุนิษา  ทาวะรัมย์
 
1. นางชญามน  บุญประสิทธิ์
 
1480 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 0 - โรงเรียนบ้านบางลี่ 1. เด็กหญิงพรพิมล  นูมหันต์
2. เด็กหญิงวิชุดา   เซี๊ยะสกุล
3. เด็กหญิงอฐิติญา   ร้องทรัพย์
 
1. นางกุลนันทร์  วิงวอน
2. นางวัฒนา  คณโทเงิน
 
1481 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงขวัญกมล  สายันห์
2. เด็กหญิงณัฐชานนท์  สมณา
3. เด็กหญิงวริษรา  เขียวคำปัน
 
1. นางนิภาพร  เริงไว
2. นางรัตนา  ดอนหมื่นศรี
 
1482 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดมุจลินทร์ 1. เด็กหญิงทองแก้ว  กองทอง
2. เด็กหญิงอภิฤดี  บุญคง
3. เด็กหญิงอริสา  เข็มขาว
 
1. นางจันทนา  ทองประเสริฐ
 
1483 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ทองหยิบ
2. เด็กหญิงระตะพร  พวงมาลัย
3. เด็กหญิงวรรณภา  คลังผา
 
1. นางปราณี  ฤาชา
 
1484 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 1. เด็กหญิงนิจวรีย์  ฝักบัว
2. เด็กหญิงนีลยา  ทองคำ
3. เด็กหญิงวุฒิพร  ปานทอง
 
1. นางกุหลาบ  มากมี
2. นางรัตนา  นวลประเสริฐ
 
1485 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 1. เด็กชายกิตติพันธ์  ศรีเจริญ
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ปัตตาโน
 
1. นางบังอร  จันทร์สุเทพ
 
1486 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สีผึ้ง
2. เด็กชายสราวุฒิ  คำมา
3. เด็กชายเจริญชัย  คำพุด
 
1. นางจารุวรรณ  กล่ำกลิ่น
2. นางสาวมาเรียม  พานอังกาบ
 
1487 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83.66 ทอง 6 โรงเรียนซอย3 สาย4 ซ้าย 1. เด็กหญิงนภาพร   จูเปีย
2. เด็กหญิงพาริน  บุญกรอง
3. เด็กหญิงวรรณวิสา  เทพนรินทร์
 
1. นางกัญญวรา  อาษา
 
1488 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82.66 ทอง 7 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กหญิงมนพร  บุญรอด
2. เด็กหญิงรวิวรรณ  เรืองเกษม
3. เด็กหญิงสุมิตรา  สังข์เสนาะ
 
1. นางวรางค์ภรณ์  เนื่องจากอวน
2. นางศุรภา  ดำรงค์เผ่า
 
1489 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 1. เด็กชายชุติสรณ์  บึ้งสลุง
2. เด็กหญิงรัชนก  พรมมา
 
1. นางชญามน  บุญประสิทธิ์
 
1490 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กชายวรวิทย์  ฤทธิฤทัยวัน
2. เด็กชายอภิรักษ์  ชัยโยธา
 
1. นายสุรพงษ์  มากมี
 
1491 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กชายธนาธิป   นาครักษ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์   พวกอิ่ม
 
1. นางสาวนิตยารัตน์   จันโทกุล
 
1492 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนวัดดงน้อย 1. เด็กชายนัทธพงศ์  โชคประกอบกิจ
2. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  ใจเอม
3. เด็กหญิงเจนจิรา  จับขวัญ
 
1. นางณัฏฏ์ณภัทร  มาตขาว
 
1493 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 1. เด็กหญิงสุวรรณา   เกิดปั้น
2. เด็กหญิงสุวิมล  ปั้นทอง
 
1. นางปาลิน   วงษ์แหวน
 
1494 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงวรพรร  ตุ้มเล็ก
2. เด็กหญิงศุภกานต์  จันทร์น้อย
3. เด็กหญิงเนตรตะวัน  ปั้นงา
 
1. นางจิดาภา  นาคะปักษิณ
2. นางสุนีย์  มากหมู่
 
1495 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 1. เด็กหญิงสิริกร  สำราญสุข
2. เด็กหญิงสิริภาภรณ์  สกุลดี
3. เด็กหญิงอัญธิสา  หวังถวิล
 
1. นางวัลลภา  เภากัน
2. นางสาววิรัชฎาพร  ภาคากิจ
 
1496 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 1. เด็กชายภาคภูมิ  สิงห์แก้ว
2. เด็กชายภูผา  นนทโคตร
3. เด็กชายเดช  ทองพิกุล
 
1. นางราตรี  มัทธุจักร์
2. นางสุจิรา  รอบรู้
 
1497 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  จันธนู
2. เด็กหญิงน้ำฝน  บัวไผ่
3. เด็กหญิงสุชาดา  มิสะโสกะ
 
1. นางจันทสุภางค์  สุขทัศน์
 
1498 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 0 - โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กชายก้องภพ  คนึงเหตุ
2. เด็กหญิงชนิดา  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงอติกานต์  อิ่มอรชร
 
1. นายสุริยา  ขาวช่วง
 
1499 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงจุรีพร  ไผ่งาม
2. เด็กหญิงมนเทียน  ประสงค์ผล
3. เด็กหญิงศศิประภา  พวงเอม
 
1. นางปราณี  ฤาชา
2. นางละออ  ทองพรม
 
1500 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงชลนุช  อันอาสา
2. เด็กหญิงสุณิสา  ชัยโอภาส
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  อาภาศิริกุล
 
1. นางสาวขนิษฐา  วทัญญู
2. นายพชร  เนื่องจากอวน
 
1501 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กชายกุลณัฏ  ประวาลปัทมกุล
2. เด็กชายปฎิพัทธ์  กลัดอยู่
 
1. นายทรงกต  เอี่ยมบัว
 
1502 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนซอย3 สาย4 ซ้าย 1. เด็กชายพัชรพล  วงษ์นุช
2. เด็กชายวีรวัฒน์  ฉิมพาลี
 
1. นางปราณี  ฉัตรแก้ว
 
1503 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 1. เด็กชายศิรเชษฐ์  หยุุดพวก
2. เด็กชายอานนท์  พัดยนต์
 
1. นายเฉลียว  พุกสอน
2. นายเทพพิทักษ์  อ่ำบุญ
 
1504 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 4 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กชายพงศธร  โชติช่วง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ผ่องจิตต์
 
1. นายทนงศักดิ์  สนโสม
 
1505 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 5 โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กชายณัฐพงศ์   พรมมา
2. เด็กชายพชร  นาคสุข
 
1. นายสุรพงษ์  มากมี
 
1506 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงปลายฝน  ทองทา
 
1. นางอัญชลี  อิ่มโพ
 
1507 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงกรชุลี  อุทโท
 
1. นางศิวพร  สาริยาหะชีวะ
 
1508 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทบอ.สองเหล่าสร้าง 1. เด็กชายธนัตถ์  เย็นสุขใจ
 
1. นายปฐมพงษ์  สระบัว
 
1509 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เชียงแสงทอง
 
1. นางราตรี  สุขมั่น
 
1510 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง 1. เด็กชายกฤษณพล  ศรีเหรา
 
1. นายศิริชัย  วิลาชัย
 
1511 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 73.8 เงิน 6 โรงเรียนวัดบ่อเงิน 1. เด็กหญิงสิริลดา  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวเนตรชนก  ทองมาก
 
1512 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 73.8 เงิน 6 โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร 1. เด็กหญิงภัทรลดา  มั่งคั่ง
 
1. นางจุฑาพร  ประชากุล
 
1513 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 70.8 เงิน 8 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กหญิงอรัญญา  โตฤทธิ์
 
1. นางพเยาว์  ช่วยเมือง
 
1514 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 67.6 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงนฤมล  ทองดี
 
1. นางฐิติมา  เทียนก้อน
 
1515 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนพัฒนปัญญา 1. เด็กชายณัฐธิดา  สารีกุล
 
1. นางมนัสศิริ  ศิริมนัสกุล
 
1516 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนธรรมิการาม 1. เด็กหญิงรภัทรภร  เชื้อปุย
 
1. นางสาวแน่งน้อย  คล้ายทอง
 
1517 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 62 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดหนองเมือง 1. เด็กหญิงทิพย์เกษร  อรรถสุนทร
 
1. นางสาวสุชารินี  ดวงสว่าง
2. นางสาวสุชารินี  ดวงสว่าง
 
1518 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 60.2 ทองแดง 13 โรงเรียนซอยพิเศษ สาย 4 ซ้าย 1. เด็กหญิงอริษา   เพียรธัญญการ
 
1. นางพรทิพย์  ศิริจิวานนท์
 
1519 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงนิชนันท์  เร่งรัด
 
1. นางสุกัญญา  กิจศิลป์ชัย
 
1520 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงรชตพรรณ  วังกานนท์
 
1. นางวัลลีย์  อรุณฤกษ์
 
1521 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 81.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงพรรณารายณ์  ตาประสาน
 
1. นางสุวรรณี  สีสุภา
 
1522 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 77.25 เงิน 4 โรงเรียนบ้านพุม่วง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ผลบุญ
 
1. นางสาวพิมพ์รภัส  โพธิ์บางหวาย
 
1523 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 75.33 เงิน 5 โรงเรียนวัดหัวสำโรง 1. เด็กชายสุวัฒน์ชัย  นิลเกษ
 
1. นางสาวเพ็ญศิริ  เพ็ญอิ่ม
 
1524 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนทบอ.สองเหล่าสร้าง 1. เด็กหญิงอภิชญา  ผ่องพุฒิ
 
1. นางสาวจิระนันท์  สุภา
 
1525 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 74.75 เงิน 7 โรงเรียนจินดารัตน์ 1. เด็กหญิงพิชญานิน  ทรัพย์สกุล
 
1. นางสาวสุนทราภรณ์  อินทร์สา
 
1526 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 73 เงิน 8 โรงเรียนธรรมิการาม 1. เด็กหญิงจริยาพร  ดิษฐพิสิทธิ์
 
1. นางสาวแน่งน้อย  คล้ายทอง
 
1527 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 72.37 เงิน 9 โรงเรียนกําจรวิทย์ 1. เด็กหญิงนฤภร   รวมเจริญ
 
1. นางลัดดาวัลย์   ผ่องพันธ์ชัย
 
1528 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 70.75 เงิน 10 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กหญิงหัทยา  ต่ายโต
 
1. นางพเยาว์  ช่วยเมือง
 
1529 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 69.75 ทองแดง 11 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ 1. เด็กหญิงวิชุดา  บุญลัย
 
1. นายพิชัย  รัตนถิรวรรณ
 
1530 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 12 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ม้วนทอง
 
1. นางวิไล   ม้วนทอง
 
1531 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 68.66 ทองแดง 13 โรงเรียนซอย5 สาย2ซ้าย 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์   เหลือปัญญา
 
1. นางสาวยูงทอง   ปู่เหล็ก
 
1532 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 65.66 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดบ่อเงิน 1. เด็กหญิงกัญญ์ญาณัฏฐ์  จันทร์รัตน์แสงสี
 
1. นางบังอร  พจนธารี
 
1533 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 64.5 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดหนองเมือง 1. เด็กชายทัพพ์  มนเทียรทอง
 
1. นางสาวสุชารินี  ดวงสว่าง
 
1534 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 16 โรงเรียนสุเทพวิทยาลัย 1. เด็กชายพิสิษฐ์  นุตระ
 
1. นางสาวปริฉัตร  วาฤทธิ์
 
1535 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 59.75 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดหนองพิมาน 1. เด็กชายศุภฤทธิ์  ศรีบ้านใหม่
 
1. นางดารภา  นาน้ำเชี่ยว
 
1536 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 57.75 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กหญิงศิริพร  หูไว
 
1. นางกมลชนก  เสริมศักดิ์ศรี
 
1537 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงยุวธิดา  ทองพลอย
 
1. นางศรีใหม่  สังวร
 
1538 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดถนนแค 1. เด็กชายณัฐพล  พึ่งเกตุ
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  สุขพันธ์
 
1539 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโคกลำพานวิทยา 1. เด็กหญิงสุกัญญา   มณีแก้ว
 
1. นางรัตนา   กางกรณ์
 
1540 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน 1. เด็กหญิงชนกานต์  กำเนิดกาลืม
 
1. นางวรลักษณ์  แปลนนาค
 
1541 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 โรงเรียนซอย3 สาย4 ซ้าย 1. เด็กชายมงคลชัย  พงศาปาน
 
1. นางสาวกัญญา  แสงสว่าง
 
1542 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดหัวสำโรง 1. เด็กชายธเนศ  แสงทอง
 
1. นางจำเรียง  ทองมา
 
1543 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กหญิงณัฐกมล  บำรุงศิลป์
 
1. นางสาวอินทพร  แจ่มแสง
 
1544 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  แซ่จัง
 
1. นางพเยาว์  ช่วยเมือง
 
1545 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 9 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงปณิตา  ทานะรมย์
 
1. นางสุภาณี  น้อยอ่าง
 
1546 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 1. เด็กหญิงยาสมิน  ซาโลเมอะฟุคส์
 
1. นางปาริชาด  เกษมสิน
 
1547 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนวัดหนองเมือง 1. เด็กหญิงรมย์ธีรา  ศรีทอง
 
1. นางสาววิภาพร  พันธุ์แน่น
 
1548 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงศรุตยา  เอกประชารัตน์
 
1. นางอัญชลี  อิ่มโพ
 
1549 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงพีรมณฑ์  อยู่ประยงค์
 
1. นางอัณณ์ชญาน์  ตาทอง
 
1550 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจินดารัตน์ 1. เด็กหญิงกานต์สิรี  กินจำปา
 
1. นางสาวพิมลพรรณ  บุญคง
 
1551 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 4 โรงเรียนพระวรสาร 1. เด็กหญิงปาณิศา  คล้ายรักษ์
 
1. นางสาวกันยารัตน์  คำสอาด
 
1552 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านหนองแก 1. เด็กหญิงศศินิภา  ปัญญาแหลม
 
1. นางนุชนาฏ  อินทนิล
 
1553 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 5 โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เรืองสันเที๊ยะ
 
1. นางสาวเจนจิรา  โสมสุข
 
1554 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 5 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  ปัญจชัย
 
1. นางสุขภาวดี  อัมพรรัตน์
 
1555 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 5 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ยังทอง
 
1. นางศุรภา  ดำรงค์เผ่า
 
1556 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 5 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง 1. เด็กชายสิทธิโชค  สวัสดี
 
1. นายศิริชัย  วิลาชัย
 
1557 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 0 - โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กชายประภากรณ์  งอนไถ
 
1. นางกมลชนก  เสริมศักดิ์ศรี
 
1558 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 0 - โรงเรียนวัดถนนแค 1. เด็กชายวีรวัฒน์  กอดแก้ว
 
1. นางพูลศรี  ฉายสว่าง
 
1559 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 0 - โรงเรียนซอย3 สาย4 ซ้าย 1. เด็กหญิงพิยดา  ช้างน้อย
 
1. นางอำไพ  ทิศกระโทก
 
1560 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 0 - โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต 1. เด็กชายณัฐภัืทร์  บุญเคียง
 
1. นางไฉน  เร่งรัด
 
1561 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 0 - โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง 1. เด็กหญิงธนพร  รอดงาม
 
1. นางวรรณา  เมืองทอง
 
1562 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 0 - โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กชายวรินทร   พุทธา
 
1. นางสมพิศ   จันทร
 
1563 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 0 - โรงเรียนวัดสะแกราบ 1. เด็กหญิงอธิดา  เกลี้ยงแก้ว
 
1. นางสาวหัสยา  นิ่มโชคชัยเจริญ
 
1564 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 0 - โรงเรียนสุเทพวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  โหนา
 
1. นางวิไลวรรณ  ช่างทอง
 
1565 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 0 - โรงเรียนวัดหัวสำโรง 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แสนสีมน
 
1. นางกนพวัลย์  กลิ่นจันทร์
 
1566 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กชายกษิดิศ  บุษราคัม
 
1. นางนงลักษณ์  ศิริโก่งธนู
 
1567 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายวชิรวิทย์  จำปา
 
1. นางอัญชลี  อิ่มโพ
 
1568 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียน ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา 1. เด็กชายชนวีร์   ราชสีหา
 
1. นางอุทัยวรรณ   แข็งพิลา
 
1569 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงณัฏฐนิช  กาญจนานิจ
 
1. นางสุวรรณี  สีสุภา
 
1570 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพุม่วง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำมา
 
1. นางสาวชุลีวรรณ  บุญมัง
 
1571 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 6 โรงเรียนซอย3 สาย4 ซ้าย 1. เด็กหญิงอัจฉรานันท์   ใสสุข
 
1. นางอำไพ  ทิศกระโทก
 
1572 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 7 โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา 1. เด็กหญิงอภิภาวี  ละม้ายแข
 
1. นางสาวนุชนาถ  ตันสุทัศน์
 
1573 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านสระเตย 1. เด็กหญิงประกายมาศ  สิงห์เงิน
 
1. นางสาวจีรวรรณ  จิตรเกตุ
 
1574 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 1. เด็กหญิงศุภมาศ  ศรีจันทรวงศ์
 
1. นางนิศารัตน์  โกมลสวัสดิ์
 
1575 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดหนองเมือง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  วงษ์จันนา
 
1. นางสาวสุชารินี  ดวงสว่าง
 
1576 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 9 โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง 1. เด็กชายนิรุจน์  จำปาเรือง
 
1. นางวรรณา  เมืองทอง
 
1577 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร 1. เด็กชายบูรพา  อำพันทอง
 
1. นางจุฑาพร  ประชากุล
 
1578 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 13 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ป้อมบุบผา
 
1. นางสาววิไล  แผ่เจริญเมตตา
 
1579 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 13 โรงเรียนทบอ.สองเหล่าสร้าง 1. เด็กหญิงอารดา  สุขแป้น
 
1. นางสาวจิระนันท์  สุภา
 
1580 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  อรทัด
 
1. นางอัจฉรา  คุ้มพันธ์
 
1581 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 15 โรงเรียนพระวรสาร 1. เด็กชายภัทรพล  นิ่มนวลรัตน์
 
1. นางวราภรณ์  จันทร
 
1582 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 17 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กหญิงเก็จมณี  บัวหลวง
 
1. นางวิไล   ม้วนทอง
 
1583 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กชายปภินวิทย์  สารีภาวงษ์
 
1. นางกมลชนก  เสริมศักดิ์ศรี
 
1584 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น 1. เด็กชายนนทกร  จิวรรจนะโรดม
 
1. นางอนงค์  เต๊ะขันหมาก
 
1585 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 0 - โรงเรียนวัดรัตนาราม 1. เด็กหญิงสโรชา  คงดี
 
1. นางวลัยพรรณ  ชื่นจิตร
 
1586 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  วัฒนกุล
 
1. นางนันทิยา  เสือปาน
 
1587 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสระเตย 1. เด็กหญิงสุนิสา  ศรีสูงเนิน
 
1. นางสาวจีรวรรณ  จิตรเกตุ
 
1588 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโคกสำโรง    
1589 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 1. เด็กหญิงเกตน์สิรี  บุญสอน
 
1. นางปาริชาด  เกษมสิน
 
1590 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 1. เด็กชายก้องภพ  เฉลิมวัฒน์
 
1. นายกำพล  ดิดประเสริฐ
 
1591 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กชายโชคชัย  โตงาม
 
1. นางสาวอินทพร  แจ่มแสง
 
1592 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนซอย3 สาย4 ซ้าย 1. เด็กหญิงจิระนันท์  ก้านนาค
 
1. นางสาวกัญญา  แสงสว่าง
 
1593 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ประจำญาติ
 
1. นางสุกัญญา  เพลินแสง
 
1594 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต 1. เด็กหญิงนพมาศ  ยิ้มไพบูลย์
 
1. นางพักตรพิมล  บุญเมตตา
 
1595 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน 1. เด็กหญิงเบญญาทิพย์  ป่าธนู
 
1. นางวรลักษณ์  แปลนนาค
 
1596 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 8 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 1. เด็กชายนนทกร  บุญชื่น
 
1. นางช่อทิพย์  สุรโชติ
 
1597 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านบางลี่ 1. เด็กหญิงวรรณภรณ์  ทองสุข
 
1. นางฉลวย  กลิ้งฝอย
 
1598 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดตองปุ 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  กัวหา
 
1. นางนพมาศ  นิ่มตลุง
 
1599 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม 1. เด็กหญิงจีราภา  แจ้งเปลี่ยน
 
1. นางอรุณีย์  ไชยเสนา
 
1600 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนวัดหนองเมือง 1. เด็กหญิงปิยพร  ขันเล็ก
 
1. นางสาวสุชารินี  ดวงสว่าง
 
1601 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กชายรัชวุฒิ  เขียวธรรมรงค์
 
1. นางพเยาว์  ช่วยเมือง
 
1602 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงภัทรมน  พิมทอง
 
1. นางอัญชลี  อิ่มโพ
 
1603 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงอนงค์สิริ  วิโชติมงคลเลิศ
 
1. นางสาวชนรดี  โรจนศิลป์
 
1604 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย 1. เด็กหญิงวิธิดา  ผลฤทธิ์
 
1. นางประทีป  ละม้ายแข
 
1605 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75.75 เงิน 4 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายรัชกฤต  นันทาทอง
 
1. นางสุวรรณี  สีสุภา
 
1606 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75.5 เงิน 5 โรงเรียนวัดหัวสำโรง 1. เด็กหญิงศรารัตน์  เล่าเฮ้ย
 
1. นางกนพวัลย์  กลิ่นจันทร์
 
1607 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนวัดบ่อเงิน 1. เด็กหญิงกนกพร  สะมะถะธัญกร
 
1. นางบังอร  พจนธารี
 
1608 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 74.5 เงิน 7 โรงเรียนบ้านวังจั่น 1. เด็กหญิงสิดาพร  มาล้น
 
1. นางสมนึก  เจริญสีรุ้ง
 
1609 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 74.25 เงิน 8 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 1. เด็กหญิงสิรินาถ  กลั่นหุ่น
 
1. นางจินตนา  พันธุ์กำแหง
 
1610 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 73.75 เงิน 9 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 1. เด็กหญิงอัญมณี  แสวงสุข
 
1. Mrs.Thelma  C.Lappay
 
1611 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 73.5 เงิน 10 โรงเรียนบ้านโป่งยอ 1. เด็กชายกฤษพงศ์  ป้อมทอง
 
1. นางชนัญธิดา  ปานวิเศษ
 
1612 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 69.5 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่ 1. เด็กหญิงกรทอง  แซ่ลิ้ม
 
1. นายสำรวย  ม่วงสว่าง
 
1613 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 69.25 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค 1. เด็กชายบัญญพนธ์  ตระกูลศรี
 
1. นางพรธิภา  แสงเรือง
 
1614 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 13 โรงเรียนกําจรวิทย์ 1. เด็กหญิงปุณยนุช  ตันติเดชามงคล
 
1. นางสาวหรรษา  บุญชม
 
1615 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 66.75 ทองแดง 14 โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล 1. เด็กหญิงอุษา  เจริญสุข
 
1. นางปาณิสา  โพธิสาจันทร์
 
1616 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 57.75 เข้าร่วม 15 โรงเรียนธรรมิการาม 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  มูลมัย
 
1. นางสาวแน่งน้อย  คล้ายทอง
 
1617 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ 1. เด็กหญิงธาราพร  อินทวงษ์
 
1. นางสาวเบญจรัตน์  ริมไธสง
 
1618 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านบางลี่ 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  กล่อมสุวรรณ
 
1. นางสาวสุกัญญา   สิงห์สูง
 
1619 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดโป่งแค 1. เด็กหญิงเพ็ญเพ็ชร  เปลี่ยนทอง
 
1. นางศรีจันทร์  ทวีคูณ
 
1620 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 1. เด็กชายวุฒิกร  อ่อนตา
 
1. นายกำพล  ดิดประเสริฐ
 
1621 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กหญิงสมหญิง  สุวรรณพงษ์
 
1. นางสาวอินทพร  แจ่มแสง
 
1622 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 1. เด็กหญิงนิภาพร  มุสิกาวัน
 
1. นางนิศารัตน์  โกมลสวัสดิ์
 
1623 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74.9 เงิน 4 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กหญิงพัณณิตา   วิสาสะ
 
1. นางสมพิศ   จันทร
 
1624 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 72.26 เงิน 5 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงทิพย์เกศร  สายชนะ
 
1. นางสุภัตรา  กองเงิน
 
1625 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 71.6 เงิน 6 โรงเรียนวัดหัวสำโรง 1. เด็กหญิงวันทนีย์  วารายานนท์
 
1. นางจำเรียง  ทองมา
 
1626 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน 1. เด็กหญิงจิราภา  อะวะโห
 
1. นางวรลักษณ์  แปลนนาค
 
1627 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 8 โรงเรียนพิบูลสงเคราห์ 1 1. เด็กชายศักดิ์ชัย  ขำมี
 
1. นางอรอนงค์  ทัดเนียม
 
1628 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 1. เด็กหญิงธนิดา  อยู่ยง
 
1. นางช่อทิพย์  สุรโชติ
 
1629 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 10 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงชนากานต์  ล่องลอย
 
1. นางสุภาณี  น้อยอ่าง
 
1630 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนวัดหนองกระเบียน 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แก้วถึง
 
1. นายสุนทร  อุบลคลี่
 
1631 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงฐิติมา  พยุง
 
1. นางศรีใหม่  สังวร
 
1632 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงญาณิศา  พงศ์สุประดิษฐ์
 
1. นางนฤมล  จันทร์เทียน
 
1633 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงนภิสา  ภัทรธนวดี
 
1. นางอัญชลี  อิ่มโพ
 
1634 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายศุภณัฐ  โวสงค์
 
1. นางสุวรรณี  สีสุภา
 
1635 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 1. เด็กชายอธิเมศร์  ธรรมวิทยาพงศ์
 
1. นางสาวสิริวรรณ  บุญมี
 
1636 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 5 โรงเรียน ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา 1. เด็กหญิงศศิธร   เนาวรัตน์
 
1. นางสมจิตร   จอกแก้ว
 
1637 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 6 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กหญิงธนานันท์  ติยะชัยพานิช
 
1. นางสาววิไล  แผ่เจริญเมตตา
 
1638 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 7 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กหญิงกนกภรณ์   เชยชม
 
1. นางวิไล   ม้วนทอง
 
1639 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กชายพัชรพล  วัฒนะแสง
 
1. นางพเยาว์  ช่วยเมือง
 
1640 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดถนนแค 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ป้องแก้ว
 
1. นางพูลศรี  ฉายสว่าง
 
1641 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 10 โรงเรียนพระวรสาร 1. เด็กชายกายสิทธิ์  เม็กขุดทด
 
1. นางวราภรณ์  จันทร
 
1642 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค 1. เด็กหญิงปิ่นมนัส  ศาสนโสภณ
 
1. นางพรธิภา  แสงเรือง
 
1643 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพระวรสาร 1. เด็กหญิงธนพร  แสงรุ่ง
 
1. นางเอื้องฟ้า  ตระกูลอุดมเพชร
 
1644 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนซอย3 สาย4 ซ้าย 1. เด็กชายชัชวาล  ไชโย
 
1. นางสาวกัญญา  แสงสว่าง
 
1645 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กชายพรชัย  ศรีลี
 
1. นางสวลี  นามเชื้อ
 
1646 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณฤดี   วัชระ
 
1. นางสมพิศ  จันทร
 
1647 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  วิทยา
 
1. นางสาวอินทพร  แจ่มแสง
 
1648 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงวาสนา  เศรษฐีพ่อค้า
 
1. นางสุภาณี  น้อยอ่าง
 
1649 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กชายนทีธร  ช้างเที่ยง
 
1. นางพเยาว์  ช่วยเมือง
 
1650 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านสระเตย 1. เด็กหญิงศิลาทิพย์  รอดเถียร
 
1. นางสาวจีรวรรณ  จิตรเกตุ
 
1651 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 9 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 1. เด็กชายพิษณุ  เทียนแก้ว
 
1. นายกำพล  ดิดประเสริฐ
 
1652 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กหญิงดวงกมล  สีสมัย
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เพ็งบุญ
3. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  โพธิ์ทอง
4. เด็กหญิงรัตติกาล  ไชยวุฒิ
5. เด็กชายศิรวิทย์  วิทมาสิงห์
 
1. นางสาววิไล  แผ่เจริญเมตตา
2. นางสวลี  แผ่เจริญเมตตา
 
1653 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 1. เด็กหญิงขนิษฐา  คำกองเกิง
2. เด็กชายพิทวัส  ศิลป์มา
3. เด็กหญิงรจนา  อาจขำ
4. เด็กชายสนั่น  สวัสดี
5. เด็กหญิงสิริวิมล  ทองคำ
 
1. นางนาถติยา  สนั่นเมือง
2. นางนิศารัตน์  โกมลสวัสดิ์
 
1654 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กหญิงณัฐญา  แสนสุข
2. เด็กหญิงปรีดา  พวงพันธ์
3. เด็กหญิงวรพักตร์  เทียนทอง
4. เด็กหญิงสาวิตรี  ซ่อนกลิ่น
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  ภู่ภักดี
 
1. นางกมลชนก  เสริมศักดิ์ศรี
2. นางสาวสุภาพร  ยมสาร
 
1655 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กชายฐิติมา  พยุง
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  สัตยารมณ์
3. เด็กชายวงศธร  มาเจริญ
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์   กันดีลัง
5. เด็กชายสมรัก  เรืองศรี
 
1. นางศรีใหม่  สังวร
2. นางอุไรวรรณ  มาสำโรง
 
1656 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 1. เด็กหญิงดวงตะวัน  เชญชาญ
2. เด็กชายวิษณุ  แซ่ลี่
3. เด็กหญิงสุพิชญา  หาญกิจ
4. เด็กหญิงอารียา  แสงพูล
5. เด็กหญิงแสงดาว  แก้วใส
 
1. นางช่อทิพย์  สุรโชติ
 
1657 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงธัญชนก  พจนาพิมล
 
1. นางสมฤดี  ปลื้มอารมณ์
 
1658 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจินดารัตน์ 1. เด็กหญิงวิภาพร  จันทร์จีน
 
1. นางสาวสุนทราภรณ์  อินทร์สา
 
1659 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดบ่อเงิน 1. เด็กหญิงน้ำฝน  การุญบริรักษ์
 
1. นางแสงระวี  ชัยคงสถิตย์
 
1660 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่ากล้วย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เปลี่ยนสันเทียะ
2. เด็กชายธีรวัช  ชวดน้อย
3. เด็กชายพงศกร  ศิริคูหาสมบูรณ์
4. เด็กชายสุทธิพร  สวัสดิพงษ์
5. เด็กชายอติชาติ  สวัสดิพงษ์
6. เด็กชายเกรียงไกร  สวัสดิพงษ์
 
1. นายมนัส  ปล้องทอง
2. นางสาวสุนทรินทร์  สิมมา
 
1661 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายจิรพัส  จันทร์ศิริ
2. เด็กชายจิรวัฒน์  สิงหฬ
3. เด็กชายธนบดี  เพชรรอด
4. เด็กชายธัชพล  มาโต
5. เด็กชายพงษ์กร  เกตุทิพย์
6. เด็กชายเติมศักดิ์  พวงมาลัย
 
1. นายปิยะ  เกิดโภคา
2. นางสุมาภรณ์  เจริญตะคุ
 
1662 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ 1. เด็กชายชานนท์  วุฒิยากรณ์
2. เด็กชายธนาธิป  ผาจันทร์
3. เด็กชายพรเทพ  ปั้นเพ็ง
4. เด็กหญิงภิญญดา   จั่นสนิท
5. เด็กชายวรายุส  จันทร์รอด
6. เด็กหญิงศศินา  ตั้งสกุล
 
1. นางประมวลมาศ  จันทร์จุฬา
 
1663 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 73 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายจิรศักดิ์  ปิ่นแก้ว
2. เด็กชายพงศกร  ช้างร้าย
3. เด็กชายรัฐสิทธิ์  แก้วหล้า
4. เด็กชายอนวัฒน์  ทุมนาราช
5. เด็กชายอิทธิพัทธ์  พิภาภรณ์
6. เด็กชายเมธา  เรืองหอม
 
1. นายพิชิต  รุ่งโรจน์
2. นายโอภาส  ทองดี
3. นางไลวรรณ  ยิ้มสวัสดิ์
 
1664 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72 เงิน 5 โรงเรียนวัดเทพอำไพ 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  เติมแก้ว
2. เด็กหญิงจิดาภา  น่วมทิม
3. เด็กหญิงสมปรารถนา  นิลพัฒน์
4. เด็กชายสุพศิน  ศรีษะเกตุ
5. เด็กหญิงสุรีย์ลักษณ์  สุขกำเนิด
6. เด็กหญิงเพ็ญเดือน  การลพ
 
1. นางกฤติยาภรณ์  โพธิ์ทอง
 
1665 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70 เงิน 6 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กชายชัยคมสรรค์  จางจันทร์
2. เด็กชายนัธพล  แม่นมั่น
3. เด็กชายพชรพล  ประทุมชาติ
4. เด็กชายศุภกร  จักรแก้ว
5. เด็กชายสิทธิชัย  ศรีนคเรศ
6. เด็กชายอาทิตย์  เสพสุข
 
1. นางจุฑาทิพ  รักฉ่ำพงษ์
2. นางวรีย์  ภู่เจิญชัยวรรณ
 
1666 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กชายชานนท์  ม่วงไทย
2. เด็กชายธนกร  หนูอ้น
3. เด็กชายธนดล  ทองคำเกิด
4. เด็กชายธนวัฒน์  ทองคำเกิด
5. เด็กชายภูวดล  พลศรีราช
6. เด็กชายสิทธิพล  พอนสันเที๊ยะ
 
1. นางปาริชาติ  ศรประสิทธิ์
2. นางสำรวย  เกตุถาวร
 
1667 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   พุ่มบ้านเซ่า
2. เด็กหญิงดวงพร  ปากคีบทอง
3. เด็กหญิงนิธินาถ  บนทอง
4. เด็กหญิงบุริมนาถ  ลายน้ำเงิน
5. เด็กหญิงปัญญาพร  สอดดง
6. เด็กหญิงยศวดี  ทองจันทร์
 
1. นางพิศมัย  ถาวรสุข
 
1668 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนซอย5 สาย2ซ้าย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เสมานิตย์
2. เด็กหญิงธนวดี   สุพะยูง
3. เด็กหญิงภัทรธิดา   อะปายทัศน์
4. เด็กหญิงมัณฑนา  ศรีสอาด
5. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ดีขามป้อม
6. เด็กหญิงสริตรา  นาควารี
 
1. นางสาวจำนงค์  บุญเสริม
 
1669 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 66 ทองแดง 10 โรงเรียนจินดารัตน์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ศิริปรุ
2. เด็กหญิงปัญฑิตา  ปํญญาศรี
3. เด็กหญิงวิภวานี  จำเนียร
4. เด็กหญิงเบญจพร  คนคม
5. เด็กหญิงเมธาวี  คงเดช
6. เด็กหญิงโชษิตา  พรมสมบัติ
 
1. นางสาวปิยวรรณ  สินประเสริฐ
2. นายอนุชิต  ศิวิรัตน์
 
1670 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 64 ทองแดง 11 โรงเรียนกําจรวิทย์ 1. เด็กชายกศม   คงขุนทด
2. เด็กชายชัยวัทน์   เจริญสุข
3. เด็กชายธนกร   อักษรทอง
4. เด็กชายปัณณวิชญ์   ธรรมปรีชา
5. เด็กชายรัชพล   พันทา
6. เด็กชายเจษฎาภรณ์   พูลยิ่ง
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ฉ่ำบุรุษ
2. นายแสน   สุขสม
 
1671 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 12 โรงเรียนรัตนศึกษา 1. เด็กหญิงชลธิชา  สร้อยสใบ
2. เด็กชายนพณัฏ  สกลกูล
3. เด็กชายพัสกร  เหลืองอร่าม
4. เด็กชายมนูเวษฐ์  มณเทียนทอง
5. เด็กชายศิรชัช  ศิริวัฒน์
6. เด็กหญิงไอริน  ยิ่งยงศ์
 
1. นางสาววนัทนที  พรหมมา
2. นางสาวเสาวนีย์  เคียนทอง
 
1672 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 13 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กชายกฤษดา   ยืนยง
2. เด็กหญิงกันยารัตน์   พงษ์พรหม
3. เด็กหญิงณัฐกมล   เก่งวิทยา
4. เด็กชายธีรศักดิ์   เพ็งสว่าง
5. เด็กหญิงภิญญดา   ฉงสกุล
6. เด็กชายสันติชัย   คณะฤทธิ์
 
1. นางจันทนา  นิ่มนวล
 
1673 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดโป่งแค 1. เด็กชายธนรัตน์  ฉลาดทำ
2. เด็กชายธีรกานต์  อ่อนสวัสดิ์
3. เด็กชายนนทชัย  กาวกระโทก
4. เด็กชายนัฐวุฒิ  หนุนบุญ
5. เด็กชายสิทธิชัย  วงษ์เนตร
6. เด็กชายอดิศร  ภูมิพัด
 
1. นายวัชรินทร์  หลอดทอง
 
1674 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำจั้น 1. เด็กชายกรวิทย์  คำแสง
2. เด็กหญิงชนวรา  ศรีบุรินทร์
3. เด็กหญิงชวิศา  วันอุบล
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  นาคแย้ม
5. เด็กชายทินวุฒิ  เชื้อมุข
6. เด็กชายนครา  ยศศักดิ์
 
1. นางนางวิมล  เลสัก
2. นายสุรชัย  กลิ่นศรีสุข
3. นายสุริยา  สีขาว
 
1675 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายธนภัทร  คำนวนชอบ
2. เด็กชายธีรพัฒน์  นาคสิมมา
3. เด็กชายนวพล  คุมมงคล
4. เด็กชายภาณุพงศ์  มีใจเจือ
5. เด็กชายราชวัฒน์  เสือเสงี่ยม
6. เด็กชายสหัสวรรษ  คลังผา
7. เด็กชายโชติวิทย์  ตุ้มสว่าง
8. เด็กชายไตรรัตน์  ตลับนาค
 
1. นายวิฑูรย์  ไตรมงคลวิวัฒน์
 
1676 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงธีรนันท์  รักซ้อน
2. เด็กหญิงพจมาน  จำปาขาว
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทองมาเต็ม
4. เด็กหญิงสกาวเดือน  สุระ
5. เด็กหญิงสายสุณีย์  โคกสลุง
6. เด็กหญิงอนงค์นาถ  ทองคำ
 
1. นางกุลปาลี  ใจดี
2. นายวีระชัย  ชัยเรียบ
3. นางไลวรรณ  ยิ้มสวัสดิ์
 
1677 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นวนพิจิตร์
2. เด็กชายธนภัทร  โพธิ์จันทร์
3. เด็กชายธีรภัทร  ประพันธ์ศรี
4. เด็กชายปิยวัสส์  นาประสิทธิ์
5. เด็กชายพัฒพงษ์  บัวสุวรรณ์
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  พุ่มสวัสดิ์
 
1. นางมณีรัตน์  นุ่มดี
2. นายเอกดิน  นุ่มดี
 
1678 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนซอย5 สาย2ซ้าย 1. เด็กชายชลสิทธิ์  ฟักทองพรรณ
2. เด็กชายนำชัย  พิมอุบล
3. เด็กหญิงนิตยา  ไตรอุดม
4. เด็กชายวรัชย์  พานพุ่ม
5. เด็กชายศราวุธ  ไวยวารี
6. เด็กชายอภิชาต  ก้างพังเทียม
 
1. นางสาวจำนงค์  บุญเสริม
 
1679 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนกําจรวิทย์ 1. เด็กชายกฤษเรศ   ประเสริฐสุข
2. เด็กชายจิณณพัต  เนื้อนุ่มพันธ์
3. เด็กชายฉัตรชัย   พจนเรขา
4. เด็กชายชานน   สุคนธานนท์
5. เด็กชายณนฐนวรรษ   สุขไสย
6. เด็กชายพีระพงษ์   พุ่มพฤกษ์
7. เด็กชายภูตะวัน   เอี่ยมสำอาง
8. เด็กชายภูวนารถ   บัวดี
 
1. นายชำนาญ   นิลสกุล
2. นายบุญส่ง  บุตรนาแพง
 
1680 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนวัดเทพอำไพ 1. เด็กชายชยพล  ขันตี
2. เด็กชายธนภัทร  ทองพูล
3. เด็กชายธนวัฒน์  บุญครอง
4. เด็กชายวรเมธ  เปรมปรีสุข
5. เด็กชายวิศรุต   สงวนสิน
6. เด็กชายศักดิ์พล  สุขพานิช
7. เด็กชายสิทธิพล  สุมาลี
8. เด็กชายอัษฎาวุธ  สงวนสิน
 
1. นางกฤติยาภรณ์  โพธิ์ทอง
 
1681 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 73 เงิน 8 โรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ 1. เด็กชายนวมินทร์  แม่นสิน
2. เด็กชายวชิราวุธ  เปียงาม
3. เด็กชายวายุ  สิมมาสุข
4. เด็กชายศรราม  แก้วกาหลง
5. เด็กชายสิรธีร์  มาแก้ว
6. เด็กชายเอกรินทร์  ขวัญกล่ำ
 
1. นายมนัส  ทองทา
 
1682 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 72 เงิน 9 โรงเรียนบ้านสระเตย 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  หล้าชิว
2. เด็กชายจรรกพงษ์  ช่างทอง
3. เด็กชายณัฐพงศ์  ดวงจอมดี
4. เด็กชายณัฐพล  จ้อยทองมูล
5. เด็กชายนพเนตร  องอาจ
6. เด็กชายนันท์วัฒน์  สมัครการ
7. เด็กชายยุทธภูมิ  รอดเถียร
8. เด็กชายศุภวิชญ์  นะสกุล
 
1. นางสาวอัญชลี  สังข์ทอง
 
1683 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 71 เงิน 10 โรงเรียนวัดป่ากล้วย 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ปรีประเดิม
2. เด็กหญิงมัณฑนา  ใจเก่งดี
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ชี้แจง
4. เด็กหญิงวนัชพร  ทัพจันทร์
5. เด็กหญิงหทัยรัตน์  เปลี่ยนสันเทียะ
6. เด็กหญิงเกษร  ทองไพบูลย์
7. เด็กหญิงเจนภา  ดีสุด
 
1. นายมนัส  ปล้องทอง
2. นางสาวสุนทรินทร์  สิมมา
 
1684 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนรัตนศึกษา    
1685 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดโป่งแค 1. เด็กชายทัตดนัย  แย้มฉุย
2. เด็กชายธีรเมธ  รัศมี
3. เด็กหญิงนภัสสร  แสงทอง
4. เด็กหญิงยลดา  สายเพ็ชร
5. เด็กหญิงศศิภา  หนุนบุญ
6. เด็กชายสาธิต  ศรีธาตุ
7. เด็กหญิงอินทิรา  ฉลาดทำ
8. เด็กชายเจษฎาภรณ์  โพธิ์สัมฤทธิ์
 
 
1686 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซอย3 สาย4 ซ้าย 1. เด็กชายกษิดิศ  เชิดพุดซา
2. เด็กชายฉัตรชัย  กาดรัมย์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  เฉยโพธิ์
4. นายวิโรจน์  นกแก้ว
5. เด็กชายศราวุธ  ปลื้มจิตร
6. นายศักรินทร์  โทบุตร
7. เด็กชายสมชาติ  นิลละออ
8. นายสุรัตน์  ดอกพุฒ
 
1. นางมณีรัตน์  เอี่ยมอินทรีย์
 
1687 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กชายชัย   แสงม้า
2. เด็กชายธเนศ   คำภาเกะ
3. เด็กชายนที   พลีชีพ
4. เด็กชายพิพัฒน์   ชอบเพื่อน
5. เด็กชายยุทธภูมิ   เปรมปรีดิ์
6. เด็กชายสมจิตต์  นาคประเสริฐ
7. เด็กชายสุรัก   แซ่ม้า
8. เด็กชายอานนท์   สนิท
 
1. นายสุรศักดิ์   ตับทอง
 
1688 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กชายทวีชัย  ม่วงพิจิตร์
2. เด็กชายธรรมทัศ  ธัมมะ
3. เด็กชายนนทวัฒน์  ทวยจัตุรัส
4. เด็กชายนพดล  เชนชาญ
5. เด็กชายนพรัตน์  กอพรม
6. เด็กชายนิรันดร์  คล้ายคลึง
7. เด็กชายสุภนัย  เกตุศรีเผือก
8. เด็กชายอภิเดช  สดับพงษ์
 
1. นางมณีรัตน์  นุ่มดี
2. นายเอกดิน  นุ่มดี
 
1689 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกลำพานวิทยา 1. เด็กหญิงปานตะวัน   พรมสุริยา
2. เด็กหญิงปิยะรัต   หลักเพ็ชร์
3. เด็กหญิงภัณฑิรา   บางน้อย
4. เด็กชายสมบูรณ์   วิมล
5. เด็กหญิงสุกัญญา   มณีแก้ว
6. เด็กหญิงสุนันทา  จันทรัตน์
7. เด็กหญิงหรรษมนต์   ทับทิมหล้า
8. เด็กหญิงอรัญญา   สังกานอง
 
1. นางปานวาด   ปานอุทัย
2. นางรัตนา   กางกรณ์
 
1690 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. นายกฤษดา  เกิดศิริ
2. เด็กหญิงชนิกานต์  ล่องลอย
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หงษ์ทอง
4. นางสาวณัฐยา  คุณโบราณ
5. นางสาวณัฐรัชต์  ขันตี
6. นางสาวณิชากร  นุชพิเรน
7. นางสาวดวงกมล  คำสอาด
8. นางสาวสุลักขณา  ดีปานแก้ว
9. นางสาวเมธิญา  มาตย์สิมมา
 
1. นางสาวขนิษฐา  วทัญญู
2. นางนันทนา  บุญคุ้มครอง
3. นางสมหวัง  เที่ยงอินทร์
 
1691 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน