หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ๒๐-๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000262 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.1,3,4 ห้อง ป.3/1 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30
-
2 000263 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.1,3,4 ห้อง ป.3/2 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30
-
3 000265 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.1,3,4 ห้อง ป.4/1 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30
-
4 000268 วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ห้อง ป.1,3,4 21 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
5 000269 วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ห้อง ป.1,3,4 21 ก.ย. 2555 13.00-16.30
-
6 000271 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ห้อง ป.1,3,4 21 ก.ย. 2555 13.00-16.30
-
7 000297 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ห้อง ป.1,3,4 ป.4/1 21 ก.ย. 2555 13.00-16.30
-
8 000300 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ห้อง ป.1,3,4 ป.4/1 21 ก.ย. 2555 13.00-16.30
-
9 000307 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ห้อง ป.1,3,4 21 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
10 000308 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ห้อง ป.1,3,4 21 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
11 000309 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ห้อง ป.1,3,4 21 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
12 000310 วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ป1,3,4 (ป.4/6) 21 ก.ย. 2555 13.00-16.30
-
13 000311 ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคาร1,3,4 ห้อง ป1/2 21 ก.ย. 2555 13.00-16.30
-
14 000312 ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ห้อง ป.1,3,4 ป.3/1 21 ก.ย. 2555 00.00-00.00
-
15 000313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ห้อง ป.1,3,4 ป.3/2 21 ก.ย. 2555 13.00-16.30
-
16 000314 ระนาดเอก ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
-
17 000315 ระนาดเอก ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
18 000316 ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
-
19 000317 ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
20 000323 ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
-
21 000324 ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
22 000325 ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
-
23 000326 ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
24 000327 ซอด้วง ป.1-ป.6 สพป.ลำปาง เขต ๓ ห้องประชุม ๑ 19 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
25 000328 ซอด้วง ม.1-ม.3 สพป.ลำปาง เขต ๓ ห้อง ห้องประชุม1 19 ก.ย. 2555 13.00-16.30
-
26 000329 ซออู้ ป.1-ป.6 สพป.ลำปาง เขต ๓ ห้องประชุม ๑ 19 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
27 000330 ซออู้ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
28 000331 จะเข้ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
-
29 000332 จะเข้ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
30 000333 ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
-
31 000334 ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
32 000335 ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 สพป.ลำปาง เขต ๓ ห้องประชุม ๑ 19 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
33 000336 ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 สพป.ลำปาง เขต ๓ ห้องประชุม ๑ 19 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
34 000337 ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม เวทีใหญ่ 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
35 000338 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม เวทีใหญ่ 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
36 000339 วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
-
37 000340 วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
-
38 000341 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
-
39 000342 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
-
40 000343 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
-
41 000344 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
-
42 000345 วงอังกะลุง ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
-
43 000346 วงอังกะลุง ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
-
44 000347 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
-
45 000348 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม เวทีใหญ่ ห้อง เวทีใหญ่ 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
46 000352 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 สพป.ลำปาง เขต ๓ ห้องประชุม 1 ห้อง ห้องประชุม 1 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
47 000353 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 สพป.ลำปาง เขต ๓ ห้องประชุม 1 ห้อง ห้องประชุม 1 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
48 000370 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 สพป.ลำปาง เขต ๓ ห้องประชุม 1 ห้อง ห้องประชุม 1 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
49 000371 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 สพป.ลำปาง เขต ๓ ห้องประชุม 1 ห้อง ห้องประชุม 1 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30 น.
-
50 000357 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 สพป.ลำปาง เขต ๓ ห้องประชุม 1 ห้อง ห้องประชุม1 21 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
51 000360 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สพป.ลำปาง เขต ๓ ห้องประชุม1 ห้อง ห้องประชุม1 21 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
52 000364 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 สพป.ลำปาง เขต ๓ ห้องประชุม 1 ห้อง ห้องประชุม1 21 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
53 000368 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สพป.ลำปาง เขต ๓ ห้องประชุม1 ห้อง ห้องประชุม1 21 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
54 000369 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ห้อง เวทีใหญ่ 21 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
55 000602 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม เวทีใหญ่ ห้อง เวทีใหญ่ 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30
-
56 000603 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม เวทีใหญ่ ห้อง เวทีใหญ่ 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30
-
57 000604 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม เวทีใหญ่ ห้อง เวทีใหญ่ 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30
-
58 000372 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ห้อง เวทีใหญ่ 21 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
59 000605 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม เวทีใหญ่ ห้อง เวทีใหญ่ 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30
-
60 000373 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ห้อง เวทีใหญ่ 21 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
61 000374 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ห้อง เวทีใหญ่ 21 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
62 000375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม เวทีใหญ่ 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
63 000601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
-
-
64 000376 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม เวทีห้องประชุมเล็ก 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30
-
65 000377 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม เวทีห้องประชุมเล็ก ห้อง เวทีห้องประชุมเล็ก 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30
-
66 000378 ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม เวทีห้องประชุมเล็ก ห้อง เวทีห้องประชุมเล็ก 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30
-
67 000379 ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
68 000395 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม เวทีห้องประชุมเล็ก ห้อง เวทีห้องประชุมเล็ก 21 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
69 000396 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
70 000398 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม เวทีห้องประชุมเล็ก ห้อง เวทีห้องประชุมเล็ก 21 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
71 000399 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม เวทีห้องประชุมเล็ก ห้อง เวทีห้องประชุมเล็ก 21 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
72 000400 แสดงตลก ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
-
73 000404 มายากล ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.สรวง ศรีแก้วทุม Email:suangsr@gmail.com T.081-5685296/งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]