สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สพป. หนองบัวลำภู เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81 ทอง 47 1. เด็กหญิงสุพรรณษา   ภักดี
 
1. นางจำเลียง  เหล่าโพธิ์
 
2 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 75 เงิน 56 1. เด็กหญิงนิติพร  ไพรวัลย์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เที่ยงตรง
 
3 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 24 1. นายคมสัน  สีคูณลา
2. เด็กหญิงอารียา  โดดนาดี
 
1. นายฐิติพงษ์  จรรยาคำนึง
2. นางอภัณตรี  อินทวงค์
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.5 ทอง 20 1. เด็กชายณัฐวัตร   เรืองสวัสดิ์
 
1. นายคมสัน  จันทร์เพ็งเพ็ญ
 
5 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 84 ทอง 40 1. เด็กชายจักรกฤษ   สุวรรณศรี
 
1. นายคมสัน  จันทร์เพ็งเพ็ญ
 
6 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 82 ทอง 17 1. เด็กชายศราวุธ   บุญบู้
 
1. นายคมสัน  จันทร์เพ็งเพ็ญ
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 78.6 เงิน 9 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   ปิยะวงศ์
2. เด็กหญิงธนันชา   มนสาร
 
1. นายยุทธนา  คำทะเนตร
2. นางยุพาพรรณ  จันทร์ศรี
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 74 เงิน 20 1. เด็กชายธีรภัทร์   จันทะไทย
2. เด็กชายเจษฏา   สารีมาตย์
 
1. นายยุทธนา  คำทะเนตร
2. นางยุพาพรรณ  จันทร์ศรี
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงปริชาติ   คำควร
2. เด็กชายอนันต์   จันทองทิพย์
 
1. นายยุทธนา  คำทะเนตร
2. นางยุพาพรรณ  จันทร์ศรี
 
10 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 40 1. เด็กชายนพฤทธิ์   ตะภา
2. เด็กชายพายุ   ชัยรักษ์
 
1. นางบุญมี   ทูลพิรัตน์
2. นางอิศราภรณ์   ภาพันธ์