หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

[ ทั้งหมด   8 พ.ย. 2555   9 พ.ย. 2555   10 พ.ย. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 9 พ.ย. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000030 การอ่าน ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) อาคาร4 ชั้น ชั้น1 ห้อง 416 9 พ.ย. 2555 09.00
2 000031 การอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) อาคาร8 ชั้น ชั้น1 ห้อง 811 9 พ.ย. 2555 09.00
3 000032 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) อาคาร8 ชั้น ชั้น3 ห้อง 831 9 พ.ย. 2555 09.00
4 000007 เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) อาคาร8 ชั้น ชั้น2 ห้อง 821 9 พ.ย. 2555 09.00
5 000008 เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) อาคาร8 ชั้น ชั้น2 ห้อง 822 9 พ.ย. 2555 09.00
6 000009 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 อาคาร8 ชั้น ชั้น2 ห้อง 823 9 พ.ย. 2555 09.00
7 000036 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) อาคาร4 ชั้น ชั้น1 ห้อง 411 9 พ.ย. 2555 09.00
8 000037 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) อาคาร4 ชั้น ชั้น1 ห้อง 414 9 พ.ย. 2555 09.00
9 000038 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) อาคาร8 ชั้น ชั้น2 ห้อง 824 9 พ.ย. 2555 09.00
10 000041 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) อาคาร8 ชั้น ชั้น3 ห้อง 834 9 พ.ย. 2555 09.00
11 000046 การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) อาคาร4 ชั้น ชั้น1 ห้อง 418 9 พ.ย. 2555 09.00
12 000047 การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) อาคาร8 ชั้น ชั้น2 ห้อง 826 9 พ.ย. 2555 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000122 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 9 พ.ย. 2555 09.00
2 000123 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 9 พ.ย. 2555 09.00
3 000124 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 9 พ.ย. 2555 13.00
4 000125 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง คณิตศาสตร์ 9 พ.ย. 2555 09.00
5 000126 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง คณิตศาสตร์ 9 พ.ย. 2555 13.00
6 000129 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 9 พ.ย. 2555 09.00
7 000130 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 9 พ.ย. 2555 13.00
8 000132 คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง ป.6/1 9 พ.ย. 2555 09.00
9 000133 คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง ป.6/2 9 พ.ย. 2555 09.00
10 000134 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง ป.6/2 9 พ.ย. 2555 13.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000086 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) อาคาร ๑ ชั้น ชั้นล่าง ห้อง ห้องสมุด และห้องเรียน ป.๕ 9 พ.ย. 2555 ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐
2 000085 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) อาคาร ๓ ชั้น ชั้นล่าง ห้อง ห้องวิทย์และห้องเรียนป.๖ 9 พ.ย. 2555 ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐น.
3 000090 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) อาคาร ๒ ห้อง ห้องพัฒนาวิชาการ 9 พ.ย. 2555 ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐
4 000091 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) อาคาร๓ ชั้น ชั้นล่าง ห้อง ห้องอนุบาล ๑ 9 พ.ย. 2555 ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐
5 000093 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) อาคารอเนกประสงค์ 9 พ.ย. 2555 ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐
6 000094 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) อาคาร๓ ชั้น ชั้นล่าง ห้อง ห้องอนุบาล๒ 9 พ.ย. 2555 ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐
7 000095 Science Show ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) อาคารอเนกประสงค์ 9 พ.ย. 2555 ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐
8 000096 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) โรงอาหาร 9 พ.ย. 2555 ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐
9 000099 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) หน้าอาคาร๑ ห้อง โรงจอดรถ 9 พ.ย. 2555 ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐
10 000100 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) โรงอาหาร 9 พ.ย. 2555 ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐
11 000174 เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) หน้าอาคาร๑ ห้อง โรงจอดรถ 9 พ.ย. 2555 ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐
12 000181 เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) หน้าอาคาร๑ ห้อง โรงจอดรถ 9 พ.ย. 2555 ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐
13 000184 เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) หน้าอาคาร๑ ห้อง โรงจอดรถ 9 พ.ย. 2555 ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐
14 000190 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) โรงอาหาร 9 พ.ย. 2555 ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐
15 000191 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) โรงอาหาร 9 พ.ย. 2555 ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000141 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 5 ชั้น 2 ห้อง 525 9 พ.ย. 2555 09.00
2 000142 เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 5 ชั้น 2 ห้อง 523 9 พ.ย. 2555 09.00
3 000143 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 7 ชั้น 2 ห้อง 721 9 พ.ย. 2555 09.00
4 000147 ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ห้องคอมพิวเตอร์ 1 9 พ.ย. 2555 09.00
5 000148 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ห้องคอมพิวเตอร์ 1 9 พ.ย. 2555 09.00
6 000149 ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) อาคารเอนกประสงค์ 1 9 พ.ย. 2555 09.00
7 000150 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) อาคารเอนกประสงค์ 1 9 พ.ย. 2555 09.00
8 000152 ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) อาคารเอนกประสงค์ 1 9 พ.ย. 2555 10.00
9 000153 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) อาคารเอนกประสงค์ 1 9 พ.ย. 2555 10.00
10 000154 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 5 ชั้น 3 ห้อง 535 9 พ.ย. 2555 09.00
11 000155 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 5 ชั้น 3 ห้อง 533 9 พ.ย. 2555 09.00
12 000156 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 5 ชั้น 3 ห้อง 532 9 พ.ย. 2555 09.00
13 000164 มารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 5 ชั้น 1 ห้อง 515 9 พ.ย. 2555 09.00
14 000165 มารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 5 ชั้น 1 ห้อง 513 9 พ.ย. 2555 09.00
15 000166 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 5 ชั้น 1 ห้อง 512 9 พ.ย. 2555 09.00
16 000169 สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 7 ชั้น 1 ห้อง 713 9 พ.ย. 2555 09.00
17 000170 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 7 ชั้น 2 ห้อง 723 9 พ.ย. 2555 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000389 แอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี อาคารเเอนกประสงค์ 9 พ.ย. 2555 09.00-11.00
2 000390 แอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี อาคารเเอนกประสงค์ 9 พ.ย. 2555 11.00-12.00
3 000391 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
4 000392 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
5 000393 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี โรงอาหาร 1 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
6 000394 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี โรงอาหาร 2 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000262 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุบศรฯ โรงอาหาร อาคารเอนกประสงค์ 2 อาคารใต้ถุนสูง 9 พ.ย. 2555 09.00
2 000263 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุบศรฯ โรงอาหาร อาคารเอนกประสงค์ 2 อาคารใต้ถุนสูง 9 พ.ย. 2555 09.00
3 000265 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุบศรฯ โรงอาหาร อาคารเอนกประสงค์ 2 อาคารใต้ถุนสูง 9 พ.ย. 2555 13.00
4 000268 วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนชุบศรฯ โรงอาหาร อาคารเอนกประสงค์ 2 อาคารใต้ถุนสูง 9 พ.ย. 2555 09.00
5 000269 วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนชุบศรฯ โรงอาหาร อาคารเอนกประสงค์ 2 อาคารใต้ถุนสูง 9 พ.ย. 2555 09.00
6 000271 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนชุบศรฯ โรงอาหาร อาคารเอนกประสงค์ 2 อาคารใต้ถุนสูง 9 พ.ย. 2555 13.00
7 000297 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนชุบศรฯ โรงอาหาร อาคารเอนกประสงค์ 2 อาคารใต้ถุนสูง 9 พ.ย. 2555 13.00
8 000300 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุบศรฯ โรงอาหาร อาคารเอนกประสงค์ 2 อาคารใต้ถุนสูง 9 พ.ย. 2555 13.00
9 000307 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนชุบศรฯ โรงอาหาร อาคารเอนกประสงค์ 2 อาคารใต้ถุนสูง 9 พ.ย. 2555 09.00
10 000308 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนชุบศรฯ โรงอาหาร อาคารเอนกประสงค์ 2 อาคารใต้ถุนสูง 9 พ.ย. 2555 09.00
11 000309 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนชุบศรฯ โรงอาหาร อาคารเอนกประสงค์ 2 อาคารใต้ถุนสูง 9 พ.ย. 2555 13.00
12 000310 วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุบศรฯ โรงอาหาร อาคารเอนกประสงค์ 2 อาคารใต้ถุนสูง 9 พ.ย. 2555 13.00
13 000311 ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 โรงเรียนชุบศรฯ โรงอาหาร อาคารเอนกประสงค์ 2 อาคารใต้ถุนสูง 9 พ.ย. 2555 09.00
14 000312 ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 โรงเรียนชุบศรฯ โรงอาหาร อาคารเอนกประสงค์ 2 อาคารใต้ถุนสูง 9 พ.ย. 2555 09.00
15 000313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนชุบศรฯ โรงอาหาร อาคารเอนกประสงค์ 2 อาคารใต้ถุนสูง 9 พ.ย. 2555 13.00
16 000314 ระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนชุบศรฯ อาคาร 3 ชั้น ล่าง 9 พ.ย. 2555 09.00
17 000315 ระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุบศรฯ อาคาร 3 ชั้น ล่าง 9 พ.ย. 2555 13.00
18 000316 ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนชุบศรฯ อาคาร3 ชั้น ล่าง 9 พ.ย. 2555 09.00
19 000317 ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุบศรฯ อาคาร3 ชั้น ล่าง 9 พ.ย. 2555 13.00
20 000323 ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุบศรฯ อาคาร3 ชั้น ล่าง 9 พ.ย. 2555 09.00
21 000324 ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุบศรฯ อาคาร3 ชั้น ล่าง 9 พ.ย. 2555 13.00
22 000325 ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนชุบศรฯ อาคาร3 ชั้น ล่าง 9 พ.ย. 2555 09.00
23 000326 ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุบศรฯ อาคาร3 ชั้น ล่าง 9 พ.ย. 2555 13.00
24 000327 ซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุบศรฯ อาคาร3 ชั้น ล่าง 9 พ.ย. 2555 09.00
25 000328 ซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุบศรฯ อาคาร3 ชั้น ล่าง 9 พ.ย. 2555 13.00
26 000329 ซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุบศรฯ อาคาร3 ชั้น ล่าง 9 พ.ย. 2555 09.00
27 000330 ซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุบศรฯ อาคาร3 ชั้น ล่าง 9 พ.ย. 2555 13.00
28 000331 จะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุบศรฯ อาคาร3 ชั้น ล่าง 9 พ.ย. 2555 09.00
29 000332 จะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุบศรฯ อาคาร3 ชั้น ล่าง 9 พ.ย. 2555 13.00
30 000333 ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุบศรฯ อาคาร3 ชั้น ล่าง 9 พ.ย. 2555 09.00
31 000334 ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุบศรฯ อาคาร3 ชั้น ล่าง 9 พ.ย. 2555 13.00
32 000335 ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุบศรฯ อาคาร3 ชั้น ล่าง 9 พ.ย. 2555 09.00
33 000336 ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุบศรฯ อาคาร3 ชั้น ล่าง 9 พ.ย. 2555 13.00
34 000337 ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุบศรฯ อาคาร3 ชั้น ล่าง 9 พ.ย. 2555 09.00
35 000338 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุบศรฯ อาคาร3 ชั้น ล่าง 9 พ.ย. 2555 13.00
36 000339 วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนชุบศรฯ อาคารเอนกประสงค์ 1 9 พ.ย. 2555 09.00
37 000340 วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนชุบศรฯ อาคารเอนกประสงค์ 1 9 พ.ย. 2555 13.00
38 000341 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 โรงเรียนชุบศรฯ อาคารเอนกประสงค์ 1 9 พ.ย. 2555 09.00
39 000342 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 โรงเรียนชุบศรฯ อาคารเอนกประสงค์ 1 9 พ.ย. 2555 13.00
40 000343 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุบศรฯ อาคารเอนกประสงค์ 1 9 พ.ย. 2555 09.00
41 000344 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนชุบศรฯ อาคารเอนกประสงค์ 1 9 พ.ย. 2555 13.00
42 000345 วงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุบศรฯ อาคารเอนกประสงค์ 1 9 พ.ย. 2555 09.00
43 000346 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนชุบศรฯ อาคารเอนกประสงค์ 1 9 พ.ย. 2555 09.00
44 000347 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 โรงเรียนชุบศรฯ อาคารอเนกประสงค์ 9 พ.ย. 2555 13.00
45 000352 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุบศรฯ ลานไทร 9 พ.ย. 2555 09.00
46 000370 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุบศรฯ ลานไทร 9 พ.ย. 2555 09.00
47 000357 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุบศรฯ อาคารเอนกประสงค์ 1 9 พ.ย. 2555 09.00
48 000360 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุบศรฯ อาคารเอนกประสงค์ 1 9 พ.ย. 2555 09.00
49 000602 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุบศรฯ อาคารเอนกประสงค์ 1 9 พ.ย. 2555 09.00
50 000369 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุบศรฯ อาคารเอนกประสงค์ 1 9 พ.ย. 2555 09.00
51 000604 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุบศรฯ อาคารเอนกประสงค์ 1 9 พ.ย. 2555 09.00
52 000372 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุบศรฯ อาคารเอนกประสงค์ 1 9 พ.ย. 2555 09.00
53 000375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุบศรฯ อาคารเอนกประสงค์ 1 9 พ.ย. 2555 09.00
54 000376 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดหนองบัวขาว อาคารเอนกประสงค์ 9 พ.ย. 2555 09.00
55 000377 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองบัวขาว อาคารเอนกประสงค์ 9 พ.ย. 2555 09.00
56 000378 ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดหนองบัวขาว อาคารเอนกประสงค์ 9 พ.ย. 2555 09.00
57 000379 ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองบัวขาว อาคารเอนกประสงค์ 9 พ.ย. 2555 09.00
58 000395 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดหนองบัวขาว อาคารเอนกประสงค์ 9 พ.ย. 2555 09.00
59 000396 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองบัวขาว อาคารเอนกประสงค์ 9 พ.ย. 2555 09.00
60 000398 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดหนองบัวขาว อาคารเอนกประสงค์ 9 พ.ย. 2555 09.00
61 000399 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองบัวขาว อาคารเอนกประสงค์ 9 พ.ย. 2555 09.00
62 000400 แสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดหนองบัวขาว อาคารเอนกประสงค์ 9 พ.ย. 2555 09.00
63 000404 มายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดหนองบัวขาว อาคารเอนกประสงค์ 9 พ.ย. 2555 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนโคกสำโรง ห้อง ICT ชุมชน 9 พ.ย. 2555 09.00-11.00
2 000001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนโคกสำโรง ลานเอนกประสงค์ ใต้ต้นก้ามปู(หน้าเสาธง) 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
3 000006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนโคกสำโรง ลานอเนกประสงค์ ใต้ต้นก้ามปู(หน้าเสาธง) 9 พ.ย. 2555 13.00-16.00
4 000003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนโคกสำโรง แนวถนนข้างสระน้ำ 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
5 000005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนโคกสำโรง ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์อาคาร2ชั้น1 9 พ.ย. 2555 09.00-14.00
6 000004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนโคกสำโรง แนวถนนข้างสระน้ำ 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
7 000011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโคกสำโรง ห้องปฏิบัติการภาษาไทยอาคาร2ชั้น1 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
8 000012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนโคกสำโรง อาคารดนตรีนาฏศิลป์ 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
9 000013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนโคกสำโรง อาคารดนตรีนาฏศิลป์ 9 พ.ย. 2555 13.00-16.00
10 000018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนโคกสำโรง แนวถนนหน้าอาคาร 3 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
11 000016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนโคกสำโรง ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์อาคาร2ชั้น1 9 พ.ย. 2555 09.00-14.00
12 000019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนโคกสำโรง แนวถนนหน้าอาคาร3 9 พ.ย. 2555 13.00-16.00
13 000017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโคกสำโรง ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์อาคาร2ชั้น1 9 พ.ย. 2555 09.00-14.00
14 000022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 โรงเรียนโคกสำโรง แนวถนนหน้าอาคารงานช่าง 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
15 000020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนโคกสำโรง ห้องคอมพิวเตอร์(ประถม)อาคาร2ชั้น2 9 พ.ย. 2555 13.00-16.00
16 000023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนโคกสำโรง แนวถนนหน้าอาคารงานช่าง 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
17 000021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนโคกสำโรง ห้องปฏิบัติการภาษาไทยอาคาร2ชั้น1 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
18 000026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนโคกสำโรง อาคารเเอนกประสงค์ 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
19 000024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนโคกสำโรง ห้องคอมพิวเตอร์(ประถม)อาคาร2ชั้น2 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
20 000027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนโคกสำโรง อาคารเอนกประสงค์ 9 พ.ย. 2555 13.00-16.00
21 000033 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนโคกสำโรง ลานธรรมชาติ 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
22 000025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนโคกสำโรง ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศอาคาร2ชั้น1 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
23 000034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนโคกสำโรง ลานธรรมชาติ 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
24 000028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนโคกสำโรง ห้อง ICT ชุมชน 9 พ.ย. 2555 13.00-16.00
25 000048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนโคกสำโรง ลานธรรมชาติ 9 พ.ย. 2555 13.00-16.00
26 000050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนโคกสำโรง ลานธรรมชาติ 9 พ.ย. 2555 13.00-16.00
27 000029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนโคกสำโรง ห้อง ICT ชุมชน 9 พ.ย. 2555 13.00-16.00
28 000067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนโคกสำโรง ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ อาคาร 2 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
29 000068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนโคกสำโรง ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯอาคาร2 9 พ.ย. 2555 13.00-16.00
30 000049 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโคกสำโรง ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศอาคาร2ชั้น1 9 พ.ย. 2555 00.00-00.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000052 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี MEP ห้อง ป.2/6 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
2 000053 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี MEP ห้อง ป.3/6 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
3 000054 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี MEP ห้อง ป.1/6 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
4 000055 Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี MEP ห้อง ป.1/6 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
5 000056 Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี MEP ห้อง ป.4/6 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
6 000057 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี MEP ห้อง ป.2/6 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
7 000058 การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี MEP ห้อง ป.6/6 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
8 000059 การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี MEP ห้อง ป.4/6 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
9 000060 Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อาคาร 2 ชั้น ชั้น1 ห้อง ห้องสมุด 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
10 000061 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อาคาร 2 ชั้น ชั้น1 ห้อง ห้องสมุด 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
11 000063 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี MEP ห้อง ป.6/6 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
12 000064 การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี MEP ห้อง ห้องสมุด MEP 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000010 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี สนาม 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
2 000051 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี สนาม 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
3 000062 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี สนาม 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
4 000071 สภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี สำนักงานฯ ห้อง ห้องประชุม 9 พ.ย. 2555 13.00-16.00
5 000070 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี สำนักงานฯ ห้อง ห้องประชุม 9 พ.ย. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุม 80 พรรษา 9 พ.ย. 2555 09.00-15.00
2 000702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อาคาร6 ห้อง อ.1/1-อ.1/6 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
3 000703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อาคาร7 ห้อง อ.2/1-อ.2/6 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]