หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

[ ทั้งหมด   10 พ.ย. 2555   12 พ.ย. 2555   13 พ.ย. 2555   14 พ.ย. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 13 พ.ย. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000032 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1/1-2 , คณิต 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
2 000009 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 3/1 , 6/3 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
3 000038 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 5/3 , 6/2 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
4 000041 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง E/1-2 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
5 000047 การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 4/2-3 , 5/2 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000124 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 1/1-2 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
2 000126 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 2/2-3 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
3 000130 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
4 000134 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 3/1-2 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000085 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222-223 13 พ.ย. 2555 09.00-14.00
2 000091 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224-225 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
3 000094 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224-225 13 พ.ย. 2555 13.00-16.00
4 000096 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง โสตทัศนศึกษา 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
5 000100 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง โสตทัศนศึกษา 13 พ.ย. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000143 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 3/2-3 , สังคมศึกษา 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
2 000146 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 2/1-3 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
3 000148 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
4 000150 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง เวทีใต้อาคาร 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
5 000153 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง เวทีใต้อาคาร 13 พ.ย. 2555 13.30-16.30
6 000156 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 4/1 , 5/1 , 6/1 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
7 000166 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
8 000170 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องสมุด 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000392 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 3/1-2 13 พ.ย. 2555 13.00-16.00
2 000394 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 3/1-2 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000265 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411-412 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
2 000271 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
3 000297 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414 13 พ.ย. 2555 13.00-16.00
4 000300 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 416 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
5 000309 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 411-412 13 พ.ย. 2555 13.30-16.30
6 000310 วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 415 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
7 000313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315-316 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
8 000315 ระนาดเอก ม.1-ม.3 วัดทุ่งลาดหญ้า ศาลาการเปรียญ 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
9 000317 ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 วัดทุ่งลาดหญ้า ศาลาการเปรียญ 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
10 000324 ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 วัดทุ่งลาดหญ้า ศาลาการเปรียญ 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
11 000326 ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 วัดทุ่งลาดหญ้า ศาลาการเปรียญ 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
12 000328 ซอด้วง ม.1-ม.3 วัดทุ่งลาดหญ้า ศาลาการเปรียญ 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
13 000330 ซออู้ ม.1-ม.3 วัดทุ่งลาดหญ้า ศาลาการเปรียญ 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
14 000332 จะเข้ ม.1-ม.3 วัดทุ่งลาดหญ้า ศาลาการเปรียญ 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
15 000334 ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 วัดทุ่งลาดหญ้า ศาลาการเปรียญ 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
16 000336 ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 วัดทุ่งลาดหญ้า ศาลาการเปรียญ 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
17 000338 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 วัดทุ่งลาดหญ้า ศาลาการเปรียญ 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
18 000340 วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 วัดทุ่งลาดหญ้า ศาลาการเปรียญ 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
19 000342 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 วัดทุ่งลาดหญ้า ศาลาการเปรียญ 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
20 000344 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 วัดทุ่งลาดหญ้า ศาลาการเปรียญ 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
21 000346 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 วัดทุ่งลาดหญ้า ศาลาการเปรียญ 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
22 000347 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" อาคารเอนกประสงค์ 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
23 000348 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" อาคารเอนกประสงค์ 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
24 000353 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" อาคารเอนกประสงค์ 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
25 000371 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" อาคารเอนกประสงค์ 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
26 000364 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" อาคารเอนกประสงค์ 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
27 000368 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" อาคารเอนกประสงค์ 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
28 000603 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" อาคารเอนกประสงค์ 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
29 000605 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" อาคารเอนกประสงค์ 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
30 000373 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" อาคารเอนกประสงค์ 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
31 000374 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" อาคารเอนกประสงค์ 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
32 000601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" อาคารเอนกประสงค์ 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
33 000377 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี อาคารเอนกประสงค์ 13 พ.ย. 2555 08.30-10.00
34 000379 ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี อาคารเอนกประสงค์ 13 พ.ย. 2555 10.00-12.00
35 000396 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี อาคารเอนกประสงค์ 13 พ.ย. 2555 13.00-14.00
36 000399 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี อาคารเอนกประสงค์ 13 พ.ย. 2555 14.00-15.00
37 000400 แสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี อาคารเอนกประสงค์ 13 พ.ย. 2555 16.00-17.00
38 000404 มายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี อาคารเอนกประสงค์ 13 พ.ย. 2555 15.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง ลาน E 13 พ.ย. 2555 13.30-16.30
2 000004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง ลาน B 13 พ.ย. 2555 13.30-16.30
3 000005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง com 4 13 พ.ย. 2555 09.00-14.00
4 000011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง com 1 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
5 000013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง ลาน A 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
6 000017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง com 4 13 พ.ย. 2555 09.00-14.00
7 000019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง ลาน C 13 พ.ย. 2555 09.00-16.30
8 000023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง ลาน D 13 พ.ย. 2555 13.30-15.30
9 000021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง com 2 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
10 000027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง ลาน B 13 พ.ย. 2555 13.30-16.30
11 000025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง com 5 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
12 000034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง ลาน E 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
13 000029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง com 3 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
14 000050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง ลาน D 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
15 000068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง ลาน A 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
16 000044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการเคมี 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
17 000049 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการเคมี 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000057 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 5/1-2 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
2 000059 การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 4/1-2 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
3 000061 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 6/1 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
4 000063 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
5 000066 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 6/2 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000070 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" อาคารการงานอาชีพ ชั้น 1 ห้อง การงาน 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
2 000092 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" 78 ปี ชั้น 1 ห้อง อ.3/1-2 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
3 000103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" 78 ปี ชั้น 1 ห้อง อ.2/1-2 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]