หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-lri1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การอ่าน ป.1-ป.3
1. นายพิเชษฐ์ศักดิ์ หว่านชัยสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดสาลี่ประธาน
2. นางจรัล คำพานิชย์ครูโรงเรียนวัดหนองพิมานกรรมการ
3. นางไขแสง วงษ์นิ่มครู โรงเรียนวัดคลองเกตุกรรมการ
4. นางสำราญ สุขประเสริฐครู โรงเรียนวัดตะลุงกรรมการ
5. นางบุญฉลอง กะตุดเงินครู โรงเรียนวัดหนองเมืองกรรมการ
6. นางวรรณา อัมพรมุนีครู โรงเรียนเมืองใหม่ฯเลขานุการ
การอ่าน ป.4-ป.6
1. นายนิวัฒน์ สอนทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสือแมบประธาน
2. นางจารี พาณิชย์กุลครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
3. นางสมาน เมืองแก้วครู โรงเรียนโคกสำโรงกรรมการ
4. นางอารีย์ รักสอนครู โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการ
5. นางพรทิพย์ พงคชาติครู โรงเรีบนวัดโพธิ์ศรีกรรมการ
6. นางประมวลมาศ จันทร์จุฬาครู โรงเรียนวัดปากคลองบางคู้เลขานุการ
การอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวพิศเพลิน ละม้ายแขครู โรงเรียนพระนารายณ์ประธาน
2. นายสายชล ทับพุ่มครู โรงเรียนวัดเทพอำไพกรรมการ
3. นางมรรษมน พูนอ้อยครู โรงเรียนวัดตะเคียนกรรมการ
4. นายลือชัย ทับพุ่มครู โรงเรียนบ้านวังเพลิงกรรมการ
5. นางศศิวิมล ครองกิจการครู โรงเรียนวัดสะแกราบกรรมการ
6. นางเพ็ญศิริ ขลิบเงินครู โรงเรียนชุบศรเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางดรุณี สัตย์ซื่อผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระมะเกลือประธาน
2. นางกุหลาบ อินทรวงส์ศักดิ์ครู โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ฯกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ แสวงเจริญครู โรงเรียนวัดถนนแคกรรมการ
4. นางสุรีรัตน์ ฉ่ำชุ่มครู โรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการ
5. นางเบญจมาศ ดวงศรีแก้วครู โรงเรียนวัดพรหมมาสตร์กรรมการ
6. นางอุบล ยอดสลุงครู โรงเรียนบ้านโคกตูมเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางวราภรณ์ อิ่มสำราญข้าราชการบำนาญประธาน
2. นางอารี พฤกษอาภรณ์ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่กรรมการ
3. นางสาวปริศนา กุลหอมครู โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์กรรมการ
4. นางเยาวภา เทาศิริครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
5. นางผานิต แก้วหอมคำครู โรงเรียนชุบศรกรรมการ
6. นางเบญจพร มณีโชติครู โรงเรียนเมืองใหม่ฯเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายวริทธร ยศเรืองผุ้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จ.ลพบุรีประธาน
2. นางสาวสายหยุด แก้วสว่างครู โรงเรียนโคกลำพานวิทยากรรมการ
3. นายทินกร รักสงบครู โรงเรียนซอยพิเศษ สาย 4 ซ้ายกรรมการ
4. นายนิวัติ เหมือนเพ็ชร์ครู โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ฯกรรมการ
5. นางรันทม คำชามาครู โรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการ
6. นางนฤมล สวนพันธ์ครู โรงเรียนบรรจงรัตน์เลขานุการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายประคอง แสวงเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงสวองประธาน
2. นางฐาปนันท์ ป้อมทองครู โรงเรียนบ้านสามเรือนกรรมการ
3. นางสุพร ชื่นหทัยครู โรงเรียนวัดเขาวงกฎกรรมการ
4. นางดรุณี คัมภ์วีระครู โรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการ
5. นางวลัยพร ศุภภะครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรีเลขานุการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายวิชัย ม่วงจีนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองมนประธาน
2. นางสุวรรณ เครือเมฆครู โรงเรียนบ้านเขาทับควายกรรมการ
3. นางสาวกรองจิตร์ อุ่นละม้ายครู โรงเรียนบ้านทุ่งทองกรรมการ
4. นางสมคิด อยู่ยิ่งครู โรงเรียนกองทัพบทอุปถัมภ์สองเหล่าสร้างกรรมการ
5. นางธนนันท์ ถนอมวงศ์ครู โรงเรียนเมืองใหม่ฯเลขานุการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ บุตรศรีข้าราชการบำนาญประธาน
2. นางสาวสุนันทา กองตาพันธ์ครู โรงเรียนวัดตะเคียนกรรมการ
3. นางประเทียนทอง ไต่เมฆครู โรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการ
4. นางวิเศษลักษณ์ สุภานิชย์ครู โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
5. นางรุจิรา พานิชครู โรงเรียนวัดถนนแคเลขานุการ
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางสุภาวรรณ ด่านสกุลรองผู้อำนวยการโรงเรียนวินิตศึกษาฯประธาน
2. นางจุรีรัตน์ ทองพานิชครู โรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการ
3. นางระวิกุล นิลสกุลครู โรงเรียนโคกลำพานวิทยากรรมการ
4. นางพัชรี วังกานนท์ผู้ชำนาญด้านภาษาไทยกรรมการ
5. นางวราภรณ์ คชอัมพลครู โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบรีกรรมการ
6. นางสาวศิริพร กอนวงศ์ครู โรงเรียนบ้านโคกกระเทียมเลขานุการ
การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6
1. นางอุษา หาชอบผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะค่าประธาน
2. นางศรีพร คุ้มพร้อมครู โรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ เจริญหลายครู โรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการ
4. นางไฉไล รักสงบครู โรงเรียนบ้านโคกตูมกรรมการ
5. นางอุบล กลิ่นดีครู โรงเรียนวัดบ้านดาบกรรมการ
6. นางสาวจิตตรา อุ่นละม้ายครู โรงเรียนกำจรวิทยาเลขานุการ
การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3
1. นายไพรัช ปั้นสะอาดผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมุจลินท์ประธาน
2. นางวรางค์ภรณ์ เนื่องจากอวนครู โรงเรียนวัดบ้านดาบกรรมการ
3. นางสาวราตรี สกุลศักดิ์ครู โรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการ
4. นางประภา วรสุขขังครู โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์กรรมการ
5. นางศิริวรรณ ก้องแดนไพรครู โรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการ
6. นางอัจฉรา แก้วพรหมครู โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์เลขานุการ

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสุจิตรา เกลี้ยงพิบูลครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ประธาน
2. นางสาววิไลรัตน์ อาวรณ์ครู โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐินกรรมการ
3. นายวีรวัจน์ น้อยพันธ์ครู โรงเรียนวัดทุ่งสิงโตกรรมการ
4. นางวิยะดา เขียวขจีครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
5. นางนันทการ์ ฤทธิ์มากครู โรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการ
6. นางอัมพร สุขเกษครู โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์เลขานุการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางกาญจนา ศรีสวัสดิ์ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรีประธาน
2. นายนิพนธ์ กัณณะครู โรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการ
3. นายธงชัย คล่องสั่งสอนครู โรงเรียนชุมชนตำบลหินปักกรรมการ
4. นายชำนาญ นรสิงห์ครู โรงเรียนบ้านโคกกะเทียมกรรมการ
5. นางสาวปาจรีย์ วิเศษชัยครู โรงเรียนสระเตยกรรมการ
6. นางเสมอแข เจนสาริกิจครู โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐เลขานุการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนวลสวาท เพ็ชรสุขุมครู โรงเรียนวัดบ้านดาบประธาน
2. นางสุทธิรา ฉัตรแก้วครู โรงเรียนวัดตองปุกรรมการ
3. นางสาวรัตนา แนบเนียรครู โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัตกรรมการ
4. นางธนภรณ์ บุญประทีปครู โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑กรรมการ
5. นางวงพร ไพรวรรณ์ครู โรงเรียนบ้านโคกกะเทียมเลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางรวงพร ภูเจริญครู ช่วยราชการโรงเรียนวัดตองปุประธาน
2. นางกันยารัตน์ อดิศรชูชัยครู โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์กรรมการ
3. นายสมบัติ บุราณรมย์ครู โรงเรียนวัดสำราญกรรมการ
4. นางจุรีย์ ใบกว้างโรงเรียนโคกสำโรงกรรมการ
5. นางสุรางค์ จันทรครู โรงเรียนวัดสนามไชยเลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางรวงพร ภูเจริญครู โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู ๒๕๐๐) ช่วยราชการโรงเรียนวัดตองปุประธาน
2. นางดวงเดือน เรืองสมบัติข้าราชการชำนาญกรรมการ
3. นางพิมพา รัตนตรัยวงศ์ครู โรงเรียนวัดตะเคียนกรรมการ
4. นายสมบัติ บุราณรมย์โรงเรียนวัดสำราญกรรมการ
5. นางจุรีย์ ใบกว้างครู โรงเรียนโคกสำโรงเลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. จ.ส.อ.ทม พิมพ์ทนครู โรงเรียนบ้านหลุมข้าวประธาน
2. นายศักดิ์ชัย กล่ำนาคครู โรงเรียนบรรจงรัตน์กรรมการ
3. นางชลณี อยู่วัฒนาครู โรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
4. นายนิยม น้อยตั้งครู โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐กรรมการ
5. นางสาวปาริชาติ พุ่มพฤกษ์ครู โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตรเลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. จ.ส.อ.ทม พิมพ์ทนครู โรงเรียนบ้านหลุมข้าวประธาน
2. นางอัจฉรา พลประเสริฐครู โรงเรียนวัดหัวสำโรงกรรมการ
3. นางสาวปิยะพร ป้อมเกษตร์ครู โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการามกรรมการ
4. นางจริยาพร เสริมศาสตร์ครู โรงเรียนเมืองใหม่ฯเลขานุการ
คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางอัจฉรา ศรีชนะกุลครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรีประธาน
2. นางสวอง พุกสอนครู โรงเรียนนกเขาเปล้ากรรมการ
3. นางนาถชนก ปิดทองคำครู โรงเรียนชุมชนตำบลหินปักกรรมการ
4. นางสาวผกาวรรณ เอกวัฒน์ครู โรงเรียนวัดซับเสือแมบกรรมการ
5. นางประทีป ทางดีครู โรงเรียนสมอคอนวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวณัฐชนา ตุลาทองครู โรงเรียนวัดบ้านดาบกรรมการ
7. นายวิทยา โพธิ์ช่วยครู โรงเรียนวัดใดยาวกรรมการ
8. นางศศิณา คีมทองครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่เลขานุการ
คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางทิพารัก จันทรสงครามครู โรงเรียนท่าแคประธาน
2. นายประสิทธิ์ ตุ้มปิ่นครู โรงเรียนวัดข่อยกลางกรรมการ
3. นายกิตติ พงศ์มากสิริกุลครู โรงเรียนวัดโคกหม้อกรรมการ
4. นายปกรณ์กฤษณ์ สุขประเสริฐครู โรงเรียนวัดดงน้อยกรรมการ
5. นายชัยณรงค์ กฤษดากรชัยครู โรงเรียนวัดชีแวะกรรมการ
6. นางนิตยา ชูเชิดครู โรงเรียนวัดใดใหญ่กรรมการ
7. นางนิตยา กลิ่นสุคนธ์ครู โรงเรียนเมืองใหม่ฯเลขานุการ
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางอนงค์ลักษณ์ เย็นภากนกโชติครู โรงเรียนบ้านหลุมข้าวประธาน
2. นางสาวนงนิตย์ วงษ์การค้าครู โรงเรียนบ้านถลุงเหล็กกรรมการ
3. นางสาวกฤติยาณี อนุรักษ์ครู โรงเรียนบ้านเขาทับควายกรรมการ
4. นางพรทวี คำชูครู โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้ายกรรมการ
5. นางสาวจิรพร อุทัยกัณย์ครู โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐เลขานุการ

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางนันทนา บุญคุ้มครอง ครู โรงเรียนเมืองใหม่ฯประธาน
2. นางเพ็ญศรี จันทร์อินทร์ครู โรงเรียนบ้านเขาทับควายกรรมการ
3. นายสมชิตร์ เที่ยงธรรมครูโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียดกรรมการ
4. นายนิวัฒน์ เกตุพรหมมาครู โรงเรียนวัดใดใหญ่กรรมการ
5. นางพรรณปมนพร พิมพ์พืชน์ครู โรงเรียนวัดถนนแคเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางเพลินใจ ประชากุลครู โรงเรียนวัดคงคารามประธาน
2. นางสาวเอื้อมเดือน ยังฉ่ำครู โรงเรียนบ้านวังขอนขว้างกรรมการ
3. นางเบ็ญจวรรณ เสถียรกาลครู โรงเรียนวัดท้องคุ้งกรรมการ
4. นางสุนทร สุขเกษมครู โรงเรียนวัดเทพอำไพกรรมการ
5. นางสมจิตร เพิ่มผลครู โรงเรียนบ้านหลุมข้าวกรรมการ
6. นางสุนีย์ รุ่งเรืองครู โรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้ายเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางณัฐนันท์ สุนประชาครู โรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่ประธาน
2. นายภูวเดช จารุภัทรภักดีครู โรงเรียนวัดสำราญกรรมการ
3. นางศรีสุดา พลอยกลุ่มครู โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์)กรรมการ
4. นายกมลณิตย์ สุขขีครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านหัวช้าง)กรรมการ
5. นายชรินทร์ เสถียรกาลครู โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐินกรรมการ
6. นางวัฒนา อุบลคลี่ครู โรงเรียนวัดหนองกระเบียนเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสมพงษ์ ชินบุตรครู โรงเรียนบ้านหลุมข้าวประธาน
2. นางสาวศศิณัฏฐ์ จันทร์เสือครู โรงเรียนวัดบ้านดาบกรรมการ
3. นางเย็นจิตร์ มาตจรัสเพชร ครู โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑กรรมการ
4. นางปิยะวรรณ แม้นญาติครูโรงเรียนวัดโพธิ์เกษตรกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ โพธิ์แจ้ง ครู โรงเรียนบ้านท่าม่วงเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายชัยมงคล ไตรธรรมครู โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกประธาน
2. นางบุญชงค์ คำไชยครู โรงเรียนโคกสำโรงกรรมการ
3. นางณิชาพัฒน์ ดอกกุหลาบครู โรงเรียนวัดตองปุกรรมการ
4. นางสาวคมคาย ปาระมีครู โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการามเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางพรรณี ศรีธรรมาครู โรงเรียนวัดดงสวองประธาน
2. นางวรนาำฎ ศิริปัญญาครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
3. นางจุรีรัตน์ จุ่นเงินครู โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์กรรมการ
4. นางสาวเพ็ญลักษณ์ สกุณีครู โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียดกรรมการ
5. นางวิมล เลสักครู โรงเรียนวัดน้ำจั่นกรรมการ
6. นางสุพิชฌาย์ เหล็กเพ็ชรครู โรงเรียนวัดเขาหนีบเลขานุการ
Science Show ป.4-ป.6
1. นางชุลีพร ไกรทุกข์ร้างครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านหัวช้าง)ประธาน
2. นางอุไร น้อยพันธ์ครู โรงเรียนวัดหนองแก้วกรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ ภู่กลั่นครู โรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
4. นางวิไล สัมฤทธิ์เปี่ยมครู โรงเรียนวัดเทพอำไพกรรมการ
5. นางจุฑาทิพ รักฉ่ำพงษ์ครู โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ฯกรรมการ
6. นางพเยาว์ ใจอารีรอบครู โรงเรียนวัดคอกกระบือเลขานุการ
Science Show ม.1-ม.3
1. นายปฐมพล เหมือนเพ็ชร์ครู โรงเรียนโคกลำพานวิทยากรรมการ
2. นางรุ่งทิวา มูลละครู โรงเรียนบ้านวังเพลิงกรรมการ
3. นางภรนิษฐ์ แสงกระจ่างครู โรงเรียนวัดหัวสำโรงกรรมการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายชยพัทธ์ สุทธาครู โรงเรียนพิบูลปัทมาคมประธาน
2. นายปัญญา คล้ายแพรศึกษานิเทศน์ สพป.ลบ 1กรรมการ
3. นางวิไลภรณ์ โพธิ์บุคดีครู โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล)กรรมการ
4. นางสาวกาญจนา คำธิมาครู โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล)กรรมการ
5. นางชนินันท์ ไตรมงคลวิวัฒน์ครู โรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการ
6. นางกฤษณา พรหมวงษ์ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
7. นายไพบูลย์ นามวัฒน์ครู โรงเรียนวัดคลองเม่ากรรมการ
8. นางอาทิชา โพธิ์ยิ้มครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านหัวช้าง)เลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ มีทรัพย์ครู โรงเรียนบ้านโคกกระเทียมประธาน
2. นางพิศมัย เพ็งอินทร์ครู โรงเรียนบ้านสะเตยกรรมการ
3. นางอรทัย ประกอบดีครู โรงเรียนบ้านถลุงเหล็กกรรมการ
เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3
1. นางพรสวรรค์ ชมเกตุแก้วครู โรงเรียนเมืองใหม่ฯประธาน
2. นางชูศรี ศรีเหนี่ยงครู โรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการ
3. นายวิชัย สุขขีครู โรงเรียนวัดใหม่จำปาทองกรรมการ
4. นางจารุวรรณ นาคประดิษฐ์ครู โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ฯกรรมการ
5. นายศรัญ คงไทยครู โรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการ
6. นางศรีสุดา หนองกลุ่มครู โรงเรียนเมืองใหม่ฯเลขานุการ
เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นางพรสวรรค์ ชมเกตุแก้วครู โรงเรียนเมืองใหม่ฯประธาน
2. นางชูศรี ศรีเหนี่ยงครู โรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการ
3. นายวิชัย สุขขีครู โรงเรียนวัดใหม่จำปาทองกรรมการ
4. นางจารุวรรณ นาคประดิษฐ์ครู โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ฯกรรมการ
5. นายศรัณย์ คงไทยครู โรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการ
6. นายประภาส บุญปั้นครู โรงเรียนบ้านหนองชนะชัยกรรมการ
7. นางศรีสุดา พลอยกลุ่มครู โรงเรียนเมืองใหม่ฯเลขานุการ
เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางพรสวรรค์ ชมเกตุแก้วโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)กรรมการ
2. นางชูศรี ศรีเหนี่ยงโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)กรรมการ
3. นายศรัณย์ คงไทยโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)กรรมการ
4. นางศรีสุดา พลอยกลุ่มโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)กรรมการ
5. นายประภาส บุญปั้นโรงเรียนบ้านหนองชนะชัยกรรมการ
6. นางวิไลภรณ์ โพธิ์บุคดีโรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล)กรรมการ
7. นางสาวกาญจนา คำธิมาโรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล)กรรมการ
8. นางสุมารี ฤกษ์พิชัยโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)กรรมการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางฤดีมล อิ่มเอิบครู โรงเรียนวัดมุจลินทร์ประธาน
2. นายดนัย ทัดแก้วครู โรงเรียนวัดหนองกระเบียนกรรมการ
3. นางสาวอมราวรรณ พันธุ์วิชัยครู โรงเรียนวัดหนองเมืองกรรมการ
4. นางปวริชาติ แท่งเจริยครู โรงเรียนวัดบางพึ่งกรรมการ
5. นายชำนาญ จันทร์อินทร์ครู โรงเรียนวัดบ้านดาบกรรมการ
6. นางสาวสุนันทา กองตาพันธุ์ครู โรงเรียนวัดตะเคียนเลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางวิไลภรณ์ โพธิ์บุคดีครู โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล)ประธาน
2. นางสาวกาญจนา คำธิมาครู โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล)กรรมการ
3. นายอพิทัย พักตร์ชื่นครู โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้ากรรมการ
4. นางจันทนา สาดอนแพงครู โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู 2500)กรรมการ
5. นางสุภาพรรณ ตุ้มเที่ยงครู โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล)เลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายปกรณ์ ประดับมุขครู โรงเรียนวัดหนองเมืองประธาน
2. นางสมส่วน เกลียวเงินครู โรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการ
3. นางพรธิภา แสงเรืองครู โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาคกรรมการ
4. นางสาวศิริกัญญา ทองปานโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียดกรรมการ
5. นางธีราวดี เรืองโกศลครู โรงเรียนบ้านบางลี่เลขานุการ
เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางพรรณทิพา คชสถิตย์ครู โรงเรียนเมืองใหม่ฯประธาน
2. นางวงเดือน จอมอาษาครู โรงเรียนบ้านวังจั่นกรรมการ
3. นางอุไร แก้วอ่อนครู โรงเรียนวัดใหม่จำปาทองกรรมการ
4. นางงามตา ระมั่งทองครู โรงเรียนพิบูลปัทมาคมกรรมการ
5. นางจุไร โปรยเงินครู โรงเรียนวัดมุจลินทร์เลขานุการ
เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเรณู พันธ์ฉนวนครู โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ฯประธาน
2. นางธาริณี เคียงทองครู โรงเรียนวัดโป่งแคกรรมการ
3. นางมนันยา สืบส่งครู โรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการ
4. นางลัดดา กฤษดากรครู โรงเรียนวัดไดใหญ่กรรมการ
5. นางวัชรี จันทร์จิระครู โรงเรียนวัดบางพึ่งเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายไพบูลย์ วิเศษพานิชผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์เกษตรกรรมการ
2. นางสาวฐิราภรณ์ สัมฤทธิ์ศน.สพป.ลบ.1กรรมการ
3. นางสุนทรี ศุภลักษณ์หิรัญศน.สพป.ลบ.1กรรมการ
โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางศรีวิภา สมัครการศน.สพป.ลบ.1กรรมการ
2. นางวารุณี รักงามศน.สพป.ลบ.1กรรมการ
3. นางบังอร ดีอ่วมศน.สพป.ลบ.1กรรมการ
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุรเชาว์ เรืองวัฒกีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกหม้อกรรมการ
2. นายมานิตย์ สิงห์ไพรศน.สพป.ลบ.1กรรมการ
3. นางวีณา ลิ้มสกุลศน.สพป.ลบ.1กรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายเฉลียว พุกสอนครู โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้าประธาน
2. นายทิวา โพธิ์ช่วยครู โรงเรียนบ้านวังเพลิงกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ อินทสมใจครู โรงเรียนวัดถนนแคกรรมการ
4. นายวัลลภ ศรีวิเชียรครู โรงเรียนวัดตองปุกรรมการ
5. นางสุกัญญา หีบไสสงค์ครู โรงเรียนวัดตะเคียนเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายเฉลียว พุกสอนครู โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้าประธาน
2. นายทิวา โพธิ์ช่วยครู โรงเรียนบ้านวังเพลิงกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ อินทสมใจครู โรงเรียนวัดถนนแคกรรมการ
4. นายวัลลภ ศรีวิเชียรครู โรงเรียนวัดตองปุกรรมการ
5. นางสุกัญญา หีบไสสงค์ครู โรงเรียนวัดตะเคียนเลขานุการ
ละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นางสำเนา เสือยอดครู โรงเรียนบ้านม่วงฯประธาน
2. นางพรหมชนก เสถียรครู โรงเรียนเมืองละโว้วิทยากรรมการ
3. นางธวกร นาคสุทธิ์ครู โรงเรียนวัดรัตรารามกรรมการ
4. นายสุชล พุกชาติครู โรงเรียนวัดแท่งทองกรรมการ
5. นางสาวบัวหลวง มามีครู โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตรเลขานุการ
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายสมมาตร ทองดีครู โรงเรียนบ้านโคกสำโรงประธาน
2. นางอรุณี วรรณกลางครู โรงเรียนวัดถนนแคกรรมการ
3. นางพรพรรณ สดวกดีครู โรงเรียนบ้านวังเพลิงกรรมการ
4. นางสมหวัง จุฑาเกตุครู โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐินกรรมการ
5. นางสาวสุมล จันทนะวงษ์ครู โรงเรียนบ้านบางลี่เลขานุการ
ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางชูกิจ แก้วเหล็กครู โรงเรียนเมืองใหม่ฯประธาน
2. นายเกรียงศักดิ์ แสงทองครู โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้งกรรมการ
3. นางนิทรา แสนทวีครู โรงเรียนบ้านวังไผ่กรรมการ
4. นางศิริจันทร์ กลมอ่อนครู โรงเรียนวัดสัมพันธ์มิตรกรรมการ
5. นางพรทิพย์ ผลเต็มครู โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้ายเลขานุการ
ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางชูกิจ แก้วเหล็กครู โรงเรียนเมืองใหม่ฯประธาน
2. นายเกรียงศักดิ์ แสงทองครู โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้งกรรมการ
3. นางนิทรา แสนทวีครู โรงเรียนบ้านวังไผ่กรรมการ
4. นางศิริจันทร์ กลมอ่อนครู โรงเรียนวัดสัมพันธ์มิตรกรรมการ
5. นางพรทิพย์ ผลเต็มครู โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้ายเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายกวี น้อยมากครู โรงเรียนวัดดงน้อยประธาน
2. นางสุดใจ สังวรครู โรงเรียนบ้านหนองกระเบียนกรรมการ
3. นางสมคิด ปัญญาแหลมครู โรงเรียนวัดเทพอำไพกรรมการ
4. นางวรนุช ปัญญาเรืองครู โรงเรียนวัดท่าแคกรรมการ
5. นางหรรษา สีสุนทรครู โรงเรียนบ้านหัวดงเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสุธารัตน์ ปิ่นมณีครู โรงเรียนวัดอัมพวันประธาน
2. นางสาวภิรมย์พร วิไลลักษณ์ครู โรงเรียนวัดธรรมิการามกรรมการ
3. นางมณีรัตน์ นุ่มดีครู โรงเรียนบ้านวังเพลิงกรรมการ
4. นายพชร ศิริวัฒน์ครู โรงเรียนบ้านดอนดึงกรรมการ
5. นางกาญจนา วรชื่นครู โรงเรียนสมอคอนวิทยาคารเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางปราณี ฉัตรแก้วครู โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้ายประธาน
2. นางสุธีรา เมตตาไพจิตรครู โรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการ
3. นางพัชรี เริงเกษตรกิจครู โรงเรียนวัดหนองเมืองกรรมการ
4. นายบุญสม อรุณรักษ์ครู โรงเรียนบ้านถลุงเหล็กกรรมการ
5. นางรุ่งทิพย์ อุ่นอนันต์ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียดกรรมการ
มารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสมลักษณ์ เหลี่ยมสกุลครู โรงเรียนวัดบ้านลาดประธาน
2. นางสุชาฎา บุญรอดครู โรงเรียนสมอคอนวิทยาคารกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ พรหมโชติครู โรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชรกรรมการ
4. นางสาววิไลรัตน์ อาวรณ์ครู โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐินกรรมการ
5. นางนิรมล สมประสงค์ครู โรงเรียนบ้านท่าม่วงเลขานุการ
มารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางศรีรัตน์ พูลผลครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรีประธาน
2. นางสมพิศ พันธุรังษีครู โรงเรียนสิริมานอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางพรรณงาม จันทวงศ์ครู โรงเรียนบ้านวังขอนขว้างกรรมการ
4. นางพะยอม รุ่งโรจน์ครู โรงเรียนบ้านคลองเกตุกรรมการ
5. นางสุพัต แช่มโชติครู โรงเรียนวัดยวดเลขานุการ
มารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสุภศิริ ชาดวงครู โรงเรียนบ้านโคกสำโรงประธาน
2. นางสมปองจิตร ภูนครครู โรงเรียนบ้านเขาทับควายกรรมการ
3. นางสาวบังอร วัฒนะกุลครู โรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการ
4. นางอาริษา ช่วยบุญครู โรงเรียนบ้านหลุมข้าวกรรมการ
5. นายบรรจง อนันตภูมิครู โรงเรียนวัดมุจลินทร์กรรมการ
สวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายศักดิ์ชัย แสงทองครู โรงเรียนวัดคงคารามประธาน
2. นางเพชรา ฤกษ์ดีครู โรงเรียนวัดโคกหม้อกรรมการ
3. นายกิตติภาพ ทองกิตติรัฐครู โรงเรียนวัดไดใหญ่กรรมการ
4. นางอนงค์ มีศรีครู โรงเรียนวัดบางพึ่งกรรมการ
5. นางเสถียร เมืองทองครู โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียดเลขานุการ
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางศรีวิไล ธรรมนิยมครู โรงเรียนวัดพานิชธรรมมิการามประธาน
2. นางแก้วใจ ชัยอินทร์ครู โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1กรรมการ
3. นางวันเพ็ญ โต๊ะนาคครู โรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการ
4. นางกัลยา สอนประภาครู โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกกรรมการ
5. นางสาวยุพิน พึ่งอุทัยศรีครู โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัตเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายณรงฤทธิ์ ปลากัดทองโรงเรียนโคกลำพานวิทยาประธาน
2. นายปิยะวัชร์ วัฒนะบุตรโรงเรียนวัดคุ้งนาบุญรองประธาน
3. นางสาวพัชรี ขาวสะอาดผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ ขำสายผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายชำนาญ นิลสกุลโรงเรียนกำจรวิทย์กรรมการ
6. นายวินัย แก้วพรหมโรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการ
7. นายสมศักดิ์ อิ่มเอิบโรงเรียนวัดมุจลินท์กรรมการ
8. นางพงษ์ลัดดา หอมขจรโรงเรียนวัดถนนแคกรรมการ
9. นางสาวปานวาด จันน้อยโรงเรียนโคกลำพานวิทยากรรมการ
10. นางนฤมล ประกอบกิจผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
11. นายสงบ จันทรโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรีเลขานุการ
แอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายณรงฤทธิ์ ปลากัดทองโรงเรียนโคกลำพานวิทยากรรมการ
2. นายปิยะวัชร์ วัฒนะบุตรโรงเรียนวัดค้งนาบุญกรรมการ
3. นางสาวพัชรี ขาวสะอาดผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ ขำสายผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นางนฤมล ประกอบกิจผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นายชำนาญ นิลสุกลโรงเรียนกำจรวิทย์กรรมการ
7. นายวินัย แก้วพรหมโรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการ
8. นายสมศักดิ์ อิ่มเอิบโรงเรียนวัดมุจลินท์กรรมการ
9. นางพงษ์ลัดดา หอมขจรโรงเรียนวัดถนนแคกรรมการ
10. นางสาวปานวาด จันน้อยโรงเรียนโคกลำพานวิทยากรรมการ
11. นายสงบ จันทรโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรีเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสุทิน หลิ่มน้อยโรงเรียนวัดไผ่แตรประธาน
2. นางสาวสุพัตรา บุษราคำโรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษารองประธาน
3. นางบุหงา สังกลมโรงเรียนโคกลำพานวิทยากรรมการ
4. นายสุเทพ แตงเผือกโรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษากรรมการ
5. นางพิมพ์ชนก บุญญเลิศสิทธิ์โรงเรียนวัดไผ่แตรกรรมการ
6. นางนิตยา แตงน้อยโรงเรียนวัดตะเคียนกรรมการ
7. นางพิมพา ประจวบบุญโรงเรียนบัณฑิตศึกษากรรมการ
8. นายมานิตย์ ตระกูลแสนศิริโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรีเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุทิน หลิ่มน้อยโรงเรียนวัดไผ่แตรประธาน
2. ว่าที่ร้อยตรีสุพัตรา บุษราคำโรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษารองประธาน
3. นางบุหงา สังกลมโรงเรียนโคกลำพานวิทยากรรมการ
4. นายสุเทพ แตงเผือกโรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษากรรมการ
5. นางพิมพ์ชนก บุญญเลิศสิทธิ์โรงเรียนวัดไผ่แตรกรรมการ
6. นางนิตยา แตงน้อยโรงเรียนวัดตะเคียนกรรมการ
7. นางพิมพา ประจวบบุญโรงเรียนบัณฑิตศึกษากรรมการ
8. นายมานิตย์ ตระกูลแสนศิริโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรีเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสุรสิทธิ์ แจ่มเล็กโรงเรียนวัดตะเคียนประธาน
2. นายรังสี เจริญศิลป์โรงเรียนวัดท่าข้ามรองประธาน
3. นายสมพงษ์ เพชรหมื่นไวยศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต ๑รองประธาน
4. นายสัมฤทธิ์ แห้วทองศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต 1รองประธาน
5. นางจุรีรัตน์ จุ่นเงินโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์กรรมการ
6. นางวงษ์เดือน วงษ์โอวาทโรงเรียนวัดคุ้งนาบุญกรรมการ
7. นางกัลยา สอนประภาโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรีกรรมการ
8. นายอำนาจ โคตะรุโรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษากรรมการ
9. นางลัดดา รุ่งสายโรงเรียนวัดตะเคียนกรรมการ
10. นายสมาน อำลาโรงเรียนโคกสำโรงกรรมการ
11. นายชุมพล ปานกลางโรงเรียนวัดไผ่แตรกรรมการ
12. นางทิวาวรรณ มีอยู่โรงเรียนกำจรวิทย์กรรมการ
13. นางรัตนาพร แสงแจ่มโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
14. นายสายชล หอมขจรโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรีเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุรสิทธิ์ แจ่มเล็กโรงเรียนวัดตะเคียนประธาน
2. นายรังสี เจริญศิลป์โรงเรียนวัดท่าข้ามรองประธาน
3. นายสมพงษ์ เพชรหมื่นไวยศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต ๑รองประธาน
4. นายสัมฤทธิ์ แห้วทองศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต 1รองประธาน
5. นางจุรีรัตน์ จุ่นเงินโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์กรรมการ
6. นางวงเดือน วงษ์โอวาทโรงเรียนวัดค้งนาบุญกรรมการ
7. นางกัลยา สอนประภาโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรีกรรมการ
8. นายอำนาจ โคตะรุโรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษากรรมการ
9. นางลัดดา รุ่งสายโรงเรียนวัดตะเคียนกรรมการ
10. นายสมาน อำลาโรงเรียนโคกสำโรงกรรมการ
11. นายชุมพล ปานกลางโรงเรียนวัดไผ่แตรกรรมการ
12. นางทิวาวรรณ มีอยู่โรงเรียนกำจรวิทย์กรรมการ
13. นางรัตนาพร แสงแจ่มโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
14. นายสายชล หอมขจรโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรีเลขานุการ

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายเสรีย์ แก้ววิเชียรอาจารย์ ม.ราชภัฎเทพสตรีประธาน
2. นายสมชาย แสงอิ่มอาจารย์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
3. นางสุปราณี สุระชลภูมิอาจารย์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นายนิวัฒน์ เวชชศาสตร์อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีกรรมการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายเสรีย์ แก้ววิเชียรอาจารย์ ม.ราชภัฎเทพสตรีประธาน
2. นายสมชาย แสงอิ่มอาจารย์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
3. นางสุปราณี สุระชลภูมิอาจารย์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นายนิวัฒน์ เวชชศาสตร์อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีกรรมการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายเสรีย์ แก้ววิเชียรอาจารย์ ม.ราชภัฎเทพสตรีประธาน
2. นายสมชาย แสงอิ่มอาจารย์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
3. นางสุปราณี สุระชลภูมิอาจารย์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นายนิวัฒน์ เวชชศาสตร์อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีกรรมการ
วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายเสรีย์ แก้ววิเชียรอาจารย์ ม.ราชภัฎเทพสตรีประธาน
2. นายสมชาย แสงอิ่มอาจารย์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
3. นางสุปราณี สุระชลภูมิอาจารย์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นายนิวัฒน์ เวชชศาสตร์อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีกรรมการ
วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายเสรีย์ แก้ววิเชียรอาจารย์ ม.ราชภัฎเทพสตรีประธาน
2. นายสมชาย แสงอิ่มอาจารย์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
3. นางสุปราณี สุระชลภูมิอาจารย์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นายนิวัฒน์ เวชชศาสตร์อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีกรรมการ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเสรีย์ แก้ววิเชียรอาจารย์ ม.ราชภัฎเทพสตรีประธาน
2. นายสมชาย แสงอิ่มอาจารย์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
3. นางสุปราณี สุระชลภูมิอาจารย์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นายนิวัฒน์ เวชชศาสตร์อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีกรรมการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายเสรีย์ แก้ววิเชียรอาจารย์ ม.ราชภัฎเทพสตรีประธาน
2. นายสมชาย แสงอิ่มอาจารย์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
3. นางสุปราณี สุระชลภูมิอาจารย์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นายนิวัฒน์ เวชชศาสตร์อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีกรรมการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายเสรีย์ แก้ววิเชียรอาจารย์ ม.ราชภัฎเทพสตรีประธาน
2. นายสมชาย แสงอิ่มอาจารย์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
3. นางสุปราณี สุระชลภูมิอาจารย์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นายนิวัฒน์ เวชชศาสตร์อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีกรรมการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายเสรีย์ แก้ววิเชียรอาจารย์ ม.ราชภัฎเทพสตรีประธาน
2. นางสมชาย แสงอิ่มอาจารย์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
3. นางสุปราณี สุระชลภูมิอาจารย์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นายนิวัฒน์ เวชชศาสตร์อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีกรรมการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายเสรีย์ แก้ววิเชียรอาจารย์ ม.ราชภัฎเทพสตรีประธาน
2. นายสมชาย แสงอิ่มอาจารย์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
3. นางสุปราณี สุระชลภูมิอาจารย์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นายนิวัฒน์ เวชชศาสตร์อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีกรรมการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นาย้เสรีย์ แก้ววิเชียรอาจารย์ ม.ราชภัฎเทพสตรีประธาน
2. นายสมชาย แสงอิ่มอาจารย์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
3. นางสุปราณี สุระชลภูมิอาจารย์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นายนิวัฒน์ เวชชศาสตร์อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีกรรมการ
วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายเสรีย์ แก้ววิเชียรอาจารย์ ม.ราชภัฎเทพสตรีประธาน
2. นายสมชาย แสงอิ่มอาจารย์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
3. นางสุปราณี สุระชลภูมิอาจารย์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นายนิวัฒน์ เวชชศาสตร์อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3
1. นายเสรีย์ แก้ววิเชียรอาจารย์ ม.ราชภัฎเทพสตรีประธาน
2. นายสมชาย แสงอิ่มอาจารย์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
3. นางสุปราณี สุระชลภูมิอาจารย์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นายนิวัฒน์ เวชชศาสตร์อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6
1. นายเสรีย์ แก้ววิเชียรอาจารย์ ม.ราชภัฎเทพสตรีประธาน
2. นายสมชาย แสงอิ่มอาจารย์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
3. นางสุปราณี สุระชลภูมิอาจารย์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นายนิวัฒน์ เวชชศาสตร์อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายเสรีย์ แก้ววิเชียรอาจารย์ ม.ราชภัฎเทพสตรีประธาน
2. นายสมชาย แสงอิ่มอาจารย์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
3. นางสุปราณี สุระชลภูมิอาจารย์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นายนิวัฒน์ เวชชศาสตร์อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีกรรมการ
ระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสมชาย ทองโตครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเวชพิสิษฐ์ อื้อจรรยาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายบรรจง แสงเรืองโรงเรียนบ้นดอนดึงกรรมการ
ระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ทองโตครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเวชพิสิษฐ์ อื้อจรรยาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายบรรจง แสงเรืองโรงเรียนบ้นดอนดึงกรรมการ
ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสมชาย ทองโตครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเวชพิสิษฐ์ อื้อจรรยาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายบรรจง แสงเรืองโรงเรียนบ้นดอนดึงกรรมการ
ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ทองโตครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเวชพิสิษฐ์ อื้อจรรยาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายบรรจง แสงเรืองโรงเรียนบ้นดอนดึงกรรมการ
ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสมชาย ทองโตครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเวชพิสิษฐ์ อื้อจรรยาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายบรรจง แสงเรืองโรงเรียนบ้นดอนดึงกรรมการ
ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ทองโตครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเวชพิสิษฐ์ อื้อจรรยาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายบรรจง แสงเรืองโรงเรียนบ้นดอนดึงกรรมการ
ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสมชาย ทองโตครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเวชพิสษฐ์ อื้อจรรยาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายบรรจง แสงเรืองโรงเรียนบ้นดอนดึงกรรมการ
ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ทองโตครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเวชพิสิษฐ์ อื้อจรรยาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายบรรจง แสงเรืองโรงเรียนบ้นดอนดึงกรรมการ
ซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายยงยุทธ ชาครเนติครู โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
2. นางสาวฐิติมา ขุนแร่ครู โรงเรียนสุเทพวิทยาลัยกรรมการ
3. นางพรทิพา ผลโพธิ์ครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางบรรจบ ชมกลิ่นผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นางฐิติพร ประธานภรณ์กุลครูโรงเรียนบ้านเกริ่นกฐินกรรมการ
ซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ ชาครเนติครูโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
2. นางพรทิพา ผลโพธิ์ครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางบรรจบ ชมกลิ่นผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางฐิติพร ประธานภรณ์กุลครูโรงเรียนบ้านเกริ่นกฐินกรรมการ
5. นางสาวฐิติมา ขุนแร่ครูโรงเรียนสุเทพวิทยาลัยกรรมการ
ซออู้ ป.1-ป.6
1. นายยงยุทธ ชาครเนติครู โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
2. นางพรทิพา ผลโพธิ์ครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางบรรจบ ชมกลิ่นผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางฐิติพร ประธานภรณ์กุลครูโรงเรียนบ้านเกริ่นกฐินกรรมการ
5. นางสาวฐิติมา ขุนแร่ครูโรงเรียนสุเทพวิทยาลัยกรรมการ
ซออู้ ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ ชาครเนติครู โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
2. นางพรทิพา ผลโพธิ์ครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางบรรจบ ชมกลิ่นผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางฐิติพร ประธานภรณ์กุลครูโรงเรียนบ้านเกริ่นกฐินกรรมการ
5. นางสาวฐิติมา ขุนแร่ครูโรงเรียนสุเทพวิทยาลัยกรรมการ
จะเข้ ป.1-ป.6
1. นายยงยุทธ ชาครเนติครู โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
2. นางพรทิพา ผลโพธิ์ครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางบรรจบ ชมกลิ่นผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางฐิติพร ประธานภรณ์กุลครูโรงเรียนบ้านเกริ่นกฐินกรรมการ
5. นางสาวฐิติมา ขุนแร่ครูโรงเรียนสุเทพวิทยาลัยกรรมการ
จะเข้ ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ ชาครเนติครู โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
2. นางพรทิพา ผลโพธิ์ครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางบรรจบ ชมกลิ่นผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางฐิติพร ประธานภรณ์กุลครูโรงเรียนบ้านเกริ่นกฐินกรรมการ
5. นางสาวฐิติมา ขุนแร่ครูโรงเรียนสุเทพวิทยาลัยกรรมการ
ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6
1. นางพรทิพา ผลโพธิ์ครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
2. นายกฤษฎางค์ ไวยนันท์อาจารย์ ม.ราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
3. นางรวีทิวา ไวยนันท์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ ชาครเนติครูโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
2. นางพรทิพา ผลโพธิ์ครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางบรรจบ ชมกลิ่นผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางฐิติพร ประธานภรณ์กุลครูโรงเรียนบ้านเกริ่นกฐินกรรมการ
5. นางสาวฐิติมา ขุนแร่ครูโรงเรียนสุเทพวิทยาลัยกรรมการ
ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายยงยุทธ ชาครเนติครู โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
2. นางพรทิพา ผลโพธิ์ครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางบรรจบ ชมกลิ่นผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางฐิติพร ประธานภรณ์กุลครูโรงเรียนบ้านเกริ่นกฐินกรรมการ
5. นางสาวฐิติมา ขุนแร่ครูโรงเรียนสุเทพวิทยาลัยกรรมการ
ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ ชาครเนติครู โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
2. นางพรทิพา ผลโพธิ์ครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางบรรจบ ชมกลิ่นผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางฐิติพร ประธานภรณ์กุลครูโรงเรียนบ้านเกริ่นกฐินกรรมการ
5. นางสาวฐิติมา ขุนแร่ครูโรงเรียนสุเทพวิทยาลัยกรรมการ
ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางรวีทิวา ไวยนันท์ครูโรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
2. นางพรทิพา ผลโพธิ์ครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. Mr.พ.ต.ท.ทองใบ เพชร์ครุฑผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางรวีทิวา ไวยนันท์ครูโรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
2. นางสาวพรทิพา ผลโพธิ์ครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. Mr.พ.ต.ท.ทองใบ เพชร์ครุฑผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายยงยุทธ ชาครเนติครู โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
2. นางรวีทิวา ไวยนันท์ครู โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
3. นางพรทิพา ผลโพธิ์ครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางบรรจบ ชมกลิ่นผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายวิเชียร วงษ์นิ่มครูโรงเรียนวัดสนามไชยกรรมการ
วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายยงยุทธ ชาครเนติครู โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
2. นางรวีทิวา ไวยนันท์ครู โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
3. นางพรทิพา ผลโพธิ์ครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางบรรจบ ชมกลิ่นผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายวิเชียร วงษ์นิ่มครูโรงเรียนวัดสนามไชยกรรมการ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6
1. นายกฤษฎางค์ ไวยนันท์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรีกรรมการ
2. นางรวีทิวา ไวยนันท์ครู โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
3. นายสมชาย ทองโตครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นายเวชสิทธิ์ พุทธประสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการ
5. นางพรทิพา ผลโพธิ์ครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
1. นายกฤษฎางค์ ไวยนันท์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรีกรรมการ
2. นางรวีทิวา ไวยนันท์ครู โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
3. นายสมชาย ทองโตครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นางพรทิพา ผลโพธิ์ครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นายเวชสิทธิ์ พุทธประสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการ
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายกฤษฎางค์ ไวยนันท์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรีกรรมการ
2. นางรวีทิวา ไวยนันท์ครู โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
3. นายสมชาย ทองโตครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นางพรทิพา ผลโพธิ์ครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นายเวชสิทธิ์ พุทธประสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการ
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายกฤษฎางค์ ไวยนันท์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรีกรรมการ
2. นางรวีทิวา ไวยนันท์ครู โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
3. นายสมชาย ทองโตครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นางพรทิพา ผลโพธิ์ครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นายเวชสิทธิ์ พุทธประสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการ
วงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. Mr.พ.ต.ท.ทองใบ เพ็ชรครุฑผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นางบรรจบ ชมกลิ่นผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายบรรจง แสงเรืองโรงเรียนบ้นดอนดึงกรรมการ
4. นางสาวฐิติมา ขุนแร่ครูโรงเรียนสุเทพวิทยาลัยกรรมการ
5. นายธวัชชัย เริงเกษตรกิจครูโรงเรียนวัดหนองเมืองกรรมการ
วงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. Mr.พ.ต.ท.ทองใบ เพ็ชรครุฑผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นางบรรจบ ชมกลิ่นผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายบรรจง แสงเรืองโรงเรียนบ้นดอนดึงกรรมการ
4. นางสาวฐิติมา ขุนแร่ครูโรงเรียนสุเทพวิทยาลัยกรรมการ
5. นายธวัชชัย เริงเกษตรกิจครูโรงเรียนวัดหนองเมืองกรรมการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
1. นายสมชาย ทองโตครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
2. นางพรทิพา ผลโพธิ์ครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นายยงยุทธ ชาครเนติครูโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางฐิติมา ประธานภรณ์กุลครูโรงเรียนบ้านเกริ่นกฐินกรรมการ
5. นางรวีทิวา ไวยนันท์ครูโรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายสมชาย คุ้มทองครูโรงเรียนวัดหนองบัวขาวกรรมการ
2. นายชูชาติ กินจำปาครูโรงเรียนวัดบ้านกล้วยกรรมการ
3. นายเล็ก เชยขุนทดครูโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางอุทัยวรรณ เหมหอมวงษ์ครูโรงเรียน ซอย 3 สาย 4 ซ้ายกรรมการ
5. นางดาววิภา จำปาแขกครูโรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1กรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสมชาย คุ้มทองครูโรงเรียนวัดหนองบัวขาวกรรมการ
2. นายชูชาติ กินจำปาครูโรงเรียนวัดบ้านกล้วยกรรมการ
3. นายเล็ก เชยขุนทดครู โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางอุทัยวรรณ เหมหอมวงษ์ครูโรงเรียน ซอย 3 สาย 4 ซ้ายกรรมการ
5. นางดาววิภา จำปาแขกครูโรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1กรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสมชาย คุ้มทองครูโรงเรียนวัดหนองบัวขาวกรรมการ
2. นายชูชาติ กินจำปาครูโรงเรียนวัดบ้านกล้วยกรรมการ
3. นายเล็ก เชยขุนทดครูโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางอุทัยวรรณ เหมหอมวงษ์ครูโรงเรียน ซอย 3 สาย 4 ซ้ายกรรมการ
5. นางดาววิภา จำปาแขกครูโรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1กรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสมชาย คุ้มทองครูโรงเรียนวัดหนองบัวขาวกรรมการ
2. นายเล็ก เชยขุนทดครูโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
3. นางดาววิภา จำปาแขกครูโรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1กรรมการ
4. นางอุทัยวรรณ เหมหอมวงษ์ครูโรงเรียน ซอย 3 สาย 4 ซ้ายกรรมการ
5. นายชูชาติ กินจำปาครูโรงเรียนวัดบ้านกล้วยกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายเฉลา คอนขำผอ.โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์กรรมการ
2. นายไพศาล สงวนใจครูโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
3. นายกฤษฎา ทองโตครูโรงเรียนวัดโป่งแคกรรมการ
4. นางศิรินทิพย์ สาระพันธ์ครูโรงเรียนวัดดงสวองกรรมการ
5. Mr.ร.ต.สุรพล วิเศษสุขผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นางกาญจนา กาญจนโชติครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายเฉลา คอนขำผอ.โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์กรรมการ
2. นายไพศาล สงวนใจครูโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
3. นายกฤษฎา ทองโตครูโรงเรียนวัดโป่งแคกรรมการ
4. นางศิรินทิพย์ สาระพันธ์ครูโรงเรียนวัดดงสวองกรรมการ
5. Mr.ร.ต.สุรพล วิเศษสุขผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นางกาญจนา กาญจนโชติครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเฉลา คอนขำผอ.โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์กรรมการ
2. นายไพศาล สงวนใจครูโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
3. นายกฤษฎา ทองโตครูโรงเรียนวัดโป่งแคกรรมการ
4. นางศิรินทิพย์ สาระพันธ์ครูโรงเรียนวัดดงสวองกรรมการ
5. Mr.ร.ต.สุรพล วิเศษสุขผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นางกาญจนา กาญจนโชติครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเฉลา คอนขำผอ.โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์กรรมการ
2. นายไพศาล สงวนใจครูโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
3. นายกฤษฎา ทองโตครูโรงเรียนวัดโป่งแคกรรมการ
4. นางศิรินทิพย์ สาระพันธ์ครูโรงเรียนวัดดงสวองกรรมการ
5. Mr.ร.ต.สุรพล วิเศษสุขผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นางกาญจนา กาญจนโชติครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายไพศาล สงวนใจครู โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
2. นายเฉลา คอนขำผอ.โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์กรรมการ
3. นายกฤษฎา ทองโตครูโรงเรียนวัดโป่งแคกรรมการ
4. นางศิรินทิพย์ สาระพันธ์ครูโรงเรียนวัดดงสวองกรรมการ
5. Mr.ร.ต.สุรพล วิเศษสุขผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นางกาญจนา กาญจนโชติครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายเฉลา คอนขำผอ.โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์กรรมการ
2. นายไพศาล สงวนใจครูโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
3. นายกฤษฎา ทองโตครูโรงเรียนวัดโป่งแคกรรมการ
4. นางศิรินทิพย์ สาระพันธ์ครูโรงเรียนวัดดงสวองกรรมการ
5. Mr.ร.ต.สุรพล วิเศษสุขผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นางกาญจนา กาญจนโชติครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเฉลา คอนขำผอ.โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์กรรมการ
2. นายไพศาล สงวนใจครูโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
3. นายกฤษฎา ทองโตครูโรงเรียนวัดโป่งแคกรรมการ
4. นางศิรินทิพย์ สาระพันธ์ครูโรงเรียนวัดดงสวองกรรมการ
5. Mr.ร.ต.สุรพล วิเศษสุขผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นางกาญจนา กาญจนโชติครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายไพศาล สงวนใจครู โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
2. นายเฉลา คอนขำผอ.โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์กรรมการ
3. นายกฤษฎา ทองโตครูโรงเรียนวัดโป่งแคกรรมการ
4. นางศิรินทิพย์ สาระพันธ์ครูโรงเรียนวัดดงสวองกรรมการ
5. Mr.ร.ต.สุรพล วิเศษสุขผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นางกาญจนา กาญจนโชติครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายเฉลา คอนขำผอ.โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์กรรมการ
2. นายไพศาล สงวนใจครูโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
3. นายกฤษฎา ทองโตครูโรงเรียนวัดโป่งแคกรรมการ
4. นางศิรินทิพย์ สาระพันธ์ครูโรงเรียนวัดดงสวองกรรมการ
5. Mr.ร.ต.สุรพล วิเศษสุขผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นางกาญจนา กาญจนโชติครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเฉลา คอนขำผอ.โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์กรรมการ
2. นายไพศาล สงวนใจครูโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
3. นายกฤษฎา ทองโตครูโรงเรียนวัดโป่งแคกรรมการ
4. นางศิรินทิพย์ สาระพันธ์ครูโรงเรียนวัดดงสวองกรรมการ
5. Mr.ร.ต.สุรพล วิเศษสุขผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นางกาญจนา กาญจนโชติครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไพศาล สงวนใจครู โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
2. นายเฉลา คอนขำผอ.โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์กรรมการ
3. นายกฤษฎา ทองโตครูโรงเรียนวัดโป่งแคกรรมการ
4. นางศิรินทิพย์ สาระพันธ์ครูโรงเรียนวัดดงสวองกรรมการ
5. Mr.ร.ต.สุรพล วิเศษสุขผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นางกาญจนา กาญจนโชติครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไพศาล สงวนใจครู โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
2. นายเฉลา คอนขำผอ.โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์กรรมการ
3. นายกฤษฎา ทองโตครูโรงเรียนวัดโป่งแคกรรมการ
4. นางศิรินทิพย์ สาระพันธ์ครูโรงเรียนวัดดงสวองกรรมการ
5. Mr.ร.ต.สุรพล วิเศษสุขผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นางกาญจนา กาญจนโชติครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายไพศาล สงวนใจครู โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
2. นายเฉลา คอนขำผอ.โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์กรรมการ
3. นายกฤษฎา ทองโตครูโรงเรียนวัดโป่งแคกรรมการ
4. นางศิรินทิพย์ สาระพันธ์ครูโรงเรียนวัดดงสวองกรรมการ
5. Mr.ร.ต.สุรพล วิเศษสุขผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นางกาญจนา กาญจนโชติครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายไพศาล สงวนใจครู โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
2. นายเฉลา คอนขำผอ.โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์กรรมการ
3. นายกฤษฎา ทองโตครูโรงเรียนวัดโป่งแคกรรมการ
4. นางศิรินทิพย์ สาระพันธ์ครูโรงเรียนวัดดงสวองกรรมการ
5. Mr.ร.ต.สุรพล วิเศษสุขผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นางกาญจนา กาญจนโชติครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางวิจิตร กลิ่นนาคครู โรงเรียนวัดหนองคูกรรมการ
2. นางอุบลรัตน์ แกบสิงห์ครู โรงเรียนบ้านน้ำบ่ากรรมการ
3. นางทับทิม กรอบทองครู โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้งกรรมการ
4. นางพัฒนี ช่วยโสภาครู โรงเรียนเมืองละโว้วิทยากรรมการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุดารัตน์ ดวงดีครู โรงเรียนวัดสระกระเบื้องประธาน
2. นางทับทิม กรอบทองโรงเรียนอนุบาลท่าวุ้งรองประธาน
3. นางพัฒนี ช่วยโสภาโรงเรียนเมืองละโว้วิทยากรรมการ
4. นางวิจิตร กลิ่นนาคโรงเรียนวัดหนองครูกรรมการ
5. นางพนิดา ไมตรีประศาสน์โรงเรียนพระนารายณ์ สพม.5กรรมการ
6. นางบุญเรือน คำภีระครู โรงเรียนวัดห้วยโป่งเลขานุการ
ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางบุญเรีือน คำภีระโรงเรียนวัดห้วยโป่งประธาน
2. นางสุดารัตน์ ดวงดีโรงเรียนวัดสระกระเบื้องกรรมการ
3. นางพนิดา ไมตรีประศาสน์โรงเรียนพระนารายณ์ สพม.5กรรมการ
4. นางพัฒนี ช่วยโสภาโรงเรียนเมืองละโว้วิทยากรรมการ
5. นางวิจิตร กลิ่นนาคโรงเรียนวัดหนองครูกรรมการ
ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุดารัตน์ ดวงดีโรงเรียนวัดสระกระเบื้องประธาน
2. นางทับทิม กรอบทองโรงเรียนอนุบาลท่าวุ้งกรรมการ
3. นางบุญเรีือน คำภีระโรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการ
4. นางพัฒนี ช่วยโสภาโรงเรียนเมืองละโว้วิทยากรรมการ
5. นางวิจิตร กลิ่นนาคโรงเรียนวัดหนองครูกรรมการ
6. นางพนิดา ไมตรีประศาสน์โรงเรียนพระนารายณ์ สพม.5กรรมการ
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสุรีย์ภรณ์ พวงประดับโรงเรียนอนุบาลลพบุรีประธาน
2. นางจิราพร งวดชัยโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้ากรรมการ
3. นางสาวภัทราพร มีสวัสดิ์โรงเรียนโคกสำโรงกรรมการ
4. นางวราภรณ์ ทนทุนสวัสดิ์โรงเรียนกรรมการ
5. นางภาสวรรณ จันทร์ปานโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียดกรรมการ
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสุรีย์ภรณ์ พวงประดับโรงเรียนอนุบาลลพบุรีประธาน
2. นางจิราภรณ์ งวดชัยโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้ากรรมการ
3. นางสาวภัทราพร มีสวัสดิ์โรงเรียนโคกสำโรงกรรมการ
4. นางวราภรณ์ ทนทุนสวัสดิ์โรงเรียนกรรมการ
5. นางภาสวรรณ จันทร์ปานโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียดกรรมการ
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวอัญชลี สุนทรวงษ์โรงเรียนพระนารายณ์ประธาน
2. นางสาวศุภรัตน์ ม่วงทองโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
3. นางสาวสุนิสา มุสิกะสินโรงเรียนบ้านวังเพลิงกรรมการ
4. นางสุวภา บัวแก้วโรงเรียนกรรมการ
5. นางพนิดา ไมตรีประศาสน์โรงเรียนพระนารายณ์ สพม.5กรรมการ
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชลี สุนทรวงศ์ครู โรงเรียนพระนารายณ์ประธาน
2. นางสาวศุภรัตน์ ม่วงทองครู โรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
3. นางสุนิสา มุสิกะสินโรงเรียนบ้านวังเพลิงกรรมการ
4. นางสุวภา บัวแก้วโรงเรียนกรรมการ
แสดงตลก ม.1-ม.6
มายากล ม.1-ม.6
1. นางสาวอัญชลี สุนทรวงษ์โรงเรียนพระนารายณ์ประธาน
2. นางสาวสุนิสา มุสิกะสินโรงเรียนบ้านวังเพลิงกรรมการ
3. นางสาวศุภรัตน์ ม่วงทองโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
4. นางสุวภา บัวแก้วโรงเรียนกรรมการ
5. นางพนิดา ไมตรีประศาสน์โรงเรียนพระนารายณ์ สพม.5กรรมการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายหล้า พูลสุภาพผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังจั่นประธาน
2. นางเอื้ออารีย์ ศรีวิสรณ์ครู โรงเรียนบ้านถลุงเหล็กกรรมการ
3. นางสาวกนิษฐา ปิดทองคำครู โรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการ
4. นางวงเดือน จอมอาษาครู โรงเรียนบ้านวังจั่นเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวมณันญา พลชาอังกูรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรมทินประธาน
2. นายทักศิล ศรีสุคนธมิตรครูโรงเรียนโคกสำโรงกรรมการ
3. นางมะลิวัลย์ พลทองครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการ
4. นางสาวมานิตา บุญมีครูโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
5. นางสาวภณิตา เลิศธนาวงศาครูโรงเรียนบ้านวังไผ่เลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายหล้า พูลสุภาพผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังจั่นประธาน
2. นางเอื้ออารีย์ ศรีวิสรณ์ครูโรงเรียนถลุงเหล็กกรรมการ
3. นางสาวกนิษฐา ปิดทองคำครูโรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการ
4. นางวงเดือน จอมอาษาครูโรงเรียนบ้านวังจั่นเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.4-ป.6
1. นางพรสวรรค์ ชมเกตุแก้วครู โรงเรียนเมืองใหม่ ฯประธาน
2. นางละออ ทองพรมครูโรงเรียนโคกสำโรงกรรมการ
3. นายศรัญ คงไทยครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการ
4. นางชูศรี ศรีเหนียงโรงเรียนเมืองใหม่ ฯกรรมการ
5. นายสุพจน์ นามขันทองครูโรงเรียนโคกสำโรงเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางพรสวรรค์ ชมเกตุแก้วครูโรงเรียนเมืองใหม่ ฯประธาน
2. นายศรัณย์ คงไทยครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการ
3. นางละออ ทองพรมครูโรงเรียนโคกสำโรงกรรมการ
4. นางชูศรี ศรีเหนียงโรงเรียนเมืองใหม่ ฯกรรมการ
5. นายสุพจน์ นามขันทองครูโรงเรียนโคกสำโรงเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายประวิทย์ ดวงจิตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าม่วงประธาน
2. นางศศิพงษ์ เพชรดีครูโรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
3. นางดารภา นาน้ำเชี่ยวครูโรงเรียนวัดหนองพิมานกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอุษา ภู่ระหงษ์ครูโรงเรียนวัดสะพานคงกรรมการ
5. นางอวยพร รัตนโสมครูโรงเรียนบ้านชอนบอนเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ ดวงจิตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าม่วงประธาน
2. นางศศิพงษ์ เพชรดีครูโรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
3. นางดารภา นาน้ำเชี่ยวครูโรงเรียนวัดหนองพิมานกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุษา ภู่ระหงษ์ครูโรงเรียนวัดสะพานคงกรรมการ
5. นางอวยพร รัตนโสมครูโรงเรียนบ้านชอนบอนเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายอังกูร อิงคนินันท์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุม่วงประธาน
2. นายสุรพงษ์ มากมีครู โรงเรียนโคกสำโรงกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา วทัญญครู โรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการ
4. นางสาวอนุรักษ์ กุญแจทองครู โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการามกรรมการ
5. นางสาวนิภา เย็นฉ่ำครู โรงเรียนบ้านพุม่วงเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.4-ป.6
1. นางพรสวรรค์ ชมเกตุแก้วครู โรงเรียนเมืองใหม่ ฯประธาน
2. นายศรัณย์ คงไทยครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการ
3. นางละออ ทองพรมครูโรงเรียนโคกสำโรงกรรมการ
4. นายสุพจน์ นามขันทองโรงเรียนโคกสำโรงกรรมการ
5. นางชูศรี ศรีเหนียงครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นางพรสวรรค์ ชมเกตุแก้วครู โรงเรียนเมืองใหม่ ฯประธาน
2. นายศรัณย์ คงไทยครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการ
3. นางละออ ทองพรมครูโรงเรียนโคกสำโรงกรรมการ
4. นางชูศรี ศรีเหนียงครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการ
5. นายสุพจน์ นามขันทองโรงเรียนโคกสำโรงเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวภาวนา วงศ์เพ็ญทักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธาน
2. นายสำเริง ตะกุดนาคครู โรงเรียนบ้านวังขอนขว้างกรรมการ
3. นายสมชาย สัพโสครู โรงเรียนบ้านเขาทับควายกรรมการ
4. นางสาวสุธาทิพย์ แก้วประเสริฐครู โรงเรียนบ้านดงมะรุมเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสาวอรุณี ดวงแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสำโรงประธาน
2. นางเสงี่ยม งามวิลัยครู โรงเรียนวัดตองปูกรรมการ
3. นางปราณี ฤาชาครู โรงเรียนโคกสำโรงกรรมการ
4. นางณัฎฎฐ์ชนก น้อยพันธ์ครู โรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการ
5. นางสาวกฤตยา พูลทองครู โรงเรียนวัดสะแกราบเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอรุณี ดวงแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสำโรงประธาน
2. นางเสงี่ยม งามวิลัยครูโรงเรียนวัดตองปุกรรมการ
3. นายปราณี ฤาชาครูโรงเรียนโคกสำโรงกรรมการ
4. นางณัฎฎฐ์ชนก น้อยพันธ์ครูโรงเรียนเมืองใหม่กรรมการ
5. นางสาวกฤตยา พูลทองครูโรงเรียนวัดสะแกราบเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยเอกอนุกูล นรากรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสะพานคงประธาน
2. นางสุภาวดี เฉลยถ้อยครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการ
3. นายเทพพิทักษ์ อ่ำบุญครูโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้ากรรมการ
4. นางขวัญจิตร สวนสำราญครูโรงเรียนบ้านตะกรุดหว้าเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยเอกอนุกูล นรากรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสะพานคงประธาน
2. นางสุภาวดี เฉลยถ้อยครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการ
3. นายเทพพิทักษ์ อ่ำบุญครูโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้ากรรมการ
4. นางขวัญจิตร สวนสำราญครูโรงเรียนบ้านตะกรุดหว้าเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายสมควร ป้อมบุปผาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรัตนารามประธาน
2. นางรุ่งทิวา เพชรเจ้ยครูโรงเรียนชุบศรฯกรรมการ
3. นางสาวศิริพร สินเนียงครูโรงเรียนบ้านวังไผ่กรรมการ
4. นางพวงเพ็ญ สื่อแสงทองครูโรงเรียนรัตนารามกรรมการ
5. นางมัลลิกา ประทุมถิ่นครูโรงเรียนโคกสำโรงเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสมควร ป้อมบุปผาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรัตนารามประธาน
2. นางรุ่งทิวา เพชรเจ้ยครูโรงเรียนชุบศรฯกรรมการ
3. นางสาวศิริพร สินเนียงครูโรงเรียนบ้านวังไผ่กรรมการ
4. นางพวงเพ็ญ สื่อแสงทองครูโรงเรียนรัตนารามกรรมการ
5. นางมัลลิกา ประทุมถิ่นครูโรงเรียนโคกสำโรงเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6
1. นายไพทูรย์ อิ่มสำราญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุมข้าวประธาน
2. นางพรสวรรค์ ชมเกตุแก้วครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการ
3. นายศรัณ คงไทยครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการ
4. นางชูศรี ศรีเหนียงครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
1. นายไพทูรย์ อิ่มสำราญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุมข้าวประธาน
2. นางพรสวรรค์ ชมเกตุแก้วครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการ
3. นายศรัณ คงไทยครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการ
4. นางชูศรี ศรีเหนียงครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวสนธิกาญจน์ อ่อนสลุลงผู้อำนวยการโรงเรียนหนองชนะชัยประธาน
2. นายสราวุฒิ บุญเพชรครูโรงเรียนบ้านวังเพลิงกรรมการ
3. นางสาวรัตติญา นวลจันทร์ครูโรงเรียนบ้านหลุมข้าวกรรมการ
4. นางอรไท ขำวารีครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการ
5. นางสาวทิวาวรรณ สำเภาทองครูโรงเรียนบ้านทุ่งทองเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวสนธิกาญจน์ อ่อนสลุลงผู้อำนวยการโรงเรียนหนองชนะชัยประธาน
2. นายสราวุฒิ บุญเพชรครูโรงเรียนบ้านวังเพลิงกรรมการ
3. นางสาวรัตติญา นวลจันทร์ครูโรงเรียนบ้านหลุมข้าวกรรมการ
4. นางอรไท ขำวารีครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการ
5. นางสาวทิวาวรรณ สำเภาทองครูโรงเรียนบ้านทุ่งทองเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6
1. นายดุสิต เลิศมานพผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงแก้วประธาน
2. นายชง กลิ่นจันทร์ครูโรงเรียนโพธิ์เกษตรกรรมการ
3. นางสาวดารณี วงศาโรจน์ครูโรงเรียนวังดงแก้วกรรมการ
4. นายไพโรจน์ กำทองคำครูโรงเรียนบ้านถลุงเหล็กกรรมการ
5. นายอดุลย์ จงสวัสดิ์ครูโรงเรียนหนองพิมานเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายดุสิต เลิศมานพผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงแก้วประธาน
2. นายชง กลิ่นจันทร์ครูโรงเรียนวัดโพธิ์เกษตรกรรมการ
3. นางสาวดารณี วงศาโรจน์ครูโรงเรียนวัดดงแก้วกรรมการ
4. นายไพโรจน์ กำทองคำครูโรงเรียนบ้านถลุงเหล็กกรรมการ
5. นายอดุลย์ จงสวัสดิ์ครูโรงเรียนหนองพิมานเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายยุทธภูมิ ตันติมาลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดงประธาน
2. นางจันทิมา ทัพประเสริฐครูโรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
3. นายทรงกรด เอี่ยมบัวครูโรงเรียนบ้านวังเพลิงกรรมการ
4. นางสาวพรพรรณ ทาโทครูโรงเรียนวัดสะพานคงกรรมการ
5. นางสาวสิริรัตน์ พลอยประดับครูโรงเรียนบ้านคลองเกตุเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางนุชศรินันท์ กุลศรพิจิตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งทองประธาน
2. นางสุนทรินทร์ โตสารครูโรงเรียนบ้านหนองพิมานกรรมการ
3. นางนฤมล ศรีสุคนธมิตรครูโรงเรียนวัดดงแก้วกรรมการ
4. นางสาวศุภรัตน์ หรรษภิญโญครูโรงเรียนโคกสำโรงเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางนุชศรินันท์ กุลศรพิจิตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งทองประธาน
2. นางสุนทรินทร์ โตสารเดชครูโรงเรียนหนองพิมานกรรมการ
3. นางนฤมล ศรีสุคนธมิตรครูโรงเรียนวัดดงแก้วกรรมการ
4. นางสาวศุภรัตน์ หรรญภิญโญครูโรงเรียนโคกสำโรงเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายหยด คณโฑทองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสะแกราบประธาน
2. นางสาวกัมพุวัณ บุญสาธรครูโรงเรียนบ้านวังไผ่กรรมการ
3. นางรติมา มีสันทัดครูโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา วทัญญครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการ
5. นายเทพพิทักษ์ บุญอ่ำโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้ากรรมการ
6. นายกังวาฬัชัย จำดีครูโรงเรียนวัดสะแกราบเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางรัชนี เจริญมากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเกตุประธาน
2. นางศินีนาฏ อำลาครูโรงเรียนโคกสำโรงกรรมการ
3. นางศุภนิตย์ แนบสนิทครูโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียดกรรมการ
4. นางอารีย์ ดวงแก้วครูโรงเรียนบ้านคลองเกตุกรรมการ
5. นางวิยะดา จงสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางรัชนี เจริญมากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเกตุประธาน
2. นางศินีนาฏ อำลาครูโรงเรียนโคกสำโรงกรรมการ
3. นางศุภนิตย์ แนบสนิทครูโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียดกรรมการ
4. นางอารีย์ ดวงแก้วครูโรงเรียนบ้านคลองเกตุกรรมการ
5. นางวิยะดา จงสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านท่าม่วงเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายครูจิตร นาคพวงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งยอประธาน
2. นางธนัญญา มหาภาพครูโรงเรียนบ้านวังเพลิงกรรมการ
3. นายณรงค์กร พฤศจันทร์ครูโรงเรียนบ้านหลุมข้าวกรรมการ
4. นางลำดวน พงษ์ประยูรครูโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
5. นางสาวชุลีกร สุขลักษณ์ครูโรงเรียนวัดหนองพิมานเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายครูจิตร นาคพวงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งยอประธาน
2. นางธนัญญา มหาภาพครูโรงเรียนบ้านวังเพลิงกรรมการ
3. นายณรงค์กร พฤศจันทร์ครูโรงเรียนบ้านหลุมข้าวกรรมการ
4. นางลำดวน พงษ์ประยูรครูโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
5. นางสาวชุลีกร สุขลักษณ์ครูโรงเรียนวัดหนองพิมานเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางนิตยา บุญยอดผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวงแหวนกรรมการ
2. นางนงคราญ อังกินันท์ครูโรงเรียนวัดหนองแขมกรรมการ
3. นางพันธจิตร แสงจันทร์ครูโรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
4. นางปรานอม จรรยาครูโรงเรียนบ้านเนินจันทร์กรรมการ
5. นางสาวมาเรียม พานอังกาบครูโรงเรียนบ้านวังเพลิงกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางนิตยา บุญยอดผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวงแหวนประธาน
2. นางนงคราญ อังกินันท์ครูโรงเรียนวัดหนองแขมกรรมการ
3. นางพันธจิตร แสงจันทร์ครูโรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
4. นางปรานอม จรรยาครูโรงเรียนบ้านเนินจันทร์กรรมการ
5. นางสาวมาเรียม พานอังกาบครูโรงเรียนบ้านวังเพลิงเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางมะลิ ทองเหมือนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังไผ่ประธาน
2. นางวีณา ทองศรีครูโรงเรียนบ้านดงมะรุมกรรมการ
3. นางเรวดี ตันติศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านคลองเกตุกรรมการ
4. นางสายสมร โตปิติครูโรงเรียนบ้านหนองพิมานกรรมการ
5. นางวาสนา ศรีวิเชียรครูโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์เลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางมะลิ ทองเหมือนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังไผ่ประธาน
2. นางวีณา ทองศรีครูโรงเรียนบ้านดงมะรุมกรรมการ
3. นางเรวดี ตันติศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านคลองเกตุกรรมการ
4. นางสายสมร โตปิติครูโรงเรียนบ้านหนองพิมานกรรมการ
5. นางวาสนา ศรีวิเชียรครูโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์เลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสังวาลย์ สิงห์สาศึกษานิเทศก์สพป.ลบ.๑ประธาน
2. นางสาวปัญจมา ธรรมเจริญครูโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้ากรรมการ
3. นางสาวกัมพุวัณ บุญสาธรครูโรงเรียนบ้านวังไผ่เลขานุการ
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสังวาลย๋ สิงห์สาศึกษานิเทศ สพป. ลพบุรี เขต 1ประธาน
2. นางสาวปัญจมา ธรรมเจริญครูโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้ากรรมการ
3. นางกัมพุวัณ บุญสาธรครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางสาวแน่งน้อย คล้ายทองครู โรงเรียนวัดธรรมิการาม ประธาน
2. นางสุวรรณ สีสุภาครู โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์)รองประธาน
3. นางสาวชนรดี โรจนศิลป์ครู โรงเรียนบรรจงรัตน์กรรมการ
4. Mr.Adam Thomas Muurayครูต่างชาติ โรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ ผ่องพันธ์ชัยครู โรงเรียนกำจรวิทย์กรรมการ
6. นางสาวสุชารินี ดวงสว่างครู โรงเรียนวัดหนองเมืองกรรมการ
7. นางวัลลีย์ อรุณฤกษ์ครูต่างชาติ โรงเรียนอนุบาลลพบุรีเลขานุการ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางอัญชลี อิ่มโพธิ์ครูต่างชาติ โรงเรียนอนุบาลลพบุรีประธาน
2. นางสาววิลาวัณย์ บุญธรรมครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยารองประธาน
3. Mr.Jenirer Annalise Goodallครูต่างชาติ โรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ พลอยบุตรครู โรงเรียนพรมทินกรรมการ
5. นางสาวไพลิน นิธิปัญญากรครู โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียดกรรมการ
6. นายศิริชัย วิลาชัยครู โรงเรียนบ้านวังขอนกว้างกรรมการ
7. นางสุภา บัวรักษ์ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรีเลขานุการ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางอภิรดี พานิชชอบครู โรงเรียนบ้านสามเรือน(วันครู 2500)ประธาน
2. นางสุภัตรา กองเงินครู โรงเรียนบ้านท่าม่วงรองประธาน
3. นายสุนทร อุบลคลี่ครู โรงเรียนวัดหนองกระเบียนกรรมการ
4. นายยชวัชรพัต เดชภุชทาดาภักผู้อำนวยการโรงเรียนไฉไลพรกรรมการ
5. นางสรินยา วิมลมารยาทครู โรงเรียนบ้านวังเพลิงเลขานุการ
Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสุคนธ์ อมรอมฤตกุลครู โรงเรียนวัดดงสวองประธาน
2. นางอำไพ ทิศกระโทกครู โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้ายรองประธาน
3. นางเมตตา วิงวอนครู โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรีกรรมการ
4. นางจินตนา หวังจิตรครู โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์)กรรมการ
5. นางนันท์นภัส ขงขันมณีเวชครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรีเลขานุการ
Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางไฉน เร่งรัดครู โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัตประธาน
2. นางสมจริง ทิพย์พงษ์จิตราครู โรงเรียนบ้านสามเรือนรองประธาน
3. นางสาวหรรษา บุญชมครู โรงเรียนกำจรวิทย์กรรมการ
4. นางกรรณิการ์ วงษ์พินิจครู โรงเรียนบ้านโคกตูมกรรมการ
5. นางจุฑาพร ประชากุลครู โรงเรียนโพธิ์เกษตรเลขานุการ
Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวปัทมาภรณ์ สุขพันธ์ครู โรงเรียนวัดถนนแคประธาน
2. นางกาญจนา คำนวณศักดิ์ครู โรงเรียนวัดใดใหญ่รองประธาน
3. นางสาวยุพา ใจใหญ่สลุงครู โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์กรรมการ
4. นางศรีใหม่ สังวรครู โรงเรียนโคกสำโรงกรรมการ
5. นางจารุวรรณ กล่ำกลิ่นครู โรงเรียนบ้านวังเพลิงเลขานุการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางศรีพิมล ดุษดีครู โรงเรียนบ้านหนองน้ำทิพย์ประธาน
2. นางบังอร พจนธารีครุ โรงเรียนวัดบ่อเงินรองประธาน
3. นางจินตนา พันธ์กำแหงครู โรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
4. นางสมนึก เจริญสีรุ้งครู โรงเรียนบ้านวังจั่นกรรมการ
5. นางพรทิพย์ ศิริจิวานนท์ครู โรงเรียนซอยพิเศษสาย4ซ้ายเลขานุการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายกำพล ดิดประเสริฐครู โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรีประธาน
2. นางจำเรียง ทองมาครู โรงเรียนวัดหัวสำโรงรองประธาน
3. นางสาวอินทพร แจ่มแสงครู โรงเรียนบ้านเขาทับควายกรรมการ
4. นายจีรยุทธ กันทิมครู โรงเรียนวัดมุจลินท์กรรมการ
5. นางราตรี สุขมั่นครู โรงเรียนบ้านวังเพลิงเลขานุการ
Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางประทีป ละม้ายแขครู โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัยประธาน
2. นางสิริกาญจน์ ชุณหะนันท์ครู โรงเรียนวัดเทพกุญชรรองประธาน
3. นางสาวศิริเพ็ญ ควรหัตร์ครู โรงเรียนบ้านบางลี่กรรมการ
4. นางทิพพร เก่าประเสริฐครู โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์)กรรมการ
5. นางรุ่งทิวา บุญเรืองครู โรงเรียนวัดใหม่ขุนนวนกรรมการ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางนภาพร เนียมหะครู โรงเรียนบ้านหลุมข้าวประธาน
2. นางนพมาศ นิ่มตลุงครู โรงเรียนวัดตองปุรองประธาน
3. นางพูนสุข ดวงแก้วครู โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์)กรรมการ
4. นางสาวเกษร พลอยประดับครู โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตรกรรมการ
5. นางชัชฎาภรณ์ แก้วคำครู โรงเรียนบ้านท่าม่วงเลขานุการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางอรอนงค์ ทัดเทียมครู โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์๑ประธาน
2. นางสุกัญญา เพลินแสงครู โรงเรียนบ้านวังเพลิงรองประธาน
3. นางฉลวย กลึ้งฝอยครู โรงเรียนบ้านบางลี่กรรมการ
4. นางศิรินุช โตจาดครู โรงเรียนวัดตะเคียนกรรมการ
5. นางสมพร ขึ้นทันตาครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรีเลขานุการ
การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายชัยพิศิฏฐ์ กริสสมัยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท้ายลาดกรรมการ
2. นางกฤติยาภรณ์ โพธิ์ทองโรงเรียนวัดเทพอำไพกรรมการ
3. นางสาวอารมณ์ พุ่มบานเย็นโรงเรียนบ้านหนองนางามกรรมการ
4. นางขวัญใจ ทองปานโรงเรียนวัดท่าช้างกรรมการ
5. นางนงนาถ งามสง่าโรงเรียนวัดธรรมมิการามกรรมการ
6. นางสุกัญญา นวลแสงโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
7. นายบรรจงศักดิ์ ทองอิ่มโรงเรียนบ้านโคกสุขกรรมการ
8. นายประวิทย์ รอดน้อยโรงเรียนวัดสายห้วยแก้วกรรมการ
9. นางลำจวน ถ้ำหินโรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่กรรมการ
การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายปกิต ใจกว้างนายกสโมสรลูกเสือพระนารายณ์กรรมการ
2. นายสุริฉันท์ กลัดงามโรงเรียนสมอคอนวิทยาคารกรรมการ
3. นายวิชัย ม่วงจีนโรงเรียนวัดหนองมนกรรมการ
4. นายวรรณะ กุดเปล่งโรงเรียนวัดปากคลองบางคู้กรรมการ
5. นายขวัญชัย แสงเดือนโรงเรียนวัดห้วยกรวดกรรมการ
6. นายธวัธชัย สุขทัศน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการ
7. นายสุริยา สีขาวโรงเรียนวัดน้ำจั้นกรรมการ
การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายปกิต ใจกว้างนายกสโมสรลูกเสือพระนารายณ์กรรมการ
2. นางสำอาง พรหมมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวบึงกรรมการ
3. นายสัญชัย กัญญพันธุ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกระเบื้องกรรมการ
4. นายประกอบ พุ่มโพธิ์งามโรงเรียนบ้านดอนดึงกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหาญณรงค์ ชอบประดิษฐ์โรงเรียนสิงฤกษ์ประสิทธิ์กรรมการ
6. นายประกาศ จุฑาเกตุโรงเรียนวัดท้องคุ้งกรรมการ
7. นายดำเนิน แผ่นเงินโรงเรียนวัดดงพลับกรรมการ
8. นายวิเชียร ปาลวัฒน์โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐินกรรมการ
9. นายสมศักดิ์ อิ่มเอิบโรงเรียนวัดมุจลินท์กรรมการ
10. นายวิสุทธิ์ พลอยกลุ่มผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระตาแววกรรมการ
สภานักเรียน ม.1-ม.3
สภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางวิชุดา หงส์ทองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวงกฎกรรมการ
2. นายพันธวิชญ์ เลี้ยงชีพชอบผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสายห้วยแก้วกรรมการ
3. นางวัฒนา คลี่บุญครู โรงเรียนวัดบางพึ่งกรรมการ
4. นางนิตยา ริมสีม่วงครู โรงเรียนพิบูลปัทมาคมกรรมการ
5. นางพิสมัย แสวงบุญราศรีครู โรงเรียนวัดบ้านกล้วยกรรมการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.1-ป.6
1. นายชาติชาย กันทะวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่กรรมการ
2. นายศิลปะชัย พุ่มห้วยรอบครู โรงเรียนบ้านหัวบึงกรรมการ
3. นางอารีย์ พฤกษอาภรณ์ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่กรรมการ
4. นางกนกวรรณ นาสิงห์ครูโรงเรียนวัดหนองกระเบื้องกรรมการ
5. นางสุมาลี บุญช่วยครู โรงเรียนวัดหนองเมืองกรรมการ
6. นางรวงทอง ชัยชนะครู โรงเรียนวัดหนองเมืองกรรมการ
7. นางจามรี ชัยกิจกรณ์ครู โรงเรียนบ้านหนองนางามกรรมการ
8. นางสำเภา ทับทิมศรีครู โรงเรียนวัดน้ำจั้นกรรมการ
9. นางวัฒนา คลี่บุญครู โรงเรียนวัดบางพึ่งกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายชาติชาย กันทะวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่กรรมการ
2. นายศิลปะชัย พุ่มห้วยรอบครู โรงเรียนบ้านหัวบึงกรรมการ
3. นางอารีย์ พฤกษอาภรณ์ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่กรรมการ
4. นางกนกวรรณ นาสิงห์ครู โรงเรียนวัดหนองกระเบื้องกรรมการ
5. นางสุมาลี บุญช่วยครู โรงเรียนวัดหนองเมืองกรรมการ
6. นางรวงทอง ชัยชนะครู โรงเรียนวัดหนองเมืองกรรมการ
7. นางจามรี ชัยกิจกรณ์ครู โรงเรียนบ้านหนองนางามกรรมการ
8. นางสำเภา ทับทิมศรีครู โรงเรียนวัดน้ำจั้นกรรมการ
9. นางวัฒนา คลี่บุญครู โรงเรียนวัดบางพึ่งกรรมการ
Cross word ป.1-ป.6
1. นายบุรินทร์ สิงห์โตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนางามกรรมการ
2. นางจินตนา พันธุ์กำแหงครู โรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
3. นางวิมล เลสักครู โรงเรียนวัดน้ำจั้นกรรมการ
4. นางกัลยา ประดิษฐสารครู โรงเรียนวัดน้ำจั้นกรรมการ
5. นายยงยุทธ เทียนทองครู โรงเรียนบ้านหัวบึงกรรมการ
6. นายสุรศักดิ์ พรหมเมืองครู โรงเรียนบ้านดอนดึงกรรมการ
7. นายสุนทร อุบลคลี่ครู โรงเรียนวัดหนองกระเบียนกรรมการ
8. นางสายสมร มากสิงห์ครู โรงเรียนวัดหนองกระเบื้องกรรมการ
9. นางสาวแน่งน้อย คล้ายทองครู โรงเรียนวัดธรรมิการามกรรมการ
Cross word ม.1-ม.3
1. นางสาวชุติมา พรหมรักษาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
2. นางรวิกุล นิลสกุลครู โรงเรียนโคกลำพานวิทยากรรมการ
3. นางดารา คูโพธิพันธุ์ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่กรรมการ
4. นางสาววิภาภรณ์ พันแน่นครู โรงเรียนวัดหนองเมืองกรรมการ
5. นางศรีจันทร์ ทวีคูณครู โรงเรียนวัดโป่งแคกรรมการ
6. นางนิตยา ริมสีม่วงครู โรงเรียนพิบูลปัทมาคมกรรมการ
7. นางเกษมศรี นาสิงห์คานครู โรงเรียนวัดบางพึ่งกรรมการ
A Math ป.1-ป.6
A Math ม.1-ม.3
คำคม ป.1-ป.6
1. นายชุมพล น่วมนุ่มครู โรงเรียนวัดบางพึ่งประธาน
2. นางสาวสมจิตร แก้วกระจ่างครู โรงเรียนวัดบางพึ่งกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา รุ่งเรืองวิโรจน์ครู โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่เลขานุการ
คำคม ม.1-ม.3
1. นายชุมพล น่วมนุ่มครู โรงเรียนวัดบางพึ่งประธาน
2. นางสาวสมจิตร แก้วกระจ่างครู โรงเรียนวัดบางพึ่งกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา รุ่งเรืองวิโรจน์ครู โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่เลขานุการ
ซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายสุรัช พิมพาภรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลปัทมาคมประธาน
2. นายธวัธชัย สุขทัศน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการ
3. นางวีนัส พิมพาภรณ์ครู โรงเรียนวัดบางพึ่งกรรมการ
4. นายสุรชัย กลิ่นศรีสุขครู โรงเรียนวัดน้ำจั้นกรรมการ
5. นางสุพัชชา ทองโตครู โรงเรียนพิบูลปัทมาคมกรรมการ
6. นางสาวจีราพร สุขีวัฒน์ครู โรงเรียนพิบูลปัทมาคมกรรมการ
7. นางละไม ประจงกิจครู โรงเรียนวัดธรรมิการามกรรมการ
8. นางสาวนฤมล อ่วมท่าวุ้งครู โรงเรียนบ้านหนองนางามเลขานุการ
ซูโดกุ ม.1-ม.3

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายชาตรี ธรรมธุรสผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาเตียนมิตรภาพที่ ๑๓๔ประธาน
2. นางสำราญ สุขประเสริฐครู โรงเรียนวัดตะลุงรองประธาน
3. นางพรทิพย์ ชูใจครู โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรีกรรมการ
4. นางนันทิรา คำจีนครู โรงเรียนวัดมหาสอนกรรมการ
5. นายธนิษฐ์ กลิ่นเลขาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายสุรัช พิมพาภรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลปัทมาคมประธาน
2. นางสวอง พุกสอนครู โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้ารองประธาน
3. นางเพชรรัตน์ วลัยครู โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียดกรรมการ
4. นางอังคณา ชำนาญระเบียบกิจครู โรงเรียนวัดใดยาวกรรมการ
5. นายสายันต์ ยิ้มแฉ่งครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรัช พิมพพาภรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลปัทมาคมประธาน
2. นางสวอง พุกสอนครู โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้ารองประธาน
3. นางเพชรรัตน์ วลัยครู โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียดกรรมการ
4. นางอังคณา ชำนาญระเบียบกิจครู โรงเรียนวัดใดยาวกรรมการ
5. นายสายันต์ ยิ้มแฉ่งครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายชาตรี ธรรมธุรสผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาเตียนมิตรภาพที่ ๑๓๔ประธาน
2. นางสำราญ สุขประเสริฐครู โรงเรียนวัดตะลุงรองประธาน
3. นางพรทิพย์ ชูใจครู โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรีกรรมการ
4. นางนันทิรา คำจีนครู โรงเรียนวัดมหาสอนกรรมการ
5. นายธนิษฐ์ กลิ่นเลขาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุรัช พิมพพาภรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลปัทมาคมประธาน
2. นางสวอง พุกสอนครู โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้ารองประธาน
3. นางเพชรรัตน์ วลัยครู โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียดกรรมการ
4. นางอังคณา ชำนาญระเบียบกิจครู โรงเรียนวัดใดยาวกรรมการ
5. นายสายันต์ ยิ้มแฉ่งครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชาตรี ธรรมธุรสผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาเตียนมิตรภาพที่ ๑๓๔ประธาน
2. นางสำราญ สุขประเสริฐครู โรงเรียนวัดตะลุงรองประธาน
3. นางพรทิพย์ ชูใจครู โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรีกรรมการ
4. นางนันทิรา คำจีนครู โรงเรียนวัดมหาสอนกรรมการ
5. นายธนิษฐ์ กลิ่นเลขาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสุรัช พิมพาภรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลปัทมาคมประธาน
2. นางสวอง พุกสอนครู โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้ารองประธาน
3. นางเพชรรัตน์ วลัยครู โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียดกรรมการ
4. นางอังคณา ชำนาญระเบียบกิจครู โรงเรียนวัดใดยาวกรรมการ
5. นายสายันต์ ยิ้มแฉ่งครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายชาตรี ธรรมธุรสผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาเตียนมิตรภาพที่ ๑๓๔ประธาน
2. นางสำราญ สุขประเสริฐครู โรงเรียนวัดตะลุงรองประธาน
3. นางพรทิพย์ ชูใจครู โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรีกรรมการ
4. นางนันทิรา คำจีนครู โรงเรียนวัดมหาสอนกรรมการ
5. นายธนิษฐ์ กลิ่นเลขาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประสพ สลุงอยู่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยส้มประธาน
2. นางสมนึก ศรีโสภณครู โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรีรองประธาน
3. นางสมทรง ปัทมศรครู โรงเรียนวัดหนองหอยกรรมการ
4. นางวิไลรัตน์ สุทนต์ชัยครู โรงเรียนท่าวุ้งกรรมการ
5. นางสาวรภัทภร ทองศรีรุ้งครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประสพ สลุงอยู่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยส้มประธาน
2. นางสมนึก ศรีโสภณครู โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรีรองประธาน
3. นางสมทรง ปัทมศรครู โรงเรียนวัดหนองหอยกรรมการ
4. นางวิไลรัตน์ สุทนต์ชัยครู โรงเรียนท่าวุ้งกรรมการ
5. นางสาวรภัทภร ทองศรีรุ้งครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประสพ สลุงอยู่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยส้มประธาน
2. นางสมนึก ศรีโสภณครู โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรีรองประธาน
3. นางสมทรง ปัทมศรครู โรงเรียนวัดหนองหอยกรรมการ
4. นางวิไลรัตน์ สุทนต์ชัยครู โรงเรียนท่าวุ้งกรรมการ
5. นางสาวรภัทภร ทองศรีรุ้งครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประสพ สลุงอยู่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยส้มประธาน
2. นางสมนึก ศรีโสภณครู โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรีรองประธาน
3. นางสมทรง ปัทมศรครู โรงเรียนวัดหนองหอยกรรมการ
4. นางวิไลรัตน์ สุทนต์ชัยครู โรงเรียนท่าวุ้งกรรมการ
5. นางสาวรภัทภร ทองศรีรุ้งครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประสพ สลุงอยู่ผู้อำนวยการศูนย์โรงเรียนบ้านห้วยส้มประธาน
2. นางสมนึก ศรีโสภณครู โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรีรองประธาน
3. นางสมทรง ปัทมศรครู โรงเรียนวัดหนองหอยกรรมการ
4. นางวิไลรัตน์ สุทนต์ชัยครู โรงเรียนท่าวุ้งกรรมการ
5. นางสาวรภัทภร ทองศรีรุ้งครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายพงษ์จิตต์ ชะเอมจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาหนีบประธาน
2. นางอุษา สุรนารถครูโรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์รองประธาน
3. นางสาวประภาศรี จิตลำใยครูโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
4. นายเจษฎา มั่งมูลครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
5. นางสาวณัชชามน แจ้งแสงทองครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพงษ์จิตต์ ชะเอมจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาหนีบประธาน
2. นางอุษา สุรนารถครูโรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์รองประธาน
3. นางประภาศรี จิตลำใยครูโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
4. นายเจษฎา มั่งมูลครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
5. นางสาวณัชชามน แจ้งแสงทองครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายสติ สุขชาติผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำตะโกประธาน
2. นางสุกัญญา รุ่งสุขครูโรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์รองประธาน
3. นางภาณุมาศ คล้ายแพรครูโรงเรียนวัดเขาหนีบกรรมการ
4. นางฐิติรัตน์ พิมพ์ทนต์ครูโรงเรียนวัดหนองหอยกรรมการ
5. นางสาวธัญดา สุหฤทรุจนนุกูลครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
6. นางสาวอรสา แสงเพชรครูศูนย์การศึกษาพิเสษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายสติ สุขชาติผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำตะโกประธาน
2. นางสุกัญญา รุ่งสุขครูโรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์รองประธาน
3. นางภาณุมาศ คล้ายแพรครูโรงเรียนวัดเขาหนีบกรรมการ
4. นางฐิติรัตน์ พิมพ์ทนต์ครูโรงเรียนวัดหนองหอยกรรมการ
5. นางสาวธัญดา สุหฤทรุจนนุกูลครูศูนย์การศึกาาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
6. นางสาวอรสา แสงเพชรครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสติ สุขชาติผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำตะโกประธาน
2. นางสุกัญญา รุ่งสุขครูโรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์รองประธาน
3. นางภาณุมาศ คล้ายแพรครูโรงเรียนวัดเขาหนีบกรรมการ
4. นางฐิติรัตน์ พิมพ์ทนต์ครูโรงเรียนวัดหนองหอยกรรมการ
5. นางสาวธัญดา สุหฤทรุจนนุกูลครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
6. นางสาวอรสา แสงเพชรครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายสติ สุขชาติผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำตะโกประธาน
2. นางสุกัญญา รุ่งสุขครูโรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์รองประธาน
3. นางภาณุมาศ คล้ายแพรครูโรงเรียนวัดเขาหนีบกรรมการ
4. นางฐิติรัตน์ พิมพ์ทนต์ครูโรงเรียนวัดหนองหอยกรรมการ
5. นางสาวธัญดา สุหฤทรุจนนุกูลครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
6. นางสาวอรสา แสงเพชรครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสติ สุขชาติผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำตะโกประธาน
2. นางสุกัญญา รุ่งสุขครู โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์รองประธาน
3. นางภาณุมาศ คล้ายแพรครู โรงเรียนวัดเขาหนีบกรรมการ
4. นางฐิติรัตน์ พิมพ์ทนต์ครู โรงเรียนวัดหนองหอยกรรมการ
5. นางสาวธัญดา สุหฤทรุจนนุกูลครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
6. นางสาวอรสา แสงเพชรครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสติ สุขชาติผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำตะโกประธาน
2. นางสุกัญญา รุ่งสุขครูโรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์รองประธาน
3. นางภาณุมาศ คล้ายแพรครูโรงเรียนวัดเขาหนีบกรรมการ
4. นางฐิติรัตน์ พิมพ์ทนต์ครูโรงเรียนวัดหนองหอยกรรมการ
5. นางสาวธัญดา สุหฤทรุจนนุกูลครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
6. นางสาวอรสา แสงเพชรครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสติ สุขชาติผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำตะโกประธาน
2. นางสุกัญญา รุ่งสุขครูโรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์รองประธาน
3. นางภาณุมาศ คล้ายแพรครูโรงเรียนวัดเขาหนีบกรรมการ
4. นางฐิติรัตน์ พิมพ์ทนต์ครูโรงเรียนวัดหนองหอยกรรมการ
5. นางสาวธัญดา สุหฤทรุจนนุกูลครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
6. นางสาวอรสา แสงเพชรครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสติ สุขชาติผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำตะโกประธาน
2. นางสุกัญญา รุ่งสุขครูโรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์รองประธาน
3. นางภาณุมาศ คล้ายแพรครูโรงเรียนวัดเขาหนีบกรรมการ
4. นางฐิติรัตน์ พิมพ์ทนต์ครูโรงเรียนวัดหนองหอยกรรมการ
5. นางสาวธัญดา สุหฤทรุจนนุกูลครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
6. นางสาวอรสา แสงเพชรครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสติ สุขชาติผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำตะโกประธาน
2. นางสุกัญญา รุ่งสุขครูโรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์รองประธาน
3. นางภาณุมาศ คล้ายแพรครูโรงเรียนวัดเขาหนีบกรรมการ
4. นางฐิติรัตน์ พิมพ์ทนต์ครูโรงเรียนวัดหนองหอยกรรมการ
5. นางสาวธัญดา สุหฤทรุจนนุกูลครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
6. นางสาวอรสา แสงเพชรครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสติ สุขชาติผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำตะโกประธาน
2. นางสุกัญญา รุ่งสุขครูโรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์รองประธาน
3. นางภาณุมาศ คล้ายแพรครูโรงเรียนวัดเขาหนีบกรรมการ
4. นางฐิติรัตน์ พิมพ์ทนต์ครูโรงเรียนวัดหนองหอยกรรมการ
5. นางสาวธัญดา สุหฤทรุจนนุกูลครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
6. นางสาวอรสา แสงเพชรครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสติ สุขชาติผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำตะโกประธาน
2. นางสุกัญญา รุ่งสุขครูโรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์รองประธาน
3. นางภาณุมาศ คล้ายแพรครูโรงเรียนวัดเขาหนีบกรรมการ
4. นางฐิติรัตน์ พิมพ์ทนต์ครูโรงเรียนวัดหนองหอยกรรมการ
5. นางสาวธัญดา สุหฤทรุจนนุกูลครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
6. นางสาวอรสา แสงเพชรครูศูนย์การสึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสติ สุขชาติผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำตะโกประธาน
2. นางสุกัญญา รุ่งสุขครูโรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์รองประธาน
3. นางภาณุมาศ คล้ายแพรครูโรงเรียนวัดเขาหนีบกรรมการ
4. นางฐิติรัตน์ พิมพ์ทนต์ครูโรงเรียนวัดหนองหอยกรรมการ
5. นางสาวธัญดา สุหฤทรุจนนุกูลครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
6. นางสาวอรสา แสงเพชรครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเสน่ห์ รสฉ่ำผู้อำนวยการโรงเรียนวักเกตุประธาน
2. นางชไมพร ผากาครูโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียดรองประธาน
3. นางปวินา จ่าแก้วครูโรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ ๑๓๔กรรมการ
4. นางศิรินภา จตุเทนครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา๖กรรมการ
5. นางสาวกุลชลี สุขนิตย์ทรัพย์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา๖เลขานุการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเสน่ห์ รสฉ่ำผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกตุประธาน
2. นางชไมพร ผากาครูโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียดรองประธาน
3. นางปวินา จ่าแก้วครูโรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ ๑๓๔กรรมการ
4. นางศิรินภา จตุเทนครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา๖กรรมการ
5. นางสาวกุลชลี สุขนิตย์ทรัพย์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา๖เลขานุการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเสน่ห์ รสฉ่ำผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกตุประธาน
2. นางชไมพร ผากาครูโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียดรองประธาน
3. นางปวินา จ่าแก้วครูโรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ ๑๓๔กรรมการ
4. นางศิรินภา จตุเทนครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา๖กรรมการ
5. นางสาวกุลชลี สุขนิตย์ทรัพย์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา๖เลขานุการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเสน่ห์ รสฉ่ำผู้อำนวสยการโรงเรียนวักเกตุประธาน
2. นางชไมพร ผากาครูโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียดรองประธาน
3. นางปวินา จ่าแก้วครูโรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ ๑๓๔กรรมการ
4. นางศิรินภา จตุเทนครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา๖กรรมการ
5. นางสาวกุลชลี สุขนิตย์ทรัพย์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา๖เลขานุการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเสน่ห์ รสฉ่ำผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกตุประธาน
2. นางชไมพร ผากาครูโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียดรองประธาน
3. นางปวินา จ่าแก้วครูโรงเรียนบ้านเขาเตียนมิตรภาพที่ ๑๓๔กรรมการ
4. นางศิรินภา จตุเทนครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
5. นางสาวกุลชลี สุขนิตย์ทรัพย์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประทวน นกยูงแดงผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรีประธาน
2. นางสิริปภา อิ่มจันทึกครูโรงเรียนวัดหนองหอยรองประธาน
3. นางนิตยา ริมสีม่วงครู โรงเรียนพิบูลปัทมาคมกรรมการ
4. นางสาวมาลิณี วรปรีชาชนม์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา๖กรรมการ
5. นายภัยเรศ ใจมาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา๖เลขานุการ
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประทวน นกยูงแดงผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรีประธาน
2. นางสิริปภา อิ่มจันทึกครูโรงเรียนวัดหนองหอยรองประธาน
3. นางนิตยา ริมสีม่วงครูโรงเรียนปัทมาคมกรรมการ
4. นางสาวมาลิณี วรปรีชาชนม์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา๖กรรมการ
5. นายภัยเรศ ใจมาครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา๖เลขานุการ
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประทวน นกยูงแดงผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรีประธาน
2. นางสิริปภา อิ่มจันทึกครูโรงเรียนวัดหนองหอยรองประธาน
3. นางนิตยา ริมสีม่วงครูโรงเรียนพิบูลปัทมาคมกรรมการ
4. นางสาวมาลิณี วรปรีชาชนม์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา๖กรรมการ
5. นายภัยเรศ ใจมาครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา๖เลขานุการ
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประทวน นกยูงแดงผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรีประธาน
2. นางสิริปภา อิ่มจันทึกครู โรงเรียนวัดหนองหอยรองประธาน
3. นางนิตยา ริมสีม่วงครู โรงเรียนพิบูลปัทมาคมกรรมการ
4. นางสาวมาลิณี วรปรีชาชนม์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา๖กรรมการ
5. นายภัยเรศ ใจมาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา๖เลขานุการ
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประทวน นกยูงแดงผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรีประธาน
2. นางสิริปภา อิ่มจันทึกครูโรงเรียนวัดหนองหอยรองประธาน
3. นางนิตยา ริมสีม่วงครูโรงเรียนพิบูลปัทมาคมกรรมการ
4. นางสาวมาลิณี วรปรีชาชนม์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา๖กรรมการ
5. นายภัยเรศ ใจมาครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา๖เลขานุการ
เต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประทวน นกยูงแดงผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรีประธาน
2. นางสิริปภา อิ่มจันทึกครู โรงเรียนวัดหนองหอยรองประธาน
3. นางนิตยา ริมสีม่วงครู โรงเรียนพิบูลปัทมาคมกรรมการ
4. นางสาวมาลิณี วรปรีชาชนม์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา๖กรรมการ
5. นายภัยเรศ ใจมาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา๖เลขานุการ
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรัชนี เจริญมากผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองเกตุประธาน
2. นางอริสา นาคศรีครู โรงเรียนบ้านหนองสำโรงรองประธาน
3. นางประจุพร แย้มกมลครู โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้ายกรรมการ
4. นางเบญจมาศ เติมแก้วครู โรงเรียนวัดท่าแคกรรมการ
5. นางสาววิมลมาศ แก่นสวัสดิ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรัชนี เจริญมากผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองเกตุประธาน
2. นางสาวอริสา นาคศรีครู โรงเรียนบ้านหนองสำโรงรองประธาน
3. นางประจุพร แย้มกมลครู โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้ายกรรมการ
4. นางเบญจมาศ เติมแก้วครู โรงเรียนวัดท่าแคกรรมการ
5. นางสาววิมลมาศ แก่นสวัสดิ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรัชนี เจริญมากผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองเกตุประธาน
2. นางสาวอริสา นาคศรีครู โรงเรียนบ้านหนองสำโรงรองประธาน
3. นางประจุพร แย้มกมลครู โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้ายกรรมการ
4. นางเบญจมาศ เติมแก้วครู โรงเรียนวัดท่าแคกรรมการ
5. นางสาววิมลมาศ แก่นสวัสดิ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรัชนี เจริญมากผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองเกตุประธาน
2. นางสาวอริสา นาคศรีครู โรงเรียนบ้านหนองสำโรงรองประธาน
3. นางประจุพร แย้มกมลครู โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้ายกรรมการ
4. นางเบญจมาศ เติมแก้วครู โรงเรียนวัดท่าแคกรรมการ
5. นางสาววิมลมาศ แก่นสวัสดิ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรัชนี เจริญมากผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองเกตุประธาน
2. นางสาวอริสา นาคศรีครู โรงเรียนบ้านหนองสำโรงรองประธาน
3. นางประจุพร แย้มกมลครู โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้ายกรรมการ
4. นางเบ็ญจมาศ เติมแก้วครู โรงเรียนวัดท่าแคกรรมการ
5. นางสาววิมลมาศ แก่นสวัสดิ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพรัช มาลาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่ประธาน
2. นางสำรวย แท่นสูงเนินครู โรงเรียนบ้านหัวดงรองประธาน
3. นางวัลภา เภากันครู โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรีกรรมการ
4. นางเพรชรัตน์ รักสุภาพครุ โรงเรียนวัดสระเตยกรรมการ
5. นางสาวศิรินทร์ อู่อ้นครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพรัช มาลาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่ประธาน
2. นางสำรวย แท่นสูงเนินครู โรงเรียนบ้านหัวดงรองประธาน
3. นางวัลภา เภากันครู โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรีกรรมการ
4. นางเพรชรัตน์ รักสุภาพครุ โรงเรียนวัดสระเตยกรรมการ
5. นางสาวศิรินทร์ อู่อ้นครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพรัช มาลาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่ประธาน
2. นางสำรวย แท่นสูงเนินครู โรงเรียนบ้านหัวดงรองประธาน
3. นางวัลภา เภากันครู โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรีกรรมการ
4. นางเพรชรัตน์ รักสุภาพครุ โรงเรียนวัดสระเตยกรรมการ
5. นางสาวศิรินทร์ อู่อ้นครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพรัช มาลาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่ประธาน
2. นางสำรวย แท่นสูงเนินครู โรงเรียนบ้านหัวดงรองประธาน
3. นางวัลภา เภากันครู โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรีกรรมการ
4. นางเพรชรัตน์ รักสุภาพครุ โรงเรียนวัดสระเตยกรรมการ
5. นางสาวศิรินทร์ อู่อ้นครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางธนภร หอมจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเบากลักประธาน
2. นางอารี ดวงแก้วครู โรงเรียนบ้านคลองเกตุรองประธาน
3. นางอำไพ ทิศกระโทกครู โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้ายกรรมการ
4. นายภานุวิทย์ อินทร์แก้วครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
5. นางสายพิณ พุทธวงศ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประกอบ ประจงแต่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหอยประธาน
2. นางกัญรัตน์ ประจงแต่งครู โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้ายรองประธาน
3. นางธนิตา บุญอยู่ครู โรงเรียนบ้านคลองเกตุกรรมการ
4. นางภาราดา พัสลังครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
5. นางสาวปิยณัฐ อินทร์คำครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางธนภร หอมจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเบากลักประธาน
2. นางอารี ดวงแก้วครู โรงเรียนบ้านคลองเกตุรองประธาน
3. นางอำไพ ทิศกระโทกครู โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้ายกรรมการ
4. นายภานถวิทย์ อินทร์แก้วครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
5. นางสายพิณ พุทธวงศ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธนภร หอมจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเบากลักประธาน
2. นางอารี ดวงแก้วครู โรงเรียนบ้านคลองเกตุรองประธาน
3. นางอำไพ ทิศกระโทกครู โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้ายกรรมการ
4. นายภานุวิทย์ อินทร์แก้วครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
5. นางสายพิณ พุทธวงศ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางธนภร หอมจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเบากลักประธาน
2. นางอารี ดวงแก้วครู โรงเรียนบ้านคลองเกตุรองประธาน
3. นางอำไพ ทิศกระโทกครู โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้ายกรรมการ
4. นายภานุวิทย์ อินทร์แก้วครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
5. นางสายพิณ พุทธวงศ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธนภร หอมจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเบากลักประธาน
2. นางอารี ดวงแก้วครู โรงเรียนบ้านคลองเกตุรองประธาน
3. นางอำไพ ทิศกระโทกครู โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้ายกรรมการ
4. นายภานุวิทย์ อินทร์แก้วครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
5. นางสายพิณ พุทธวงศ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประกอบ ประจงแต่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหอยประธาน
2. นางกัญรัตน์ สลุงอยู่ครู โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้ายรองประธาน
3. นางธนิตา บุญอยู่ครู โรงเรียนบ้านคลองเกตุกรรมการ
4. นายภาราดา พัสลังครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
5. นางสาวปิยณัฐ อินทร์คำครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประกอบ ประจงแต่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหอยประธาน
2. นางกัญรัตน์ สลุงอยู่ครู โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้ายรองประธาน
3. นางธนิตา บุญอยู่ครู โรงเรียนบ้านคลองเกตุกรรมการ
4. นายภาราดา พัสลังครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
5. นางสาวปิยณัฐ อินทร์คำครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประกอบ ประจงแต่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหอยประธาน
2. นางกัญรัตน์ สลุงอยู่ครู โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้ายรองประธาน
3. นางธนิตา บุญอยู่ครู โรงเรียนบ้านคลองเกตุกรรมการ
4. นายภาราดา พัสลังครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
5. นางสาวปิยณัฐ อินทร์คำครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประกอบ ประจงแต่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหอยประธาน
2. นางกัญรัตน์ สลุงอยู่ครู โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้ายรองประธาน
3. นางธนิตา บุญอยู่ครู โรงเรียนบ้านคลองเกตุกรรมการ
4. นายภาราดา พัสลังครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
5. นางสาวปิยณัฐ อินทร์คำครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประกอบ ประจงแต่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหอยประธาน
2. นางกัญรัตน์ สลุงอยู่ครู โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้ายรองประธาน
3. นางธนิตา บุญอยู่ครู โรงเรียนบ้านคลองเกตุกรรมการ
4. นางภาราดา พัสลังครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
5. นางสาวปิยณัฐ อินทร์คำครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประกอบ ประจงแต่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหอยประธาน
2. นางกัญรัตน์ สลุงอยู่ครู โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้ายรองประธาน
3. นางธนิตา บุญอยู่ครู โรงเรียนบ้านคลองเกตุกรรมการ
4. นางภาราดา พัสลังครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
5. นางสาวปิยณัฐ อินทร์คำครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายรุ่งเรือง พงษ์ยิหวาผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียดประธาน
2. นางสาวดวงรัตน์ วีระประสิทธิ์ครู โรงเรียนสมอคอนวิทยารองประธาน
3. นางขนิษฐา คุ้มทองครู โรงเรียนวัดใหม่จำปาทองกรรมการ
4. นางสาวจตุพร ปัญโญใหญ่ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
5. นางนงลักษณ์ ยงสมครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายรุ่งเรือง พงษ์ยิหวาผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียดประธาน
2. นางสาวดวงรัตน์ วีระประสิทธิ์ครู โรงเรียนสมอคอนวิทยารองประธาน
3. นางขนิษฐา คุ้มทองครู โรงเรียนวัดใหม่จำปาทองกรรมการ
4. นางสาวจตุพร ปัญโญใหญ่ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
5. นางนงลักษณ์ ยงสมครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายรุ่งเรือง พงษ์ยิหวาผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียดประธาน
2. นางสาวดวงรัตน์ วีระประสิทธิ์ครู โรงเรียนสมอคอนวิทยารองประธาน
3. นางขนิษฐา คุ้มทองครู โรงเรียนวัดใหม่จำปาทองกรรมการ
4. นางสาวจตุพร ปัญโญใหญ่ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
5. นางนงลักษณ์ ยงสมครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายรุ่งเรือง พงษ์ยิหวาผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียดประธาน
2. นางสาวดวงรัตน์ วีระประสิทธิ์ครู โรงเรียนสมอคอนวิทยารองประธาน
3. นางขนิษฐา คุ้มทองครู โรงเรียนวัดใหม่จำปาทองกรรมการ
4. นางสาวจตุพร ปัญโญใหญ่ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
5. นางนงลักษณ์ ยงสมครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายปริญญา วรรณกลางผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใดยาวประธาน
2. นายสมพงษ์ สุรนารถครู โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์รองประธาน
3. นายเฉลียว พุกสอนครู โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้ากรรมการ
4. นายจักรกฤษณ์ ธิโตครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
5. นายอานนท์ จ่าแก้วครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายปริญญา วรรณกลางผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใดยาวประธาน
2. นายสมพงษ์ สุรนารถครู โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์รองประธาน
3. นายเฉลียว พุกสอนครู โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้ากรรมการ
4. นายจักรกฤษณ์ ธิโตครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
5. นายอานนท์ จ่าแก้วครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายปริญญา วรรณกลางผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใดยาวประธาน
2. นายสมพงษ์ สุรนารถครูโรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์รองประธาน
3. นายเฉลียว พุกสอนครูโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้ากรรมการ
4. นายจักรกฤษณ์ ธิโตครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
5. นายอานนท์ จ่าแก้วครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายปริญญา วรรณกลางผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใดยาวประธาน
2. นายสมพงษ์ สุรนารถครู โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์รองประธาน
3. นายเฉลียว พุกสอนครู โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้ากรรมการ
4. นายจักรกฤษณ์ ธิโตครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
5. นายอานนท์ จ่าแก้วครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายปริญญา วรรณกลางผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใดยาวประธาน
2. นายสมพงษ์ สุรนารถครู โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์รองประธาน
3. นายเฉลียว พุกสอนครู โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้ากรรมการ
4. นายจักรกฤษณ์ ธิโตครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
5. นายอานนท์ จ่าแก้วครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายปริญญา วรรณกลางผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใดยาวประธาน
2. นายสมพงษ์ สุรนารถครูโรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์รองประธาน
3. นายเฉลียว พุกสอนครูโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้ากรรมการ
4. นายจักรกฤษณ์ ธิโตครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
5. นายอานนท์ จ่าแก้วครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวีระศักดิ์ พลอยบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้าประธาน
2. นางสมัคร ช่างเสาร์ครูโรงเรียนวัดหนองเมืองรองประธาน
3. นายคะนอง สีทำมาครูโรงเรียนวัดถ้ำตะโกกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ ยงสมครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
5. นางสาวลภัสรดา โลราชครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวีระศักดิ์ พลอยบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้าประธาน
2. นางสมัคร ช่างเสาร์ครูโรงเรียนวัดหนองเมืองรองประธาน
3. นายคะนอง สีทำมาครูโรงเรียนวัดถ้ำตะโกกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ ยงสมครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
5. นางสาวลภัสรดา โลราชครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวีระศักดิ์ พลอยบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้าประธาน
2. นางสมัคร ช่างเสาร์ครูโรงเรียนวัดหนองเมืองรองประธาน
3. นายคะนอง สีทำมาครูโรงเรียนวัดถ้ำตะโกกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ ยงสมครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
5. นางสาวลภัสรดา โลราชครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวีระศักดิ์ พลอยบุตรครูโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้าประธาน
2. นางสมัคร ช่างเสาร์ครูโรงเรียนวัดหนองเมืองรองประธาน
3. นายคะนอง สีทำมาครูโรงเรียนวัดถ้ำตะโกกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ ยงสมครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
5. นางสาวลภัสรดา โลราชครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวีระศักดิ์ พลอยบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้าประธาน
2. นางสมัคร ช่างเสาร์ครูโรงเรียนวัดหนองเมืองรองประธาน
3. นายคะนอง สีทำมาครูโรงเรียนวัดถ้ำตะโกกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ ยงสมครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
5. นางสาวลภัสรดา โลราชครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวีระศักดิ์ พลอยบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้าประธาน
2. นางสมัคร ช่างเสาร์ครูโรงเรียนวัดหนองเมืองรองประธาน
3. นายคะนอง สีทำมาครูโรงเรียนวัดถ้ำตะโกกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ ยงสมครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
5. นางสาวลภัสรดา โลราชครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวีระศักดิ์ พลอยบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้าประธาน
2. นางสมัคร ช่างเสาร์ครูโรงเรียนวัดหนองเมืองรองประธาน
3. นายคะนอง สีทำมาครูโรงเรียนวัดถ้ำตะโกกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ ยงสมครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
5. นางสาวลภัสรดา โลราชครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวีระศักดิ์ พลอยบุตรผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้าประธาน
2. นางสมัคร ช่างเสาร์ครู โรงเรียนวัดหนองเมืองรองประธาน
3. นายคะนอง สีทำมาครู โรงเรียนวัดถ้ำตะโกกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ ยงสมครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
5. นางสาวลภัสรดา โลราชครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวีระศักดิ์ พลอยบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้าประธาน
2. นางสมัคร ช่างเสาร์ครูโรงเรียนวัดหนองเมืองรองประธาน
3. นายคะนอง สีทำมาครูโรงเรียนวัดถ้ำตะโกกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ ยงสมครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
5. นางสาวลภัสรดา โลราชครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวีระศักดิ์ พลอยบุตรผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้าประธาน
2. นางสมัคร ช่างเสาร์ครู โรงเรียนวัดหนองเมืองรองประธาน
3. นายคะนอง สีทำมาครู โรงเรียนวัดถ้ำตะโกกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ ยงสมครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
5. นางสาวลภัสรดา โลราชครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ หาทรัพย์ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสระเตยประธาน
2. นางกุหลาบ อินทรวงส์สักดิ์ครู โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่๕๐รองประธาน
3. นางชณาภา แก้วนิยมครู โรงเรียนบ้านโคกกระเทียมกรรมการ
4. นางสาวอำภาพร ราชวัฒฐาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
5. นายพงษ์พิพัฒน์ เขียนเจริญครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ หาทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระเตยประธาน
2. นางกุหลาบ อินทรวงส์สักดิ์ครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่๕๐รองประธาน
3. นางชณาภา แก้วนิยมครูโรงเรียนบ้านโคกกระเทียมกรรมการ
4. นางสาวอำภาพร ราชวัฒฐาครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
5. นายพงษ์พิพัฒน์ เขียนเจริญครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ หาทรัพย์ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสระเตยประธาน
2. นางกุหลาบ อินทรวงส์สักดิ์ครู โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่๕๐รองประธาน
3. นางชณาภา แก้วนิยมครู โรงเรียนบ้านโคกกระเทียมกรรมการ
4. นางสาวอำภาพร ราชวัฒฐาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
5. นายพงษ์พิพัฒน์ เขียนเจริญครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ หาทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระเตยประธาน
2. นางกุหลาบ อินทรวงส์สักดิ์ครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่๕๐รองประธาน
3. นางชณาภา แก้วนิยมครูโรงเรียนบ้านโคกกระเทียมกรรมการ
4. นางสาวอำภาพร ราชวัฒฐาครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
5. นายพงษ์พิพัฒน์ เขียนเจริญครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ หาทรัพย์ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสระเตยประธาน
2. นางกุหลาบ อินทรวงส์สักดิ์ครู โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่๕๐รองประธาน
3. นางชณาภา แก้วนิยมครู โรงเรียนบ้านโคกกระเทียมกรรมการ
4. นางสาวอำภาพร ราชวัฒฐาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
5. นายพงษ์พิพัฒน์ เขียนเจริญครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ หาทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระเตยประธาน
2. นางกุหลาบ อินทรวงส์สักดิ์ครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่๕๐รองประธาน
3. นางชณาภา แก้วนิยมครูโรงเรียนบ้านโคกกระเทียมกรรมการ
4. นางสาวอำภาพร ราชวัฒฐาครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
5. นายพงษ์พิพัฒน์ เขียนเจริญครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ หาทรัพย์ครู โรงเรียนบ้านสระเตยประธาน
2. นางกุหลาบ อินทรวงส์สักดิ์ครู โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่๕๐รองประธาน
3. นางชณาภา แก้วนิยมครู โรงเรียนบ้านโคกกระเทียมกรรมการ
4. นางสาวอำภาพร ราชวัฒฐาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
5. นายพงษ์พิพัฒน์ เขียนเจริญครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ หาทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระเตยประธาน
2. นางกุหลาบ อินทรวงส์สักดิ์ครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่๕๐รองประธาน
3. นางชณาภา แก้วนิยมครูโรงเรียนบ้านโคกกระเทียมกรรมการ
4. นางสาวอำภาพร ราชวัฒฐาครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
5. นายพงษ์พิพัฒน์ เขียนเจริญครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ หาทรัพย์ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสระเตยประธาน
2. นางกุหลาบ อินทรวงส์สักดิ์ครู โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่๕๐รองประธาน
3. นางชณาภา แก้วนิยมครู โรงเรียนบ้านโคกกระเทียมกรรมการ
4. นางสาวอำภาพร ราชวัฒฐาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
5. นายพงษ์พิพัฒน์ เขียนเจริญครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ หาทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระเตยประธาน
2. นางกุหลาบ อินทรวงส์สักดิ์ครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่๕๐รองประธาน
3. นางชณาภา แก้วนิยมครูโรงเรียนบ้านโคกกระเทียมกรรมการ
4. นางสาวอำภาพร ราชวัฒฐาครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
5. นายพงษ์พิพัฒน์ เขียนเจริญครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายอิทธิพงษ์ สานุสุขผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนนองเมืองประธาน
2. นางอังคณา พัฒนวรชัยศรีครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่๕๐รองประธาน
3. นางผานิต แก้วหอมคำครูโรงเรียนชุบศรฯกรรมการ
4. นางสาวดวงรัตน์ วีระประสิทธิ์ครูโรงเรียนสมอคอนวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีณกรณ์ ทองปานครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายอิทธิพงษ์ สานุสุขผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนนองเมืองประธาน
2. นางอังคณา พัฒนวรชัยศรีครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่๕๐รองประธาน
3. นางผานิต แก้วหอมคำครูโรงเรียนชุบศรฯกรรมการ
4. นางสาวดวงรัตน์ วีระประสิทธิ์ครูโรงเรียนสมอคอนวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีณกรณ์ ทองปานครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอิทธิพงษ์ สานุสุขผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนนองเมืองประธาน
2. นางอังคณา พัฒนวรชัยศรีครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่๕๐รองประธาน
3. นางผานิต แก้วหอมคำครูโรงเรียนชุบศรฯกรรมการ
4. นางสาวดวงรัตน์ วีระประสิทธิ์ครูโรงเรียนสมอคอนวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีณกรณ์ ทองปานครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอิทธิพงษ์ สานุสุขผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนนองเมืองประธาน
2. นางอังคณา พัฒนวรชัยศรีครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่๕๐รองประธาน
3. นางผานิต แก้วหอมคำครูโรงเรียนชุบศรฯกรรมการ
4. นางสาวดวงรัตน์ วีระประสิทธิ์ครูโรงเรียนสมอคอนวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีณกรณ์ ทองปานครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายอิทธิพงษ์ สานุสุขผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเมืองประธาน
2. นางอังคณา พัฒนวรชัยศรีครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่๕๐รองประธาน
3. นางผานิต แก้วหอมคำครูโรงเรียนชุบศรฯกรรมการ
4. นางสาวดวงรัตน์ วีระประสิทธิ์ครูโรงเรียนสมอคอนวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีณกรณ์ ทองปานครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายอิทธิพงษ์ สานุสุขผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนนองเมืองประธาน
2. นางอังคณา พัฒนวรชัยศรีครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่๕๐รองประธาน
3. นางผานิต แก้วหอมคำครูโรงเรียนชุบศรฯกรรมการ
4. นางสาวดวงรัตน์ วีระประสิทธิ์ครูโรงเรียนสมอคอนวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีณกรณ์ ทองปานครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอิทธิพงษ์ สานุสุขผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนนองเมืองประธาน
2. นางอังคณา พัฒนาวรชียศรีครู โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐รองประธาน
3. นางผานิต แก้วหอมคำครู โรงเรียนชุบศรกรรมการ
4. นางสาวดวงรัตน์ วีระประสิทธิ์ครู โรงเรียนสมอคอนวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีณกรณ์ ทองปานครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอิทธิพงษ์ สานุสุขผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนนองเมืองประธาน
2. นางอังคณา พัฒนวรชัยศรีครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่๕๐รองประธาน
3. นางผานิต แก้วหอมคำครูโรงเรียนชุบศรฯกรรมการ
4. นางสาวดวงรัตน์ วีระประสิทธิ์ครูโรงเรียนสมอคอนวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีณกรณ์ ทองปานครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรสิทธิ์ แจ่มเหล็กผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะเคียนประธาน
2. นางหยาดฝน กนกการครูโรงเรียนวัดเกตุรองประธาน
3. นางสาวกรนิกา จันทร์บัวครูโรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ ๑๓๔กรรมการ
4. นางพรทิพย์ บริสุทธิ์ครูโรงเรียนบ้านคลองเกตุกรรมการ
5. นายนพพร ตุ้มทองครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอิทธิพงษ์ สานุสุขผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะเคียนประธาน
2. นางหยาดฝน กนกการครูโรงเรียนวัดเกตุรองประธาน
3. นางสาวกรนิกา จันทร์บัวครูโรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ ๑๓๔กรรมการ
4. นางพรทิพย์ บริสุทธิ์ครูโรงเรียนบ้านคลองเกตุกรรมการ
5. นายนพพร ตุ้มทองครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรสิทธิ์ แจ่มเหล็กผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะเคียนประธาน
2. นางหยาดฝน กนกการครูโรงเรียนวัดเกตุรองประธาน
3. นางสาวกรนิกา จันทร์บัวครูโรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ ๑๓๔กรรมการ
4. นางพรทิพย์ บริสุทธิ์ครูโรงเรียนบ้านคลองเกตุกรรมการ
5. นายนพพร ตุ้มทองครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรสิทธิ์ แจ่มเหล็กผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะเคียนประธาน
2. นางหยาดฝน กนกการครูโรงเรียนวัดเกตุรองประธาน
3. นางสาวกรนิกา จันทร์บัวครูโรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ ๑๓๔กรรมการ
4. นางพรทิพย์ บริสุทธิ์ครูโรงเรียนบ้านคลองเกตุกรรมการ
5. นายนพพร ตุ้มทองครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรสิทธิ์ แจ่มเหล็กผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะเคียนประธาน
2. นางหยาดฝน กนกการครูโรงเรียนวัดเกตุรองประธาน
3. นางสาวกรนิกา จันทร์บัวครูโรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ ๑๓๔กรรมการ
4. นางพรทิพย์ บริสุทธิ์ครูโรงเรียนบ้านคลองเกตุกรรมการ
5. นายนพพร ตุ้มทองครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายประทวน นกยูงแดงผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรีประธาน
2. นางศิริวรินทร์ โลสัมฤทธื์ครูโรงเรียนวัดตะเคียนรองประธาน
3. นางนิตยา ริมสีม่วงครูโรงเรียนบิบูลปัทมาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีณกรณ์ ทองปานครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
5. นายภัยเรศ ใจมาครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายประทวน นกยูงแดงครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ประธาน
2. นางศิริวรินทร์ โลสัมฤทธื์ครูโรงเรียนวัดตะเคียนรองประธาน
3. นางนิตยา ริมสีม่วงครูโรงเรียนบิบูลปัทมาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีณกรณ์ ทองปานครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
5. นายภัยเรศ ใจมาครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประทวน นกยูงแดงผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรีประธาน
2. นางศิริวรินทร์ โลสัมฤทธื์ครูโรงเรียนวัดตะเคียนรองประธาน
3. นางนิตยา ริมสีม่วงครูโรงเรียนบิบูลปัทมาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีณกรณ์ ทองปานครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
5. นายภัยเรศ ใจมาครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายประทวน นกยูงแดงผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรีประธาน
2. นางศิริวรินทร์ โลสัมฤทธื์ครูโรงเรียนวัดตะเคียนรองประธาน
3. นางนิตยา ริมสีม่วงครูโรงเรียนบิบูลปัทมาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีณกรณ์ ทองปานครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
5. นายภัยเรศ ใจมาครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายประทวน นกยูงแดงผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรีประธาน
2. นางศิริวรินทร์ โลสัมฤทธื์ครูโรงเรียนวัดตะเคียนรองประธาน
3. นางนิตยา ริมสีม่วงครูโรงเรียนบิบูลปัทมาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีณกรณ์ ทองปานครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
5. นายภัยเรศ ใจมาครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายประทวน นกยูงแดงผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรีประธาน
2. นางศิริวรินทร์ โลสัมฤทธื์ครูโรงเรียนวัดตะเคียนรองประธาน
3. นางนิตยา ริมสีม่วงครูโรงเรียนบิบูลปัทมาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีณกรณ์ ทองปานครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
5. นายภัยเรศ ใจมาครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประทวน นกยูงแดงผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรีประธาน
2. นางศิริวรินทร์ โลสัมฤทธื์ครูโรงเรียนวัดตะเคียนรองประธาน
3. นางนิตยา ริมสีม่วงครูโรงเรียนบิบูลปัทมาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีณกรณ์ ทองปานครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
5. นายภัยเรศ ใจมาครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประทวน นกยูงแดงผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรีประธาน
2. นางศิริวรินทร์ โลสัมฤทธื์ครูโรงเรียนวัดตะเคียนรองประธาน
3. นางนิตยา ริมสีม่วงครูโรงเรียนบิบูลปัทมาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีณกรณ์ ทองปานครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
5. นายภัยเรศ ใจมาครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายประทวน นกยูงแดงผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรีประธาน
2. นางศิริวรินทร์ โลสัมฤทธื์ครูโรงเรียนวัดตะเคียนรองประธาน
3. นางนิตยา ริมสีม่วงครูโรงเรียนบิบูลปัทมาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีณกรณ์ ทองปานครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
5. นายภัยเรศ ใจมาครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายประทวน นกยูงแดงผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรีประธาน
2. นางศิริวรินทร์ โลสัมฤทธื์ครูโรงเรียนวัดตะเคียนรองประธาน
3. นางนิตยา ริมสีม่วงครูโรงเรียนบิบูลปัทมาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีณกรณ์ ทองปานครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
5. นายภัยเรศ ใจมาครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖เลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางพัชรีบูลย์ สุจจานนท์ครู โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกประธาน
2. นางอรทิพย์ มัชฌิมสถิตย์ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรีรองประธาน
3. นางจุไรรัตน์ ธูปทองครู โรงเรียนวัดยวดรองประธาน
4. นางศิริรัตน์ สอนสืบครู โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐินกรรมการ
5. นางสุวรรณา ก้อนทองครู โรงเรียนบ้านโคกกระเทียมกรรมการ
6. นางยุพาพร ศิริมากรครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
7. นางบุบผา สุขมากครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
8. นางสุดหล้า แก้วดวงงามครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
9. นางสมสุรีย์ ศรีสวัสดิ์ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
10. นางมาลี ประทุมครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
11. นางนารีรัตน์ ชื่นชมบุญครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางปิยะนาถ เกิดโภคาครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรีประธาน
2. นางนันทกา ทองอร่ามครูโรงเรียนวัดถนนแครองประธาน
3. นางรติมา มีสันทัดครูโรงเรียนบ้านโป่งยอกรรมการ
4. นางจำลอง รัตนชัยโรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการ
5. นางนิภา ใยบัวเอี่ยมครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
6. นางแก้วกัลยาณี เทพพันธุ์ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
7. นางปิยะพร สุ่นปานครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
8. นางรัชนี สาระพันธุ์ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
9. นางสาวภัทรภรณ์ สีหาครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
10. นางมาริสา หิรัญพรสวรรค์ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
11. นางขวัญเรือน มาสิงห์ครูโรงเรียนบ้านวังขอนขว้างเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางจิราพร นุ่มฤทธิ์ครูโรงเรียนเมืองใหม่( ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์ )ประธาน
2. นางวรรณา สุนานันท์ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรีรองประธาน
3. นางสีนวล แป้นจันทร์ครูโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
4. นางพนอมรัตน์ คล้ายจีนครูโรงเรียนอนุบาลเพนียดกรรมการ
5. นางทิพวรรณ รัศมีครูโรงเรียนอนุบาลพลบุรีกรรมการ
6. นางอัญญณพัชร์ เจ้าสกุลสิทธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
7. นายอนุสรณ์ นารถครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
8. นางวีณา บุญส่งศรีครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
9. นางสาวภัทราภรณ์ สีหาครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
10. นางปริศนา มานะกิจครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
11. นางจงลักษณ์ เทียมสัมฤทธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]