รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. นครราชสีมา เขต 6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ครองเพ็ชร์
 
1. นางสาววรรณิภา  หวังแนวกลาง
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 1. เด็กหญิงทิพรดา  จ่ายจันทร์
 
1. นางสาวทิวารัตน์  ศรีนอก
 
3 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82.76 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปอบิด 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  จิรานุวัฒน์
2. เด็กหญิงนภัสสร    ยิ่งนอก
 
1. นางจันทร์เพ็ญ   เดชโนนสังข์
2. นายไพโรจน์   เดชโนนสังข์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กหญิงจารุนันท์   รอกลาง
2. เด็กชายชัยอนันต์   บุญเกียรติ
 
1. นางกัญญารัตน์   นามสว่าง
2. นางนกแก้ว   จันโทกุล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 96.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   ร้อยลา
2. เด็กชายโรบิน   อันตอนส์สัน
 
1. นายการันต์   วีรชาติเมธี
2. นางทิพวรรณ    เกิดศรีทอง
 
6 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พุดหล่า
 
1. นายเจนวิทย์  ขุนทำนาย
 
7 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายชนิตพล  ศรีวังโปร่ง
 
1. นายเจนวิทย์  ขุนทำนาย
 
8 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 1. เด็กหญิงณัฐยา  พึ่งสันเทียะ
 
1. นางสุภางค์    เพ็งลองตอง
 
9 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 1. เด็กชายกิตติชัย  มั่นภักดีกุล
2. นายชาญชัย  คงชนะ
3. เด็กหญิงธิติยา   ทองสุขนอก
4. เด็กชายปิยะศักดิ์   คิดรอบ
5. เด็กหญิงพรยุพิณ    ศรีบุญฮุง
6. เด็กชายพัทธนันท์  ปฐมไตรภูมิ
7. เด็กหญิงภัทราวดี   กาลาติรันโด
8. เด็กชายสหรัถ    เค้าโคตร
9. เด็กหญิงสุภัทตรา   บุตสวัสดิ์
10. เด็กชายอภิวัฒน์   จงคอยกลาง
11. เด็กหญิงอังศิณา   ขอเยื้อกลาง
12. เด็กหญิงอังศินันต์   ขอเยื้อกลาง
 
1. นายชาญชัย   คงชนะ
2. นางวรณี  การถาง
3. นางสุภางค์   เพ็งลองตอง
4. นางอักษร   ขอดวงกลาง
 
10 ศิลปะ รำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมัน 1. เด็กชายจิรพงษ์  ไกรอ่ำ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  มุ่งเขื่องกลาง
3. เด็กชายธงชัย  มุ่งเขื่องกลาง
4. เด็กชายธนะนนท์  พูนสันเทียะ
5. เด็กหญิงปนัดดา  ขาขุนทด
6. เด็กหญิงปรางทิพย์  ภักดีจอหอ
7. เด็กชายพลวัฒน์  อนุอินทร์
8. เด็กหญิงพัชราภา  เฉยกลาง
9. เด็กหญิงวิภา  โชกะตะ
10. เด็กหญิงสิปาง  ประดิษฐ์อนันต์
 
1. นางจิราพร  จันทะรัง
2. นางปาริชาติ  ขอนค้างพลู
3. นางวันดี  สวยกลาง
 
11 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตากิ่ม 1. เด็กหญิงทิพรดา    ไวสูงเนิน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   เกษสัย
3. เด็กหญิงนิภาพร    จันดา
4. เด็กหญิงนิศิพร   ตากิ่มนอก
5. เด็กหญิงมะลิ   บำรุงนา
6. เด็กหญิงสุพัตรา   มุ่งผลกลาง
7. เด็กหญิงสุรีรัตน์   กล่อมเกลี้ยง
 
1. นางจิตติมา  มีโค
2. นางสาวฐานิตา   ภูจันหา
3. นางเพ็ญศรี  เจริญรัตน์
4. นายเสรี  เจริญรัตน์
 
12 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตากิ่ม 1. เด็กหญิงชยาภรณ์    พร้อมกลาง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   เกษสัย
3. เด็กหญิงนิภาพร   จันดา
4. เด็กหญิงนิศิพร   ตากิ่มนอก
5. เด็กหญิงมะลิ   บำรุงนา
6. เด็กหญิงรุ่งจิรา  เขียวนอก
7. เด็กหญิงสุพัตรา   มุ่งผลกลาง
8. เด็กหญิงสุรีรัตน์   กล่อมเกลี้ยง
 
1. นางจิตติมา  มีโค
2. นางสาวฐานิตา   ภูจันหา
3. นางเพ็ญศรี  เจริญรัตน์
4. นายเสรี  เจริญรัตน์
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตะโกโคก 1. เด็กหญิงสุฐิตา  ฉัตรฉาย
2. เด็กหญิงสุภาดา  นักรบ
3. เด็กหญิงสุภาพร  คำใบศรี
 
1. นางจิระภา  ด่านดอน
2. นางสาวสิริรัตน์  ศรีสุวอ
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนเมือง 1. เด็กหญิงทิตย์ศรา  การบรรจง
2. เด็กหญิงวริศรา  ณบัณฑิต
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  อ่อนพฤกษ์ภูมิ
2. นายสมบัติ  เกตุคำ
 
15 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. นางสาวรัชนก  ซอสูงเนิน
 
1. นางสาวฐิติยา  ปุราชะโก
 
16 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย 1. เด็กหญิงกัณต์ชนก  ศรีนัมมัง
2. เด็กชายบุญชรัส  พลฤทธิ์
 
1. นางนันทรัตน์  วงษ์ชมภู
2. นางประไพ  กล้าหาญ
 
17 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 1. เด็กหญิงอฐิติญา  ไชยนา
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชื่นโพธิ์
3. เด็กชายเจษฎา  วิชิต
 
1. นางชื่นฤดี  จันทร์เดช
2. นางสมพร  พิบูลย์รุ่งเรือง
 
18 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เหมาะกลาง
 
1. นางจงรักษ์  ดงอุเทน
 
19 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาดอนบก 1. เด็กหญิงสุลัดดา   รัตนสมบูรณ์
 
1. นางแสงจันทร์  ศรีนอก
 
20 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  มาตย์คำมี
2. เด็กหญิงปวีณา  มาตย์คำมี
3. เด็กหญิงพันณิดา  จัดนอก
4. เด็กหญิงสุวรรณา  นกสามเมือง
5. เด็กหญิงอริษา  ทองอินทร์
6. เด็กหญิงอุไรวรรณ  พรไธสง
 
1. นางประไพพิศ  แก้วดอนรี
2. นายสุวรรณ  ชัยวงค์
3. นางอ้อมใจ  ศรีสุข
 
21 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กชายอภิสิทธ์  นามแสง
 
1. นางกชกร  ชัยนอก