งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
DOC.4
แบบบันทึกคะแนน การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย รหัสกิจกรรม : 000701
ลำดับ โรงเรียน สังกัด เกณฑ์ รวม
100.00
หมายเหตุ
1
(100.00)
1 โรงเรียนบ้านหนองเตียน สพป.กาญจนบุรี เขต 4      
2 โรงเรียนบ้านหนองหมู สพป.กาญจนบุรี เขต 4      
3 โรงเรียนบ้านลําอีซู สพป.กาญจนบุรี เขต 4      
4 โรงเรียนบ้านเสาหงส์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4      
5 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม สพป.กาญจนบุรี เขต 4      
6 โรงเรียนบ้านหนองแสลบ สพป.กาญจนบุรี เขต 4      
7 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง สพป.กาญจนบุรี เขต 4      
8 โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า สพป.กาญจนบุรี เขต 4      
9 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป.กาญจนบุรี เขต 4      
10 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป.กาญจนบุรี เขต 4      
11 โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว สพป.กาญจนบุรี เขต 4      
12 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4      
13 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม สพป.กาญจนบุรี เขต 4      
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
DOC.4
แบบบันทึกคะแนน การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย รหัสกิจกรรม : 000702
ลำดับ โรงเรียน สังกัด เกณฑ์ รวม
100.00
หมายเหตุ
1
(100.00)
1 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป.กาญจนบุรี เขต 4      
2 โรงเรียนบ้านหนองเตียน สพป.กาญจนบุรี เขต 4      
3 โรงเรียนบ้านหนองรี สพป.กาญจนบุรี เขต 4      
4 โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) สพป.กาญจนบุรี เขต 4      
5 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4      
6 โรงเรียนบ้านหนองแสลบ สพป.กาญจนบุรี เขต 4      
7 โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป.กาญจนบุรี เขต 4      
8 โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา สพป.กาญจนบุรี เขต 4      
9 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป.กาญจนบุรี เขต 4      
10 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป.กาญจนบุรี เขต 4      
11 โรงเรียนบ้านช่องด่าน สพป.กาญจนบุรี เขต 4      
12 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด สพป.กาญจนบุรี เขต 4      
13 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย สพป.กาญจนบุรี เขต 4      
14 โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน สพป.กาญจนบุรี เขต 4      
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
DOC.4
แบบบันทึกคะแนน การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย รหัสกิจกรรม : 000703
ลำดับ โรงเรียน สังกัด เกณฑ์ รวม
100.00
หมายเหตุ
1
(100.00)
1 โรงเรียนบ้านหนองเตียน สพป.กาญจนบุรี เขต 4      
2 โรงเรียนบ้านหนองรี สพป.กาญจนบุรี เขต 4      
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) สพป.กาญจนบุรี เขต 4      
4 โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) สพป.กาญจนบุรี เขต 4      
5 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4      
6 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม สพป.กาญจนบุรี เขต 4      
7 โรงเรียนบ้านหนองแสลบ สพป.กาญจนบุรี เขต 4      
8 โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป.กาญจนบุรี เขต 4      
9 โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา สพป.กาญจนบุรี เขต 4      
10 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป.กาญจนบุรี เขต 4      
11 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป.กาญจนบุรี เขต 4      
12 โรงเรียนบ้านช่องด่าน สพป.กาญจนบุรี เขต 4      
13 โรงเรียนบ้านหนองจั่น สพป.กาญจนบุรี เขต 4      
14 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป.กาญจนบุรี เขต 4      
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................