งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
DOC.4
แบบบันทึกคะแนน เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 รหัสกิจกรรม : 000141
ลำดับ โรงเรียน สังกัด เกณฑ์ รวม
100.00
หมายเหตุ
1
(25.00)
2
(25.00)
3
(15.00)
4
(15.00)
5
(10.00)
6
(10.00)
1 โรงเรียนบ้านสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต 4                
2 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป.กาญจนบุรี เขต 4                
3 โรงเรียนบ้านหนองรี สพป.กาญจนบุรี เขต 4                
4 โรงเรียนบ้านรางขาม สพป.กาญจนบุรี เขต 4                
5 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม สพป.กาญจนบุรี เขต 4                
6 โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป.กาญจนบุรี เขต 4                
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
DOC.4
แบบบันทึกคะแนน เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 รหัสกิจกรรม : 000142
ลำดับ โรงเรียน สังกัด เกณฑ์ รวม
100.00
หมายเหตุ
1
(25.00)
2
(25.00)
3
(15.00)
4
(15.00)
5
(10.00)
6
(10.00)
1 โรงเรียนบ้านสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต 4                
2 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป.กาญจนบุรี เขต 4                
3 โรงเรียนบ้านหนองรี สพป.กาญจนบุรี เขต 4                
4 โรงเรียนบ้านรางขาม สพป.กาญจนบุรี เขต 4                
5 โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป.กาญจนบุรี เขต 4                
6 โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง สพป.กาญจนบุรี เขต 4                
7 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด สพป.กาญจนบุรี เขต 4                
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
DOC.4
แบบบันทึกคะแนน เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 รหัสกิจกรรม : 000143
ลำดับ โรงเรียน สังกัด เกณฑ์ รวม
100.00
หมายเหตุ
1
(25.00)
2
(25.00)
3
(15.00)
4
(15.00)
5
(10.00)
6
(10.00)
1 โรงเรียนบ้านสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต 4                
2 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4                
3 โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป.กาญจนบุรี เขต 4                
4 โรงเรียนบ้านเขาแหลม สพป.กาญจนบุรี เขต 4                
5 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด สพป.กาญจนบุรี เขต 4                
6 โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน สพป.กาญจนบุรี เขต 4                
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
DOC.4
แบบบันทึกคะแนน โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 รหัสกิจกรรม : 000144
ลำดับ โรงเรียน สังกัด เกณฑ์ รวม
100.00
หมายเหตุ
1
(10.00)
2
(15.00)
3
(15.00)
4
(15.00)
5
(10.00)
6
(10.00)
7
(10.00)
8
(10.00)
9
(5.00)
1 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป.กาญจนบุรี เขต 4                      
2 โรงเรียนบ้านหนองแกใน สพป.กาญจนบุรี เขต 4                      
3 โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) สพป.กาญจนบุรี เขต 4                      
4 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4                      
5 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด สพป.กาญจนบุรี เขต 4                      
6 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป.กาญจนบุรี เขต 4                      
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
DOC.4
แบบบันทึกคะแนน โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 รหัสกิจกรรม : 000145
ลำดับ โรงเรียน สังกัด เกณฑ์ รวม
100.00
หมายเหตุ
1
(10.00)
2
(15.00)
3
(15.00)
4
(15.00)
5
(10.00)
6
(10.00)
7
(10.00)
8
(10.00)
9
(5.00)
1 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป.กาญจนบุรี เขต 4                      
2 โรงเรียนบ้านเสาหงส์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4                      
3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4                      
4 โรงเรียนบ้านหนองแสลบ สพป.กาญจนบุรี เขต 4                      
5 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ สพป.กาญจนบุรี เขต 4                      
6 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4                      
7 โรงเรียนบ้านช่องด่าน สพป.กาญจนบุรี เขต 4                      
8 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป.กาญจนบุรี เขต 4                      
9 โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4                      
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
DOC.4
แบบบันทึกคะแนน โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 รหัสกิจกรรม : 000146
ลำดับ โรงเรียน สังกัด เกณฑ์ รวม
100.00
หมายเหตุ
1
(10.00)
2
(15.00)
3
(15.00)
4
(15.00)
5
(10.00)
6
(10.00)
7
(10.00)
8
(10.00)
9
(5.00)
1 โรงเรียนบ้านลําอีซู สพป.กาญจนบุรี เขต 4                      
2 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม สพป.กาญจนบุรี เขต 4                      
3 โรงเรียนบ้านหนองแสลบ สพป.กาญจนบุรี เขต 4                      
4 โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป.กาญจนบุรี เขต 4                      
5 โรงเรียนบ้านเขาแหลม สพป.กาญจนบุรี เขต 4                      
6 โรงเรียนบ้านหนองขอน สพป.กาญจนบุรี เขต 4                      
7 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด สพป.กาญจนบุรี เขต 4                      
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
DOC.4
แบบบันทึกคะแนน ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 รหัสกิจกรรม : 000147
ลำดับ โรงเรียน สังกัด เกณฑ์ รวม
100.00
หมายเหตุ
1
(15.00)
2
(25.00)
3
(20.00)
4
(10.00)
5
(15.00)
6
(15.00)
1 โรงเรียนบ้านพุรวก สพป.กาญจนบุรี เขต 4                
2 โรงเรียนบ้านพุพรหม สพป.กาญจนบุรี เขต 4                
3 โรงเรียนบ้านยางสูง สพป.กาญจนบุรี เขต 4                
4 โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว สพป.กาญจนบุรี เขต 4                
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
DOC.4
แบบบันทึกคะแนน ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 รหัสกิจกรรม : 000148
ลำดับ โรงเรียน สังกัด เกณฑ์ รวม
100.00
หมายเหตุ
1
(15.00)
2
(25.00)
3
(20.00)
4
(10.00)
5
(15.00)
6
(15.00)
1 โรงเรียนบ้านลําอีซู สพป.กาญจนบุรี เขต 4                
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
DOC.4
แบบบันทึกคะแนน ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 รหัสกิจกรรม : 000149
ลำดับ โรงเรียน สังกัด เกณฑ์ รวม
100.00
หมายเหตุ
1
(20.00)
2
(30.00)
3
(20.00)
4
(15.00)
5
(15.00)
1 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป.กาญจนบุรี เขต 4              
2 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4              
3 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป.กาญจนบุรี เขต 4              
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
DOC.4
แบบบันทึกคะแนน ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 รหัสกิจกรรม : 000150
ลำดับ โรงเรียน สังกัด เกณฑ์ รวม
100.00
หมายเหตุ
1
(20.00)
2
(30.00)
3
(20.00)
4
(15.00)
5
(15.00)
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
DOC.4
แบบบันทึกคะแนน ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 รหัสกิจกรรม : 000152
ลำดับ โรงเรียน สังกัด เกณฑ์ รวม
100.00
หมายเหตุ
1
(30.00)
2
(25.00)
3
(15.00)
4
(15.00)
5
(15.00)
1 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป.กาญจนบุรี เขต 4              
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
DOC.4
แบบบันทึกคะแนน ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 รหัสกิจกรรม : 000153
ลำดับ โรงเรียน สังกัด เกณฑ์ รวม
100.00
หมายเหตุ
1
(30.00)
2
(25.00)
3
(15.00)
4
(15.00)
5
(15.00)
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
DOC.4
แบบบันทึกคะแนน เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 รหัสกิจกรรม : 000154
ลำดับ โรงเรียน สังกัด เกณฑ์ รวม
100.00
หมายเหตุ
1
(10.00)
2
(30.00)
3
(20.00)
4
(20.00)
5
(15.00)
6
(5.00)
1 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป.กาญจนบุรี เขต 4                
2 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง สพป.กาญจนบุรี เขต 4                
3 โรงเรียนบ้านลําอีซู สพป.กาญจนบุรี เขต 4                
4 โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม สพป.กาญจนบุรี เขต 4                
5 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป.กาญจนบุรี เขต 4                
6 โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป.กาญจนบุรี เขต 4                
7 โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า สพป.กาญจนบุรี เขต 4                
8 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป.กาญจนบุรี เขต 4                
9 โรงเรียนบ้านช่องด่าน สพป.กาญจนบุรี เขต 4                
10 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป.กาญจนบุรี เขต 4                
11 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม สพป.กาญจนบุรี เขต 4                
12 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป.กาญจนบุรี เขต 4                
13 โรงเรียนบ้านหนองหวาย สพป.กาญจนบุรี เขต 4                
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
DOC.4
แบบบันทึกคะแนน เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 รหัสกิจกรรม : 000155
ลำดับ โรงเรียน สังกัด เกณฑ์ รวม
100.00
หมายเหตุ
1
(10.00)
2
(30.00)
3
(20.00)
4
(20.00)
5
(15.00)
6
(5.00)
1 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป.กาญจนบุรี เขต 4                
2 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป.กาญจนบุรี เขต 4                
3 โรงเรียนบ้านหนองกร่าง สพป.กาญจนบุรี เขต 4                
4 โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) สพป.กาญจนบุรี เขต 4                
5 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4                
6 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม สพป.กาญจนบุรี เขต 4                
7 โรงเรียนประชาพัฒนา สพป.กาญจนบุรี เขต 4                
8 โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ สพป.กาญจนบุรี เขต 4                
9 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป.กาญจนบุรี เขต 4                
10 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป.กาญจนบุรี เขต 4                
11 โรงเรียนบ้านช่องด่าน สพป.กาญจนบุรี เขต 4                
12 โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว สพป.กาญจนบุรี เขต 4                
13 โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4                
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
DOC.4
แบบบันทึกคะแนน เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 รหัสกิจกรรม : 000156
ลำดับ โรงเรียน สังกัด เกณฑ์ รวม
100.00
หมายเหตุ
1
(10.00)
2
(30.00)
3
(20.00)
4
(20.00)
5
(15.00)
6
(5.00)
1 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป.กาญจนบุรี เขต 4                
2 โรงเรียนบ้านสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต 4                
3 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป.กาญจนบุรี เขต 4                
4 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม สพป.กาญจนบุรี เขต 4                
5 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป.กาญจนบุรี เขต 4                
6 โรงเรียนบ้านหนองขอน สพป.กาญจนบุรี เขต 4                
7 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4                
8 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป.กาญจนบุรี เขต 4                
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
DOC.4
แบบบันทึกคะแนน มารยาทไทย ป.1-ป.3 รหัสกิจกรรม : 000164
ลำดับ โรงเรียน สังกัด เกณฑ์ รวม
100.00
หมายเหตุ
1
(60.00)
2
(20.00)
3
(20.00)
1 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
2 โรงเรียนบ้านหนองกร่าง สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
3 โรงเรียนบ้านพุพรหม สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
5 โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
6 โรงเรียนบ้านทุ่งกระบ่ำ สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
7 โรงเรียนบ้านพุบอน สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
8 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
9 โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
10 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
11 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
12 โรงเรียนบ้านช่องด่าน สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
13 โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
14 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
DOC.4
แบบบันทึกคะแนน มารยาทไทย ป.4-ป.6 รหัสกิจกรรม : 000165
ลำดับ โรงเรียน สังกัด เกณฑ์ รวม
100.00
หมายเหตุ
1
(60.00)
2
(20.00)
3
(20.00)
1 โรงเรียนบ้านสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
2 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
3 โรงเรียนบ้านหนองกร่าง สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
4 โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
5 โรงเรียนบ้านน้ำลาด สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
6 โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
7 โรงเรียนบ้านยางสูง สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
8 โรงเรียนบ้านหนองแสลบ สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
9 โรงเรียนบ้านพรหมณี สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
10 โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
11 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
12 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
13 โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
14 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
DOC.4
แบบบันทึกคะแนน มารยาทไทย ม.1-ม.3 รหัสกิจกรรม : 000166
ลำดับ โรงเรียน สังกัด เกณฑ์ รวม
100.00
หมายเหตุ
1
(60.00)
2
(20.00)
3
(20.00)
1 โรงเรียนบ้านสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
2 โรงเรียนบ้านลําอีซู สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
4 โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
5 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
6 โรงเรียนบ้านหนองแสลบ สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
7 โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
8 โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
9 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
10 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
11 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
12 โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน สพป.กาญจนบุรี เขต 4          
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
DOC.4
แบบบันทึกคะแนน สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 รหัสกิจกรรม : 000169
ลำดับ โรงเรียน สังกัด เกณฑ์ รวม
100.00
หมายเหตุ
1
(20.00)
2
(20.00)
3
(20.00)
4
(20.00)
5
(10.00)
6
(10.00)
1 โรงเรียนบ้านสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต 4                
2 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป.กาญจนบุรี เขต 4                
3 โรงเรียนบ้านหนองรี สพป.กาญจนบุรี เขต 4                
4 โรงเรียนบ้านน้ำลาด สพป.กาญจนบุรี เขต 4                
5 โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ สพป.กาญจนบุรี เขต 4                
6 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง สพป.กาญจนบุรี เขต 4                
7 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป.กาญจนบุรี เขต 4                
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
DOC.4
แบบบันทึกคะแนน สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 รหัสกิจกรรม : 000170
ลำดับ โรงเรียน สังกัด เกณฑ์ รวม
100.00
หมายเหตุ
1
(20.00)
2
(20.00)
3
(20.00)
4
(20.00)
5
(10.00)
6
(10.00)
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................