งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
DOC.4
แบบบันทึกคะแนน การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 รหัสกิจกรรม : 000052
ลำดับ โรงเรียน สังกัด เกณฑ์ รวม
100.00
หมายเหตุ
1
(35.00)
2
(45.00)
3
(15.00)
4
(5.00)
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) สพป.กาญจนบุรี เขต 4            
2 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม สพป.กาญจนบุรี เขต 4            
3 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป.กาญจนบุรี เขต 4            
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
DOC.4
แบบบันทึกคะแนน การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 รหัสกิจกรรม : 000053
ลำดับ โรงเรียน สังกัด เกณฑ์ รวม
100.00
หมายเหตุ
1
(35.00)
2
(45.00)
3
(15.00)
4
(5.00)
1 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4            
2 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป.กาญจนบุรี เขต 4            
3 โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว สพป.กาญจนบุรี เขต 4            
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
DOC.4
แบบบันทึกคะแนน การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 รหัสกิจกรรม : 000054
ลำดับ โรงเรียน สังกัด เกณฑ์ รวม
100.00
หมายเหตุ
1
(35.00)
2
(45.00)
3
(15.00)
4
(5.00)
1 โรงเรียนบ้านเขาแหลม สพป.กาญจนบุรี เขต 4            
2 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4            
3 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป.กาญจนบุรี เขต 4            
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
DOC.4
แบบบันทึกคะแนน Spelling Bee ป.1-ป.3 รหัสกิจกรรม : 000055
ลำดับ โรงเรียน สังกัด เกณฑ์ รวม
200.00
หมายเหตุ
1
(100.00)
2
(100.00)
1 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
2 โรงเรียนบ้านสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
3 โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
4 โรงเรียนบ้านหนองรี สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
5 โรงเรียนบ้านเสาหงส์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
6 โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
7 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
8 โรงเรียนบ้านหนองแสลบ สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
9 โรงเรียนประชาพัฒนา สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
10 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
11 โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
12 โรงเรียนบ้านหนองตาเดช สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
DOC.4
แบบบันทึกคะแนน Spelling Bee ป.4-ป.6 รหัสกิจกรรม : 000056
ลำดับ โรงเรียน สังกัด เกณฑ์ รวม
200.00
หมายเหตุ
1
(100.00)
2
(100.00)
1 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
2 โรงเรียนบ้านหนองรี สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
3 โรงเรียนบ้านเสาหงส์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
5 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
6 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
7 โรงเรียนบ้านหนองแสลบ สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
8 โรงเรียนประชาพัฒนา สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
9 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
10 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
11 โรงเรียนบ้านน้ำโจน สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
12 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
DOC.4
แบบบันทึกคะแนน Spelling Bee ม.1-ม.3 รหัสกิจกรรม : 000057
ลำดับ โรงเรียน สังกัด เกณฑ์ รวม
200.00
หมายเหตุ
1
(100.00)
2
(100.00)
1 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
3 โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
5 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
6 โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
7 โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
8 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
9 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
10 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
11 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
DOC.4
แบบบันทึกคะแนน การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 รหัสกิจกรรม : 000058
ลำดับ โรงเรียน สังกัด เกณฑ์ รวม
100.00
หมายเหตุ
1
(35.00)
2
(60.00)
3
(5.00)
1 โรงเรียนบ้านสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
2 โรงเรียนบ้านหนองเตียน สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
3 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
4 โรงเรียนบ้านเสาหงส์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
6 โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
7 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
8 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
9 โรงเรียนประชาพัฒนา สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
10 โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
11 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
12 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
13 โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
14 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
DOC.4
แบบบันทึกคะแนน การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 รหัสกิจกรรม : 000059
ลำดับ โรงเรียน สังกัด เกณฑ์ รวม
100.00
หมายเหตุ
1
(35.00)
2
(60.00)
3
(5.00)
1 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
2 โรงเรียนบ้านสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
3 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
5 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
6 โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
7 โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
8 โรงเรียนบ้านเขาแหลม สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
9 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
10 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
11 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
DOC.4
แบบบันทึกคะแนน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 รหัสกิจกรรม : 000060
ลำดับ โรงเรียน สังกัด เกณฑ์ รวม
100.00
หมายเหตุ
1
(60.00)
2
(20.00)
3
(20.00)
1 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
2 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
3 โรงเรียนบ้านหนองกร่าง สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
4 โรงเรียนบ้านเสาหงส์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
5 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
6 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
7 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
8 โรงเรียนประชาพัฒนา สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
9 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
10 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
DOC.4
แบบบันทึกคะแนน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 รหัสกิจกรรม : 000061
ลำดับ โรงเรียน สังกัด เกณฑ์ รวม
100.00
หมายเหตุ
1
(60.00)
2
(20.00)
3
(20.00)
1 โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
2 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
3 โรงเรียนบ้านยางสูง สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
4 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
5 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
6 โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
DOC.4
แบบบันทึกคะแนน ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 รหัสกิจกรรม : 000063
ลำดับ โรงเรียน สังกัด เกณฑ์ รวม
100.00
หมายเหตุ
1
(30.00)
2
(40.00)
3
(20.00)
4
(10.00)
1 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป.กาญจนบุรี เขต 4            
2 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม สพป.กาญจนบุรี เขต 4            
3 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป.กาญจนบุรี เขต 4            
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
DOC.4
แบบบันทึกคะแนน การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 รหัสกิจกรรม : 000064
ลำดับ โรงเรียน สังกัด เกณฑ์ รวม
100.00
หมายเหตุ
1
(35.00)
2
(45.00)
3
(15.00)
4
(5.00)
1 โรงเรียนบ้านลําอีซู สพป.กาญจนบุรี เขต 4            
2 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด สพป.กาญจนบุรี เขต 4            
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
DOC.4
แบบบันทึกคะแนน การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 รหัสกิจกรรม : 000065
ลำดับ โรงเรียน สังกัด เกณฑ์ รวม
100.00
หมายเหตุ
1
(35.00)
2
(45.00)
3
(15.00)
3
(5.00)
1 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด สพป.กาญจนบุรี เขต 4            
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
DOC.4
แบบบันทึกคะแนน การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 รหัสกิจกรรม : 000066
ลำดับ โรงเรียน สังกัด เกณฑ์ รวม
100.00
หมายเหตุ
1
(35.00)
2
(35.00)
3
(15.00)
4
(5.00)
5
(10.00)
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................