หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000086 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) อาคาร ๑ ชั้น ชั้นล่าง ห้อง ห้องสมุด และห้องเรียน ป.๕ 9 พ.ย. 2555 ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ ทุกรายการรายงานตัวที่หน่วยการแข่งขันก่อนเวลา ๐๘.๓๐น.และเริ่มแข่งขัน๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น.ยกเว้นอัจฉริยะฯแข่งขัน ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐น.
2 000085 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) อาคาร ๓ ชั้น ชั้นล่าง ห้อง ห้องวิทย์และห้องเรียนป.๖ 9 พ.ย. 2555 ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐น. ทุกรายการรายงานตัวที่หน่วยการแข่งขันก่อนเวลา๐๘.๓๐น.และเริ่มแข่งขัน๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น.ยกเว้น๐๙.๐๐-๑๕.๐๐น.
3 000090 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) อาคาร ๒ ห้อง ห้องพัฒนาวิชาการ 9 พ.ย. 2555 ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ ทุกรายการรายงานตัวที่มีหน่วยการแข่งขันก่อนเวลา๐๘.๓๐น.และเริ่มแข่งขัน๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น.ยกเว้นอัจฉริยฯแข่งขัน๐๙.๐๐-๑๕.๐๐น.
4 000091 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) อาคาร๓ ชั้น ชั้นล่าง ห้อง ห้องอนุบาล ๑ 9 พ.ย. 2555 ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ ทุกรายการรายงานตัวที่หน่วยการแข่งขันก่อนเวลา๐๘.๓๐น.และเริ่มแข่งขัน๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น.ยกเว้นอัจฉริยฯแข่งขัน๐๙.๐๐-๑๕.๐๐น.
5 000093 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) อาคารอเนกประสงค์ 9 พ.ย. 2555 ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ ทุกรายการรายงานตัวที่หน่วยการแข่งขันก่อนเวลา ๐๘.๓๐น.และเริ่มแข่งขัน๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น.ยกเว้นอัจฉริยฯแข่งขัน๐๙.๐๐-๑๕.๐๐น.
6 000094 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) อาคาร๓ ชั้น ชั้นล่าง ห้อง ห้องอนุบาล๒ 9 พ.ย. 2555 ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ ทุกรายการายงานตัวที่หน่วยการแข่งขันก่อนเวลา๐๘.๓๐น.และเริ่มแข่งขัน๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น.ยกเว้นอัจฉริยฯแข่งขัน๐๙.๐๐-๑๕.๐๐น.
7 000095 Science Show ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) อาคารอเนกประสงค์ 9 พ.ย. 2555 ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ ทุกรายการรายงานตัวที่หน่วยการแข่งขันก่อนเวลา๐๘.๓๐น.และเริ่มแข่งขัน๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น.ยกเว้นอัจฉริยฯแข่งขัน๐๙.๐๐-๑๕.๐๐น.
8 000096 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) โรงอาหาร 9 พ.ย. 2555 ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ ทุกรายการรายงานตัวที่หน่วยการแข่งขันก่อนเวลา๐๘.๓๐น.และเริ่มแข่งขัย๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น.ยกเว้นอัจฉริยฯแข่งขัน๐๙.๐๐-๑๕.๐๐น.
9 000099 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) หน้าอาคาร๑ ห้อง โรงจอดรถ 9 พ.ย. 2555 ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ ทุกรายการรายงานตัวที่หน่วยการแข่งขันก่อนเวลา๐๘.๓๐น.และเริ่มแข่งขัน๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น.ยกเว้นอัจฉริยฯแข่งขัน๐๙.๐๐-๑๕.๐๐น.
10 000100 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) โรงอาหาร 9 พ.ย. 2555 ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ ทุกรายการรายงานตัวที่หน่วยการแข่งขันก่อนเวลา๐๘.๓๐น.และเริ่มแข่งขัน๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น.ยกเว้นอัจฉริยฯแข่งขัน๐๙.๐๐-๑๕.๐๐น.
11 000174 เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) หน้าอาคาร๑ ห้อง โรงจอดรถ 9 พ.ย. 2555 ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ ทุกรายการายงานตัวที่หน่วยการแข่งขันก่อนเวลา๐๘.๓๐น.และเริ่มแข่งขัน๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น.ยกเว้นอัจฉริยฯ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐น.
12 000181 เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) หน้าอาคาร๑ ห้อง โรงจอดรถ 9 พ.ย. 2555 ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ ทุกรายการายงานตัวที่หน่วยการแข่งขันก่อนเวลา๐๘.๓๐น.และเริ่มแข่งขัน๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น.ยกเว้นอัจฉริยฯแข่งขัน๐๙.๐๐-๑๕.๐๐น.
13 000184 เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) หน้าอาคาร๑ ห้อง โรงจอดรถ 9 พ.ย. 2555 ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ ทุกรายการรายงานตัวที่หน่วยการแข่งขันก่อนเวลา๐๘.๓๐น.และเริ่มแข่งขัน๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น.ยกเว้นอัจฉริยฯแข่งขัน๐๙.๐๐-๑๕.๐๐น.
14 000190 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) โรงอาหาร 9 พ.ย. 2555 ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ ทุกรายการรายงานตัวที่หน่วยการแข่งขันก่อนเวลา๐๘.๓๐น.และเริ่มแข่งขัน๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น.ยกเว้นอัจฉริยฯ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐น.
15 000191 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) โรงอาหาร 9 พ.ย. 2555 ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ ทุกรายการรายงานตัวที่หน่วยการแข่งขันก่อนเวลา๐๘.๓๐น.และเริ่มแข่งขัน๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น.ยกเว้นอัจฉริยฯแข่งขัน๐๙.๐๐-๑๕.๐๐น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]