หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ โรงเรียนอุตรกิจ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ โรงเรียนเทศบาล 2 จังหวัดกระบี่
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสารพี ศรีทัน รองผอ. โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและเลขานุการศูนย์สาระการเรียนรู้  
2 นางศิวนาถ เอ่งฉ้วน รองผอ. โรงเรียนบ้านบางเจริญ กรรมการและเลขานุการศูนย์สาระการเรียนรู้  
3 นายประพันธ์ สุขย้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและเลขานุการศูนย์สาระการเรียนรู้  
4 นางเยาวนารถ เลาหบรรจง ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและเลขานุการศูนย์สาระการเรียนรู้  
5 นายเฉลิม บัวเกตุ ครูโรงเรียนบ้านห้วยเสียด กรรมการและเลขานุการศูนย์สาระการเรียนรู้  
6 นายสุเมธ โลติกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว กรรมการและเลขานุการศูนย์สาระการเรียนรู้  
7 นายกัญญา เขียวสด ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด กรรมการและเลขานุการศูนย์สาระการเรียนรู้  
8 นางสมร วัฒนยมนาพร ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการศูนย์สาระการเรียนรู้  
9 นางสกาวรัตน์ คุ้มครอง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ กรรมการและเลขานุการศูนย์สาระการเรียนรู้  
10 นางสาวอรวรรณ ดาบแสงทอง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ กรรมการและเลขานุการศูนย์สาระการเรียนรู้  
11 นางสาวพรอนงค์ เทพเสถียร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ กรรมการและเลขานุการศูนย์สาระการเรียนรู้  
12 นางสาวภัทรภรณ์ ดวงจิตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ กรรมการและเลขานุการศูนย์สาระการเรียนรู้  
13 นายสุภพ โพชนุกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ กรรมการและเลขานุการศูนย์สาระการเรียนรู้  
14 นางนวลจันทร์ วงศ์หรอด ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ กรรมการและเลขานุการศูนย์สาระการเรียนรู้  
15 นางวิภาพร เฉิดโฉม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ กรรมการและเลขานุการศูนย์สาระการเรียนรู้  
16 นางวันเต็ม ศรีเจริญ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ กรรมการและเลขานุการศูนย์สาระการเรียนรู้  
17 นางพรพิกุล เกลื่อนการ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ กรรมการและเลขานุการศูนย์สาระการเรียนรู้  
18 นางสาววิภาวรรณ มาศโอสถ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหาดยาว กรรมการและเลขานุการศูนย์สาระการเรียนรู้  
19 นางมณทิพย์ บุญมณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม กรรมการและเลขานุการศูนย์สาระการเรียนรู้  
20 นางศุลีมาศ เล็กกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการศูนย์สาระการเรียนรู้  
21 ว่าที่ร้อยตรี อนุวัตร ไทรทอง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กรรมการและเลขานุการศูนย์สาระการเรียนรู้  
22 นางพัชรี ชูมณี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล กรรมการจัดการแข่งขัน  
23 นายสมบูรณ์ แต่งเกลี้ยง ผอ.โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ประธานกรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
24 นายคณิต โอทอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านลำทับ ประธานกรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
25 นางสาวศุภรัตน์ พูลศิริ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ประธานกรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
26 นายสมจิตร อะรัญ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยเสียด ประธานกรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
27 นายชำนาญ แสงทอง ผอ.โรงเรียนอุตรกิจ ประธานกรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
28 นายสมนึก ปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว ประธานกรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
29 นางสาวลียานา พันธ์พงศ์ธรรม ครูโรงเรียนบ้านบากัน ประธานกรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
30 นางสาวพรทิพย์ ประดิษฐ์นิพนธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ประธานกรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
31 นายวิชุณ พลรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ ประธานกรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
32 นายสังวร คงภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม ประธานกรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
33 นายรภัทกร บัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าประดู่ ประธานกรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
34 นายมนัส แสวงการ ผอ.โรงเรียนบ้านบางเจริญ รองประธานกรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
35 นางจัญญา อนงค์ ครู โรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 รองประธานกรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
36 นางอุไร จำปีพันธุ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 รองประธานกรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
37 นางอาภรณ์ พวงช่อ ครู โรงเรียนบ้านบางเหียน รองประธานกรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
38 นางเครือวัลย์ พาลีกัณฑ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยเสียด รองประธานกรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
39 นางริญากร อาจหาญ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53 รองประธานกรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
40 นางพิชชาภา บุญฤทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ รองประธานกรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
41 นางสาวจันทร์จิรา บ้าเหร็ม ครู โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง รองประธานกรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
42 นางอัมพร แทรกสุข ครู โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ รองประธานกรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
43 นางสาวสุชาพิชญ์ พรหมพิทักษ์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว รองประธานกรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
44 นางวิไล ไกรมุ่ย ครู โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม รองประธานกรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
45 นางลัดดา พรหมพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านลำทับ รองประธานกรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
46 นายสวัสดี สงฆ์รักษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านท่านุ่น รองประธานกรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
47 นางสาวจิรา ไพรัช รอง ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยเสียด รองประธานกรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
48 นายสัมภาส บุษย์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด รองประธานกรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
49 นายสมชาย สุวรรณสาม ครูโรงเรียนบ้านนาปง รองประธานกรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
50 นายประมวล เบ็ดเสร็จ ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ รองประธานกรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
51 นายสมาน สาครจิตร ผอ.โรงเรียนบ้านบากัน รองประธานกรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
52 นายประชิด ใจบุญ รอง ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ รองประธานกรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
53 นายนุกูล หล่อสุพรรณพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ ๔๔ รองประธานกรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
54 นายประมวล เบ็ดเสร็จ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ รองประธานกรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
55 นายสุเทพ เปียกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยวน รองประธานกรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
56 นายสมาน สาครจิตร ผอ.โรงเรียนบ้านบากัน รองประธานกรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
57 นายบุญเกียรติ เกตแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ รองประธานกรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
58 นายธนวัฒน์ สารสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายขาว รองประธานกรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
59 นายพิทักษ์ บุณยเกียรติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรกิจ รองประธานกรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
60 นางจรีรัตน์ ปานพรหมมินทร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ รองประธานกรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
61 นายวีรพล เพชรล้วน ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
62 นางสาวจิราย์ วรฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
63 นางสิริพร มุกดามนตรี ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
64 นางอาภรณ์ กุลชุมภู ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
65 นางนงนุช พิรพล ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
66 นางอรุณี พงศ์ชยุตม์ ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
67 นางเอมอร ปิติ ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
68 นายอนันต์ วานิช ครู โรงเรียนบ้านบางเจริญ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
69 นางณัฐฐิยากร วานิช ครู โรงเรียนบ้านบางเจริญ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
70 นางวโรชา วิทยานุกร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
71 นางสาวรัชฎาพร หมั่นค้า เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
72 นางลัมภนีย์ วิกรมธีรานันท์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านบางเจริญ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
73 นางเสาร์วรักร์ ช่วยบำรุง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
74 นางสาวภิมลมาศ ราชไมตรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
75 นางวัลยา นาคบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
76 นางปราณี ก้องกาญจโนภาส ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
77 นางนพวัลย์ หนูชัยปลอด ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
78 นางนวม ชูพุทธ ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
79 นางยุคลธร เครือหลี ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
80 นางสาวศรีสุดา เลิศทวีธรรม ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
81 นางนฤมล นราวุฒิพันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
82 นางสาวเกวลี สุขนุ้ย ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
83 นางบุญสม คงสุข ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
84 นางกัญญาพร ทุมรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
85 นางสาวสุพัตรา ไกรนรา พนักงานราชการ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
86 นางชไมพร พงษ์สวัสดิ์ ครู โรงเรียนอุตรกิจ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
87 นางอรพิน โกมรัตน์ ครู โรงเรียนอุตรกิจ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
88 นางกนกวรรณ ยุวนากร ครู โรงเรียนอุตรกิจ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
89 นางนงลักษณ์ พงศ์ทิวากร ครู โรงเรียนอุตรกิจ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
90 นางอุไรวรรณ ติยจันทร์ ครู โรงเรียนอุตรกิจ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
91 นางสาวสุคนธาร จินดาหนา ครู โรงเรียนอุตรกิจ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
92 นางประไพ หมันบุตร ครู โรงเรียนสังข์ทองวิทยา กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
93 นางบุญเสริม สีนวลผุด ครู โรงเรียนสังข์ทองวิทยา กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
94 นางประจวบ พิมพ์บุญมา ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๓ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
95 นางสาวพิทักษ์ พรายแพร้ว ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
96 นางมลิวัลย์ ป่านเทพ ผอ.โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
97 นายเจษฎาวุธ พัวพันสวัสดิ์ ผอ.โรงเรียนเจริญวิชช์ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
98 นายจงรักษ์ ตันหุน ผอ.โรงเรียนบ้านเกาะกลาง กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
99 นายกิตติ วิชัยดิษฐ ผอ.โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
100 นายวัฒนา แสนสำราญ ผอ.โรงเรียนบ้านบางขนุน กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
101 นายสุรพงค์ วรรณโน ครูโรงเรียนบ้านเขาดิน กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
102 นางวนิดา สงฆ์รักษ์ ครูโรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
103 นางอาภาพรรณ แสงทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
104 นางสาวจิตรลดา ทองคำ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
105 นายกฤษปการ เพียรดี ผอ.โรงเรียนบ้านควนกลาง กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
106 นางเมธปิยา รักทอง ผอ.โรงเรียนบ้านหว่างคลอง กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
107 นายโสภณ เพชรโพธิ์ รอง ผอ.โรงเรียนฮิดายาตุดดีน กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
108 นางสาวชริตา สหะวิริยะ ครูโรงเรียนบ้านห้วยเสียด กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
109 นางสาวปอลิน ชายเขียว ครูโรงเรียนบ้านทราบขาว กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
110 นายอับดุลการีม โกบกุล ครูโรงเรียนอุทยานศึกษา กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
111 นายอดุลยสิทธิ์ บุตรเด็น ครูโรงเรียนอนุบาลมาเรียม กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
112 นางจินตนา สุขย้อย ผอ.โรงเรียนบ้านเขาตั้ง กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
113 นางสาวพัทธ์จิรา แย้มหอม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
114 นางออนอุมา ศรีเณร ครูโรงเรียนบ้านห้วยเสียด กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
115 นายปกรณ์ พิทักษ์ปกรณ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองแรด กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
116 นางอิศรา ตาดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสูง กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
117 นายวิฑูรย์ จันทโน ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
118 นายธีร์ สังขสัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสังข์ทองวิทยา กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
119 นายพิมล จันทร์ทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
120 นางสาวจันทร์จิรา รอดภัย ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
121 นางสมทรง โป้ซิ้ว ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
122 นางนัฏฐณิชา เปียกบุตร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
123 นางสาวกาญจนา ประคีตะวาทิน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
124 นางพรรณีรัตน์ บำรุง ครูโรงเรียนบ้านบากัน กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
125 นายชัชชัย ไชยโย ครูโรงเรียนบ้านบากัน กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
126 นางแสงเดือน แดงงาม ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
127 นางสาวขวัญใจ ณ ระนอง ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
128 นายสัมพันธ์ พลเพชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ ๔๔ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
129 นายอุทัย เรืองทองเมือง ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
130 นางปิยวรรณ ตันติธนอมร ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
131 นางสาวสุชาดา พรหมสุวรรณ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
132 นายกฤตยชญ์ คุ้มสวน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
133 นางสาววิลาวัณย์ หลีน้อย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ ๔๔ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
134 นายเกษียร บางยับยิ่ว พนักงานบริการโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
135 นายอภิสิทธิ์ ทิพย์จันทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
136 นางสาวสุวจี ณ ถลาง ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
137 นางสาวพวงเพ็ญ ไสยรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านแหลมกรวด กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
138 นางสาวขวัญใจ สัสดีเดช ครูโรงเรียนวิทยาประชาคม กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
139 นางสาวพนาวัลย์ นบนอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านคลองยวน กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
140 นายอรรถพล บ้าเหร็ม พี่เลี้ยงเด็กพิเศษโรงเรียนบ้านคลองยวน กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
141 นายมาโนช วงศ์คต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำร้อน กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
142 นายสงัด พงษ์พ้นภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแชงเปิง กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
143 นายสุชาติ สุขไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
144 นายมานิต นิจพรพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
145 นายอนันต์ ศรีชาย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
146 นายกษิดิ์เดช กุลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองแรด (คลองท่อม) กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
147 นายพิภพ ปิติ ศึกษานิเทศน์ สพป.กระบี่ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
148 นางธนพร จินวรรณ ศึกษานิเทศน์ สพป.กระบี่ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
149 นางสุริยา จุลภักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
150 นางอรพิณ ชูสุทน ครูโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
151 นางสาวกนกนาฎ คงเครือ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
152 นายเจษฎาพร จันทร์กระจ่าง ครูโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
153 นายสุทัศน์ อมรลักษณ์ ครูโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
154 นางสาวปิยะธิดา จันทพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
155 นายสรายุทธ์ หลงขาว ครูโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
156 นางประนอม สังข์คำ ครูโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
157 นายชัยสิทธิ์ สุพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
158 นายจารึก สังข์รอด ครูโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
159 นางมณทิพย์ เกตแก้ว ครูโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
160 นายนิรันต์ ณ สงขลา ครูโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
161 นายณัฐวัตร ง๊ะสมัน ครูโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
162 นางบุษกร ณ สงขลา ครูโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
163 นายอธิปรัชญ์ ดำเม็ง ครูโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
164 นายฐิติพงศ์ เจียวก๊ก ครูโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
165 นางจิรัชญา บัวทอง ครูโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
166 นางทัศนี ศรีพารา ครูโรงเรียนบ้านน้ำร้อน กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
167 นางอภิญญา กระมล ครูโรงเรียนบ้านน้ำร้อน กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
168 นายเฉลิมชัย มากแก้ว ครูโรงเรียนบ้านลำทับ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
169 นางสุวดี บุญชูประภา ครูโรงเรียนอุตรกิจ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
170 นางสาวรักษ์วรา ทวีเมือง ครูโรงเรียนคลองพน กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
171 นางสาวปัญจพร สุวรรณโน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
172 นางสาวเบญจรัศมิ์ เม่งช่วย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่ 160 กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
173 นายพิศิษพงศ์ ไพโรจน์ พนักงานบริการโรงเรียนบ้านน้ำร้อน กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
174 นายสะอาด ตอนนกลาย พนักงานบริการโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
175 นายสมยศ ไหมทอง พนักงานบริการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53 กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
176 นางสาวจันทนา นำนาผล ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
177 นางขนิษฐา คัทจิตร ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านแชงเปิง กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
178 นางสาวชนาธิป น้ำมัน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนคลองพน กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
179 นายเสวตร ณัฎฐเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยา กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
180 นายมนัส สัจจสุจริตกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองนิน กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
181 นายสมมาตร เม่งช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหนือ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
182 นายวิชิต คงจ้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยพลู กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
183 นายสมศักดิ์ สินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในยวน กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
184 นางกมลทิพย์ สงค์คำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาแก้ว กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
185 นางสุพัจนี เพ็ชรมีศรี ครูโรงเรียนบ้านทรายขาว กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
186 นางสุวณีย์ เทพรอด ครูโรงเรียนบ้านเขาแก้ว กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
187 นายเจือ คงบันนึก ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
188 นางอุไร คเชนทร์ภักดี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
189 นางรัตนา ชะนะสินธุ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าประดู่ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
190 นางสาวมะลิวัลย์ รัตนสมบูรณ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกระบี่ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
191 นางสาวอุสา ลูกเหล็ม เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกระบี่ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
192 นางสาววันเพ็ญ วงษ์หล้า เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกระบี่ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
193 นางสาวมนิตา อุดมศรี ครูโรงเรียนบ้านท่าประดู่ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
194 นางสาวโสภณา สิขวัตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านน้ำร้อน กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
195 นางสาวพันธ์ทิพย์ ศรีเหลือง ครูโรงเรียนบ้านท่าประดู่ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
196 นางสาริกา ย่องดำ ครู โรเงรียนบ้านพรุดินนา กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
197 นางวันทิพย์ ตราชู ครู โรงเรียนอุตรกิจ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
198 นางฐานิดา รักนิ่ม ครู โรงเรียนอุตรกิจ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
199 นางเสริมศรี แก้วตาทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านบางเจริญ กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
200 นายอุดม จำปา ครู โรงเรียนบ้านแหลมสัก กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
201 นางอมรศรี บุญสุข ครู โรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
202 นายชัยณรงค์ มาศโอสถ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านนาวง กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
203 นางสุชาฎา สาศรีสุข ครู โรงเรียนบ้านเกาะกลาง กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
204 นางพรลักษณ์ รจิตพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านน้ำจาน(ช่วยราชการบ้านกระบี่น้อย) กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
205 นางเทวี จรูญโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านน้ำจาน กรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้  
206 นางสาวฐานิยา บุณยเกียรติ ข้าราชการบำนาญ สพป.กระบี่ ที่ปรึกษาศูนย์สาระ  
207 นายจารึก โกษาพงษ์ ข้าราชการบำนาญ สพป.กระบี่ ที่ปรึกษาศูนย์สาระ  
208 นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกระบี่ ที่ปรึกษาศูนย์สาระ  
209 นางพรทิพย์ คงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านในยวน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์สาระการเรียนรู้  
210 นางสาวสุวรรณี สายวารี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านในยวน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์สาระการเรียนรู้  
211 นางกุสุมา ประภาสวัต ครู โรงเรียนอุตรกิจ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์สาระการเรียนรู้  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net (สพป.กระบี่ ภัทชรี คีรินทร์)
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]