รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. อุบลราชธานี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายธนชัย  ชัยเวชสกุล
 
1. นางประกายแก้ว  ศิวายพราหมณ์
 
2 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหล่าคำ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คำพยา
2. เด็กหญิงศกาวรัตน์  นะดาพันธ์
3. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  บัวเขียว
 
1. นางกรองทอง  หลอดเงิน
2. นางสาววิภาดา  สายประเสริฐ
 
3 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายพงศ์พล  พรหมดวง
2. เด็กหญิงสิรินดา  วรพิมพ์รัตน์
3. เด็กหญิงเปมิกา  ธีรเนตร
 
1. นางอรชร  มิ่งส่วน
2. นางสาวอรศรี  ดวงรัตน์
 
4 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ 1. เด็กชายณฤทธิชัย  จันล่องคำ
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุหงษา
 
1. นายนพภา  พิมพ์สะ
2. นางสุดใจ  พิมพ์สะ
 
5 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 77.36 เงิน 5 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี) 1. เด็กชายชัยณรงค์  บัวกอ
2. เด็กชายอริยะ  สิมาวัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทรงพล  สีหะวงษ์
2. นางศิรินภา  ไพรศรี
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพานัน  พันธการ
2. เด็กหญิงพฤกษา  ตังควัฒนา
 
1. นางพรสิระ  ไชยรักษ์
2. นายสำพันธ์  คำศรีสุข
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าเมือง 1. เด็กชายกิติพงษ์  ทวีสุข
 
1. นายประสิทธิ์   เผ่าภูรี
 
8 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี) 1. เด็กชายปรเมศวร์  วนะรมย์
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
9 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี) 1. เด็กหญิงวรางคณา  คุณมี
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
10 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี) 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ไชยเดช
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
11 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี) 1. เด็กชายธีรบดินทร์  กาดีวงศ์
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี) 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  พิมพ์พัฒน์
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
13 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี) 1. เด็กชายชยานันต์  พิเคราะห์กิจ
2. เด็กชายชาญวัฒน์  สลับเชื้อ
3. เด็กหญิงณัฐฌาลิณี  ผาสุข
4. เด็กชายทักษ์ดนัย  พิมพ์พัฒน์
5. เด็กหญิงธนวรรณ  ไชยเดช
6. เด็กชายธีรบดินทร์  กาดีวงศ์
7. เด็กหญิงนุชวรา  จันทร์เกษม
8. เด็กหญิงวรางคณา  คุณมี
9. เด็กหญิงศรัณณี  แสงแสน
 
1. นายธนวัฒน์  บุตรทองทิม
2. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
3. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
14 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี) 1. เด็กชายชยานันต์  พิเคราะห์กิจ
2. เด็กชายชาญวัฒน์  สลับเชื้อ
3. เด็กหญิงณัฐฌาลิณี  ผาสุข
4. เด็กชายทักษ์ดนัย  พิมพ์พัฒน์
5. เด็กหญิงธนวรรณ  ไชยเดช
6. เด็กชายธีรบดินทร์  กาดีวงศ์
7. เด็กชายปรเมศวร์  วนะรมย์
8. เด็กหญิงพรรณนิภา  บุตรพรม
9. เด็กชายวรฤทธ์  เมษาดี
10. เด็กหญิงวรางคณา  คุณมี
11. เด็กหญิงศรัณณี  แสงแสน
12. เด็กชายศุภกิตต์  เมษาดี
13. เด็กชายศุภชัย  บุญประเชิญ
14. เด็กชายสพลกรณ์  สกุลตียาพันธุ์
15. เด็กชายเทพวาทิต  ไชยกาล
 
1. นายธนวัฒน์  บุตรทองทิม
2. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
3. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
4. นางสาวอนงค์นาง  สัมมาชิต
 
15 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี) 1. เด็กชายชยานันต์  พิเคราะห์กิจ
2. เด็กชายชาญวัฒน์  สลับเชื้อ
3. เด็กหญิงธนวรรรณ  ไชยเดช
4. เด็กชายธีรบดินทร์  กาดีวงศ์
5. เด็กหญิงนุชวรา  จันทรเกษม
6. เด็กชายปรเมศวร์  วนะรมย์
7. เด็กหญิงภาวิณี  สายชาลี
8. นายยันต์  พาละพล
9. เด็กหญิงวรางคณา  คุณมี
10. เด็กชายสพลกรณ์  สกุลตียาพันธุ์
11. เด็กชายเทพวาทิต  ไชยกาล
 
1. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
2. นางศิรินภา  ไพรศรี
3. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
4. นางสาวอนงค์นาง  สัมมาชิต
 
16 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปลาดุก 1. นางสาวชลดา  ศิริกุล
 
1. นางกฤตติยา  สิ่วไธสง
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี จักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว 1. เด็กหญิงกิตติยา  วงค์สามารถ
2. เด็กชายณัฐิวุฒิ  เพียนอก
3. เด็กหญิงอนิสรณ์  สิงห์ลอย
 
1. นางรัชนี  เกษร
2. นายเสกสรร  เกษร
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีสมุทร
2. เด็กชายเดชาวัฒน์  ศิริวรรณ
 
1. นางพิสมัย  ยอดแก้ว
2. นายภาคภูมิ  สิทธิผล
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 70.01 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายกฤตเมธ  วิลัย
2. เด็กชายศิริพงศ์  กิจเกียรติ
3. เด็กชายสุวิชญ์พล  สุขสว่าง
 
1. นางวงเพชร  การุณย์
2. นางสาวสุภัทรา  เมฆพัฒน์
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) 1. เด็กชายบริบูรณ์  สาระมี
2. เด็กชายสถาพร  วาระสุข
3. เด็กชายอาทิตย์  คุณพาที
 
1. นางนวลจันทร์  เจือสุข
2. นายอดิศักดิ์  เดชะศิริ
 
21 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1. นายสายันต์  สายเมฆ
 
1. นางรัชณี  พงษ์ศิริ
 
22 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กชายธีระพงษ์  วงศ์โหง่น
 
1. นางศุภลักษณ์  แจ่มพันธ์
 
23 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กชายธเนศ  คำรัตน์
 
1. นางปัญจพร  อยู่สุข