หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ๒๐-๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

[ ทั้งหมด   19 ก.ย. 2555   20 ก.ย. 2555   21 ก.ย. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 20 ก.ย. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000030 การอ่าน ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.1,3,4 ห้อง ป.1/1 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000031 การอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.1,3,4 ห้อง ป.1/1 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30
3 000032 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.1,3,4 ห้อง ป.1/2 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
4 000007 เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารกลาง ห้อง ป.2/1 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000008 เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารกลาง ห้อง ป.2/1 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30
6 000009 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารกลาง ห้อง ป.2/2 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
7 000046 การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.1,3,4 ห้อง ป.1/2 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30
8 000047 การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.1,3,4 ห้อง ป.1/2 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000122 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.5, 6 ห้อง ป.6/1 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000123 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.5, 6 ห้อง ป6/1-2 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000124 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.5,6 ห้อง ป6/2 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
4 000125 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ใต้ถุนอาคารป.5, 6 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000126 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ใต้ถุนอาคารป.5, 6 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
6 000129 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารกลาง ห้อง ห้องสมุด 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
7 000130 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารกลาง ห้อง ห้องสมุด 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30
8 000132 คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.5, 6 ห้อง ป.6/1 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30
9 000133 คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.5, 6 ห้อง ป6/1-2 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30
10 000134 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.5, 6 ห้อง ป6/2 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000086 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.5, 6 ห้อง ป.5/1 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30
2 000085 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.5, 6 ห้อง ป.5/2 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30
3 000099 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ใต้ถุนอาคารป.5, 6 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30
4 000100 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ใต้ถุนอาคารป.5, 6 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30
5 000174 เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
6 000181 เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000141 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารปฐมวัย ห้อง อ.1/1 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30
2 000142 เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารปฐมวัย ห้อง อ.1/2 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30
3 000143 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารปฐมวัย ห้อง อ.2/1 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30
4 000149 ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม เวทีห้องประชุมเล็ก 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000150 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม เวทีห้องประชุมเล็ก 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
6 000152 ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม เวทีห้องประชุมเล็ก 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
7 000153 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม เวทีห้องประชุมเล็ก 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
8 000164 มารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.1,3,4 ห้อง ป.3/1 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
9 000165 มารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.1,3,4 ห้อง ป.3/2 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
10 000166 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.1,3,4 ห้อง ป.4/1 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
11 000169 สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.1,3,4 ห้อง ป.4/2 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000389 แอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองนาว สนาม 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30
2 000390 แอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านหนองนาว สนาม 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30
3 000391 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองนาว โรงอาหาร 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
4 000392 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองนาว โรงอาหาร 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000393 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองนาว ห้อง ป.6 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
6 000394 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองนาว ห้อง ป.4 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000262 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.1,3,4 ห้อง ป.3/1 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30
2 000263 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.1,3,4 ห้อง ป.3/2 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30
3 000265 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.1,3,4 ห้อง ป.4/1 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30
4 000337 ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม เวทีใหญ่ 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000338 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม เวทีใหญ่ 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
6 000348 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม เวทีใหญ่ ห้อง เวทีใหญ่ 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
7 000352 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 สพป.ลำปาง เขต ๓ ห้องประชุม 1 ห้อง ห้องประชุม 1 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30
8 000353 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 สพป.ลำปาง เขต ๓ ห้องประชุม 1 ห้อง ห้องประชุม 1 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30
9 000370 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 สพป.ลำปาง เขต ๓ ห้องประชุม 1 ห้อง ห้องประชุม 1 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30
10 000371 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 สพป.ลำปาง เขต ๓ ห้องประชุม 1 ห้อง ห้องประชุม 1 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30 น.
11 000602 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม เวทีใหญ่ ห้อง เวทีใหญ่ 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30
12 000603 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม เวทีใหญ่ ห้อง เวทีใหญ่ 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30
13 000604 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม เวทีใหญ่ ห้อง เวทีใหญ่ 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30
14 000605 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม เวทีใหญ่ ห้อง เวทีใหญ่ 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30
15 000375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม เวทีใหญ่ 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
16 000376 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม เวทีห้องประชุมเล็ก 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30
17 000377 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม เวทีห้องประชุมเล็ก ห้อง เวทีห้องประชุมเล็ก 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30
18 000378 ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม เวทีห้องประชุมเล็ก ห้อง เวทีห้องประชุมเล็ก 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารกลาง ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมฯ1 20 ก.ย. 2555 09.00-11.00
2 000001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองนาว ห้อง เวทีใต้ถุน 20 ก.ย. 2555 00.00-00.00
3 000235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองนาว ห้อง เวทีใต้ถุน 20 ก.ย. 2555 00.00-00.00
4 000006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองนาว ห้อง เวทีใต้ถุน 20 ก.ย. 2555 00.00-00.00
5 000005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารกลาง ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม1 20 ก.ย. 2555 09.00-14.00
6 000011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารกลาง ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม1 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
7 000026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ห้อง โรงอาหาร 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
8 000027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ห้อง โรงอาหาร 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
9 000025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองนาว ห้อง ห้องคอมฯ 20 ก.ย. 2555 13.00-16.00
10 000028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองนาว ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมฯ 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
11 000029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองนาว ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมฯ 20 ก.ย. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000058 การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.1,3,4 ห้อง ห้องวิทย์ 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000059 การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคาร ป.1,3,4 ห้อง ห้องวิทย์ 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000060 Multi Skills Competition ป.4-ป.6 อาคารป.1,3,4 ห้อง ห้องวิทย์ฯ 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30
4 000061 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.1,3,4 ห้อง ห้องวิทย์ฯ 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30
5 000063 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ห้อง เวทีใหญ่ 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000010 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ห้อง สนามลูกเสือ 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30
2 000051 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ชั้น 4-6 ห้อง สนามลูกเสือ 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30
3 000071 สภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ศาลาเอนกประสงค์ 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
4 000070 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ศาลาเอนกประสงค์ 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ห้อง ป.6 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30
6 000103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ห้อง ป.5 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30
7 000510 A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ห้อง ป.4 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
8 000514 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ห้อง ป.4 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
9 000509 ซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ห้อง ป.4 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30
10 000516 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ห้อง ป.4 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารปฐมวัย ห้อง อ.1/1 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารปฐมวัย ห้อง อ.2/1 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.สรวง ศรีแก้วทุม Email:suangsr@gmail.com T.081-5685296/งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]