งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
DOC.4
แบบบันทึกคะแนน อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 รหัสกิจกรรม : 000086
ลำดับ โรงเรียน สังกัด เกณฑ์ รวม
200.00
หมายเหตุ
1
(100.00)
2
(100.00)
1 โรงเรียนบ้านสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
2 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
3 โรงเรียนบ้านหนองรี สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
4 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
5 โรงเรียนบ้านน้ำลาด สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
7 โรงเรียนบ้านยางสูง สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
8 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
9 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
10 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
11 โรงเรียนบ้านหนองตาเดช สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
12 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
13 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
DOC.4
แบบบันทึกคะแนน อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 รหัสกิจกรรม : 000085
ลำดับ โรงเรียน สังกัด เกณฑ์ รวม
200.00
หมายเหตุ
1
(100.00)
2
(100.00)
1 โรงเรียนบ้านสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
2 โรงเรียนบ้านลําอีซู สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
3 โรงเรียนบ้านวังด้ง สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
5 โรงเรียนบ้านยางสูง สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
6 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
7 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
8 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
9 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
10 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
11 โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
DOC.4
แบบบันทึกคะแนน โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 รหัสกิจกรรม : 000090
ลำดับ โรงเรียน สังกัด เกณฑ์ รวม
100.00
หมายเหตุ
1
(10.00)
2
(10.00)
3
(10.00)
4
(5.00)
5
(5.00)
6
(5.00)
7
(5.00)
8
(10.00)
9
(5.00)
10
(10.00)
11
(10.00)
12
(5.00)
13
(10.00)
1 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป.กาญจนบุรี เขต 4                              
2 โรงเรียนบ้านท่าว้า สพป.กาญจนบุรี เขต 4                              
3 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป.กาญจนบุรี เขต 4                              
4 โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม สพป.กาญจนบุรี เขต 4                              
5 โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4                              
6 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม สพป.กาญจนบุรี เขต 4                              
7 โรงเรียนบ้านหนองแสลบ สพป.กาญจนบุรี เขต 4                              
8 โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา สพป.กาญจนบุรี เขต 4                              
9 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป.กาญจนบุรี เขต 4                              
10 โรงเรียนบ้านโป่งไหม สพป.กาญจนบุรี เขต 4                              
11 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย สพป.กาญจนบุรี เขต 4                              
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
DOC.4
แบบบันทึกคะแนน โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 รหัสกิจกรรม : 000091
ลำดับ โรงเรียน สังกัด เกณฑ์ รวม
100.00
หมายเหตุ
1
(10.00)
2
(10.00)
3
(10.00)
4
(5.00)
5
(5.00)
6
(5.00)
7
(5.00)
8
(10.00)
9
(5.00)
10
(10.00)
11
(10.00)
12
(5.00)
13
(10.00)
1 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป.กาญจนบุรี เขต 4                              
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) สพป.กาญจนบุรี เขต 4                              
3 โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) สพป.กาญจนบุรี เขต 4                              
4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4                              
5 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม สพป.กาญจนบุรี เขต 4                              
6 โรงเรียนบ้านหนองแสลบ สพป.กาญจนบุรี เขต 4                              
7 โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา สพป.กาญจนบุรี เขต 4                              
8 โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ สพป.กาญจนบุรี เขต 4                              
9 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป.กาญจนบุรี เขต 4                              
10 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4                              
11 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป.กาญจนบุรี เขต 4                              
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
DOC.4
แบบบันทึกคะแนน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 รหัสกิจกรรม : 000093
ลำดับ โรงเรียน สังกัด เกณฑ์ รวม
100.00
หมายเหตุ
1
(10.00)
2
(10.00)
3
(10.00)
4
(5.00)
5
(5.00)
6
(5.00)
7
(5.00)
8
(10.00)
9
(5.00)
10
(10.00)
11
(10.00)
12
(5.00)
13
(10.00)
1 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4                              
2 โรงเรียนบ้านหนองแสลบ สพป.กาญจนบุรี เขต 4                              
3 โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา สพป.กาญจนบุรี เขต 4                              
4 โรงเรียนบ้านเขาแหลม สพป.กาญจนบุรี เขต 4                              
5 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4                              
6 โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4                              
7 โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน สพป.กาญจนบุรี เขต 4                              
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
DOC.4
แบบบันทึกคะแนน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 รหัสกิจกรรม : 000094
ลำดับ โรงเรียน สังกัด เกณฑ์ รวม
100.00
หมายเหตุ
1
(10.00)
2
(10.00)
3
(10.00)
4
(5.00)
5
(5.00)
6
(5.00)
7
(5.00)
8
(10.00)
9
(5.00)
10
(10.00)
11
(10.00)
12
(5.00)
13
(10.00)
1 โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4                              
2 โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา สพป.กาญจนบุรี เขต 4                              
3 โรงเรียนบ้านเขาแหลม สพป.กาญจนบุรี เขต 4                              
4 โรงเรียนบ้านหนองขอน สพป.กาญจนบุรี เขต 4                              
5 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด สพป.กาญจนบุรี เขต 4                              
6 โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน สพป.กาญจนบุรี เขต 4                              
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
DOC.4
แบบบันทึกคะแนน Science Show ป.4-ป.6 รหัสกิจกรรม : 000095
ลำดับ โรงเรียน สังกัด เกณฑ์ รวม
100.00
หมายเหตุ
1
(15.00)
2
(20.00)
3
(10.00)
4
(20.00)
5
(5.00)
6
(5.00)
7
(10.00)
8
(15.00)
1 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป.กาญจนบุรี เขต 4                    
2 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม สพป.กาญจนบุรี เขต 4                    
3 โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา สพป.กาญจนบุรี เขต 4                    
4 โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า สพป.กาญจนบุรี เขต 4                    
5 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป.กาญจนบุรี เขต 4                    
6 โรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรด สพป.กาญจนบุรี เขต 4                    
7 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4                    
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
DOC.4
แบบบันทึกคะแนน Science Show ม.1-ม.3 รหัสกิจกรรม : 000096
ลำดับ โรงเรียน สังกัด เกณฑ์ รวม
100.00
หมายเหตุ
1
(15.00)
2
(20.00)
3
(10.00)
4
(20.00)
5
(5.00)
6
(5.00)
7
(10.00)
8
(15.00)
1 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป.กาญจนบุรี เขต 4                    
2 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม สพป.กาญจนบุรี เขต 4                    
3 โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา สพป.กาญจนบุรี เขต 4                    
4 โรงเรียนบ้านเขาแหลม สพป.กาญจนบุรี เขต 4                    
5 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป.กาญจนบุรี เขต 4                    
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
DOC.4
แบบบันทึกคะแนน ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 รหัสกิจกรรม : 000099
ลำดับ โรงเรียน สังกัด เกณฑ์ รวม
100.00
หมายเหตุ
1
(30.00)
2
(20.00)
3
(20.00)
4
(10.00)
5
(20.00)
1 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4              
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
DOC.4
แบบบันทึกคะแนน ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 รหัสกิจกรรม : 000100
ลำดับ โรงเรียน สังกัด เกณฑ์ รวม
100.00
หมายเหตุ
1
(30.00)
2
(30.00)
3
(10.00)
4
(15.00)
5
(15.00)
1 โรงเรียนบ้านลําอีซู สพป.กาญจนบุรี เขต 4              
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
DOC.4
แบบบันทึกคะแนน เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 รหัสกิจกรรม : 000174
ลำดับ โรงเรียน สังกัด เกณฑ์ รวม
100.00
หมายเหตุ
1
(100.00)
1 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป.กาญจนบุรี เขต 4      
2 โรงเรียนบ้านสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต 4      
3 โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน สพป.กาญจนบุรี เขต 4      
4 โรงเรียนบ้านหนองแกใน สพป.กาญจนบุรี เขต 4      
5 โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) สพป.กาญจนบุรี เขต 4      
6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) สพป.กาญจนบุรี เขต 4      
7 โรงเรียนบ้านน้ำลาด สพป.กาญจนบุรี เขต 4      
8 โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ สพป.กาญจนบุรี เขต 4      
9 โรงเรียนบ้านทุ่งกระบ่ำ สพป.กาญจนบุรี เขต 4      
10 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ สพป.กาญจนบุรี เขต 4      
11 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม สพป.กาญจนบุรี เขต 4      
12 โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป.กาญจนบุรี เขต 4      
13 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4      
14 โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ สพป.กาญจนบุรี เขต 4      
15 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป.กาญจนบุรี เขต 4      
16 โรงเรียนเสรี-สมใจ สพป.กาญจนบุรี เขต 4      
17 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4      
18 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม สพป.กาญจนบุรี เขต 4      
19 โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน สพป.กาญจนบุรี เขต 4      
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
DOC.4
แบบบันทึกคะแนน เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 รหัสกิจกรรม : 000181
ลำดับ โรงเรียน สังกัด เกณฑ์ รวม
100.00
หมายเหตุ
1
(70.00)
2
(30.00)
1 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
2 โรงเรียนบ้านหนองกร่าง สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
3 โรงเรียนบ้านเสาหงส์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
4 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
5 โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
6 โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
7 โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
8 โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
9 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
10 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
11 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
12 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
13 โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
DOC.4
แบบบันทึกคะแนน เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 รหัสกิจกรรม : 000184
ลำดับ โรงเรียน สังกัด เกณฑ์ รวม
100.00
หมายเหตุ
1
(70.00)
2
(30.00)
1 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
2 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
3 โรงเรียนบ้านเสาหงส์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
4 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
5 โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
6 โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
7 โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
8 โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
9 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
10 โรงเรียนบ้านช่องด่าน สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
11 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
12 โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
DOC.4
แบบบันทึกคะแนน เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 รหัสกิจกรรม : 000190
ลำดับ โรงเรียน สังกัด เกณฑ์ รวม
100.00
หมายเหตุ
1
(70.00)
2
(30.00)
1 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
2 โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
3 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
4 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
5 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
6 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
7 โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
DOC.4
แบบบันทึกคะแนน เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 รหัสกิจกรรม : 000191
ลำดับ โรงเรียน สังกัด เกณฑ์ รวม
100.00
หมายเหตุ
1
(70.00)
2
(30.00)
1 โรงเรียนบ้านสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
2 โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
3 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
4 โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
5 โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
6 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
7 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
8 โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน สพป.กาญจนบุรี เขต 4        
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................